Délmagyarország, 1983. augusztus (73. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

3 Kedd, 1983. augusztus 2." Jubileumi ünnepség Csillebércen Vasárnap ünnepelte 35. ..születésnapiát" a csillebér­ci vezetőképző és úttörőtá­bor, ahol a 'kapuk megnyi­tása óta nykranta 10 ezer gyermek tölti vakációiának egv részét élményekben, vi­dámságban gazdagon. 10— 12 napos táborozáson. A jubileumi ünnepségen az 1200 táborozón kívül mintegy kétszáz meghívott vendég is részt vett: a tá­bor egvkori vezetői, építői, az úttörő-paradicsom tevé­kenységét segítő állami, társadalmi szervek és in­tézmények képviselői. Ott voltak a ..Politizálás a ti­zenévesek körében" címmel megrendezett nemzetközi szeminárium résztvevői. a Csehszlovákiából. Lengyel­országból. a Német Demok­ratikus Köztársaságból és a Szovjetunióból érkezett út­törővezetők. iskolák, intéz­mények kéoviselöi. Ballner Károly. a tábor vezetője tartott tájékoztatót a tábor jelenlegi életéről, az úttörőmozgalom éleiében el­foglalt helyéről. Ezt köve­tően Varga László, a Ma­gyar Úttörők Szövetsegének főtitkára mondott ünnepi beszédet. Emlékeztetett ar­ra. hogy a csilleberci szüle­tésnap másra emlékezteti a nagyapát, a fiút és unokát. A nagyapáknak. az idős kommunisták nemzedékének az úi. a jobb társadalomhoz vezető út kiemelkedő állo­másaként fontos Csillebérc; a felszabadulás előtti ille­gális harc. s az utáni követ­kező országépítés egyik jel­képe. emlékhelye ez. A fiuk nemzedékének az akkori, s a mai Csillebérc a megva­lósult álom jelképe. Nekik indulásuk színhelyét, em­berré válásuk műhelyét, je­lentették a csillebérci tábo­rozások. a vezetőképző tan­folyamok. A ma nemzedéké­nek Csillebérc a példa: út­törővezetők ezreinek, kisdo­bosok és úttörők százezrei­nek a nagvtábor hosszú éve­ken át romantikát ielentett. Ma is a jobb. a célok és szándékok műhelye a csille­bérci úttörőtábor. Az ünnepi beszéd után kitüntetések átadasára ke­rült sor. A Gyermekekért érdeméremmel Reich Ká­roly grafikusművészt' tün­tették ki. s többen vehet­ték át a Gyermekekért plakettet, valamint az Üt­börővezetői érdemérmet. Varga László a tábor ve­zetőjének átadta a KISZ Központi Bizottsága vóros selyemzászlóját. A tábor hazai és külföldi lakói nagyszabású gála­műsorral köszöntötték a vendégeket és az ünnepet. Este ünnepélyes külsősé­gek között /megnyitották a Barátunk a természet" el­nevezésű környezetvédelmi és turisztikai szaktábort. (MTI) Számitógéppel készül az cdóiv Kevesebb munkával, jobb nyilvántartás Mivel a korszerű állam­igazgatás nem nélkülözheti a kor színvonalának megfe­lelő technikát. ezért az ügyek intézése, pontosabban a nyilvántartás könnyebb és gyorsabb kezelhetősége ér­dekében polgárjogot nyert a számítógép a tanácsi mun­kában is. A iakossági adó­kat immár két éve számító­gép tartja nyilván megyénk­ben. Ettől a korszerű mód­szertől kezdetben még azok is idegenkedtek, akiknek a munkáját megkönnyítette. Katona Istvántól, a Csong­rád megyei Tanács vb pénz­ügyi osztályának vezetőjétől megkérdeztük: — Mi a helyzet most? Ugyanis korábban az adófi­zetők sem örültek az új szisztémának, mert nem kap­tak egykönnyen választ ar­ra, miként is állnak a be­fizetésekkel. illetőleg rekla­mációjuk jogos-e? — A személyi adatgyűjtő­lapok bevezetésével — mon­dotta az osztályvezető — pontosabbá, egyben köny­nyebbé vált a nyilvántartá­sok kezelése a helyi taná­csoknál és természetesen ez­zel együtt az ügyfelek tá­jékoztatására is. A kezdeti idegenkedés az újtól már rég a múlté. A hagyományos feldolgozási rendszerben, amennyiben az előző évhez képest az állampolgárok adó­köteles vagyontárgyaiban — a használt földterület nagy­ságában stb. — változás n«m volt akkor a fizetendő 'ól az adóívből értesül­uk, Változás esetén, illető­leg új adókötelezettség ke-' letkezésekor a fizetendő gdókröl az érdekeltek hatá­rozatot kaptak s vele együtt adóívet is. Ez a korábbiak­hoz képest nem változott, jelenleg is ez a gyakorlat. — Miért előnyös a szá­mítógépek alkalmazása? — Az ' új feldolgozási rendszernek lényeges előnye az, hogy az adóívek számitó­gépes feldolgozással készül­nek. Korábban mindez kéz­írással történt. A jelenlegi nemcsak gyorsabb, hanem jelentős munkamegtakarítást is eredményezett, ugyanis megyénkben évente mintegy 160 ezer adóívet adnak ki a helyi tanácsok. .A számí­tógépes feldolgozással ké­szült adóívek a korábbiaktól annyira térnek el, hogy nem tartalmazzák az előző évi egyenleget és a teljesített adóbefizetéseket, csupán a fizetendő adókat sorolja fel és azokat összegzi. — Tulajdonképpen hogyan lehet tájékozódni, hogy a befizetéseket jól számolták-e el? Az adóívek a fizetnivaló­kat adónemenként felsorol­va tartalmazzák. A pontos tájékoztatás érdekében az adóívvel együtt — ugyan­csak gépi feldolgozással — egy elszámoló: v is készül, s az tartalmazza az előző évi túl­fizetést vagy hátralékot, va­lamint az adóíveken felsorolt tételeket egy összegben, az adóívben szereplő adók ösz­szegének módosítását, a pótlékot, a beiizelések idő­pontját és összegét, valamint a hátralékot. — Ez eléggé áttekinthető? Nem okoz-e nehézséget az eligazodásban, mi erről a véleménye? — A lehetséges, hogy kez­detben ez az új tájékoztatási forma kisebb-nagyobb ne­hézséget okozott az eligazo­dásban, de a felsoroltak szükségesek a pontos tájé­koztatáshoz és az ismétlő­dések következtében tapasz­talataink szerint az embe­rek könnyebben eligazodnak. Hozzátenném még azt. hogy bár az elszámolóív pontos képet ad a kivetett adó ösz­szegéröl, az esetleges válto­zásokról és a befizetések el­számolásáról, mégsem lehet eltekinteni az adóív kikül­désétől. — Mi ennek a magyará­zata? — Arról van szó, hogy az adóív tulajdonképpen hatá­rozat, mely ellen — ha kü­lön határozat kiadására nem kerül sor! — az.állampolgá­rok fellebbezhetnek, jogor­voslattal élhetnek. — Például milyen esetek­ben? — Gyakorta előfordul, hogy az adóztatás feltételei­ben bekövetkezett változáso­kat nem jelentik tx\ illetve erre is csak az adóívben fel­tüntetett. adónemenkénti részletezés megismerése Ulán kerül sor. Amennyiben egy összegben közölnék az adót, akkor .kevesebben tudnának élni a jogorvoslattal, ugyanis az állampolgárok nagyobb része több címen is adózik. — Mikor küldik ki a ta­nácsok az adóíveket és az elszámolóíveket? — Ezek postázása már megkezdődött. Szeretqépi fel­hívni arra a figyelmet, hogy az elszámolóíy az adóívben szereplő tételek módosítását, valamint a befizetéseket csak abban az esetben tar­talmazza, ha a módosítás keresztülvezeténe, illetőleg a befizetés gépi feldolgozása az idén június 30-ig meg­történt. Vagyis abban az időpontban fennálló állapo­tot tükrözi. Természetesen az illetékes adóhatóságok minden szükséges felvilágo­sítást megadnak, ha bárki­nek problémája merül fel. Befejezésül szeretném hang­súlyozni — mondotta a me­gyei tanács vb pénzügyi osz­tályának vezetője —, min­den törekvésünk arra irá­nyul, hogy az adófizetőket mind jogaikról, mind köte­lezettségeikről megfelelően, vagyis közérthetően, lehető­leg tévedések nélkül tájé­koztassuk. Reméljük, hogy a számítógépes adófeldolgozási rendszer előnyeit nemcsak a hivatalokban dolgozók, ha­nem ügyfeleink is érzékelik B. Gy. Gy. Kitüntetések átadása, rektori tanácsülés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend arany fo ozalát adományozta dr. Dirner Zol­tánnak. az orvostudományok kandidátusának, a Szegedi Orvostudományi Egyetem nyugalmazott tanszékvezető tanárának 80. születésnapja alkalmából, eredményes munkássága elismeréseként. A kitüntetést Szegeden teg­nap. hétfőn nyújtotta ét dr. Hutás Imre egészségügyi miniszterhelyettes. Ezt követően dr. Hutás Imre részt veit a SZOTE kibővített rektori tanács­ülésén. melyen dr. Petri Gá­bor akadémikus, rektor elnö­költ. A miniszterhelyettes itt nyújtotta át dr. Heiner La­jos egyetemi tanárnak, az ideg- és elmekórtani klinika professzorának a Kiváló Or­vos kitüntetést, amelyet a legutóbbi Semmelweis-évfor­dulón kapott. Nedűverseny Hagyomány immár, hogv Csongrád megve bortermelői és üdítő ital készítői, nemes versenyre keinek egymással. ki tud jobb aromájú bort, kellemesebb ízű hűsítőt elő­állítani. Az idei vetélkedés végeredményét tegnap, hét­főn hirdették ki a Dél­al'.'öldi Pincegazdaság klubjában. Elöljáróban dr. Tóth Mihály megyei főker­tész beszélt a szőlősök hely­zetéről. s elmondta, hogv a korszerűbb művelésmódok elterjedésének köszönhetően jobbak az idei eredmények, mint bármikor korábban. Es most nézzük a ténye­ket és az adatokat. A ver­senybe 88 fehér bort és 36 vörös bort neveztek be. Ti­zenhat borfajta érdemelte ki az aranyérmet. A pin­cegazdaság jó munkáját di­cséri, hogv ebből 13 az ő termékük. Ugvanilyen el­ismerést kapott a puszta­mérgesi Rizling Tsz. a hód­mezővásárhelyi Rákóczi Tsz és a mórahalmi Homokkul­túra Szakszövetkezel egy­egy bora. Az üdítő italok közül 5 érdemelt ilyen fo­kozatot. A borok közül ezüstérmes 24, bronzérmes 42 lett. ok­levelet pedig 42 kapott. Az üdítő italok is jól vlzsgáz­tak — állapította meg Szi­, lágyi Ernő, a megyei tanács i vb mezőgazdasági és élel­mezési osztályának vezetője I . i aki a tegnapi versenyen at ' adta a díjakat. Sikeres hulladékgyűjtés! akciók Nyolcmillió torint — telepüiésfe/lesztésre A .hulladékhasznosítási program rövid időn belül valóban társadalmi méretű­vé vált — állapították meg a Hazafias Népfrontnál. A települések vezetői és a la­kosságot képviselő szerve­zetek felismerték, hogy az állampolgárok mozgósításá­val. értelmes célok kitűzé­sével pótolhatók, kiegészít­hetek a szűkös pénzügyi alapok. Már eddig több mint nyolcmillió forint gyűlt össze a helyi taná­csok pénztárában. Ezt az összeget a későbbiekben — az állampolgári vélemények meghallgatásával és figye­lembevételével — a telepü­lésfejlesztési feladatok meg­valósítására fordítják. Minden városban, község­ben, fáluban felhalmozód­nak felesleges holmik, ám — megfelelő érdekeltség hí­ján — nincs, aki a MÉH­telepeire szállítaná a sze­met bántó, a környezetet csúfító hulladékhegyeket. A népfrontmozgalom, csatla­kozva a kormány hulladék­és másodnyersanyag hasz­nosítási programjához, a kezdeti eredményeken fel­buzdulva, kiszélesítette az akció kereteit, valamennvi megyét bevonta a munkába. Eddig fémből 4,5 ezer ton­nát. papírból csaknem 700. textilből 120 tonna hulladé­dékot gyűjtöttek össze. A szakértők véleménye sze­rint valamilyen módon szin­te a telies mennyiség hasznosítható. Még több hulladék, másodlagos nvers­anvag is megmenthető lett volna, ha nincsenek szállí­tási nehézségek. A MÉH el­vileg messzemenően támo­gatta a kezdeményezést, ám a gyakorlati megvalósítás időnként nem volt zökkenő­mentes. A tapasztalatokat összeg­ző országos értekezleten megfogalmazódtak a to­vábblépés előfeltételei. A jelenlevők: a begyűjtés az állami vállalatok feladata, míg a szervezés, a mozgó­sítás. a teendők összehan­golása a népfrontbizottsá­gokra hárul. A szállítások gyorsítása érdekében meg­fontolandó az idegen, bérelt járművek tarifájának sza­bályozása is. Szó esett ar­ról, hogy a pedagógusok némelyike félreértelmezi a Hazafias Népfront kezde­ményezését: attól tartanak, hogy előbb-utóbb megszün­tetik az úttörők vas. és fémgyűjtését. Ettől azonban nem kell félniük — han­goztatták —, hiszen a két akció megfér egymás mel­tett. (MTI) Tekintély N agyapám gyakran elmesélte a történetet. Fél évszá­zadnál is régebben, amikor még a siheder legények közé tartozott, gyakran töltötte kevés szabad idejét a falu kocsmájában. Társaihoz hasonlóan, felvette ünneplő­ruháját. és vasárnap délutánonként elballagott a falu köz­' pontjába. Ahogy ürültek a borosüvegek a dugva faragású | kocsmaasztalon, úgy nőtt a legények bátorsága az asztal ! körül. A tetőfokra hágó ió kedv rendszerint a nyers erő fitogtatásával folytatódott. GabonávaJ teli zsákokat emel­gettek. ölre mentek a kocsmaudvar keréknyomokkal szel­delt földjén. Rangot, társaik körében tiszteletet akartak szerezni a virtuskodással. A falusi kocsmákban, vendéglőkben ma is összejönnek beszélgetni a fiatalok. Beszédtémájuk, magatartásuk azon­ban megváltozott. Szóba jönnek az eladó sorba került lá­nyok is, de gyakrabban tárgyalják meg hétköznapi mun­kájukat. Ezek a disputák a motorok világába, a korszerű technika csodákat és izgalmakat rejtő területére kalauzol­ják őket. Élénken vitatkoznak a tudomány legújabb ered­ményeiről, a szakmájukról. Az a fiatal válik az asztaltár­saság központi alakjává, aki érdekesen tnesél, járatos a világ dolgaiban. A nyers fizikai erő helyett a szellemnek van rangjai tekintélye napjainkban. A faluhoz való kötődésnek érzékelhető pontjai vannak. Kialakultak a nagyüzemi méretek, s ha nem is bőven, de jut pénz korszerű gépek megvásárlására a gazdaságokban. A gépek kezelése, használata nemcsak elfoglalja, hanem formálja is az embereket. A traktorosok, a munkagép­í kezelők megszokták, hogy milliós értékű eszközökkel bán­nak, hogy évente tanfolyamra járnak. Megtanulták és ta­pasztalták. hogy a nagy teljesítményű, drága gépeket nem szabad csak félig-meddig hasznosítani. Miközben idomul­tak a technikához, megváltozott a gondolkodásuk, s ké­pessé váltak arra, hogy lépést tartsanak a fejlődéssel. A munka formálódásával azonos tőről fakad a falusi fiatalok életkörülményeinek változása is. Valamikor az eke szarvát tartó férfiakat lehetett látni a határban, napjaink­ban a traktor légkondicionált fülkéjében xülő szakember jelképezi a szabadban végzett mezőgazdasági munkát. Az egykor napnyugtáig tartó verejtékezés helyett most több­ségében nyolc órát tart a műszak. A munka végeredménye pedig azonos: sima barázda jelzi az erőfeszítést. S a haj­dani és a mostani mi nkakörülmények között legalább ak­kora a különbség, mint a faeke és a traktor között. Az átalakulás megváltoztatta a falusi fiatalok érdekeit. Az egykori parasztgazdaságok szűk keretei jórészt kirekesz­tették a tecnikát, a korszerű termelési eljárásokat a mező­gazdaságból. Feleslegessé vált a tanulás, a szakmai isme­retek szerzése, gyarapítása. A tehetséges parasztfiatalok nem járhattak szüleik nyomdokán, ha kamatoztatni akar­ták képességeiket. A nagyüzemi gazdálkodás viszont igényli, feltételezi a jól felkészült szakembereket. Értelmessé és szükségessé válik a tanulás, a mezőgazdaságban is tág lehetőség, nyílik a tehetség kibontakoztatására. Ezt a lehetőséget persze behatárolhatja a helyi vezetés. Hallottam keseregni gépészmérnököt, akinek módszeresen nyesegették ambícióit. Találkoztam egyetemet végzett me­zőgazdásszal, akit éveken át megbíztak ugyan kisebb-na­gyobb • feladatokkal, de nem kapott lehetőséget az önálló munkára. Ismerek viszont fiatal termelőszövetkezeti fő­mérnököt, akinek már gyermekkorában egyengette útját a gazdaság vezetősége. A termelőszövetkezet óvodájában tet­te az első, bátortalan lépéseket, majd két évtized múltán, diplomával a zsebében, szülőfalujában kezdett dolgozni, ahol vezető társai nevelték, segítették, felkészítették a mind nagyobb felelősséggel járó feladatok ellátására. i Keserű és örömteli tapasztalatok egyaránt léteznek, közülük mégis jellemzőbb a kezdeményező, bátorító, a fia­talok munkájára számító vezetés. Egyfajta kényszer is ez, hiszen örvendetesen megfiatalodtak a termelőszövetkeze­tek. A kényszernél azonban fontosabb, hogy képzett, jót s többet akaró fiatalok dolgoznak a gazdaságokban, akikre mindig számíthatnak a vezetők. Egy szövetkezet fiatal gépészmérnöke mesélte a törté­netet. A közös gazdaság nagy teljesítményű lucernaszárí­lót épített. Egy ideig jól hasznosították, de aztán csökkent a iucernaliszt ára a világpiacon, s veszteségessé vált a ter­melése. A 20 millió forintot érő szárító nem maradhatott kihasználatlanul. Terményszáritóra viszont szüksége volt a gazdaságnak, de átalakítás nélkül arra alkalmatlan volt a berendezés. Fiatal szakemberekből — mérnökökből, technikusokból, szakmunkásokból — álló csoport vállalta, hogy a kukorica betakarításának kezdetéig átalakítják a szárítót. Többen képtelen ötletnek tartották a vállalkozást, nem hittek a sikerben. Mások bíztak a fiatalok alkotó ere­jében, személyes részvétellel buzdították a vállalkozókat a kivitelezésben. A fiatal szakemberek éjszakákon át rajzol­tak, hegesztettek, akkoriban szinte szünet nélkül zajos volt a szárító környéke. Mire a kukoricában indultak a kombájnok, elkészültek az átalakítással. V égérvényesen bizonyították a kétkedők előtt, hogy a fiatalos lendület, a törekvés, az alkotás vágya képes legyőzni az akadályokat. Igazolták, hogy az izmok feszülésének pallérozott értelemmel kell párosulnia ahhoz, hogy remény legyen a sikerre. Az ész és a kitartás együtt hozhat méltó tiszteletet birtokosának. Egyre szaporodik azon fiatalok száma, akik ilyen úton akarnak és tudnak tekintélyt szerezni maguknak. A nép­szerűség kivívásához azonban több erő, kitartás kell, mint korábban bármely időben. A jobbító szándék és teljesít, mény azonban igazi rangot ad. idősnek és fiatalnak, falu­si és városi embernek egyaránt. Farkas József

Next

/
Oldalképek
Tartalom