Délmagyarország, 1983. július (73. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-20 / 170. szám

8 Szerda, 1983. jvífius 20. • • Öngyógyítás Motorvonatok a Szovjetunióba Amidőn a szabad szombati és a nővérhiánv együtthatásaként a já­róképes betegek hét végén hazatér­hettek szeretteik körébe, a beszédes és mindig segítőkész Plugovátz bá­csi — kihasználva az egy emelettel lejjebb tévé köré gyűlt ügyeletesek figyelmének lankadtságát — beteg­gyűlést. rendelt el. — Tiszteit kórtársak — mondta —, a kintlakásos kezelést megköny­nyítendö, javaslom, hogy aktív köz­reműködéssel, öngyógyítás útján já­ruljunk hozzá mielőbbi felépülé­sünkhöz. Felajánlást is teszek, vál­lalom a hőmérőztetést. az injekció­zást és az infúziócserét. Ki tudna még valamiben segíteni? A hármason megmozdult a fris­sen műtött beteg, de Plugovátz le­intette: — A maga dolga most a nyuga­lom. A hármas ezek után nem is mer­te riasztani a nővéreket. — Javaslom továbbá — folytatta Plugovátz —, hogy a szervezőbi­zottság élére válasszunk elnököt. Tekintettel álláspontunkra, titkos szavazás, tartok célszerűnek: kézfel­tartással csak az jelezzen ellenvé­leményt, tiki nem ért egyet a ja­vasolt személlyel. Tehát a bizottság élére felterjesztem Plugovátz kor­társat. Aki nem ismerné, itt áll önök előtt. EUenpróba. A begipszelt kezű nyolcas a hát­só ágyról a lábát emelgette, Plugo­vátz ori a csoszogott. — Oldalra fekszünk, lecsúsztatjuk a nadrágot... A beteg — az ismerős szavak hal­latán — kitágult szemmel engedel­meskedett. Plugovátz a faliszek­rénvből injekcióstűt vett ki, mire a beteg felkiáltott: — Nem, nem! Egyetértek! — Akkor minek jelentkezett? Távoztában Plugovátz betakargat­ta a „négyeskét", mire az rémülten valamit a zsebébe dugott. Plugo­vátz elégedetten nyugtázta a gesz­tust. Majd megállt a sorszám nél­küli pótágynál, és aggódva megiga­zította az infúziós palackot. A be­teg eltakarta a szemét. — Egy kis alvás most nem is árt magának — mondta Plugovátz. Mintha a jobb karja elzsibbadt volna — és a pótágvon fekvő fel­ébredt. Zöldes jelzőfény égett az ajtó fölött. Nem messze Plugovátz bácsi lehunyt szemmel fekszik. Az ő rrjozgolódására az is felpillant, át­ható suttogása eléri: — Mi az, felébredt? Órák óta annyit nyöszörgött, hogy többször csengettem a nővérnek, de nem jött. Nincs itt senki. „Hát mégsem vállalta? Alom lett volna?" — s a pótágytulajdonos só­várogva gondolt az intenzív osztály­ra, ahol mindig van ellátás. Marafkó László A Ganz-MÁVAG Vasúti Járműgyárban az Idén 20 darab négyrészes Dicsei-hajtású vonatot készítenek szovjet ex­portra. A két darab, 800 lóerős motorral ellátott vonatok a városközi közlekedésben segítik majd a személyszállítást. A képen: Villanyszerelési munkálatok a szovjet exportra készülő vonatokon ÜJ MOTOR AZ IKARUS-BUSZOKBA Üj motor prototípusa ké­szül a Csepel Autógyárban: az amerikai Cummins cég L 10-es motorjából magyar szakemberek terveztek egy autóbuszba építhető változa­tot. Az első darabokat a ki­próbálás után Ikarus-buszok, ba építik be az ősszel. Az amerikai partner a Mogürt Külkereskedelmi Vállalat közvetítésével bízta meg az Autókutató Vállalatot, az Ikarust és a Csepel Autó­gyárat az új, fekvő elrende­zésű motor kifejlesztésével. A távlati tervek szerint a szükséges üzemelési ellenőr­zéseket követően a tengeren­túlról szállítják a félkész mo­torokat Szigetszenmiklósra — a Csepel Autóba —, ott ki­egészítik,- összeszerelik, ki­próbálják és átadják az Ika­rusnak, amely a nemzetközi együttműködés révén egy újabb, korszerű motoiral fel­szerelt autóbusszal léphet piacra külföldön. SZAKMUNKÁSTANULÓK BALATON-PARTI PÉKSÉGEKBEN Az északi Balaton-part ke­nyérellátását segíti munkájá­val százhúsz sütőipari szak­munkástanuló; a fiatalok nyári gyakorlatukat a tó menti sütödékben töltik. Veszprém megye jövendőbeli pékjei mellett nyírségi és Bé­kés megyei tanulók is kive­szik részüket a termelésből, amire nagy szükség van. hi­szen a nyári üdülóidényben négyszerannyi kenyér fogy, mint máskor. Naponta szállí­tanak friss pékárut Zircről, Várpalotáról, Pápáról, Ajká­ról is a Balatonhoz. VAROS LESZ SZENTGOTTHÁRD A Vas megyéhez tartozó Farkasfa. Jakabháza, Mária­újfalu, Rábafüzes és Rába­tótfalu községek augusztus 20-án egyesülnek Szentgott­hárd nagyközséggel, s ugyan­ettől az időponttól Szentgott­hárd nagyközség várossá lesz. Az Elnöki Tanácsnak a szer­vezeti változásról szóló — most nyilvánosságra hozott — határozata értelmében az át­szervezés miatt nincs szükség tanácstagi választásra. Élénkülő szél Várható időjárás ma estig: Időnként megnövekszik a felhőzet egy-két helyen zá­por, zivatar is valószínű, át­meneti szélvihar kíséretében. Az északi, északkeleti szél egyre jobban megélénkül. A legmagasabb nappali hőmér­séklet ma kevéssel 30° fö­lött alakul, de délután csök­ken a hőmérséklet, megszű­nik a kánikula. SZEGEDI KISIPAROS ELISMERÉSE A Pécsi Ipari Vásáron kö­zel 300 kiállító között 33 kis­iparos is bemutatja termék­keit. Közöttük többen Sze­gedről. A vásári díjazottak általában vállalatok és ipari szövetkezetek. De a 74 díj­ból egyet a kisiparosoknak adtak. A szegedi Straus Já­nos bőrdíszmű-készítő iparos, népi iparművész kollekcióját is nagyra értékelte a vásár­igazgatóság, és a Barométer termékcsaládjáért vásári díj­jal jutalmazták. OPERETT­HAJÓ Alkalmi levelezőlap, új bélyegek Tehergépkocsik soron kívül flz AB és az BUTÓKER megállapodása Rendhagyó — Doktor úr, a fér­jem gyakran önmagá­val beszél. — Nyugodjék meg asszonyom, a mi ideges korunkban ez rendkívül elterjedt jelenség. — Igen. de ő telefo­non beszél önmagával! HALÁLOS FÜRDŐZÉS Dunapataj külterületén, a Szelidi-tóban fürdött és víz­be fulladt Nánási Mihály 18 éves segédmunkás, kerekegy­házi lakos. — A velencei strandon Bede Brigitta 11 éves tanuló, vecsési lakos fürdés közben a tó vizébe fulladt. MUNKAKERÜLŐ Márciusban megszakította munkaviszonyát az 53 éves, szegedi Kalló József (Zágráb utca 10.j, azóta, jóllehet egészségi-állapota nem gátol­ta, semmiféle megélhetést biztosító munkát nem vállalt. Közveszélyes munkakerülé­sért 25 napi elzárással súj­totta a rendőrség. Ma, szerdán 19 óra 30-kor a szegedi Hungária Szálloda elől a hajóállomásról operett­hajó indul. A hajó fedélze­tén Lehoczki Zsuzsa, Galam­bos Szilveszter, Elek Éva, Keleti Pál művészek népsze­rű operetteket énekelnek. KOMPJÁRAT A MAHART értesíti az uta­zóközönséget, hogy Esz­tergom és Sturóvó között a komp július 20-tól a követ­kező időpontokban közleke­dik. Esztergomból 7, 9, 11, 15, 17 órakor indul, Sturovó­ból ezen időpontok után egy órával indul vissza a komp. ANGÓRAEXPORT Tíz termelőszövetkezet és egy állami gazdaság megala­pította a Hungangóra gazda­sági egyesülést, az angóra­gyapjú-termelés szervezesére, angóranyúl tenyésztésére, va­lamint a termelt gyapjú jö­vedelmező értékesítésére. Az egyesülés számítása szerint még ebben az évben egymil­lió dollárnyi bevételt reali­zálhatnak a konvertibilis pi­acról. Jelenleg mintegy 80 ezer kisállatot tartanak az egyesüléshez tartozó mező­gazdasági üzemekben és a háztáji gazdaságokban. A Hungangóra az NSZK-beli Medima textilipari céggel máris hosszú távra szerző­dött a Hungarocoop közvetí­tésével, és a még elónyösebb export éróekében kooperá­ciós tárgyalásokba is kezd­tek az angóragyapjú feldol­gozásáról. RABLÁS Februárban szabadult a 19 éves, kiskundorozsrnai (Búza utca 8.) Kolompár István, akit nemrég letartóztatott a rendőrség. A fiatalember megtámadott egyik este Do­rozsmán egy hazafelé tartó, idős férfit. Derekánál kapta el, majd az árokba lökte a magatehetetlen embert. El­vette pénztárcáját — 180 fo­rint volt mindössze benne —, leszakította csuklójáról a karórát. (Ez a nyomozás so­rán előkerült.) Kolompár el­len rablás miatt indított bün­tetőeljárást a rendőrség. A Szegedi Szabadtéri Já­tékok 50. évfordulója al­kalmából a posta alkalmi levelezőlapot bocsát ki. ainit a postahivatalok jú­lius 22-től árusítanak. A többszínű nyomással. 100 ezer példányban készült levelezőlapot Kass János grafikusművész tervezte. A levelezőlap eladási ára — az egyforintos bélyegnyo­mattal — 1,40 forint. Ugyancsak július 22-én kerül forgalomba kétforin­tos névértékkel Simon Bo­livár születésének 200. év­fordulója alkalmából a dél­amerikai függetlenségi há­ború kiemelkedő vezető­jének képét ábrázoló bé­lyeg. Forgács Miklós grafi­kusművész munkája. A bé­lyeget 1 644 800 fogazott és 5800 fogazatlan példányban hozzák forgalomba. Szintén július 22-től lesz kapható a Vági István szü­letésének 100: évfordulója alkalmából kibocsátott két­forintos bélyeg. Az 1925-ben alakult Magyarországi Szo­cialista Munkáspárt vezető­jének portréját ábrázoló bélyeget Widerkomm Ervin ^grafikusművész tervezte A bélyeg 582 300 fogazott és 480C fogazatlan példányban készült. Az első napi bélyegzőt rendszeresen használó pos­tahivatalok a vásárlók kí­vánságára a bélvegeket a forgalomba bocsátás napján lebélyegzik. árusításukat 1984. december 31-én szün­tetik meg. Tervpályázat kommunális és mezőgazdasági szerves hulladékok komplex hasznosítására Kommunális és mezőgaz­dasági szerves hulladékok együttes kezelésére és komplex hasznosítójára hirdetett tervpályázatot az Építésügyi és Városfejlesz­tési Minisztérium más or­szágos szervekkel és a Bé­kés megyei illetve az úi­kígyósi községi tanáccsal közösen. A települések, a háztáji és a nagyüzemi ál­lattartó telepek általában külön-külön gondoskodnak a szerves hulladékok össze­gyűjtéséről. feldolgozásá­ról. ami sok esetben nem a legelőnyösebb megoldás, s a hulladék javarészt veszen­dőbe megy. A pálvázat fel­tétele szerint nemcsak a hulladékok kezelésére. ha­nem az annak során kelet­kező biogáz után visszama­radó javított minőségű trágyák, iszapok hasznosí­tására is javaslatot ke*! tenni. A tervezési munkák mintaterülete Újkígyós köz­ség Szennyvizének és szer­ves hulladékainak, háztá.it és nagyüzemi állattartó te­lepei trágyájának együttea kezelésére kidolgozott terv­vel lehet pályázni, amit a későbbiekben széles körben, áltaiáni'&ar alkalmazhatnak. A tervpályázat kiírása « Mélyépítési Tervező Válla­latnál — Budapest, V. ke­rület Vigadó tér 1. — vehe* tő át az ÉVM gazdasági igazgatóságához postán be­fizetett 100 forintos csekk ellenében. 1983. november 8-ig lehet beküldeni a pá­b aműveket. melyeket 1983. december 5-ig elbírálnak. A pálvaművek díjazására és megvételére összesen 680 ezer forint áll a bíráló bi­zottság rendelkezésére. Kettős gyilkosság ügyében nyomoz a rendőrség Az Állami Biztosító, va­lamint az Autó- és Alkat­részkereskedelml Vállalat vezetői megállapodást ír­tak alá, amelynek értelmé­ben a magántulajdonban levő. úgynevezett totálká­ros tehergépkocsik, lakóko­csik és utánfutók helyett meghatározott esetekben soron kívül újak igényelhe­tők. A soronkívüliség azokat illeti meg, akiknek az Álla­mi Biztosító kötelező fele­lősségbiztosítás. vagv Casco­biztosítás alapján kártérí­tést nyújtott, s egyben a roncs tulajdonjogáról a biz­tosító javára lemondtak. Ha a károsult nem főfoglalko­zású fuvarozó, az Autoker — de csakis a nála három évnél nem régebben újon­nan vásárolt — jármű he­lyett, főfoglalkozású fuva­rozóknak pedig hat évnél nem régebben vásárolt jár­mű helyett új tehergépko­csi (lakókocsi, utánfutó) so­ronkívüli vásárlását teszi lehetővé. Ha a teherautó három, illetve hat évnél idősebb, avagy, ha a tulaj­donos azt már korábban használtan vásárolta, a to­tálkár után is csak hasz­nált gépiármű soronkívüli vásárlására jogosult. A megállapodás értelmé­ben közületek, valamint tőkés országokból származó járművek, illetve használtan vásárolt lakókocsik, után­futók tulajdonosai nem io­gosultak a soronkívüli vá­sárlásra. Gyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk, hógy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor és ro­kon, CSANYI FERENC hamvasztás utáni búcsúztatása Július 21-én 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójá­ból. Gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édes­apa, fiú és rokon, OBRECZAN GYULA életének 26. évében tragikus kö­rülmények között elhunyt. Te­metése július 20-án 14 órakor lesz a gyálaréti temető ravatalo­zójából. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, anyós, nagy­mama, ÖZV. BÜZAS MIKI.OSNÉ Pulz u. 2/B. sz. alatti lakos. 78 éves korában hosszú szenvedés után júl. 16-án elhunyt Kíván­ságra elhamvasztatjuk. Búcsúz­tatása hamvasztás után lesz. A gyászoló család. 23 837 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édes­apa, nagyapa, HEGEDŰS PÉTER életének 73. évében, rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése Júl. 21-én 11 órakor lesz a Belvá­rosi temető ravatalozójából. A gyászoló család, Szatymaz. 23 838 Köszönetet mondunk a roko­noknak, szomszédoknak. Jó ba­rátoknak. Ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk. ÖZV. HLADEK FERENCXÉ temetésén részt vettek és osztoz­tak gyászunkban, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősüknek és mindazoknak, akik felejthe­tetlen halottunk, BANFI JÖZSEFNÉ temetésén megjelentek és gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló család. Ismeretlen tettes megölte július 12-én Markovics Ist­vánné 72 éves nyugdíjas, bu­dapesti lakost. Lakásából ék­szert és pénzt vitt el. A Bu­dapesti Rendőr-főkapitány­ság a nyomozás során 24 óra alatt kiderítette, hogy a bűn­cselekmény elkövetésével ala­posan gyanúsítható Dóczi Gá­bor 29 éves. büntetett előéle­tű. foglalkozás nélküli, bu­dapesti és Zelei Béla 29 éves, büntetett előéletű, foglalko­zás nélküli, szolnoki lakos. Mindkét gyanúsítottat elfog, ták és előzetes letartóztatás­ba helyezték. A nyomozás során fény derült arra is, hogy Zelei Béla még egy em­ber életét kioltotta: július 3-án megölte és kirabolta Karcsai Pál 72 éves nyug­díjas. szolnoki lakost. A bűn­cselekmények során ellopott tárgyak nagy része megke­rült. A nyomozás mindkét gyilkosság ügyében tovább folyik. DF.LMAGYAR0RSUG ' A Magyar Szocialista Munkáspari Szeged várost Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: F Nagy István - Főszerkesztő-helyettes: Sz. Simon István - Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelői kiadó: Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged. Ta­nácsköztársaság útja 18. Sajtóház. 6740 - Telefon: 12-633 - A laooi nyomja: Szegedi Nyomda Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 6728; Igazgatói Dobó József - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a nostahlvataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dll egv hónapra M forint. • Indexi 2S 853 « ISSN: 0133-828 x

Next

/
Oldalképek
Tartalom