Délmagyarország, 1984. február (74. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

2 Szerda, 1984. február í. 5 Szovjet—román eszmecsere c Bukarest (MTI) A bukaresti látogatáson tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség Andrej Gromiko. az SZKP KB PB tagia. a szovjet Miniszter­tanács első elnökhelyettese, külügyminiszter vezetésével kedden folytatta tárgyalá­sait a Nicolae Ceausescu, az RKP KB főUtkára. ál­lamfő vezette román dele­gációval. Mindkét fél hasznosnak nevezte a megbeszéléseket. amelveken kifejezésre jutott a szovjet—román kapcsola­tok továbbfejlesztésére irá­nyuló kölcsönös törekvés. A szovjet delegáció kedd délelőtt látogatást tett a bu­karesti Augusztus 23. gyár­ban. Az egyes üzemrészek megtekintése után nagygyű­lést tartottak, amelyen And­rej Gromiko, valamint Gha­orghe Oprea, az RKP KB PVB tagia első miniszter­elnök-helyettes- mondott be­szédet Harcok Bejrútban dk Bejrút (MTI) Libanoni biztonsági forrá­sok szerint a bejrúti nemzet­közi repülőtér körzetében hétfőn kirobbant harcokban — amelyeket egyrészről az amerikai egységek és a liba­noni kormánycsapatok, más­részről a drúz és a síita eav­ségek vívtak — egy ameri­kai katona és három polgári személy halt meg, három amerikai katona es — nem hivatalos adatok szerint — legalább hatvan polgári sze­mély megsebesült ÜDVÖZLÖ TÁVIRAT Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke táviratban üdvözölte Kang Szong Szánt, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság köz­igazgatási tanácsának elnö­kévé történt kinevezése al­kalmából. REAGAN­KAMPÁNY Reagan elnök kedden, Chicagóban folytatta vasár­nap éjszaka hivatalosan is megkezdett választási' kam­pányát. Chicagói utazását azonban nem a választási bi­zottság fizeti, máris táma­dások érik a Fehér Házat az adófizetők pénzének jogta­lan felhasználása miatt. SHULTZ KÖRÚTJA öt karib-tengeri és dél­amerikai országot érintő la­tin-amerikai körútra uta­zott kedden George Shultz, az Egyesült Államok kül­ügyminisztere. Shultz útjá­nak első és egyik legfonto­sabb állomása kedden Sal­vador. Magyar-brit kapcsolatok Az első kormányfői taSáikozé küszöbén Á rakétateSepítésről Interjú Louis Van Geyttel, a Belga Kommunista Párt elnökével O Brüsszel (MTI) KÉRDÉS: Hogyan látja ön a NATO rakétatelepitésének megkezdése után kialakult új helyzetet?, Milyen tenni­valót lát ebben az új hely­zetben a belgiumi békemoz­galom, azon belül a Belga Kommunista Párt számára? VANGEYT: Kétségtelenül új és veszélyes szakaszba jutottunk azzal, hogy Nyu­gat- Európában megkezdő­dött a rakéták hadrendbe állítása és a tárgyalások megszakadtak, A helyzet jó­val nyugtalanítóbb, mint korábban volt: új atom­fegyverek jelentek meg Nyu­gaton. a Varsói Szerződés katonai válaszintézkedése­ket foganatosít, a tárgyalá­sok megszakadtak vagy szü­netelnek. A helyzet rossz, de ml — pártunk, a haladó erők Bel­giumban, a békemozgalom általában — úgy látjuk, azért nem jóvátehetetlenül és visszafordíthatatlanul.. Egy­részt változatlanul hat és cselekvésre kész az a ha­talmas tömegmozgalom, amely Nyugat-Európában el­lenzi az atomfegyverkezést, a rakéták értelmetlen halmo­zását, és igyekszik gátat vetni ennek a folyamatnak. Másrészt sok ország kor­mányköreiben — NATO-tag­országok, semlegesek, szocia­lista országok egyaránt — keresik a módot a nemzet­közi légkör enyhítésére, a fegyverkezési és hideghábo­rús irányzat megfordítására. Ez nem könnyű, hiszen a Reagan-kormányzat és az őt támogató erők itt Európá­ban jelenleg nem ezen az úton járnak. Hadd utaljak fezért rá: több NATO-tagország (Gö­rögország. Dánia) elutasí­totta a rakétatelepítést, má­sok (például Spanyolország) cseppet sem rokonszenvez­nek vele. ismét mások (Hol­landia, Belgium) még min­dig halogatják, az esemé­nyek kedvezőbb fordulatá­ban bízva, befogadó dönté­süket. Nálunk Belgiumban ez egyértelműen a béke­mozgalom hatása és ered­ménye Végül jelentős po­1111' -t' e- m:r»t a nvugat­német SPD egyértelműen a rakéták ellen foglalnak ma állást, holott korábban tá­mogatták a NATO-határoza­tot A másik oldalon, a Varsói Szerződés tagországai részé­ről egyértelmű es világos az állásfoglalás, hogv a telepí­tési folyamat megállítását és vlíwaíoruit.'sát akarjak, s keresik a diplomáciai lépé­sek lehetősegét ehhez. Gon­dolok itt az önök országá­ra, Magyarországra is, amely számos magas szintű meg­beszélést folytat nyugat-eu­rópai vezetőkkel. Szerintünk jó alkalom le­het jelentós bekekezdemé­nyezésekre a stockholmi ér­tekezlet, amely jelenleg az egyetlen tárgyalási fórum Kelet és Nyugat között. Nem helyettesítheti persze, hivatalosan elfogadott napi­rendjénél fogva, a megsza­kadt egyéb tárgyalásokat, de lehetővé teszi az érintkezést és a légkör javítását, ami segíthet abban. hogy a szovjet—amerikai párbeszéd folytatódhasson. Végül is a kis országok és a semleges országok kezdeményezése se­gített kimozdítani a holt­pontról ugyancsak nehéz helyzetben a madridi ta­nácskozást is. Ez a példa is azt szemlélteti, hogy a kis országok tehetnek valamit a párbeszéd folytathatósága ér­dekében. a kölcsönös biza­lom növelésére. A stockholmi tamácskoeás napirendjén hivatalosan sze­replő bizalomefósitő intéz­kedéseket lehet továbbá szé­lesen is értelmezni, és kö­zéjük iktatni olyan kezde­ményezéseket is, mint újabb kötelezettségvállalások (a meglevők mellett) az erő­szakról, vagy az atomfegyve­rek elsőként használatáról való lemondásra, vagy atom­fegyvermentes övezetek lé­tesítése. Ez mind hozzájárul­hat ahhoz, hogy idővel le­szerelési intézkedésekre is sor kerüljön. összegezve: ki kell tör­nünk a jelenlegi zsákutcából, el kell érnünk az atomfegy­verek szintjének csökkenté­sét mindkét oldalon. Mi — a BKP — más pártokkal és szervezetekkel. így például a Flamand Katolikus Mun­kásszervezettel karöltve azon igyekszünk, hogy kor­mányunk és más NATO-tag­országok halasszák el a to­vábbi telepítéseket. Tehát, mintegy fagyasszuk be a je­lenlegi he'yzetet, a Varsói Szerződés válaszintézkedéseit is beleértve. Iktassunk be egyfajta „gondolkodási szü­netet", amely végén eset­leg új alapokon — mond­juk a hadászati és euro­hadászati tárgyalások össze­vonásává). netán Trudeau javaslatának megfelelően' a brit es francia atomerö be­kapcsolásával is — folytat-^ hatók a targyalasok. Megnyerhetőnek tartom e gondolatnak a belga és hol­land kormányt, de több sem­leges és el nem kötelezett ország kormányát, sőt, a Varsói Szerződés egyes tag­országai is szerepet játszhat­nak ebben diplomáciai ta­pogatózásokkai és előkészítő munkával. Az enyhülésben érdekelt országoknak és po­litikai erőknek segíteniük kell tehát, és ilyen érte­lemben lépünk fel mi is, a magunk lehetőségei keretei között. Belgiumban azon kell igyekeznünk, hogy a kor­mány formailag ne döntsön ezután sem a rakéták be­fogadásáról, nemzetközi sí­kon pedig lépjen fel a fent említett javaslatok értelmé­ben, próbáljon egyengetni a párbeszédet. Azt hiszem, az előttünk álló fél év alatt kell eredményt elérnünk összehangolt erőfeszítések­kel, mert utána a telepíté­sek már túlságosán előre­haladhatnak. Hozzátenném, hogy a kor­mányok kezdeményezései mellett nagy szerepet játsz­hatnak véleményem szerint a parlamentek közötti kap­csolatok. találkozók is. hi­szen a parlamentekben min­denütt jelen vannak jelen­tős fegyverkezésellenes erők. így akár a belga és magyar parlament közötti érintke­zésre, kapcsolatokra is gon­dolok. Nemkülönben az egyes társadalmi szerveze­tek, békemozgalmi szerve­zetek közötti kapcsolatokra, érintkezésekre. Magyar Péter Felelős angol politikusok nyilatkoztak a közelmúltban arról, hogy szükségesnek lát­ják a kelet-európai orszá­gokkal a kapcsolatépítést. Nemegyszer bírálták az amerikai kormányzat nyu­gat-európai érdekeket is sértő lépéseit. A The Guar­dian angol polgári-liberális lap egyik közelmúltban meg­jelent cikkében megállapít­ja: „A NATOn belüli kon­zultációk — habár jócskán érintették a kelet—nyugati kapcsolatokat — nem vol­tak képesek mérsékeltebbé tenni Reagan elnök nézete­it és Thatcher miniszterel­nök-asszony máris megmu­tatta, hogy elhatárolja ma­gát a reagani retorika né­mely szélsőségeitől". A magyar diplomácia Nagy-Britanniával is — mint valamennyi fejlett tő­kés országgal — a kölcsönös előnyökön alapuló együtt­működés fejlesztésére törek­szik. Kétoldalú politikai kap­csolataink rendezettek, nin­csenek megoldatlan problé­máink. Az elmúlt években többször találkoztak meg­beszélésre minisztériumok vezetői. Gyakoriak voltak a külügyminiszteri konzul­tációk. A magas szintű ta­lálkozások sorában kiemel­kedő jelentőségű volt Mar­jai József miniszterelnök-he­lyettes tavalyi, londoni út­ja. A gyakoribb politikai kontaktus, a kapcsolatok szintjének emelkedése hoz­zájárult ahhoz, hogy a gaz­dasági együttműködés is szélesedjék. Mégis más fej­lett tőkés államokkal össze­hasonlítva a kétoldalú ke­reskedelem számszerű mu­tatói egyértelmű lemaradás­ról tanúskodnak. Erőfeszíté­sekre van szükség az áru­csere-forgalom bővítésére, külkereskedelmi mérlegünk passzívumának csökkentésé­re. Kivitelünk legjelentősebb tételei a fogyasztási ipar­cikkek. mérsékeltebb a ré­szesedése mezőgazdasági és élelmiszeripari temékeink­nek, az anyagjellegű, továb­bá a gépipari cikkeinknek. Hazank mindenekelőtt nyers­és alapanyagok részére biz­tosit felvevő piacot. A gaz­dassgi kapcsolatok további élénkítéséhez vezetne a brit részről fenntartott kor­látozások megszüntetése. Kulturális együttműködé­sünk bővítéséhez nyújtot­tak lehetőséget a Bartók­évforduló ós a Kodály-év­forduló kapcsán szervezett megemlékezések. Tovább emelték egyúttal a szigetor­szágban a magyar zenei élet hírnevét. Kulturális értéke­ink bemutatását szolgálták a kölcsönösen megrendezett filmhetek és kiállítások. Emlékezetes eseményként tartjuk számon a „Színek a brit festészetben" címmel '^Úr^l , -.'Londonderry C ^"ÓeTtast r^V NAGY-BRITANNIA ATLANTI­ÓCEÁN + l • pool#_ • ••jft.+ 9 f -—4 a Manchester \ ­* , V'X'fc Birmingham Y#*®Ü6> A ' A0G0S® .^londoni • Feketeszén É Kőolaj A Vks A Óom A On A tink A Magnezit a Kaolin 0 So • Vaskohaszat ® Szmeslemkonászat e> Seggfalas ® Haibqyatlas © Autéqyailas O Reoulógepgyalas » Vitiamoi energia * Vegyipar ® Köolai-finotfitas ® Tentti.par ® Bönpar © Papíripar Élelmiszeripar fi TENGER Plymouth Catdi,, I , t&T V * southamptonf o i ' 100 k m MAGYARORSZAG KÜLKERESKEDELME . NAGY-BRITANNIÁVAL (millió Ft) Behozatal S 931,3 j Kivitel |6169,5. ' [7128.7 V­|6 569,3 ' X 4 294,4 ZZSE >:;:•:•:) 3218.6 2 928,5 £[2907,8 tavaly hazánkban bemuta­tott kiállítást. A rendszeres­sé vált kerekasztal-konferen­ciák, szimpozionok, a szak­emberek tapasztalatcseréi is bővítik a kört. Kétoldalú kapcsolataink szintje, színvonala, töretlen fejlődése megvédendő ered­mény. Egyben lehetőség, kö­telezettség a továbblépésre, az intenzívebb kapcsolattar­tás feltételeinek kimunká­lására. Az együttműködés formálásában meghatározó jelentőségűnek ígérkezik Margaret Thatcher brit \ mi­niszterelnök magyarországi látogatása, amely az első kormányfői találkozó lesz országaink között. h. r. Magyar gazdasági i # Budapest (MTI) A magyar—lengyel gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizott­ság elnökeinek találkozó­iára kedden Budapestre ér­kezett Janusz Obodowski, a Lengyel Népköztársaság miniszterelnök-helyettese, a bizottság lengyel tagozatá­nak elnöke. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Mar. jai József miniszterelnök­helyettes a bizottság társ­elnöke üdvözölte. A nap folyamán a Parla­mentben megkezdődtek a tárgyalások. -lengyel A megbeszéléseken véle­ménycserére kerül sor az elmúlt évi legfelső szintű találkozón elhatározott hosz­szú távú együttműködési fő irányok kidolgozásáról. Át­tekintik a bizottság XX. ülésszakán hozott határoza­tok végrehajtását, az 1983. évi árucsereforgalmi jegy­zőkönyvben foglaltak meg. valósulását az 1984. évi fel­adatokat. Tájékoztatják egymást az 1986—1990. évi tervkoordinációs muinkála­tokról. Halálbüntetés beívelt életfogytiglan fegyházban Jogerős ítélet a biztosítási gyilkos ügyében Budapest (MTI) Kedden hirdetett . jogerős ítéletet a Legfelsőbb Bíró­ság Gombos Tibor, debrece­ni lakos ügyében: életfogy­tig tartó, fegyházban vég­rehajtandó szabadságvesztés­re változtatta azt a halál­'büntetést, amelyet az első fokon eljárt Debreceni Me­gyei Bíróság szabott.ki fő­büntetésként, azért, mert megölte a feleségét, hogy az Állami Biztosítótól felve­gyen több mint 2 millió fo­rint életbiztosítási összeget A Legfelsőbb Bíróság büntetőtanácsa bűnösnek mondta ki Gombost: előre kitervelten és nyereségvágy­ból elkövetett emberölés bűntettében, valamint — e cselekményéhez kapcsolódó­an — az Állami Biztosító sérelmére folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett, kü­lönösen nagy kárt okozó csalás bűntettének kísérle­tében. A főbüntetés mellett a bíróság Gombost 10 évre elfojtotta a közügyekből es részleges' vagyonelkobzást rendelt el. 1981 júliusában történt a bűncselekmény, Lengyelor­szágban, ahová a Gombos­házaspár két gyermekével utazott turistaútra. Kis er­dei faluban sátoroztak, egy patak közelében. amelynek mintegy 2 méter széles med­rében 10—15 centiméteres volt a víz. Éjfél volt. ami­kor Gombos egy jókora ter­méskővel két alkalommal fejbe sújtotta a neki háttal álló feleseget úgy, hegy az megszédült, es arccal a pa­takba merült. Ekkor a víz alá • nyomta az asszony ar­cat, hogy megfulladjon. A gyilkosságot követően azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a nő ismeretlen okból elhagyta a sátrat, és ő már csak holtan találta meg a patakban. Magyarországra hazaérkezése után mindenről hallgatott, életközösségre lé­pett egy fiatal nővel, a biz­tosítótól pedig — a felesé­gével közösen kötött élet­biztosítási kötvény alapján — kérte a több mint 2 mil­lió forint kifizetését A Legfelsőbb Bíróság bün­tetőtanácsa szakértői véle­mények alapján és egyéb adatokat is figyelembe vé­ve, tényként állapította meg: Gombosné halálát víz­befulladás okozta, s egyér­telműen kizárt, hogy baleset történt volna, amint azt többféleképpen előadott val­lomásában Gombos állítani igyekezett. Ugyancsak beiga­zolódott, hogy öngyilkosság­ról. vagy — esetleg — sze­xuális motívumú bűncselek­ményről sem lehetett szó. A bíróság előtt Gom' töb.ször változtatta meg vallomását, részben taga­dott, de 8 alkalommal — igaz. az indoklását tekintve nyolcféleképpen — beismer­te. hogy ő ölte meg a fele­ségét. A különféle adatok — a bíróság ertékelése szerint — az előre kitervelt-seget bi­zonyították. a biztosítótól kö­vetelt pénz pedig egyértel­műen utal a nyereségvágy­ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom