Délmagyarország, 1984. március (74. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-01 / 51. szám

Csütörtök, 1984. március í: SzíriaHibanoni csúcstalálkozó ta Bejrút, Damaszkusz, nyában az olvadás kezdetét erők ellenőrzése alatt álló Jeruzsálem (MTI, AFP) jelentheti. A libanoni ellen- Nyugat-Bejrút, röviddel az­Amtn Dzsemajei libanoni ^ék vezetői pozitívan nyilat- után. hogy az elnök a szí­és Hafez Asszad szíriai el- kozUlk .az utróL Szerintük riai fővárosba utazott. Az nök szerda estig kétszer is DzseJnaJel a libanoni válság MTI bejrúti tudósítójának tárgyalt Damaszkuszban. A fi... me°oidasa" mellett jelentése szerint szerda dél­találkozók tartalmáról hiva- t0"- után varkoló gépkocsiban talosan semmit sem közöl- Ugyancsak damaszkuszi elhelVezett pokolgép rob. tek. Egyelőre azt sem tudni, hír az hogy szerdán Asszad ban} a rarosi eOVik szunnita hogy a libanoni államfő elnök fogadta Sedli Klibit, m°bamedan negyedeben. meddig marad a szír fő- az Arab Liga főtitkárát. A Nem végleges adatok sze. városban. A szíriai—libanoni csúcs­találkozót, amelyre a és a síita ellenzék sorozatos győzelmei és az amerikai tengerészgyalogosok .átcso­portosítása" után került sor, Sana szíriai hírügynökség rint a merényletnek két ha­J^ntése szerint . találka. lál0s aldozata éíi harminc zón az elnök az izraeli csa- , ..... ., , , .., druz patok azonnali és feltétel sebesültje van, többségük nélküli kivonásét sürgette kisgyerek. Egy lakóház ki­Libanonból. égett, több autó megsemmi­* sült. A robbanás színhelye ir— « , Néhány órával Dzsemajei a libanoni televíziótól nem a nyugati hírügynökségek . . ,., „«,_,« j,, elutazasa utan a libanoni messze volt. látványos politikai fordulat. ^^ menten cirka!o 6. nak minősítik. Megfigyelők ,menkaj flotta egyik haJO_ szerint a libanoni elnök jᣠkereöU; £el Caspar Wein. Ammanban folytatódtak damaszkuszi útja az Egye- bergef amerikaj hadügymu Arafat, a PFSZ sült Államoktól ^ Izraeltől niMtftn Weinberg€r kétóbb daflke ^ _jordániai helikopteren a bejrúti ame­rikai nagykövetségre repült történt eltávolodásának, a Szíriához és általában az arab világhoz való közele­désének a jele. Ügy vélik, hogy a látogatás a libanoni Jobboldali és a szíriai kormány viszo- színhelye volt a király megbeszélései, ame­lyeken a közös békekezde­ményezésekről volt szó. Arafat ötnapos ammani terrorakció látogatása csütörtökön fe­hazaias jezödik be. Jugoszlávia Zasztava-karrier A névről — Zasztava — száz kilométerenként 5,8 li­szinte mindannyiunknak S«r benzint fogyasztanak, mindjárt a jugoszláv kisau- l^^^eleS tók jutnak az eszünkbe. Bár mos meghajtású, könnyű te­áz utóbbi időben kevesebbet herautóval is kísérleteznek, hallunk róla, déli szomszé- amely árammal, teljesen zaj­., mentesen működik, dunk iparanak ma is egyik büszkesége az az autógyár, J A Crvena Zasztava külföl­. , , , , _ dón ma is mintegy 50 ezer ahol ezek a személygépko- autót fld e£ évente A föbb esik készülnek. A Crvena vásárlói közé Egyiptom. Hol­Zasztava immár több mint landia, Görögország, Nagy­három évtizedes múltra te- Britannia, Bulgária és ha­, . zank tartozik. A gyár és a kint vissza, s annak is ne- „^gyar Mogürt 1981-ben tíz­gyedszázada. hogy az olasz éves kooperációs megállapo­FIAT-cég licence alapján el- dást kötött. A magyar fél kezdték gyártani a Jugoszlá- részegységeket és alkatrésze­•iában és külföldön egyaránt ket szállit <ez*ket a népszerű személygépkocsi- Gördülőcsapágy Művek és a kat. Az elmúlt harminc esz- Bakony Müvek g>'artja), s tendőben két és fél milliót gyártottak, évente 150—200 ezer új autó hagyja el a szerelőszalagot. A gyár eredményes mun­kájának egyik tanúbizonysá­ga — s ezt a jugoszláv ha­tár mentén élők nap mint nap tapasztalják —, hogy déli szomszédaink kedvence mind a mai napig ez a kis­autó. sót az utóbbi időben mintha más személygépko­csikkal szemben is a Crvena Zasztava termékeit részesí­tenék előnybe. A torinói FIAT licencének megvétele annak idején szerencsés vál­lalkozásnak bizonyult, nem­csak a kragujeváci gyárnak, hanem az ország egész elő­relépni készülő személygép­kocsi-iparanak. Az elsó Zasz­tava 1959-ben gördült ki a gyár kapuján. Húsz évvel később, 1979-ben az ország öt autógyárában már 270 ezer különböző típusú autó készült el. A Crvena Zasz­tava a nehezebb időkben is állta a sarat: 1980-ban — amikor a világ autóipara már válsággal birkózott, s több jugoszláv autógyár is kénytelen volt csökkenteni termelését — egymaga 190 ezer személygépkocsit kül­dött a piacra a 237 ez.res or­szágos termélésből. A Zasz­tavák változatlan kelendősé­gére, egyre növekvő népsze­rűségére a magyarázat vi­szonylagos olcsóságukban, ta­karékos üzemanyag-fogyasz­tásukban és szerény mére­tükben lelhető meg. Emellett a gyár újabb és újabb típu­sokkal jelentkezett. A Zasz­tavák mellett kis családi au­tókat készített Jugo—45 és Jugo—55 márkajellel. Ezek 45. illetve 55 loerós motor­ezért kész autókat kap cse­rébe. A megállapodás értel­meben a mostani 1000—2000 darab helyett, 1985-től. 4— 5000 Zasztava kerül majd a magyar piacra. K. W Véget ért a fuvarozók sztrájkja ta Róma (MTI) A nyugat-európai fuvaro­zók sztrájkbizottsága szer­dán reggel úgy döntött, hogy azonnial felfüggesztik a több mint egy hete tartó, a köz­utak forgalmát bénító ak­cióikat A szállítók ugyanis ígéretet kaptak arra, hogy az NSZK és Ausztria kor­mánya azonnal tárgyaláso­kat kezd az olasz kormány­nyal a vámellenőrzés egy­szerűsítéséről. Az cwztrák határ mellett fekvő nyugatnémet város­ban, Kiefersfeldenben szüle­tett. döntés értelmében a sztrájkolók szerdán reggel 8 órakor leállították akcióju­kat Ezen az ülesen az oszt­rák fuvarozók képviselői nem vettek részt, de ők már kedden este Innsbruckban egyoldalúan befejezettnek nyilvánították a maguk ré­széről a sztrájkot. A Szovjetunió a választások előtt Gyorsítani kell népgazdaság fejlődését a Mihail Gorbacsov beszéde 0 Moszkva (MTI) gazdaság hatékonyabbá té- — erősíteni kell a Szov­Mihail Gorbacsov. az tele, a tudományos-műszaki jetunió védelmi képességét; SZKP KB Politikai Bízott- eredmények gyakorlati aL tovább kell szilárdita­ságának tagja, az SZKP KB kalmazása. a gazdasági me- nj a szocialista közösséget; titkára szerdán a sztavro- chanizmus és az irányítás ,.„..„,„ hámot ^rtl? 'ZÍ'Z tökéletesít^ kell folXtnf az"emberiS XrL beszedet _ a társadalmi termelés- legnagyobb feladatának vaiasztoieiott nek a népjólét emelését kell megoldása: a béke védelme , Központi Bi- céloznia. érdekében és el kell háríta­kívöM hf^Ji™, Szociális téren arról van ni a nukleáris katasztrófa kívüli plénuma hangsúlyoz- . . veszélvét ta a párt politikai iránv. szo' hogy- veszeiyet. vonalának folyamatosságát, — töretlenül fejleszteni A továbbiakban Mihail s azt, hogy ez a politika a keU meg kell szilárdíta- Gorbacsov szólt az elóző fejlett szocializmus tökélete- ni a szovjet életformát; választások óta eltelt öt év sítésére. a világbéke meg- — minden körülmények gazdasági eredményeiről, s szilárdítására, valamint ar- között tiszteletben kell tar- megállapította: ez alatt az ra irányul, hogy töretlenül tani a társadalmi igazságos­megvalósuljanak a párt ság szocialista elveit; XXVI. kongresszusának ha- _ folytatni kell a rend­tározatai. amelyeket az azt csinálást. tovább kell nő­politikájáról. s meghatároz­ta a munkának azon leg­főbb irányvonalait. ame­ban összesen a szovjet ha­talom ötven éve alatt. A meglevő gazdasági po­tenciál hatékonyabb ki­szeriht egyedül iaz iparban a rendelkezésre álló alapok termelésének egyszázalékos idő alatt jelentős mérték­ben nőtt a szovjet emberek életszínvonala. Az öt év alatt annyi termelőalapot követő KB-plénumok alkotó vélni "a " követelményeket," a ÍS^f az.J módon gazdagítottak, és fej- szervezettséget és a fegyel- azágban> J!™ennylt koráb­lesztettek tovább. met­Konsztantyin Csernyenkó- _ mega]kuvá(, nélkfll, nak a februári KB-plenu- h * folytatni a ne­mon mondott beszede mely, . jelenségekkel amelyek marxista-leninista elemzést ilV^ f' V Trköl használásáról szólva Gorba­«ünkkeienszoSsta tórvl nvességünkkel. Nemzetközi téren — mon lyekre most a kommunisták dotta a továbbiakban Gor- növelése nyolcmilliárd ru­és az egész nép erőfeszíté- hacsov — ez azt jelenti, bej értékű plusz termék ki­seit összpontosítani kell — hogy: bocsátását eredményezi. Jo­mondotta Mihail Gorbacsov. - - meg kell teremteni a gosnak nevezte azokat a bí­Politikai téren — folytatta szovjet nép alkotó munká- ráló észrevételeket, ame­Gorbacsov — ez annyit je- jának garantáltan békés kö- lyek néhány termék minő­lent. hogy: rülményeit; ségére vonatkoznak. — meg kell szilárdítani a párt és a tömegek kapcso­latait: — fejleszteni és támogat­ni kell a munkásosztály, minden dolgozó alkotó te­vékenységét; — támogatni kell a mun­ka gyakorlati eredményeire irányuló vállalkozó szelle­met; — tökéletesíteni kell a pártvezetés. valamint az egész állami és gazdasági apparátus tevékenységének stílusát azzal a céllal, hogv az irányítás minden szinten kezdeménvezőkész legyen, pontosan ismerje és teljesít­se kötelességeit. Gazdasági téren ez azt jelenti, hogv: — gyorsítani kell a nép­gazdaság fejlődését és nö­velni kell hatékonyságát: — energikusan meg kell valósítani azokat az intéz­kedéseket. amelyek célja a Trudeau belefentette lemondási szándékát ta Ottawa (MTI) mányfő a liberálisok vezető­Pierre-Elliot Trudeau ka- je. A Reuter hírszolgálati nadai kormányfő kedden be- iroda szerint körülbelül há­jelentette lemondási szándé- rom hónap múlva tartja kát miniszterelnöki tisztsé- meg a párt vezetőválasztó géből. A hírt a kormányfő konferenciáját, sajtótitkára közölte, hozzá- Egyelőre nem tudni, hogy fűzve, hogy a miniszterei- mi állhat a miniszterelnök nök szándék óról levélben ér- szándékának hátterében. Az tesítette a liberális párt el- utóbbi időben már hallani nőkét. lehetett arról, hogy a poli­A hatvannégy éves Tru- tikus foglalkozik a vissza­deau lemondása akkor lép vonulás gondolatával. A vi­érvénvbe. amikor a kanadai lággazdasági válság elérte liberóiig párt megválasztja Kanadát isr a növekvó mun­új vezetőjét és az leteszi a kanélküliséggel és infláció­hivatali esküt — fűzte hoz- val együtt csökkent a kor­zó a sajtótitkár. Most a kor- mányfö népszerűsége. Siklós János Zilahy Lajos utolsó évei T9. kormánylapokban véresre fenekeltetlek benne­teket. Mert ez a politika." — Ebben nincs semmi meglepő — szóltam közbe. Észre sem vette a megjegyzésemet. — Miklós Andor, az Athenaeum Nyomda és Az Est-lapok tulajdonosa reggel hat órakor mór dolgozott, elolvasta négy lapiának kefelevonatát. Nélküle egyetlen lényeges írás sem jelenhetett meg a lapjaiban. Emellett, persze, írta a maga vezércikkeit. — Ez is egy újságcsináló rabszolga volt? — A fenét! Hallatlanul nagy munkabírású. Gömbös nevetett, és megmondta, hogy a po- okos ember, aki havonta ötvenezer pengőt vett ki a pénztárból, neki volt először Rolls Royce­autóia Budapesten. — Okos. gazdag kapitalista. — Én már 1932 végén tudtam, hogy Miklós Andor nemsokára meghal. — Honnan tudtad! Egyik reggel beléptem a szobájába. Miklós litikai rendőrség embere járt nálam, ez a je­lentése, és azzal darabokra tépte a gépelt papír­lapot. Nem szóltam közbe, láttam, hogy még mon­dani akar valamit. — A Magyarországban — folytatta — rend­szeresen foglalkoztattam kimondottan baloldali az ajtóban állt ingujjban, és megfordult, az író­felfogású újságírókat. Zsilinszky Bandit (Bajcsy- asztalhoz ment, én követtem. Megláttam tégla­Zsilinszky Endrét) szerettem, egyenes jellemű, szín tarkóián a drótkerítés ferde négyszögeire tiszta ember volt, gyűlölte a nácizmust. Rend- emlékeztető mély ráncokat, amelyek előre jelzik szeresen írattam vele vezércikkeket. Abban az a közeledő halált, időben a Magyarország főszerkesztői teendőinek — Ez jóslás. ellátása mellett tagja voltam az Athenaeum- — Hidd el nekem, ez nem jóslás. És négv­konszern igazgató tanácsának is. ide tartoztak szemközt megmondom neked, tudtarrt, hogy tulajdonjogilag Az Est-lapok is. Ha jól emlék- Keleti Marcit is hamarosan magával viszi a szem. volt ott egv szerkesztőségi titkár vagy halál. igazgatóféle, Vadnalnak hívták, aki a megírt — Hogyan? Nem értelek. Honnan veszed ezt? cikkekert a honoráriumot is utalványozta. Ez — Másfél-két esztendeje talán, hogy Szege­a csúnya, tasla fülű ember havonta tizenkétezer den találkoztunk Keletivel. Nem'eskürtyvel és pengőt keresett a cégnél. Egv alkalommal Zsi- másokkal, egy filmkészítés lehetőségeiről beszél­linszkv vezércikkéért öt pengőt utalt ki. A belég gettünk. És nem is tudtam akkor, mit gondol­lekerült hozzám, aláírásra. Nem vagyok rabiá- jak erről az emberről. tus természetű ember, de annyira fölbosszantott _ Keletit a szakmán belül piszkálták, szerin­ez az eset. hogy ferohantam ehhez az emberhez, tem igazságtalanul. Jó rendező, de alighanem es ráordítottam: „Ot pengő Zsilinszkynek!" — megkérdőjelezték a munkáját egyébként a jó és a pofaiába vagtam a bizonylatot. isten tudja, valójában mi bajuk volt vele. De azt hiszem, fontosabb a számodra az. hogy — Olyan furcsán viselkedett azon a megbe­titokban Gömbös arra inspirált, hogy hazai ta- szélésen. hogy nem is értettem. Először pedig ő Iáiról (értsd: nacionalista alapállásból) német- keresett meg Madridban, és nagyon örült a ta­ellenes éllel eresszek meg egy-egy jól irányzott lálkozásnak. szép gyerekkori emlékek fűzik őt cikket. Egy alkalommal azután nekem és Zsi- is Szalontához. meg Bárczy Istvánhoz, aki va­ünszkynek. titoktartásra vonatkozó becsületsza- lamilvem családi ügyben segített annak idején vünk kérése utan. azt mondta: ..Ti csak írjátok az apján, vagy valamelyik közeli rokonán, tal működnek, haromajtosak, I batran a magatokét, s ne lepődjetek meg, ha a (Keleti Marton 1973. június 20-an halt meg.) — És Miklós Andor? — Meghalt 1933-ban. Azt bizonyóra tudod, hogy Gombaszögi Frida. a színésznő volt a fe­lesége. Itt térek vissza Gömbösre, aki már fő­hadnagy korában szerelmes volt Gombaszögibe. Ez afféle plátói szerelem volt. sohasem talál­koztak. Férje halála után attól félt, hogy vala­mi baj éri a lapokat (betiltás, vagy valamilyen, előre nem látható veszedelem) a kormányzati politika oldaláról. Engem kért meg. hogy hozzam össze Gömbös Gyulával. Ez a találkozás a lakásomon, az én jelenlétemben megtörtént. Gömbös kezet csókolt Gombaszöginek, egy órát beszélgettek, és ott kötelezettséget vállalt, hogy amíg ő miniszter­elnök. Az Est-lapokat nem éri bántódás. Fridát az ígéret megnyugtatta. (Ezt az epizódot, lényegében így, de más ösz­szefüggésben és megfogalmazásban. Zilahy már többször elmondta és leírta.) — Ezekből a kis eseményekből is meg tudod ítélni, hogy milyen volt az én viszonyom Göm­bössel. — Gömbös ízig-vérig fasiszta volt. — Kánya Kálmán. Sztójay Döme sokkal fa­sisztább volt, mint Gömbös. — Ebben a kérdésben, azt hiszem, nem egye­zünk meg. én Gömböst a fasizmus fő szálláscsi­nálójának tartom. — Tisztelem a véleményedet, de csak akkor fogadom el. ha meggyőződtem a saját véle­ményem helytelenségéről. (Kodolánvi János a Visszapillantó tükör cí­mű könyvében írta, hogv Zilahy megegyezett Az Est-lapokkal és Gömbössel, hogy az általa szer­kesztett Magyarországot Gömbös reformpolitiká­jának a támogatása érdekében is felhasználja. Lehetséges, hogy Kodolányinak igaza van, mert amint ebből a beszélgetésből érzékelem. Zilahy kötődött Gömböshöz, és talán Az Est-lapok megőrzésére tett miniszterelnöki ígéret mögött a kormánypolitikát támogató megállapodás hú­zódott meg.) — Te Gömbös reformpolitikájának a híve voltál? — Igen. hosszú ideig. — Ezért került, sor Gömbös és a népi írók találkozására a lakásodon? ¡Folytatjuk.) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom