Délmagyarország, 1984. február (74. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

\ Szerda, 1984. február í. 5 aüüs A szentesi KONTAKTA villamosszerelési alkatrészgyár műanyagözemében modern auto­mata gépsorok működnek. Évente háromezer tonna műanyagot dolgoznak itt föl. a fran­cia, svájci és NSZK-gépeken, ezzel a mennyiséggel valamennyi KONTAKTA-gyáregység alkatrészszükségletét fedezik Az ellenőrzések haszna A szegedi Népi Ellenőrző- kát felgyorsíthatják, s eh- rábbinál kedvezőbben ala­si Bizottság tegnapi, keddi hez kérték a népi ellenőr- kult, illetve tovább javult az ülésén a múlt évi vizsgála- zés segítségét is. A kivitele- export—import arány. Az tok mérlegét vonta meg és zők körének bővítése, a la- export növelése, az import megállapította, hogy társa- kosság anyagi hozzájárulása csökkenése ugyanakkor a dalmi hasznuk igen jelentős és társadalmi munkája belföldi ellátást nem a leg­volt. A népi ellenőrök sokat eredményeként tavaly a gáz- megfelelőbben befolyásolta, foglalkoztak a lakosság pa- vezeték-építés a tervezett 15 Az exporttermelést és a bel­naszaival és a szegediek kilométerrel szemben 30 ki- földi ellátást egyes válla­észrevételei során figyelem- lométer hosszú lett. A népi latok jobban tudták volna mel kísérték az áruellátás ellenőrzés is hozzájárult a biztosítani, ha időben és a helyzetét, az ingatlankeze- maga eszközeivel ehhez a si- szükséges mennyiségben lést, a lakásgazdálkodást, az kerhez és jó példa arra, megkapták a félkész termé­energiaracionalizálást, a hogy az ilyen munkamód- keket, import nyersanyago­szerződéses üzletek műkő- szer a jövőben még gyü- kat. A gazdasági eredmé­dését, a gazdasági munka- mölcsözőbb lehet. nyeken túl említést érde­közösségek és kisvállalkozá- A lakosságnak a társadal- melnek más társadalmi szer­sok tevékenységét, hogy mi kérdések iránti érdek- vek —, mint például a KISZ, csak a legfontosabb terüle- lődését bizonyítja, hogy nö- a népfront —, hiszen köz­teket említsük. vekedett a közérdekű beje- reműködésük elősegítette a Nagyon fontos lakossági lentések száma, ugyanakkor vizsgálatok sikerét, érdeket szolgált a szegedi örvendetes, hogy a névtelen Nem lehet szó nélkül el­vezefékes gázhálózat fejlesz- panaszok aránya csökkent, menni amellettj hogy az tésének vizsgálata. Az ener- Egyre többen teszik szóvá egyes intézményekhez beér­giafelh-asználás népgazdasági a környezetvédelem hiá- kezett panaszokat csak for­érdekein túl a szegediek fo- nyosságait és a gyors intéz- málisan intézik. Az ügyek kozottabban igénylik a gáz- kedést: sürgetik a szabálysér- tisztázására ígéretet tesznek vezetékek kiépítését. A vá- tőkkel szemben. az illetékesek, de a végre­ros társadalmi, politikai szer- A népi ellenőrzés örömmel hajtás elhúzódik vagy el­vei a kivitelezői kapacitás adhat számot arról, hogy marad. Ez is indokolja, hogy elégtelensége miatt felkutat- tevékenységük során javu- a népi ellenőrzés állandó­ták azokat az egyéb fórrá- lást tapasztalhatnak az ener- an törődjön a közérdekű be­sokat, amelyek ezt a mun- giafelhasználásról. A ko- jelentések utóvizsgálatával. Á műszaki ínformációk és a vezetés Holnap konferencia kezdődik Szegeden A köztudatban azOMIKK előtt, információkat gyűjtse­nem más, mint könyvtár, nek arról, hogy: amit el­ahol műszaki könyveket, ki- képzeltek reális-e, megala­adványokat, folyóiratokat, ta-* pozott-e; az adott problé­nulmányokat tárolnak. Hol- mának jelenleg milyen iro­ott az OMIKK (Országos dalma van, esetleg milyen Műszaki Információs Köz- megoldások születtek; ér­pont és Könyvtár) már ré- demes-e egyáltalán nekikez­gen kinőtte ézt a szerepkört; deni a fejlesztésnek, avagy manapság arról nevezetes, egyszerűbb a licencet meg­hogy Magyarországon is meg vásárolni? Az OMIKK olyan akarja valósítani a műszaki mélységekig képes a meg­információk őrzését, továbbá bízással foglalkozni.- ameny­adás-vételét. Hagyományos nyit a vállalat ..pénztárcá­módszerekkel ós gépi úton ja" megenged. Üj dolog az egyaránt vállalja a . tudo- is. hogy ez év január 1-től mányos-műszaki és gazdasá- az OMIKK-nak szegedi ki­gi témák figyelését, úgy- helyezett információs iro­nevezett online-információ- dája áll a szakemberek ren­keresést. kapcsolatot teremt- delkezésére. Nemcsak fel­ve a világ legnagyobb in- világosítással szolgál, hanem . . . , _. , • , bizonyos témák kidolgozá­formacios rendszereivel és gára gd ho{, teameket hoz adatbázisaival. létre a Dél-Alföld szellemi S hogy miért kellett mind- kapacitásából, és eladja az ezt elmondani, akkor, ami- itt született szakértői vé­kor alig három hónapja az leményeket, megoldásokat. OMIKK kétnapos előadá-:so- » rozaital mutatkozott be • Csongrád megyében? Azért, csütörtökön, tehát mert az ország műszaki er­telmiségét, vezetőgárdáját kétnapos konferencia kez­még mindig nem sikerült dődik az OMIKK új szolgál­elég hatékonyan bekapcsolni tatásairól Szegeden, a Tech­az információs rendszerbe. nika Házában. Délután 2 Pedig a jelenlegi nehéz, órakor kerekasztal-megbe­pénzszegény és beruházás- szélésre kerül sor gazda­visszafogott gazdasági kö- sági vezetők részvételével, rülmények között valameny- amelyen Ágoston Mihály, az nyi vállalatnak az lenne az OMIKK főigazgatója és dr. érdeke, hogy jövőjét csak Markó Imre főosztályvezető biztos információk birtoká- ad tájékoztatót. Pénteken ban tervezze meg. Ehhez pe- pedig előadások, filmbemu­dig az kell, hogy a veze- tatók lesznek, valamint ki­tők, a döntések meghozatala állítás nyílik. Az ellenőrzés élénken fog­lalkozik gazdasági ( életünk új jelenségeivel. Mi sem bi­zonyítja ezt jobban, mint­hogy tapasztalatokat gyűj­töttek a gazdasági munka­közösségek ós kisvállalko­zások működéséről is. Bár egyes területeken — így a személy- és teherszállításnál — javították a szolgáltatást és ellátást, máshói azonban nagy szükség lenne rájuk. Bútor-, hangszerjavításnál, egyes építőipari szakmáknál nem jöttek létre gazdasági munkaközösségek. H. M. Sajtótájékoztató ceiiai Elmondta, hogy a csere- csön a konvertibilis export­arányok romlása és az árualapokat bővítő célokhoz aszálykár ellenére tavaly ie- és a szénhidrogén-orog­Timár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kedden nyújtás rendszerét, és jav: sajtótájékoztatót tartott a bank múlt évi munkájáról és latot tesz annak bevezető:' idei feladatairól. re. Ezután arról szólt, hogy gazdaságirányítás inti ményrendszerének átalakít ,. u i íj o- sával összefüggésben felv lentos eredmenveket ert el a ramhoz kapcsolodna. Szm- tődött a pénzügyi int magyar népgazdaság s en- tén a Világbankban való ményr€ndszer továbbfejle nek koszonheto, hogy nem- részvételünkhöz kapcsoló- tése is Az elgondolások zetközi fizetési pozícióink dik. hogy Bankinform néven közponi, beavatkozás esi javultak. A konvertibihs el- a Magyar Nemzeti Bank új kentését, a vállalati önál szamolasu áruforgalomban számítógépes szolgáltatást gágot, a piac illetve a v az előző évinél lényegesen vezet be. amelynek kereté- seny ' szerepének növelé: nagyobb kiviteli többletet ben • a vállalatok — szerény célozzák. Ehhez az szűk: sikerült elérni, s jóllehet ez térítés mellett — megkapják Rcs, hogy erősödjék a jeg az aktívum a tervezettet a Világbank által finanszí- banki funkció és javuljon nem érte el. a nettó adósság rozott létesítményekről be- üzleti banki tevékenység. / mérséklődött. Az ország érkező mindazokat az in- utóbbi években létrejött nemzetközi hitelkapcsolatait formációkat, amelyek a köl- pénzintézeti tevékenysé is a javulás jellemezte csönnvúitás egyes fázisaihoz végző különféle kisebb szí Gazdaságpolitikai erőfe- kapcsolódnak, és hasznosak vezetek. Ezeket az MNB í szítéseink sikerei alapot te- lehetnek a rendszerben mogatja. Szükséges ugya remtettek arra. hogy az részt vevő magyar vállalatok akkor hogy a jegybanki ii ENSZ két nemzetközi pénz- számára a versenvtárgvalá- nyitás és ellenőrzés az ügyi intézményétől, a Nem- sokra való sikeres felkészü- intézményekre is kiterjedj: zetközi Valutaalaptól (IMF- léshez Timár Mát ás részletcs tol> « a Nemzetközi Ü.ná- Ezután arról szólt hogy a ioglalkozott a különféle < ?D,lte?ú-,eS u !'fSnteSÍ • .fú'; kOT™any ,. I^alpohtikajaban mefcerl nyújtott hltJek ól (Világbanktól) hiteleket az tden lenyeges változások használáJn^k tapasztalat, 5S"U1* * . kamunk. Az nem lesznek, a hitelezést val Elmondta ^ldául ho 1982 decemberi hitelmegal- változatlanul szigorú feltete- -q , . ®vr»ortf®««>«­lapodás alapján 1983-ban a lekhez kell kötni- A beruhá- ^házasok ereSnyeke nemzetközi valutaalaptól le- zasi hitelek elsosorban az hívtunk mintegy 360 millió export növelését, az import dollárt. 1983 első felében 200 gazdaságos helyettesítését, millió dollár középlejáratú valamint a népgazdaság hitelt vettünk fel egy bank- anyag- és energiafelhaszná­konzorciumtól. Világbanki lásának csökkentését segítik tagságunk révén a második elő. félévben — úgynevezett A vállalati beruházások társfinanszírozás forrná iá- céljára rendelkezésre álló ban — 270 millió dollár hitelkeret — a múlt évihez hosszú lejáratú hitelt tudtunk hasonlóan — 22 milliárd mintegy 1,1 milliárd doll értékű árut exportáltak, v lamivel kevesebbet a hite kérelmekben ígértnél. E ben közrejátszottak a vilá piaci árcsökkenések is konvertibilis elszámoló kivitelünk árai 1983-ban k rülbelül 10 százalékkal vc tak alacsonyabbak. mi egy évvel korábban). Neh felvenni két nemzetközi forint. Az igény ennél jo- zitették azonban az expo tot az értékesítés mennyis A hazai gazdasági élet demokratizmusát erősítve az elmúlt időszakban a Magyar Kereskedelmi Kamara — 1981 januárjában elfogadott új alapszabály alapján — elsősorban érdekközvetítő, illetve érdekképviseleti te­vékenységét fejlesztette to­vább — mondotta Beck Tamás, a kamara elnöke kedden a Parlamentben Bevezetőben kiemelte: ál­talánosítható tapasztalat, hogy a gazdaságirányítás igényli a kamara közremű­ködését a döntések előké­szítésében és meghozatalá­ban. Az intézmény munká­jában 870 tagvállalat vesz részt. így képes arra. hogy felmérje a gazdálkodók vé­leményét. s arról rendsze­resen tájékoztassa a gazda­ságirányítást. Az elmúlt évek során a kamara több olyan javaslatot dolgozott ki. amelyet a gazdaságirá­nyítás figyelembe vett pél­dául az árszabályozás, a készletgazdálkodás módost- kozatosan nö bankkonzorciumtól. Külö- val magasabb. A keret bo­nös jelentősége van annak, vítése érdekében a bank az g." korlátai, de belső pre hogy ebben az ügyletben — eddigi gyakorlatot követve járnák js például a min hitelnyújtóként — maga a az év elején felülvizsgálja a ^^ mjj^ Elmaradás le Világbank is részt vett. Így mór meglevő beruházási hi-' inkább a" kr>hászati és gé 1983-ban — fizetési kötele- telszerződéseket. Azoknál a jpari vállalatoknál tapaf Zettségeink teljesítése mel- beruházásoknál, ahol nem Adható. Az élelmiszerig lett — likviditási helyzetűn- várható a szerződésben vál- teljesítette a hitelszerződ ket is javítani tudtuk, hitel- lalt feladatok teljesítése. sekben vállalt kötelezett képességünk nemzetközi esetleg a bank visszavonja a mezőgazdasági üz megítélése javult. folyósítási kötelezettségét. mek azonban" — az aszá! A népgazdasági terv fő vagy azt átütemezi. Az MNB karok miatt, az eddigi éw célja az idén is a belső és továbbra is szorgalmazza a során először — némileg el a külső egyensúlyi helyzet gyorsabb hiteltörlesztéseket maradtak a teljesítésben, idvílása. nemzetközi fizet,5- azoknál a vállalatoknál. Az MNB elnöke kitért képességünk további szilár- amelyeknek pénzügyi helv- innovációs alap és a vi dítása érdekében csökkente- zete ezt lehetővé teszi. lalkozási alap működésén ni kívánmk az adósságállo- A forgóeszköz-hitelezések tapasztalataira is. Az inn ­mányt. Ez konvertibilis el- elvei sem modosulnak 1984- vációs alap, 600 millió f számolású viszonylatban ben. A készletgazdálkodás rintos alaptőkéjéből 19 700—800 millió dollár áru- javításának fokozott ösztön- végéig mintegy 370 mill forgalmi aktívum elérését zésére azonban azok a ter- forintot helyezett ki, ebb teszi szükségessé. Mégpedig melőesziköz-. illetve külke- körülbelül 100 millió forr olyan körülmények között, reskedelmi vállalatok, ame- már meg is térült Az al 1 amikor a múlt évi aszály át- lyek felesleges készleteket tevékenységének közvetr ; húzódó hatása még érezhe- hasznosítás, értékesítés cél- eredményeként már szám tő. s értékesítési lehetősé- jára más vállalatoktól át- új termék jelent meg a m • geink érdemleges javulására vesznek, középlejáratú, a fej- gyar piacon és több új m sem számíthatunk. Rubel- lesztési alao felhasználása zőgazdasági és ipari techr • elszámolású viszonylatban nélkül (vagvis az árbevétel- lógiát kísérleteztek ki. az alapvető cél a kieevenlí- bői) törleszthető hitelt kap- A vállalkozási alapot : tett fizetési mérleg létreho- hatnak MNB 1983-ban azért hoz zása. A hitel szabályozó szere- létre, hogy kiegészítő hit . Tervezzük, hogy az irrtn pének növelése érdekében a lezéssel, pénzátcsoportosít . is felveszünk kölcsönt a Vi- bank az. év folyamán kidől- sokkal segitse a vállalat • lágbanktól. ezúttal ez a köl- gozza a kereskedelmihdel- kgt t6feét biztosítson újonnan megalakuló gazc5 ­sági társulások és társas ­gok alapításához és műk . déséhez. új finanszírozó formákat (lizing, kötvén honosítson meg. és min ezekhez kapcsolódó pér ügyi szolgáltatásokat nyú son. A vállalkozási al pénzeszközeinek felhaszn lását — a fejlesztés­hitelpolitikai előírások ker tei között — alapvetően ü leti szempontok, vagyis jövedelmezőség: a megtér lés, a kockázat határozz meg. A vállalatok és szöv< kezetek az alap igénybei telére 1983-ban 325 mill forint összegben kötött szerződést. A magánerős l kásépítéssel kapcsolat szolgáltatások fejlesztésé például gazdasági társas alakult az alap 100 mill forintos részesedésével. F' adata: országos bolthálói kiépítésével építőipari k gépek kölcsönzése a lak< ságnak. Egy másik vállaik zás keretében az alap millió forintot' folyósít: egy külföldi film Magys országon történő forgatás hoz. A modern elemes bút rok gyártását 14 millió, könyvritkaságok kiadás pedig eddig 30 millió forir tal segítette a vállalkozó Ulap. (MTIl i Kereskedelmi Kamara tevékenysége tása. az 1983-as szabályozó- mellett működő választott rendszer előkészítése során, bíróság szerepe is. A Ma­Most a gazdaságirányítás gyar Kereskedelmi Kamara továbbfejlesztésével foglal­kozó szakmai munka min­den kérdésében részt vesz a Magyar Kereskedelmi Kamara. A hazai vállalatok érde­tagvállalatainak több mint a fele nem a fővárosban, hanem 'vidéken működik. Ennek megfelelően a ka­mara az elmúlt időszakban hat területi bizottságot ho­keinek rendszeres egyezte- zott létre, hogy azok a he­tésében még igen kevés lyi érdekképviseletet ellás­eredmányt sikerült elérni, sák. részt vegyenek a terü­megtartott sajtótájékoztatón. Gondot okoz. hogy a gaz- letfejlesztési, a munkaerő­dálkodói etika színvonala gazdálkodási, az infrastruk­korántsem éri el a kívánt turális és a határ menti gaz­szintet. a kamara etikai bi- dasági kapcsolatokból .adódó zottságát viszont csak kevés feladatok megoldásában, vállalat keresi meg pana- Emellett a kamarai területi szávai. Az etikai bizottság bizottságok tanácsadó szol­segitségével megkezdődött gálatukkal a vidéki válla­az általános szállítási alap- latok külpiaci munkáját is feltételek kidolgozása, me- segítik. lyet a kamara tagvállalatai- Beck Tamás beszámolt ár­nak ajánl. Eddig a mező- rók hogy a kamarának több gazdasági gépek és beren- mjnt 100 országban vannak dezések. a közúti járművek, jól kiépített kapcsolatai, a konfekcionált ruházati Ezek munkája is arra irá­termékek. illetve a vastö- nyúl, hogy kutassák az új megcikk-ipari termékek szál- piacnyitási lehetőségeket, lítására dolgoztak ki általá- fejlesszék a vállalatok mar­nos alapfeltételeket. A vi- keting tevékenységét, támo­tás ügyek rendezésében fo- gassák a harmadik piaci kamara kooperációt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom