Délmagyarország, 1982. július (72. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-29 / 176. szám

8 Csütörtök, 1982. július 29. röviden Találmány autósoknak Néhány éve láttam egy riportfil­met a televízióban, melv egv ló szö­késével foglalkozott. Meséje: lova­kat szállítottak külföldre. Már a va­gonba terelték az állatokat, de va­lamitől megriadtak, és eav musztáng, kitört, átugrott a terelőkorláton és elvágtatott. Utánarohantak. üldöz­ték. de megfogni nem tudták. Ami érdekes és szokatlan, hónapokig sem sikerült. Néha felbukkant valamerre, töb­ben is látták, meséltek róla. Befo­gása azonban eredménytelen ma­radt. holott többen is próbálkoztak. Az ember ravaszsága páratlan: egv ember hosszabb ideig figyelte, merre kóborol a szökevény, aztán két sze­líd lovat terelt mindennap feléje. A magányos állat ..barátkozott" is test­véreivel. egymás arcába röhincsél­tek, fejüket összedugták, láthatólag örültek egymásnak. Az ember nap­ról napra egyre közelebb nyomult, míg egyszer aztán sikerült, a musz­táng kötőfékjét megragadnia. A dia­dal azonban elmaradt, mert az erős állat kitépte magát kezéből, és el­vágtatott. Egv öreg paraszt mozdulatlanul, rezzenéstelen arccal szemlélte a lo­vat. legelészését. lépegetését. vagv amint vágtatva tűnt el szeme elől. Tekintetén látszott, hogy a ló sza­badságának örül. a néző érezte: ő bizony el nem fogna: sportnvelven: ellendrukker. Közben kiderült, hogv a ló vem­hes volt. valahol megellett. Most csikójával kóborol tovább. szaba­don. Legelnek, rohangásznak, hem­peregnek. vágtájuk közben paláik Musztáng alig érintik a földet, mely mintha erőt adna nekik a ritmus további lüktetéséhez, mozgásuk szépseges koreográfiájához. Egy csoport megszervezte a befo­gás tudományos módszerét. Becser­készték a gyanútlan, de óvatos álla­tot. és közelről dupla adag altatót lőttek a bőrébe: de elvágtatott, mi­előtt még a szer hatott volna. De hát az ember az eszével ural­kodik az állatok felett (sőt a többi ember felett is). Valaki kitalálta, hoey a csikó nagyon egyedül érez­heti magát, bizonyára szívesen ba­rátkoznék más állatokkal. Ügyesen feléjük terelték hát a birkákat, és valóban a csikó „örült" a társaknak. Velük bóklászott egész napon át. Anyja nem vegyült el a nyáiial de mindig a közelben volt. Estefelé a birkákat karámba terelték, ilyenkor a musztáng elvitte, helyesebben ki­szakította a nvájból. Egyszer aztán útját állták, elte­relték. közben a csikó a gvapincok társaságában besétált a karámba. Az anyaállatot most hagyták. Ösztöne, „érzelme" a karámhoz vonzotta gyanakodva méregette a nyitott ka­put. Az anya ereje legyőzte a félel­met. és bement. Pontosan erre szá­rrtítottak a lesben álló emberek: lasszót vetettek a nyakába, és he­ves harc után foglyul ejtették. Ezután üzleties hangú, rideg be­számolót hallottunk: a lovat előző­en hizlalták, olasz exportra szánták, ott nagy kereslete van a lóhúsnak. A musztáng értéke 14 ezer forint: 72 órán belül elszállítják és levágják. A riporter megszólította a lovat figyelő öreget is. akinek szép sza­vakkal és tiszta artikulációval for­mált beszéde éles ellentétben állott az üzletemberek nyilatkozatával. — Ügy örültem, hogv láthattam a lovat szabadon kószálni, ügetni, csi­kóiával bolvongani. Szomorú voltam, mikor megfogták. Hajlott háta. soványsága, rozzant termete, ezer ránccal vésett arca. messzenéző szeme sugározta a bána­tot. Keserű szavai szívéből fakadtak, és lelkemben megpendítettek egv halk. búsongó húrt. Ez a lágy hang is búcsúztatta a korunkban megfo­gyatkozott romantikát, nosztalgiku­sán idézte a vágyat valami után. ami széo és vonzó kicsit hasonlít az elmúlt, gyönyörű első szerelőmre mely soha nem térhet vissza. Jelez­te. hogv életünkből elveszett valami amit nehéz megfogalmazni, de hiányzik. Technikával, tudománnval. civili­zációval és ezek vadhajtásaival is agyonterhelt korunkban egv ilyen film eszméltet rá. mi után is só­hajtozunk néha. Nem más az. mint sejtjeinkbe épült és magunkkal hur­colt sóvárgás a természet szépségei után. a szabadban élő. sok ezer 'év­vel előttünk járt őseinktől kapott indíttatás a kóborlásra, a szabad életre. Különös erő ez. Ám ebből mára alig maradt más. mint egv el­szabadult musztánk vágtája a sza­bad mezőkön. Ránki Mihály Ispán Imre. a dömsödi Dózsa Tsz gépésztechnikusa sze­mélygépkocsik. autóbuszok és teherjárművek fékbelétfelü­letének körkörös szabályozására és illesztésére célszerszá­mot konstruált és szabadalmaztatott, melynek első példá­nyait már használatba vették a Volán 5. számú Vállalat nyíregyházi műhelyében. A találmányt menedzselte az Alkotó Ifjúság Egvesülés. Sikeresen, mert az aranvosaoáti Üj Elet Tsz-ben gyártóra talált. A képen: a célszerszám 0.1 milliméter pontosságú il­leszkedést biztosít a fékbetét és a fékdob között. A szabá­lyozás a fékbetétek üzemi helyzetében végezhető el. mind­össze 15 oerc alatt. A munka eredményeként javulhat a fékhatás, és így a közlekedésbiztonság is. INDIAI TÁNCOSNŐK SZEGEDEN Magyarországon turnézik két indiai filmművész tán­cosnő, Jaya Kaushalya és Mythily Devi. Az indiai mű­vészek hindu istentiszteletet megelevenítő, népi tánco­kat bemutató műsorukkal holnap, pénteken este 7 órai kezdettel lépnek föl Szege­den, az NKFV olajosklubjá­ban. A RENDŐRSÉG FELHÍVÁSA Július 22-én Budapesten, a Vármúzeum sétány alatt hol­tan találtak egy férfit. Ha­lálát a sétány párkányáról történt lezuhanása okozta. A férfi 30—35 éves, 170 cen­timéter magas, közepes test­alkatú, pocakos, telt arcú, vastag ajkú: szeme sötétbar­na. kreolbÓrű göndör, feke­te hajú. Sötétkék, hosszú­ujjú Diplomát márkájú, 38­as inget, világosszürke, sa­ját szövésében kék, apró­mintás pantallót és fekete, hegyes orrú magas sarkú ci­pőt viselt. A rendőrség kéri, hogy aki a személyleírás alapján felismeri, vagy eset­leg szemtanúja volt a lezu­hanásnak, jelentkezzen a 07­es telefonszámon, vagy bár­melyik közeli őrszobán. VIRÁGILLATÜ TEXTILÜBLÍTÖK A körösladányi Metaké­mia Ipari Szövetkezet tex­tilöblítők gyártását kezdte meg. Üj termékeik a Tomi Csillag textilöblítő virágil­lattal, melyet a szövetkezet 85 dekás kiszerelésben gyárt. A Csillag textilöblítőket-: a fantáziát. gyöngyvirágot, friss virágot, orgonát, fa­nyarzöldet. mohavirágot, zöld mezőt 50 dekás kisze­relésben hozza forgalomba. Ezen kívül felületfertőtlení­tő és lemosójuk, a Metasped, öt és egyliteres flakonok­ban kerül az üzletekbe. Záporok Várható időjárás csütörtök estig: Időnként csökkent fel­hőzet. Főként ma valószínű többfelé zápor, zivatar, egy­két helyen felhőszakadás is lehet. Á szél zivatar idején átmenetileg megerősödik. A várható legmagasabb nappa­li hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között alakul. SZEGEDI FILMEK SZENTENDRÉN Szentendrén július 29. és 31. között repdazik meg az Országos Néprajzi Film­szemlét. ,A döntőben vetí­tik a szegedi tévéstúdió ál­tal Folner Zoltán művéből készített A Teknyőkaparó című alkotását, és a szintén szegedi Tóth István Poklada című filmjét is. BOSZORKÁNYBAL Holnap, péntekén este 8 órai kezdettel a Volán 10. számú Vállalata és a Hun­garHotels Vállalat megren­dezi közösen a második bo­szorkánybálat a Tisza-szálló összes termeiben. Éjfélkor a férfiakból álló társadalmi zsűri megválasztja a bál leg­szebb boszorkányát, aki ju­talmul külföldi utazáson ve­het részt. A bálon a nép­szerű szegedi együttes, a Melody Combo tánczenekar biztosítja a hangulatot. TARLATOK SZENTESEN A szentesi Móricz Zsig­mond Művelődési Központ a napokban két tárlatot is rendezett. A Kossuth téri kisgalériában augusztus 22­ig a pécsi Mecsek Fotóklub vendégeskedik, az if júsági és művelődési ház első eme­leti klubtermében pedig a szarvasi Óvónőképző Intézet művésztanárának, Zsáky Istvánnak alkotásait tekint­hetik meg az érdeklődök szeptember t-ig. Intelem — Anyu, most már biztos vagyok benne, hogy Ernesto halálosan szeret. Valahányszor át­ölel, hallom a szívdobo­gását. — Légy óvatos, kislá­nyom. Apád sok éven át hordta a felső zsebé­ben a zsebóráját! VESZÉLYES FENYEGETÉS Megöléssel fenyegette fe­leségét a 39 éves Molnár János. Szeged, Csongrádi su­gárút 67/B alatti lakos. A veszélyes fenyegetésért har­mincnapi elzárással sújtot­ta a rendőrség. r Csütörtöki meglepetés 1!—20 óráig 20°;-os árengedmény férfltrénlngöltönyők. a földszinti sportárurészlegen. Fájó szívvel tudatjuk, hogy DK. FÖVENYES ANDRAS hosszan tartó betegség után. 70 | éves korában elhunyt. Tetnetó­1 se 1602. július :)0-án 13 órakor J lesz a Belvárosi temető ravata­lozójából A gyászoló család. 20 557 Fájó szívvel tudatjuk, hogy :i szeretett férj. édesapa, riagy­I apa. sógőr és testvér, BALOGH BOLDIZSÁR szabómester. 81 éves korában I hirtelen elhunyt. Temetése hamvasztás után l-esz. A gyá­szoló család. Szeged, Hunyadi János sgt. 50, Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, is­merősöknek és mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, ÖZV. KARDOS ISTVANNE ördög Mária' temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Ezúton mondunk köszönetet or­vosainak • 'S ápolóinak áldoza­tos munkájukért akik fájdalmai enyhítésén és élete meghosszab­bításáért fáradoztak. A gyá­szoló család, Szaytmaz. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. Ismerősöknek, ba­rátoknak. nácik felejthetetlen szerettünket. KISS JÁNOS építészmérnököt utolsó. útjára elkísérték. virágaikkal fájdal­munkat enyhítem igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik felejthetetlen sze­rettünk. MAGYAR ISTVANNE temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhítem, igyekeztek. A gyászoló család. 19 578 Gyász­közlemények Tudatjuk, hogy BÁLINT FERENC temetése július 30-án 14 órakor lesz a Belvárosi temető rava­talozójából. A gyászoló család. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a legjobb és legdrágább feleség, édesanya, testvér, anyós és rokon, LASZI.Ö LAJOSNE Kéri Mária a Dugonics Általános Iskola volt rajz és földrajz szakos tanárnő hosszan tartó, türelem­mel viselt, súlyos betegség után, örökre ltthagyott bennünket. Te-' metése 1902. július 30-án 15 óra­kor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászoló férje, lánya, veje. 20 556 Köszönetet mondunk a roko­noknak. barátoknak, ismerősök­nek akik felejthetetlen szeret­tünk, KOVÁCS KAROLY búcsúztatásán megjelentek vagy részvétükkel velünk együti­éreztek. A testvérek, rokonok és a család. Köszönetet mondunk a roko­noknak, szomszédoknak, isme­rősöknek a 10. Volán dolgozói­nak. akik felejthetetlen halot­tunk. KOVÁCS SÁNDOR temetésén megjelentek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetét mondunk és I. kór­ház sebészeti osztálya orvosai­nak. apa óinak. akik óLete megmentésééri fáradoztak. A gyászoló család. 19 606 Méily fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk. ÖZV. FARKAS JOZSEFNE Bálint Rozália életének 84. évében, rövtd, sú­lyos szenvedés után elhunyt. Temetése júl. 29-én 15 órakor lesz a szőregi temető ravatalozó­jából. A gyászoló család, Sző­reg. Pálya tér 26. 19 603 Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk, NAGY ERZSÉBET temetéséin megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkai mély fái­dalmunlcat enyhítem igyekeztek. Köszönetet mondunk a II. kór­ház traumatológiai és belgyó­gyászati osztálya orvosainak és nővéreknek akik élete megmen­téséért fáradozták. A gyászoló család. 19 604 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, ba­rátoknak. jó szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk. ÖZV. TAKACS ANDRASNE Fodor Ilona temetéséin megjelentek, virá­gaikkal fájdalmunkat enyhítem igyekeztek. Külön köszönete' mondunk a körzeti orvosának és az T. sebészeti klinika or­vosainak, ápolóinak, akLk élete imogimentóséért mindent meg­tettek. A -gyászoló család. 19 592 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, testvér és rokon, BERTA ANTALNÉ Hegedűs Piroska életéinek 63. evében csendesen elhunyt. Temetése Júl. 30-án 12 orakor lesz. a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló család. 19 607 KIÁLLÍTÁSSAL ZÁR A HAJDÚSÁGI MŰVÉSZTELEP Hajdúböszörményben 19. alkalommal szervezték meg a hajdúsági nemzetközi mű­vésztelepet. A tizenegy ha­zai művész — köztük a vá­sáht-elyi Hézső Ferenc mel­lett cseh, bolgár, NDK-be­li, jugoszláv, francia. ro­mán és szovjet alkotók is részt vettek a telep mun­kájában. Zárásként kiállí­táson mutatják be alkotá­saikat a városi művelődési központ kiállítótermében. Holnap, pénteken délután 6 órakor Tasnádi Attila mű­vészettörténész, a Népszava munkatársa értékeli a nem­zetközi alkotótelep munká­ját, s nyitja meg a kiállí­tást. A Káplár Miklós-em­lékérmet Patakvölgyi Ru­dolf. a városi tanács elnö­ke nyújtja át. A 19. haj­dúsági nemzetközi művész­telep zárókiállftása augusz­tus 20-ig várja a látogató­kat. IDEGENFORGALMI ÜGYELET A hét végén — a szoká­sosnál hosszabb nyitvatar­tással — a szegedi utazási irodák közül a Szeged Tou­rist munkatársai tartanak idegenforgalmi ügyeletet. Holnap, pénteken 8-tól 18 óráig, szombaton 8 és 19 Óra között, vasárnap pedig 9 és 16 óra között vehetik igénybe a Victor Hugó utca 1. szám alatti iroda szol­gáltatásait az érdeklődök. VEGYÉSZ­ZENESZERZŐ SIKEREI Két nemzetközi zeneszer­zői pályázatot nyert a kö­zelmúltban Rózsa Pál ve­gyészmérnök, Durkó Zsolt magántanítványa. Dániában, az aarhusi kulturális cent­rum felavatására meghirde­tett komponista versenyen Aarhusi concerto című szim­fonikus művével aratott győzelmet. Venezuelában, Caracasban, Concerto ria requiem című kompozíciójá­val azon a vetélkedőn lelt az első, amelyet Simon Bo­livár, a dél-amerikai füg­getlenségi háború egyik ki­emelkedő vezetője születé­sének 1983-ban esedékes 200. évfordulója alkalmából ren­deztek. A két győztes al­kotása ősbemutatóját au­gusztus 29-én, illetve jövő­re, július 20-án tartják a versenyek színhelyén. SÁRGA LAP AUSZTRIÁBAN IS A jövőben azok a külföl­di autósok, akiknek gépko­csija ausztriai utazásuk so­rán elromlik, az osztrák autóklub (öamte) segélyszol­gálati gépkocsivezetőjétől úgynevezett sárga lapot kap­nak, mely az esetleges nyel­vi és megértési problémák megoldásában nyújt segít­séget. A több nyelven meg­jelenő sárga lap pontos út­baigazítást ad a klubtagsági igazolvány és az Ait és Fia­hoz tartozó klubok hitelle­veleinek használatához. Történelmi emlékhely Történelmi emlékhely ava­tására készülnek Békésben: a Vésztő melletti Mágori­halmon augusztus 25-én megnyílik Az újkőkortói a török hódoltságig című ré­gészeti állandó kiállítás, va­lamint a Csolt-monostor romkertje. Az emlékhely avatását tízéves folyamatos régészeti kutatás előzte meg. Az állandó kiállításon, amelynek a Vésztő-mágori dómba épített egykori ura­dalmi borospince ad helyet, a domb több ezeréves tele­püléstörténetének emlékeit, a szabadtéri romkertben pedig a Csolt-nemzetség árpádkori monostorának maradványait tekinthetik meg a látogatók A mágori Csolt-monostor a gyulai vár építését meg előző időkből a nyomaiban legjobban és legszebben megmaradt épületmarad­vány a környéken. dflmagyarorszag A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: F. Nagy István - Főszerkesztő-helyettes: Sz. Simon István - Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Ta­nácsköztársaság útja 10. Sajtóház. 6740 - Telefon: 12-633 - a lapot nyomja: Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28, 6720. Igazgató: Dobó József - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dlj egy hónapra 58 forint, - Index: 25 053 - ISSN; 0133^025 x * 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom