Délmagyarország, 1981. május (71. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

2 Péntek", 1981. május 1. 2 Ünnepi köszöntő Május elseje alkalmából tegnap, sabb ütemű fejlődés feltételeinek megala­csfltörtökön este Sólyom Ferenr. a SZOT titkára ünnepi köszöntöt mon­dott a rádióban és a televízióban. Kedves Elvtársnők! Kedves Elvtársak! Ünnepre készülünk, a világ mindem dol­gozójának közös ünnepére. A teremtő alkotó emberek nemzetközi ünnepének előestéjén a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizottsága, a Mi­nisztertanács és a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa nevében szeretettel és tiszte­lettel köszöntöm önöket, hazánk minden dolgozóját, szocialista társadalmunk építőit és védelmezőit. Több mint kilenc évtizede ünneplik meg a dolgozóik az egész világon május else­jét. Van. ahol lenyűgöző demonstrációval, vidám majálissal, van. ahol csupán né­hány szál virággal, zöldülő faággal díszít­ve gépeiket, van. ahol csak ökölbe szorí­tott kézzel, de ezen a napon a nemzetközi munkásosztály legtöbb tagja fokozottabban érzi összetartozását, és igyekszik kifejezni szolidaritását. Mindenki őriz egy-egy szép máius else­jei emléket. A régiek 11 vénkor a tiltott május elsejéket is felidézik. Sokak számá­ra talán n legszebb emlék az első szabad felvonulás marad, amikor a természet éb­redésével eRVÜtt úl élet kezdett sar jadni a romokon. Május első napja elsősorban a munka ünnepét jelenti, mert azzá formáltuk a há­rom és fél évtizedben. Ezen. a napon a pozása. ez a fő feladat. Ennek legfontosabb feltétele: a céljainkba vetett hit a politi­kánk iránti bizalom, a belpolitikai helyze­tünk • kiegyensúlyozottsága, amely reális valóság. Ezért, számítunk és számíthatunk a dolgozo emberekre szocialista vívmánya­ink megőrzésében, a továbbfejlődést meg­alapozó program végrehajtásában. Ki-ki saját munkaterületén a legiobb tudásával és akarásával Végezze dolgát, tegve mun­káját nap mint nap jobbá, hasznosabbá. Kedves Elvtársak! Ahhoz, hogv itthon nvugodtan dolgoz­hassunk. megvalósíthassuk nemzeti progra­munkat. . a szocializmus építését számol­nunk kell az életünket befolyásoló külső feltételekkel is. Van mit. féltenünk van mit megőriz­nünk. Ezért kísér jük figyelemmel és aggo­dalommal. hogv az imperialisták ma úlból feszültté akar iák tenni a légkört, háboríts uszításokkal fenyegetőznek. Esztelen fegy­verkezésük veszélybe sodorhatja a világot. Csak az őrültek akarhatják a háborút. Ezek az emberek feladlik emberi mivol­tukat. A béke minden becsületes ember­nek. függetlenül attól, hogy a föld me'v ré­szében él. a legdrágább és legféltetfeb kincse. A békébe vetett hitünk és szocialista építőmunkánk egv tőről fakad, és ezért a ml leghatásosabb harci eszközünk a bé­kéért való küzdelem és a hatékonv mun­ka. fgv válik máius elseje a béke harcos ünnepévé a békemozgalom nemes sereg­munkát ünnepeljük, amely az élet forrása, szemléjévé is. A világ népei békés életet A dolgozó az alkotó embereket köszftntlük, aiktk amvagi és szellemi lavalnkat előte­remtik és gyarapítják. Csak egv pillanatra gondoljuk végig: mennyi munka, vala­mennyiünk közös erőfeszítése kellett amíg eljutottunk fejlődésünk mai színvonalához. Örömmel és büszkeséggel mondhatjuk el a világnak: mindez h mi munkánk gyü­mölcse. szabad, kizsákmányolás nélküli társadalmunk nagvszerű eredménye! Minden, amitől szebb gazdagabb, értel­mesebb lett életünk, a hatékonv. a tisztes­séges. a kötelességet teljesítő emberi mun­kából fakad. Ez a legfontosabb amit tudni akarnak. A haladó gondolkodású a békét akaró emberek szerte a világon ezért ér­tékelik és kísérik figyelemmel, sőt féltő aggodalommal a Szovjetunió és a szocia­lista országok békelavaslatait. erőfeszítéseit az egész világ békéiéért. A Szovjetunió Kommunista Pártjának X\VI kongresszusán meghirdetett, az envhülést szolgáló konkrét lavaslatok ismét tanúielét adták a Szovjetunió békeakara­tának. E lavaslatok alapot adnak a társa­dalmi haladásért, a nemzeti függetlensé­gért. az imperializmus ellen küzdő minden erőnek. A Szovjetunió és a szocialista or­és tanítani kell. hogv mindenki, felnőtt és „rágok népeit örömmel, büszkeséggel és gverek tisztelje a munkát, s mégvesse a munkátlanaágot. Mindenki számára köte­lező az frott törvénv; a mi társadalmunk­ban á végzett' munka" az" értékihérő. ez jé*'" 1ÖH ki az ember helvét a többiek között. Akik pedig nem veszik komolvan murtká­1ukat: a restek a felelőtlenek legvenek kárvallottal annak. Ezt az égész nép ér­deke. de a jól. tisztességgel dolgozók naav többségének Uazságérzete is megkívónla. S ha holnap ünnepelünk is. de meg nem állunk: utána folvtatiuk tovább mert a je­lenlegi fejlettségi színvonalnál többet és 1ob­bat akarunk. Erősítenünk kell gazdaságunk alapiait. valóra kell váltanunk közös cél­jainkat. mindazt, amit pártunk XII. kong­resszusa határozatában megfogalmazott. Vívmányaink megőrzése, elért eredmé­nyeink megszilárdítása és a későbbi gyor­felelősségge! tölti el az a tudat hogv or­szágainkra növekvő rokonszenvvel tekin­tenek. a világ dolgozói. Mi vállaljuk és végezzük a reánk háru­ló feladatokat, barátaink és elvtársaink bízhatnak bennünk és számíthatnak ránk. Kedves Elvtársak! Az idei máius elsejei felvonulások a vidám majálisok adjanak ű1 erőt lendüle­tet holnapi munkánkhoz! Barátainkkal, szövetségeseinkkel eavütt szilárdan hala­dunk tovább a megkezdett és további eredményeket biztosító úton. Közös céljaink eléréséhez kívánok ha­zánk minden dolgozóiának és állampolgá­rának ló erőt. egészsA?et. a közösség iavát és az ember gyarapodását szolgáló munka­sikert és személvos boldogulást. (MTI) Tanácskozott LEMP KB plénu ma A LEMP IX. kongresszusát július 14-18-án tartják Varsó (MTI) tagjának KB-titkárság mondását. Csütörtökön hajnali négy . , órakor: csaknem húszórás , A Kozpontl Bizottság tit- KB-tagok tanácskozás után véget kos szavazással a Politikai cl°t betöltő KB tagok ért a Lengyel Egye- Bizottság tagjava választotta mélyes felelossegenek sült Munkáspárt Köz- Gerard Gabryst. a chorzowi tázását. ponti Bizottságának 10. ülé- -Barbara-Chorzow" kőszén­se. amely határozatot hozott ^nya és Zygmunt Wronskit arról, hogv a LEMP kllen- " varsói Ursus gépgyár cedik. rendkívüli kongresz- munkását. A Politikai B.­szusát július 14. és 18. kö­zött tartják meg. A KB-ülés úgy döntött, hogy a kongresszus közelsé­gére való tekintettel jelen­leg nem volna célszerű nagyarányú személyi válto­zásokat végrehajtani a Köz­• ponti Bizottság összetételé­ben. A központi bizottság elfo­gadta Józef Pinkowskinak, a Politikai Bizottság tagjá­nak, Emil Wojtaszeknek. a Poltikái Bizottság póttagjá­nak. a KB titkárának. Jerzy Wojteckinek, a KB titkárá­nak (öt a szejm időközben fiadott / el a kongresszusi mezőgazdasági miniszternek küldöttek megválasztásának választotta meg), valamint módjáról is. Zbigniew Zclinskínek^ a Végül külön bizottságot Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási feltételeinek, felszereltségé- ság határozatait a villamos­Hivatala közli: nek javítását, a jobb kihasználását. Növelni kell a gyógyító-megelőző te­SBsat. A Minisztertanács xsütör­tökön ülést tartott. Meghall­másul vette Marjai József miniszterelnök-helyettes be­számolóját a magyar—kübai gazdasági és műszaki-tudo­mányog együttműködési bi­meglevők hálózati létesítmények, víz­kárelhárítás, a víz-közmű fő­rendszerek, a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a mezőgaz­dasági bekötőút-építés, vala­mint az erdőszerkezet-átala­kítás, az erdőtelepítés és fá­sítás megnevezésű célcsopor­ben kell atkalmazni az or­vostudomány és a gyógyá­szat új eredményeit. A Minisztertanács mind- tos beruházások VI. ötéves zottsáe ülésszakáról Uavan- két Programmal kapcsolat- tervi előirányzatainak jóvá­le," ban felkérte a társadalmi és hagyásáról. Felszólította az érdekképviseleti szerveket, a érintett állami és társadalmi tudományos szervezeteket, szerveket, a gazdálkodó szer­hogv fórumaikon vitassák vezeteket, hogy a fejlesztési meg a programokat, s tevé- célok legcélszerűbb es gaz­rialista Szövetségi Kö/társa- kenyen működjenek közre daságos megvalósításához a 'ás Szövetségi Véerehaitó megvalósításukban. Felhívta szükséges intézkedéseket te­sag szovetsegi veerenauo |z érdekelt minisztereket és gyék meg. az országos hatáskörű szer- A kormány jóváhagyólag „„„„„„„,„ vek vezetőit, valamint a ta- tudomásul vette a gazdasági A kormánv meatárgvalta nócsokat- ,e«yék mpS bizottság tájékoztatóját a isan itSKSB »— helyi teendőket. A kormány akciótervet fo­gadott el a lakásépítési, la­kásfenntartási és lakásgaz­dálkodási feladatokra. A Minisztertanács megtár­csak tudomásul vette Falu­fégi Lajos miniszterelnök­helyettesnek. az Országos Tervhivatal elnökének Zvone Dragannal. a Jugoszláv Szo­ág Szövetségi Végrehajtó Tanácsa elnökhelyettesével folytatott megbeszéléseiről szóló beszámolóját. kolai ellátásnak a VI. öt­éves terv Időszakára szóló társadalmi-gazdasági prog­ramját és a hozzá kapcsoló­dó akciótervet. A fő cél az oktatás-nevelés megkezdett korszerűsítésének folytatása, a tervidőszakban jelentősen gValta es elfogadta a polgár, növekvő tanulólétszám okta- repülésről szolo törvenyereju Cási feltételéinek megterem- rendeletre vonatkozó eloter­tése. Tovább kell mérsékelni ' * "' " a váltakozó oktatásban ta­nulók arányát, bővíteni a napközis ellátást és a diák­étkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Minisztertanács az egész­ségügyi ellátás VI tervidőszakra szóló és -ellátás helyzetéről, ten­nivalóiról. A mezőgazdasági kistermelés fokozódó nép­gazdasági jelentőségének megfelelően tovább javítják a kistermelők gépellátását. A Minisztertanács jóvá­hagyta a gazdasági bizottság állásfoglalását a fával való takarékosságról és a fa he­jesztést. és úgv határozott, lyettesítéséről. valamint a fa hogy azt az Elnöki Tanács elé terjeszti. A kormány az ágazati irá­nyítás és az állami ellenőr­zési rendszer továbbfejlesz- országos hatáskörű szervek tése érdekében felülvizsgálta vezetőit, hogy vizsgálják ötéves a Minisztertanács és a kor- meg az országgyűlés áprilisi társa- mánybizottságok által léte- ülésszakán elhangzott képvi melléktermékek hasznosítá­sáról. A kormány felhívta az érintett minisztereket és az dalmi-gazdaságl programját, sített bizottságok működését, selői javaslatok megvalósí­Kiemelt feladatként jelölte döntött több bizottság meg­meg a járóbeteg-ellátás szín- szüntetéséről, vonalának emelését, a kór- A Minisztertanács megerő­házak, a klinikák működési sítette az Állami Tervbizott­tásának lehetőségeit, s tájé­koztassák arról az ország­gyűlés elnökét, valamint az érdekelt képviselőket. (MTI) Új látszó tér Szegeden Negyven évig üresen állt Szegeden, az Április 4. útja és az Oldal utca sarkán egy elhanyagolt telek. A kör­nyék lakóinak már régebben megfordult a fejében, mi­lyen hasznos szolgálatot te­hetne ez a térség, mondjuk játszótérként. A gondolatot tett követte: a Hazafias Népfront IV/A és IV B kör­zéli bizottsága az engedélyek megszerzése után társadal­mi munkát szervezett. Egy emberként vállalták a szép feladatot a DÉLTERV. az IKV szocialista brigádjai, a rókusi MÁV gépállomás fia­taljai, a Zalka Máté Alta­lános Iskola tantestületének le- hoztak létre azzal a feladat­tal. hogy megvizsgálja és meggyorsítjsa a vezető funk­tisz­zottság póttagjává választot­ták Józef Masnyt. a LEMP opole. vajdasági bizottságá­nak első titkárát, a KB tag­jává és egyszersmind a KB titkárává pedig Kazimierz Cypriniakot, a LEMP szcze­cini vajdasági bizottságának első titkárét. A tanácskozáson, amelyen a politikai bizottság referá­tuma feletti vitában har­minckilencen szólaltak fel. határozatot fogadtak el a ki­lencedik. rendkívüli kong­resszus napirendjéről is. A KB-ülés határozatot-fo­Tanácsülés Sándorfalván Dr. Ocsai József tanácséi- lő. az egészségügyi dolgozók nök vezetésével ülést tartott a kóvetelmenyéknek eleget tegnap, csütörtökön Sándor- téve, felkészülten végzik falva nagyközségi közös ta- munkájúkat. Tavalyi költ­nácsa. A testül_et meghall- égvetési és fejlesztési alap­gatta és eUogadta a Sándor- . . , tA As„„epkp. , falva és Dóc lakosságának J, jelentós összegeket for­egészségügyi ellátásáról és a tavalyi tanácsi gazdálkodás­ról szóló beszámolót, vala­mint a dóci Virágzó Tsz gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót. Az egészségügyi helyzet Röszkén és Balástyán Zárszámadó téeszközgyülések A termelőszövetkezetek- résztvevőit és a VI. ötéves ben eltérően az eddigiektói terv tennivalóira hívta fel a majusban is tartanak köz- gazdálkodók figyelmét, gyűléseket. Az ötéves tervek * fordulója adja erre az al­kalmat. A tavasszal a kül- Tegnap tartották a zárszám­döttek megvitatták és elfő- adó közgyűlést o balastyai gadták a vezetőség beszámo- Rákóczi Tsz-ben. Reszt vett lóját, most a nyugdíjasok és rajta Szabó Lajos, a szegedi a nem küldött tagok is asz- járási pártbizottság titkára, tálhoz ülnek. Jóváhagyják a ar. Bodnár Ilona, a megyei zárszámadást. véleményt tanács vb mezőgazdasági és mondanak az idei és a VI. élelmezésügyi osztályának ötéves tervről. Tegnap, csü- főelőadója, es dr. Farkas törtökön Röszkén. a kerté- Miklós, a TESZÜV titkár­szeti telep paprikaszárítójá- -helyettese, ban. csaknem ezer tag előtt Kordás Péter, a téesz el­KlSZ-szervezete és a gyere- J Fülöp László, a járási párt- nöke ismertette a gazdálko­kek. a néphadsereg 7852. bizottság munkatársa a dás 1980. évi eredményeit, számú . alakulat katonái, 1 munka ünnepéről beszélt. A tervezett, mintegy 7 mil­népfrontaktivisták, lakóbl- ! Ezután Tanács Imre. a ter- üó forint nyereség helyett zottsági tagok és a környék melőszöyetkezet elnöke, ala- csak 2 millió 317 ezer fo­l píló tagja ismertette az el- rint valósult meg. Az időjá­j múlt öt év kiemelkedő ered- rás sem kedvezett, ám a , menyeit. A szövetkezet ele- gazdálkodás sem volt hibák i get tett az elvárásoknak, nélkül való. Igen alacsonyak 300 hektáron termelt papri- a termésátlagok — ez csak kát és hagymát a zöldség- részben írható a gyenge ter­program keretében, öt évvel mészetj adottságok rovására, ezelőtt 745 ezer liter tejet Idén tavasszal két új szak­adtak el. 1980-ban már 1 vezető, Engi Imre főkönyve­millió 423 ezer litert értéke- lő és Böröcz István főmezo­sitettek. Gyarapodott a szö- gazdász került a téeszbe. vekezet vagyona, a termeié- Részben már az ő közremű­si érték 99 millió forintról ködósükkel készültek el a 113 millióra emelkedett, gazdaság 1981. és a VI. öt­Többek között 10,ezer négy- éves tervidőszakra szóló zetméter fóliatelep. 1500 tervei. Ezek fő vonása, hogy négyzetméter alapterületű a meglevő termelési szerke­paprikaszikkasztó és bekötő zet megváltoztatása és a rá­üt. épült. A jövőre, mivel év- fordítások számottevő növe­ről évre fogy a munkaerő, lése nélkül emeljék a ter­a hatékony termelést tűzték niésátlagokat. ki célul. Mivel tőkehiánv jellemzi a A tegnapi közgvű'écen szövetkezetet, jeletős beru­számot adott a munkájáról házasokra nem futja erejük­az ellenőrző-, a nő- es a bői. Gyümölcsöst telepítenek, döntőbizottság is. Ezután szőlőt újítanak fel. olajtáro­újraválasztották a vezető- lót építenek. séget. Az elnök újra Tanács Ahhoz, hogy a jelenleginél Imre. A téeszt 11 tagú veze- jobb eredményeket érjenek tőség irányítja az eddigi 15 el, a munkafegyelem erősíté­hel.yett A döntőbizottság sére. a szakmai irányítás élére dr. Tornai Mihály, a színvonalának javítására nőbizottságéra pedig Ben de van szükség. Imréné került. Az elnökhe- A termelőszövetkezet tag­lakói. S az eredmény: tegnap ün­nepélyes keretek között fel­avatták a csaknem 3Ö0 ezer forintból — 200 ezer forint értékű társadalmi munkával — kialakított játszóteret. közös dított a nagyközségi tanács egészségügyi, szociá­lis és oktatási célokra. a közvilágítás fejlesztésére, a parkok gondozására. A felújításokra igénybe vehető keretből többek kö­értékelé^ekor többek között zött renoválták a sándorfal- ! >vettesl teendőket ezután is sága megválasztotta a követ­' Molnár Albert látja el. kező öt évben működő veze­A vendégek nevében dr. tőséget és a különböző bi­elhangzott: az egészségügyi vi Arany János iskolát. s ellátást szolgáló intézmé- több űj tantermet alakítot­nyek felszereltsége megíele- tak ki. , Mara István, a TESZÖV tit.- zottságokat. Elnöknek ismét 1 kára köszöntötte a közgyűlés Kordás Pétert választották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom