Délmagyarország, 1981. január (71. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-11 / 9. szám

12 Vasárnap, 1981. január 11: röviden Nyugalomban A fájdalom szobra A városszéli telepen olvan üres egv kertes, bemicolatlan kis családi ház. hogy szinte nem is lakiák. Az élet zaia és öröme elült benne vagy lassacskán szállt ki onnan, alig tíz esztendő alatt. Dedig azelőtt harsogó zsivaj járta át. Akkor élt még a ke­nyérkereső apa. Mózes Márton, és két ikerfia. Miska és Laios meg a két lánv. Terka és Sári. Mózesné. a feleség és anva akkor még úgy ma­gasodott föléjük az értük való gon­doskodásban. mint házuk előtt a vi­hartól. széltől óvó jegenve. Azóta kiszáradt, az égoe nvúló fa sír. dü­löng a törzse és kóró ágait verdesi a szél. Amolvan otthonmaradó ember volt Mózes Márton, amikor hazaért a munkából. Mindig tett-vett. bar­kácsolt a ház körül. Nekiállt a vil­lanyszerelésnek is a földes nvári konvhában. A falon belülre vitte a vezetékeket. A létrán állva a meny­nyezeti bekötésen matatott, amikor leverte lábáról az áram. Feiiel le­felé zuhant alá. és mire rátaláltak, vér szivárgott, az orrán, száián. A' mentők már nem is vitték el. ad­digra elszállt belőle az élet A kisház akkor kezdett elcsende­sülni. és Mózesné fekete fejkendőt kötött állandóan. Esztendőre a na­gyobbik gverek. Miska, halálhírét hozta a posta Miskolcról, össze­nyomta valamilyen gén amelyen dolgozott. A hirtelen újabb csapás először összefogta a megcsonkult családot, később azonban hallgatás­ba burkolóztak és szinte menekül­tek egymás közelségétől. Kinek-ki­nek az arcán jóformán föl se szá­radt még a könny, amikar Terka — 20 éves lehetett akkor — azzal állt elő. hogv a vőlegényével lemegy a tengeroartrq két hétre. Pár naDÍa lehettek ott. amikor egv délután olvan messzire merészkedett a víz­ben. hogv csak piros fürdősaokáia villant fel a szelídnek látszó hullá­mok teteién. Hirtelen vihar kereke­dett. zengett az ég. és tarajos hul­lámok vágódtak a szikláknak. Terka sosem ért Dartra. pedig csónakról keresték még a vihar alatt és utána is. amikor kitisztult. Sári és Lajos maradtak még eev darabig az anyjukkal, akinek az ar­cáról leszáradt a mosoly, a szeme alá pedig mély barázdák árkolták be magukat, Nem látták többet imádkozni, istent emlegetni a baj­ban. Nem járt hozzájuk senki, és ők se mentek sehova. Sári fejét, is csön­desen kötötte be a szomszéd fiú, akitől nedig tiltotta voln* az anvja, mert addig is sok pénzt vert el a kocsmákban. Sárinál azonban előre volt. a gverek csak még nem lát­szott raita. Így hát átköltözött a szemben levő házba, követte a gve­rek apját, aki odahaza vadonatúj autót kaoott nászajándékul. Laios várt még egv darabig, aztán kereket oldott otthonról ő .is. Azt mondta, hogv csak kiszalad motoron Bécsbe kicsit kíváncsiskodni, látni­venni valamit. Utoljára Brazíliából küldött egv lapot, azóta nvoma ve­szett. semmi hír felőle. Sáriék vi­szont autóztak, s amikor kinőtt a Dólvából a gverek. őt is vitték ma­gukkal. Két esztendeje •> Balatonra mentek, ahonnét nem iött vissza, csak a féri. Azt is úgv hozták, ami­kor kikerült a kórházból. Azt mond­iák. részeg volt. és úgv ment össze egv másik autóval. Ö kirepült az árokba. Sárit és a gyereket oedig szinte a roncsokkal rakták kopor­sóba. Beszélik, hogv Mózesnénak akkor nem volt már könnve. csak nézett maga elé száraz, fénytelen szemek­kel. és azóta sem látták őt sírni. A házban, amely kong az ürességtől, egvedül él. Talpon van még de nem magasodik már gondoskodásával senki fölé. Mindenkit túl élt akit szült és szeretett. A fáidálom szinte szoborrá merevítette alakját, amely olyan törékeny, mint az üveg. Lődi Ferenc A hajóknak valószínűleg nincs lelkűk. Csak az emberek­nek. akik futó hangulataikban azt képzelik, a tárgyaknak Is van. Fotósunk is eltűnődött a Szőke Tisza ha.iószálló láttán: vajon örül a téli nyugalomnak, vagy várja már a zajosabb nyarat AT ALAKÍTJÁK AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTARAT A Somogyi-könyvtár a Ta­nácsköztársaság úti. ifjúsági könyvtárát átalakítás miatt bezárta. Az átrendezés után művészeti gyűjteménnyel és zenei szolgáltatásókkal vár­ják majd az érdeklődőket. Kérik az olvasókat, hogy őrizzek meg a kikölcsönzött könyveket a nyitás időpont­jáig, amelyről később tájé­koztatnak. A MOLNÁR DIXIELAND KONCERTJE A Molnár-dixieland kon­certjét rendezik meg holnap, január 12-én este 7 órakor a Bartók Béla Művelődési Köz­pont Deák Ferenc utcai klubjában. A SZÁZADIK Vajda Istvánné Kiss Etel­kát köszöntötték Lovas be­rényben 100. születésnapján. HATEZER ÉVES ÉRCBANYA A Belgrádi Régészeti Inté­zet munkatársai és a szerbiai Bor város Bányaipari és Ko­hászati Múzeumának dolgo. aói érdekes leletre bukkan­tak. Majdanpek környékén, a feltételezett neolitikum kori rézbányászati központ terü­letén egy hatezer éves bá­nyát találtak. A leletek kö­zött szerepel néhány bányá­szati eszköz, többek közt. egy szarvasagancsból készült csá­kány. A legnagyobb munka­eszköz súlya eléri a 7 kilót. A jugoszláv régészek folytatják a Vudna-Glava hegy feltárá­sát, ahol a tervek szerint az ország egyetlen szabadtéri bányászati múzeumát létesí­tik. CSIPKEZSAKOK Újabb huszonkét kötőgép felszerelésévej Európa legna­gyobb csipkézsákgyártó egy­sége a Szegedi Kenderfonó­és Szövőipari Vállalat. A műanyag fóliából sodort és hurkolt pehelykönnyű, mégis félmázsa hagymát, burgo­nyát elbíró zsákokból az idén ötvenmilliót készít elsősor­ban exportra. A legnagyobb vásárlója az NSZK. Hollan­dia és Anglia, újabban pedig a közép keleti országok. Az utóbbi területre már az idén több mint húszmillió ilyen zsá kk ü' ön 1egességet szállíta­nak. A csiok^asákokat hazai alap' ágból, a Tiszai Vegyi­kom'- j .VSin készüli granu­látumból állítják elő. VEZETÉSI FELADATOK A Szervezési és Vezetés Tudományos Társaság Csong­rád megyei szervezetének nyugdíjasklubja január 13­án, kedden 15 órai kezdettel ülést tart Papdi József, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára tájé­koztatót ad a megyei pártbi­zottság ez évi gazdaságpoliti­kai állásfoglalásából adódó szervezési és vezetési felada­tokról. Az ülés helye Szeged, Technika Háza (Kígyó utca 4.). NDK-VENDÉGEK Az NDK kulturális és tájé­koztató központ, valamint a DÉLÉP ifjúsági klub rende­zésében Inter disco címmel január 12-én, hétfőn 19 órai kezdettel újszerű műsor kez­dődik a DÉLÉP Vár utcai klubjában. Az est keretében a kulturális központ igazga­tójával beszélgethetnek a üar talok, valamint vetélkedőre és az NDK-t bemutató film­vetítésre kerül sor. LOTTOTAJÉKOZTATÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 2. héten öttalálatos szelvény nem volt. A nyeremények a nyereményilleték levonása után a következők: Négy ta­lálatos szelvény 50 darab, a nyereményük egyenként 149 ezer 819 forint. Három talá­latot 4 ezer 59 fogadó ért el, nyereményük egyenként 923 forint A kéttalálatos szelvé­nyek száma 134 ezer 202 da­rab, nyereményük egyenként 30 forint. A közölt adatok tá­jékoztató jellegűek. -1 -6 Várható időjárás vasárnap estig: , Időnként megnövek­vő felhőzet, az északnyugati, északi országrészben valószí­nűleg szórványos, gyönge ha­vazással. Eleinte gyönge, változó irányú, időnként kis­sé élénk délnyugati szél. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet, vasár­nap mínusz 1, mínusz 6 fok között ŰJSZEGFDI PROGRAMOK A November 7. Művelődé­si Házban újszegedi amatőr festők, Szántó István és La­kos Pál kiállítását rertdezik meg Pataki Ferenc festőmű­vész hétfőn délután 5 órakor nyitja meg a tárlatot Ugyan­itt, kedden 7 órakor, a Ga­laktikakör tagjainak a tele­pátiáról beszél dr. Biegel­bauer PáL A 6ci-fi klub iránt érdeklődők ezen a napon 5 órától még beiratkozhatnak. Állapot — Ügyvéd úr, meg­ígérte, hogy a felesége­met felmenteti, s ennek ellenére büntetésre ítél­ték. — Igen, megígértem. Be is váltottam volna az ígéretemet, de az ön fe­lesége nem hagyott szó­hoz jtitníl RÁDIÓLOKÁTOROK Leningrádi szakemberek rádiólokációs berendezések segítségével próbálják meg­állapítani a tőzegrétegek he­lyét a mocsaras területeken. Rádiólokátorral nagy pontos­sággal határozhatók meg a tőzegrétegek szemmel nem látható körvonalai, és rögzít­hetik ezek jellemzőit. ISMERETTERJESZTÉS A Juhász Gyula Művelődé­si Központban hétfőn este 6 órakor Pándi Ferenc mete­orológus diaképes ismeret­terjesztő előadást tart Egy év az Antarktiszon címmel, AZ ÉRTELMISÉGRŐL A Hazafias Népfront váro­si bizottsága mellett működő értelmiségi klubban hétfőn, délután 6 órakor dr. Besenyi Sándor egyetemi adjunktus tart előadást a Csongrád me­gyében élő értelmiségiekről. MÉHÉSZET A Szeged és Vidéke ÁFÉSZ méhészszakcsoportja január 12-én, hétfőn délután 5 órai kezdettel megkezdi téli mé­hészeti előadásait Ezt köve. tőén minden második hétfőn délután 5 órakor tartják az előadásokat a MÉSZÖV Deák Ferenc utca 22. szám alatti kultúrtermében. A szakcso­port vezetősége minden ér­deklődőt szívesen lát. HALÁLOS BALESET Január 9-én 19 órakor Szentesen, az Attila úton Harsányi László 23 éves Szentes, Vajda Imre utca 39. szám alatti lakos személy­gépkocsijával figyelmetlen vezetés miatt elütötte a ke­rékpárját toló Endre Dezső 60 éve6. Szentes, Nagyhegy "438. szám alatti lakost, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a vizsgálatot foly­tatja. TÜZ Tűz keletkezett tegnap, szombaton hajnalban a sán­dorfalvi Magyar—Lengyel Barátság Tsz csibenevelőjé­ben. A tűzoltóság nagy erők­kel vonult a helyszínre. A szakszerű beavatkozás elle­nére megsemmisült a könv­nyűszerkezetes állattartó épület. A kár jelentős. A tűz keletkezési okának vizsgála­tát a tűzoltóság szakértők be­vonásával folytatja. Nyári időszámítás: március 29-től szeptember 26-ig Megjelent az idei nyári időszámításról szóló rende­let — a Magyar Közlöny 1980. évi 97. számában, amely szerint március 29­töl szeptember 26-ig a szo­kásosnál egy órával koráb­ban kezdjük napjainkat. Március 29-én nulla órakor az óra mutatóját egy órára kell előreigazítam, majd pe­dig szeptember 27-én egy órakor ismét visszaállítani nulla órára. A rendelet in­tézkedik arról is, hogy a nyári időszámítás bevezeté­sének és megszüntetésének időpontjában munkát végző — nem havibéres — dolgo­zók munkabérét a tényleges teljesítmény, vagyis a való­sc^.xsan ledolgozott munka­idő alapján számolják eL A Magyar Villamos Művek Tröszt számításai szerint a múlt évben a nyári időszá­mítás révén a háztartások­ban, az üzemekben és a közvilágításban a számított­nál is többet, a várt 80 mil­lió helyett 100—120 millió ki­lowattóra villamosenergiát takarított meg az ország. Ennyi energia például egy akkora városnak, mint Keszthely, egész éves áram­fogyasztását fedezi. A nyári időszámítás tehát beváltotta a hozzá fűzött reményeket így látta az európai menet­rendi konferencia is, ame­lyen az országok küldöttsé­geinek többsége — köztük a magyar delegáció is — azt az indítványt fogadta eL, amely szerint az idén egy héttel hamarabb kezdik meg a nyári időszámítást, mini tavaly. Ennélfogva minden bizonnyal növekszik majd a villamosenergia-megtakarí­tás is. A tavalyi premier után a mostani folytatás már nem okoz különösebb problémát a közlekedésben. A MÁV május 30-ig érvényes téfi menetrendjében ugyanis már feltüntették, és külön jelzés­sel is ellátták a nyári idő­számításból adódó változá­sokat. A Volánnál csak a téli pótlás veszti érvényét, március 29-től május 3Ó-ig az éves menetrend szerint közlekednek a buszjáratok. A légi közlekedés rugalmasan alkalmazkodik a módosítás­hoz, és a szokásos április L helyett három nappal előb­bi érvénnyel vezeti be a nyári menetrendet, míg a MAHART a márciusban megjelenő menetrendjében természetesen már ugyancsak figyelembe veszi az óra igazí­tásból adódó változásokat. Süvöltők, sasok a Hortobágyon Köszönetet mondunk mind­azoknak a barátoknak, munka­társaknak, ismerősöknek, akik HANTOS MIHÁLY temetésen megjelentek, együtt­érzésükkel, részvétükkel faidal­munkban osztoztak. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édes­apa. nagyapa, após, testvér és rokon, BOKA JÁNOS életének 71. évében, bosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése január 13-án, 13 órakór lesz az Alsóvárosi temető kápolnaiából. A gyászoló család, Nyil u. 59. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, GYÖRKI JÁNOS temetésén megielentek, koszorú­ikkal. virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló i család. Gyász­köz.eméiyek Ezúton mondunk köszönetet rokonainknak, testvéreinknek, sógoroknak, keresztgyermekeim­nek es a lakótársaimnak, akik felejthetetlen halottunk, KITRUCSAI SÁNDOR temetésén megjelentek, részvé­tükké!, virágaikkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család, Felsővaros. Vajda u. • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagy­mama. anyós és rokon, HORV\TH FERENCNÉ S1mkó Matild életének 73. évében váratlanul elhunyt. Temetése 1981. január 13-án 13 órakor lesz a Belváros! temető ravatalozójából. A gyá­szoló család. 11 «Sz rájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, SZÉLPAL ISTVANNÍ Vtnczlér Gizella életének 71. évében, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése 1981. január !4-én 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. Gyászolják gyermekei, uno­kái, testvérei, vejei, sógornője és rokonai. 10 711 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, nagymama és dédmama, ÖZV. KIRÁLY MIHALYNE Adorjányl Etelka életének 87. évében, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése január 13-án 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából. A gyászoló család. 10 710 Hálás köszönetünket fejezzük kl mindazoknak, akik felejthe­tetlen szerettünk. ADANYJ JÖZSEFNE Szél! Mária temetésén meclelentek, részvé­tüket és együttérzésüket kifeje­zésre juttatták. Gyászoló test­vérei. 10 705 A sarkvidéki nagy hidegek elől csapatostul érkeztek az elmúlt napokban madarak a Hortobágyra. A puszta min­den részén lehet látni ken­derikéket, fenyőrigókat, az erdősávokban vörös tollú süvöltők, a kopár szikes ré­szeken pedig füles pacsirták tanyáznak. A korábbi évek­hez képest nagyobb számban maradtak a pusztán bölöm­bikák, valamint, mocsári ma­darak: guvatok is. A nagy „utánjárással", de még talál­nak élelmet a nádasokban, illetve az úgynevezett „hal­nyalásokban" tehát azokon a mocsaras részeken, ahol nincs jég és felszínre jönnek a vízirovarok. Ezen a télen is tanyáznak a pasztán réti­sasok. A táplálékukról a nemzeti park őrei gondos­kodnak. Belsőségekből terí­tenek számukra. A tavaly őszi nagy pocokinváziónak tulajdonítják az ornitológu­sok, hogy az idén szokatla­nul nagy számban telelnek a Hortobágyon kékes rétihéják, egerész és gatyás ölyvek, to­vábbá vörös vércsék. MŰEMLÉKVÉDELEM Műemlékvédelmi területté nyilvánították a Kalmük ASZSZK egyik körzetét ahol rógi települések nyomait őr­ző, mintegy 750 ősi sírhalmot tártak fel. Mesterséges hol­dakról készített felvételek segítettek a történészeknek a kutatásban. mm: A Magyal Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő F Nagy István - Főszerkesztő-helyettes: Sz Stmoa .'stván — Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős <iadó Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szege*! Ta­uaesköztársasáe útia IP Siltóhft' S740 - Telefon 12-833 — a ipot ívomla Szegedi Nvomda Szeged Uajcsy-FsMInszkv utca 28. - Km. zargató Dobó lózsel — Terjeszti a Magyar Posta Előfizethet* a •istahlvmaloknál Ps ke/besltőknPl Előfizetési dll egy hónapra 34 toriul - lutie* 45 952 - ISSN* 8133—025 s

Next

/
Oldalképek
Tartalom