Délmagyarország, 1984. február (74. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! BIZOTTSÁGÁN A K LAP JA 74. evíoíyarS 26. szám 1984. február 1.; szerda Ara: 1,40 forint ii Ötszázmillió forint a vasúti biztonságra » A vasút az idén — a csökkenő anyagi lehetőségei elle- kocsival ellátott javító­nérc is — mintegy 500 millió forintot költ a biztonsági be- brigádokat szerveztek, me­rendezcsek fejlesztésére, korszerű sorompók, jelzőrendszerek lyek azonnal a helyszínre létesítésére. A fejlesztések célja, hogy elsősorban a nagy sietnek, ha elromlik a so­forgalmú törzshálózaton összefüggő, maximális biztonságot rompó. A MÁV kezdemé­nyújtá vonalakat hozzanak létre, s a lehetőségekhez mérien nyerésére a Kresz-ben mó­— egyszerűbb és olcsóbb berendezésekkel — a gyérebb dosílották a fénysorompó forgalmú vasúti szakaszokon is fokozzák a biztonságot. fehér fényének jelzését: július 1-től a villogó fe­Az elmúlt évben összesen galtatasiú berendezeseket sze- kér fény szabad áthaladási csaknem 140 kilométeren relnek fel. s több mint har- engedélyez a síneken, alakítottak ki önműködő minc helyen önműködő so­térközöket, vagyis olyan rompókat helyeznek üzembe, berendezéseket helyeztek A biztonság szempont já­üzembe, melyek automati- ból a vasút egyik legr.a­kusan szabályozzák a vo- gyobb gondja továbbra is natok 'követési távolságát, s a közút-vasút kereszteződés alkalmasak arra is hogy marad hiszen itt történik ^(CAilyen"'h^á?' veszély (például a mozdony- a legtöbb baleset. Az el- lvp. ' k/„7 án p]fíttp vezető rosszulléte) esetén múlt évben 117 esetben üt- J szakasz ali eioue megállítsák a vonatot, kőztek egymásnak közúti és Ugyancsak tavaly 10 állo- vasúti járműve'-,. Ez 20 szá­máson úgynevezett jelfogó- zalékkal kevesebb ugyan, függeses biztosító berende- mint a megelőző évben, zést állítottak munkába, mégis jelentős, ezért a vas- .. . melyek nagy biztonsággal, út újabb intézkedéseket zetlensege miatt következik önműködően állítják az ál- tesz, illetve már tett hogv be* Ezert tobb vasutl szak' lomásokon a jelzőket, a vál- javuljon ezeken a helye- embernek az a veleménye tókat és a sorompókat, mi- ken a biztonság. Mindenek- hon°sitam kellene azt a nimálisra csökkentve a bal- előtt igyekeznek (már ahol több helyen már bevált eseti veszélyt. saját hatáskörükbe tartozik) módszert, miszerint a vas­Az idén további 79 kilo- jó) láthatóvá tenni a ke- úti kereszteződések előtt meteren, s hat állomáson, resztezodeseket. Felujitiak . ... , így például Martonvásáron, az átjárók burkolatát, kor- hullamositjak az uttestet, s Egerben. Csengődön építik szerűsítik azok átvezetését ezzel a sebesség csökkenté­meg a korszerű biztosító be- Megszervezték azt is, hogy sére késztetik a jármű ve. rendezéseket. Néhány mel- ha valami hiba, vagy egyéb zetőjét, megakadályozva, lékvonalon lévő állomáson, ok miatt nem működik a . .. , így Jaszkiséren. Jászladány- sorompó, azonnal jelzik nogy lul syorsan es ke.m ban és Bélapátfalván úgy- az Ütinformnak az au- körültekintés nélkül hajtson nevezett egyszerűsített szol- tósok tájékoztatasára. Gép- a sinekre. Ugyancsak a baleseti ve szély elkerülésére az új Kresz szerint külön tábla jelzi, egy- vagy többvágá­nyú vasutat keresztez az út. hogy tisztában legyen az A felmérések azt mutat­ják, hogy az átjárókban tör­ténő balesetek 91 százaléka a közúti járművezetők fi. gyelmetlensége. fegyelme­Bányák Ebben az évben több mint százmillió forintot költ munka-, és egészségvédelmi beruházásokra a Tatabányai Szénbányák. A jelentős ösz­szeg felhasználásával a vál­lalat minden üzemében ja­vítják a munkafeltételeket és növelik a biztonságot, Üj tűzvédelmi, szellőztetési és sújtólégvédelmi műszereket szerelnek fel. A vízveszély csökkentésére nagy teljesít­ményű szivattyúkat vásárol­nak, a biztonságosabb szén­művelés érdekében vízcsa­poló vágatokat, vízmentesítő telepeket alakítanak ki, és a Szovjetunióból vásárolt szabadalmi eljárassál kőzet­tömörítéses módszer alkal­mazásával igyekeznek meg­előzni a váratlan vízbetö­réseket. Országgyűlési blzollság Bisgbsszélése Az országgyűlés mezőgaz­dasági bizottsága Cselőtei László elnökletével kedden ülést tartott a Mezőgazda­sági és Élelmezésügyi Mi­nisztériumban. Az ülésen részt vett és fölszólalt Apró Antal, az országgyűlés el­nöke is. A bizottság tagjait Vdn­csa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, va­lamint Kovács Antal állam­titkár az Országos Vízügyi Hivatal elnöke tájékoztatta a mezőgazdaság, illetve a vízügy idei feladatairól' és a gazdálkodás feltételeiről Az ülésen a testület meg­tárgyalta és elfogadta idei munkatervét is. Károk, iártérítések A Az A3 tájékoztatója • A károk, kártérítések egy napra. Az utazási iro­múlt évi mérlegéről, s az dáknál szervezett utakra idei újdonságokról tájékoz- csak a társasutazás tényle­tatta az újságírókat kedden ges napjaira fizetendő biz­Tar Jenő, az Állami Bizto- losítás. .A díjemeléssel egy­sító ügyvezető igazgatója, idejűleg a balesetbiztosítási Elmondotta: a biztosító ma összeg felső határa 100 ezer már több mint 150-féle biz- forintról 150 ezer forintra tosítást kínai a lakosságnak, emelkedett, illetve a vállalatoknak, szó- A szocialista országokba vetkezeteknek, intézmények- utazók napi ötforintos díjat nek. Tavaly két és fél mii- fizetnek, s ez évtől mini­lió alkalommal fizettek kár- málisan nem tíz napra, ha­térítést, összesen mintegy 10 nem már egy—három napra milliárd forint értékben. is köthetnek biztosítást, Az országban 4,2 millió ilyenkor 15 forint a díj. A személybiztosítást tartanak balesetbiztosítási összeg fel­nyílván, s a biztosított laká- só határa január 1-től a sok száma eléri a három- szocialista országokba uta­milliót. A lakásbiztosítások zók biztosításánál is 150 ezer évi átlagos díja 303 forint, s forint. tavaly ezek alapján 615 ezer S ami a Casco-biztosítást lakáskárt térítettek, átlago- illeti: mivel ennek díját a san 780 forint értékben. A gépkocsi újkori árának függ­lakéskárok listavezetője to- vényében állapítják meg, a vábbra is a tűz, az elmúlt január 23, után vásárolt au­évben 23 ezer lakástűzre 110 tókra már a magasabb ösz­miliió forint kártérítés ju- szeget kell fizetni. tOtt. ^mmmmmammK^mmmmmmmmmmmm Az idei újdonságok közül figyelemre méltó, hogy a nemrégiben bevezetett autó­stopos igazolvány egyben biztosítási kötvény is, s en­nek alapján az intézet bal­eset- és poggyászkártérítést nyújt az országutak stopos vándorainak, ha anyagi kár vagy baleset éri őket. Áp­rilistól új taggal bővült a CSÉiB-biztosítások köre:, a 150 forintos havidíjú új mó­dozat a már hagyományos térítéseket nyújtja, termé­szetesen a díjjal arányosan megemelt összegekkel. Megváltozott január l-tőla külföldre utazók betegság-, baleset- és poggyászbiztosítá­sának feltétele, valamint dí­ja is. Ezentúl a turistabiz­tosítás díja a tőkés orszá­Somogyi Károlyné felvételei Naponta több mint kilenc vagon gabonát őröl a szegedi Tisza-malom. Ennek mindössze 0,06 százalékából készül Graliam-kenyérnek való liszt. A korszerű táplálkozást elősegítő adalékokat — korpát, dcrcct — kevernek a lisztbe. Havonta liat-nyolc mázsát gyártanak — ahogy Thernesz Géza főmolnár elmondotta —, s mindig a sütőipar és a szakbolt igé­nyei szerint. Az egyikhez ötvenkilós zsákokat, a másikhoz egykilós zacskókat töltenek. Képünkön: a főmolnár ellenőrzi a gabona útját Mi a F I LAV? Á vevő csak Néhány hónapja új gaz- lenleg egy családi ház teljes lepkédnek. Épületfelújítása, dája van a Ságváritelep be, félépítését 8—10 hónapos kat e» , karbantartásokat ve­járatánál levő — volt Kon- határidőre tudják vállalni, géznek vállalatok és magán kordia — telephelynek. A Később1 ezt az időt rövidí- megrendelők részére. Ilyen területet és az épületeket teni akarják. munkákat később is vállal­a Fővállalkozási Ifjúsági Lakásépítő Közös Vállalat (FILAV) vásárolta meg 7 millió forintért. A KISZ KB kezdeménye. Dolgozóikat szeretnék. úgy n ^ összeválogatni, hogy vala­mennyi építőipari szakmá- A telephelyen levő bolt­íves Kezaeiuenve ban leSven szakemberük. .. nak tavaly néhány hónap FILAV ot közel Igv a kószül° házakon vala- aiatt 900 ezer forintos for­mennyi munkát a vállal- galma volt. A kis üzletben kozó végzi majd. Tervezik, lakásíelszerelési cikkeket, hogy néhány lakáshoz ök padlóburkoló anyagokat. ta­előlegezik a tökét is. Meg- pétákat, csempéket árusita. vásárolják a telket, félkész-. r.ak. Égy ideig meszet re vagy éppen teljesen fel- lehetett kapni. Jelenleg ezt építik g lakásokat és akkor az anyagot hiába keresik jöhet a versenytárgyalás, a vevők, de Ígérik. hogy Az a vevő kapja a kulcsot, tavaszra megoldják a táro­feíadata, ToTv'^ládi^és aki a legtöbbet Ígéri (és fi- lási gondokat és akkor ezt zesere egy éve alaoította az Ál­lami Fejlesztési Bank. a DÉLÉP. a 43-as számú Ál­lami Építőipari Vállalat és az Ezermester Vállalat, A szegedi üzem 1983 szeptem­ber eleje óta létezik. * Az új gazdálkodó egység társasházak építését szer­zet!). a fontos „alkatrészt" megint vezze a telek megvásárlásé- A FILAV szabott árakat iu, vásárolhatják az építke­tól a kulcsátadásig. A meg- garantál. Dolgozói rezsióra- ZLMv' rendelő igénveitől (és pénz- bére nem lehet több 61 fo- A kis vállalkozásnak ma tárcájától) függ.' hogy az új rintnál. A megemelkedett méS nagy a telephely. Ezert lakásokat félkész vagy tel- építőanyagárak mellett — szívesen segítenek a terü­jesen elkészült állapotban előzetes becslések szerint — let bérbeadásával raktáro­adják át. A leendő ügyfelei- az általuk kivitelezett laká- zási gondokkal küzdő válla­ket megmentik az ügvinté- sok négyzetmétere 12—14 latoknak, szövetkezeteknek. zés bonyodalmaitól a kü- ezer forintba kerül. Ez a Iparvágányukat is kölcsö­lönféle engedélyek beszerzé- kalkuláció a garázst és a nöznék. sének gondjától, az anvag- lodzsát nem tartalmazza. * beszerzéssel kapcsolatos Az első építési megbízá- A FILAV szegedi üzemé­szaladgálástól. Szükség ese- sokról már megkezdődtek a „ek most ötven aikalma7 tén a budapesti központ is tárgyalások. Amíg a szerző- zotl-|a Vün Bulik István segít a tégla, cserén, mész. déseket aláírják, a már ——, -t >,.. cement megszerzésében. Je- felvett dolgozók nem tét fiz idegenforgalmi alap fölhasználása Ülést tartott kedden az kezésre álló 400 millió fo- társadalmi munka végzésé­Országos Idegenforgalmi Ta- rintot elsősorban a legfor- re ösztönöz. nács Juhár Zoltán belke- galmasabb üdülőterületek A magyar idegenforgalom reskedelmi miniszter elnök- szolgaltatasi es ellatasi szín. , __ . , ,, , letével. A résztvevők egye- vonalának növelésére szán. ^^tanak megiemertetesé­bek között foglalkoztak az ják, de jelentős összeget re- a vendéglátóhelyek és idegenforgalmi alap tavalyi fordítanak maid az ország üdülőközpontok népszerűsí­felhasználásával, és döntőt- újabb területeinek 'idegen- tésére az elmúlt évinél 35 tek az idei keret felosztá- forgalomba történő bekap- millióval többet, összesen sáról. csolására. valamint a falusi 120 millió forintot szánnak. Az idegenforgalmi alap turrmus és a szabadidő- A tanács tagjai közül néhá­tavaly több mint 365 mii- közoontok kialakítására is. nyan sokallták ezt az ösz­lió forinttal támogatta a A. kiemelt üdülőterületekin- szeget, hangoztatva: indo­turizmust, jelentősen javít- téző bizottságai és a me. kolatlannak és felesleges­va Idegenforgalmunk foga- gyei idegenforgalmi bizott- nek tartják a propaganda dóképességét. Egvebek kö- ságok 113 millió forintot fokozását. A vitából azon­zött 23 vendéglő, ABC-üz- kapnak az infrastruktúra ban az is kiderült, hogy let s egyéb kereskedelmi fejlesztésére. valamint színvonalas propagandára egység, továbbá uszodák, W. C-k és autóparkolók lé- mindenképpen szükség van j munkaközösségek gokba utazóknak a kinntar- 1 teniszpályák s más sport- tesítésére. E támogatás je- ahhoz, hogy a világ reális tózkodás első harminc nap- I létesítmények építését tá- lentőségét növeli az a kö- képet kapjon országunkról. iára tíz forint nanonta. ezt | mogatták ebből a pénzből, rülmény. hogy egyben he- a külföldiek kedvet kapja­követöen pedig húsz forint I Az erre az évre rendel- lyi forrásokat is bevon és nak az idelátogatáshoz, a mar • kivitelezésvezetó elmondta, hogy létszámukat a közeljö­vőben szeretnék körülbelül a kétszeresére növelni. A fővállalkozás dolgozóinak korrekt termelésirányítást ígér és hatékony munka­végzést követel. Néhány je­lentkezőt már kénytelenek voltak elküldeni, mert a munkák tiyvek árulkodtak. Alakulóban levő gazdál­kodó egységnek nem luxus válogatni a jelentkezők közt ilyen munkaerő-ínséges időkben? A FILAV-nái bíz­nak abban, hogv a hasonló profilú szegedi vállalatok­nál mintegy 25 százalékkal magasabb bérszínvonal ezt lehetővé teszi a számukra. A fővállalkozáson belül szerepet kapnak az új gaz­dasági formák is. Már gon­dolnak vállalati gazdasági alapítá­sára és lesz lehetőség egves részlegek szerződéses bér­bevételére is. B. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom