Délmagyarország, 1981. január (71. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

AZ M SZMP S Zv E G E O V ÁR OSI B I Z OTT S Á G Á N A K LA P JA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 71. évfolyam 1. szám 198U január 1.; csütörtök Ára: 1,80 forint B úcsúzunk az óévtől, s dasági helyzetünk alakulá­köszöntjük az úi esz- saról. eredményeinkről , es tendőt. 365 napot ma- gondjaikról. Dolgozó ne­ttünk mögött hagyva. s pünk pedig a párt őszinte ugyanennyit magunk előtt es nyílt politikáját lettre­tudva szinte belső kényszert készséggel, jobb, fegyelme­érzünk. hogy számvetést ké- zettebb, hatékonyabb mun­szitsünk. — Jóról és rossz- kával honorálta. Így aztán rol egyaránt. / most, 1980-tól, az ötödik ók­_ ... éves tervtől búcsúzva som­E számvetest elvégzi az á n k8szönhetünk el: üSt- t^ lSr V1Z a tervciklusban a vártnál SiS ^unk°,rk£ nehezebb fedtelek között, nyezetünk. hazánk sorsának sok erőfeszítés es áldozatos aiakulását. és előre tekin- munka nyomán tovább ha­i ladtunk, bővültek es korsze­,„ , rűsödtek a .szocializmus Az elmúlt esztendő bővel- . . . kedett . eseményekben. 1980. anyagi-műszaki alapjai, márciusában ülésezett áz emelkedett az életszínvonal, MSZMP XII. kongresszusa, javultak az életkörülmények, júniusban az umák elé já- fejlődtek a szocialista ter­rultunk. hogy megválasszuk ,. . azokat, akik az országgyűlés- belesi viszonyok. Öt ev ben* és a tanácsokban kép- alatt a nemzeti jövedelem viselik érdekeinket. Decem- 19—20, az ipari termelés 21 ber közepén a szakszerveze­tek XXIV. kongresszusára került sor, hogy csak a leg­fontosabb politikai esemé­nyekre utaljunk. Ezeken a fórumokon or­—22, a mezőgazdasági ter­mékek termelése 13—14. a lakossági fogyasztás 14 szá­zalékkal növekedett. És milyen lesz az új esz­*zág-világ elé tártuk — Ká- tendő, mit tartogat sza­dár János elvtárs szavait munkra a hatodik ötéves Idézve :— pártunk folytatja terv? Az 1980 decemberi or­most. már, több évtizede kö~ szággyűlés után, ahol elfo­vetett. a gyakorlatban be- gadták a Magyar Népköztár­saság hatodik ötéves tervét, és az 1981. évi állami költ­ségvetést — erre már icöny­nyen tudunk válaszolni. G azdaságpolitikánk "ő irányvonala a haté­konyság és a ver­vált bel- és külpolitikai fő irányvonalát, népünk építi a fejlett-szocialista társadal­mat. , Jelentős a hátunk mögött hagyott esztendő olyan szem­pontból is, hogy a számunk­megvalósítását szolgálja. De hogy a tervből, a törvény­ből realitás legyen, kinek­kinek a maga posztján job­ban, eredményesebben kell dolgoznia. Minden ember­től, minden kéztől többet vár a társadalom. Az irá­nyítás posztján tevékenyke­dőktől azt, hogy értelmes', hasznos, produktív munka­alkalmat biztosítsanak min­dén dolgozónak. A munkás­tól pedig, hogy legjobb tu­dása szerint dolgozzon a munkaidő első percétol az utolsóig. Ezt ígérjük meg most mindannyian, amikor az új évet köszöntve, a jö­vőre gondolunk. Hogy mek­korát lépünk az új évben és a hatodik ötéves tervben, az mindannyiunkon múlik. Békés, de nehéz esztendő­től búcsúzunk. A mi a nehézségeket illeti, 1981-ben sem lesz másképp. De vállaljuk ezeket a gondo­kat, mert túljutva rajtuk, még nagyobb lehet az- örö­münk esztendő múlásával. Ami pedig a békét illeti, azt kívánjuk, adattassák meg minden népnek szerte a föleitekén. Fodor László ra igencsak nehéz, kedvezőt- senyképesség Dövelésére, a, len világgazdasági helyzet- minőségi tényezőkön ala­ben befejeztük az ötödik puló, intenzív fejlődés ki­ötéves tervünket. És hogy-'bontaRoztatására irányul Ez egy ilyen nehéz helyzetben alapozza ugyanis meg a mondhatjuk ezt ki. az annak népgazdasági egyensúly meg­köszönhető: a világgazdasá- szilárdítását, és további fo­gi változásokkal és a hazai kozatos javítását, a lakosság követelményekkel összhang- életszínvonalának megőrzé­ban volt erőnk népgazdasági, sét, az életkörülmények — Iparági és vállalati rnéretek- lehetőségekhez igazodó — ben alaposan elemezni, me- javítását. Más szóval, 1981­netközben újra értékelni és den és a hatodik- ötéves ahol kellett módosítani gaz- tervben is még nehéz lesz, daságpolitikai gyakorlatún- a régebben megszokottakhoz kat. Főleg a tervidőszak má- viszonyítva lassul a fejlődés, sodik felében, s az 1980-as az előrehaladás. S hogy ez esztendőben a gazdasági igy V£m ^ lesz az elkövet­egyensúly javulása érdeké- kezendő években, azt tőiünk ben tett intézkedések, a ta- faggetlen tényezők diktál­karékossági rendszabályok, a munka hatékonyabbá té­tele, az új szabályozó rend­szerek beépítése mérhetően jak. A világpiaci árak évek óta tartó gyors emelkedése, legerősebben aü olyan or­szágokat sújtja, mint ha­pozitív folvamatokat indított ^^ ahol kevés a ayers_ el. A Központi Bizottság anyag a Mt6anyag. De úr_ rá tudunk lenni ezeken a nehézségeken. Kidolgoztuk ve: eredmények HWO*.^ TOÍnden nehézséggel- számold tervünket, amelyről a Ma­1980. december • 2-i üléséről kiadott közleményből idéz­termelési szerkezet korszerű­sítésében. a munkaerő-gaz­dálkodásban. Leküzdöttük az elmúlt év igen szeszélyes időjárási viszontagságait, s igy a mezőgazdasági terme­lés növekedése megközelí­tette a tervezett 5 százalékot. gyar Tudományos Akadémia elnöksége a kővetkezőkép­pen nyilatkozott: „A ma­gyar népgazdaság és a vi­lággazdaság mai helyzeté­ben a terv egészében Kiváló­an jelöli ki a központi fel­ogyan voltunk erre adatokat, újszerűen elakít­Ss1öbbü8yváS * - rend­és szövetkezet alkalmazko­dott szorgalmasan a gazdái­szerét. A terv sok szempont­ból újszerű, új fejezetet kodás nehezebb feltételei- a hazai tervezés törté­hez, a mezőgazdaságban dol- netében." gozók mellett kivették ré- Igen, van jó tervünk az szűket a nehéz betakarítási idei és az elkövétkezendő munkákból az ipari üzemek- esztendőkre, van jó törvé­Den tevékenykedők is. Ügy, nyünk, amely az előrehala­hogy folytattuk tovább a dást ígéri. Olyan tervünk párt bevált gyakorlatát, a van, amely az MSZMP XII. tervidőszak minden egyes kongresszusán • elfogadott évében őszintén és nyíltan határozatokban foglalt tár­tájékoztattuk népünket gaz- sadalmi és gazdasági célok A népgaz T 1 terve A Minisztertanács megtár­gyalta és jóváhagyta az 1981. évi népgazdasági ter­vet. Megállapította, hogy az összhangban van a Magyar Népköztársaság VI. ötéves tervével, annak céljait konk­retizálja az ötéves tervidő­szak első évére. Az 1980. évi népgazdasági terv fő célja teljesült: a népgazdaság egyensúlyi hely­zete számottevően javult, az összes behozatali többlet, je­lentősen csökkent, ezen be­lül a nem rubelelszámolású áruforgalmi mérleg a terve­zettnél kedvezőbb. Az egyensúlyi helyzet javulása a gazdasági növekedésnek a tervezettnél alacsonyabb üteme mellett ment végbe. A gazdasági szabályozó rend­szer 1980-ban végrehajtott módosításai és az éves terv egyéb intézkedései hozzájá­rultak ahhoz, hogy a belföl­di felhasználás szabályozásá­ban az előző évben elért eredmények megerősödtek. A nemzeti jövedelem a tervezettnél 3—3,5 százalék helyett mintegy 1 százalék­kal emelkedett. A termelő­ágazatokban foglalkoztatot­tak száma a számítottnál nagyobb mértékben csök­kent, a munka termelékeny­sége nőtt. Az egységnyi ter­melésre jutó eszközráfórdí­tás a számítottnál nagyobb. A nemzeti jövedelem bel­földi végső felhasználása a tervezettnél valamelyest job­ban csökkent, ezen belül a lakosság fogyasztása kismér­tékben nőtt. A felhalmozás, főleg az állóeszköz-felhal­mozás mérséklődött; kisebb a számítottnál a készletfel­halmozás is. A fogyasztás és a felhalmozás aránya így a fogyasztás javára változott. A külkereskedelmi forgalom mennyiségében nem haladta meg az 1979. évi szinvona­lat. Az áruk és szolgáltatá­-sok, kivitele. . a tervezettnél kevésbé nőtt, behozataluk a számított kisebb növekedés helyett csökkent. Folytatódott az ipari ter­melés szerkezetének korsze­rűsítése. A termelés haté­konyságának növekedése, szerkezetének átalakítása, a dinamikus vállalati maga­tartás kialakítása azonban az indokoltnál lassabban halad. Érezhető eredményekkel jár­nak az 1979—80-ban bevwí zetett energiatakarékossági intézkedések, törekvés ta­pasztalható a termelés faj­lagos anyag- és energiaigé­nyének csökkentésére. Az ország energiafelhasználása nem haladta meg az 1979. évit. Csőkkent a beruházások voíumene Hatékony energiatakarékossági intézkedések Az ipari termelés a ter­vezett 3,5—4 százalékos nö­vekedéssel szemben valame­lyest az 1979. évi színvonal alatt maradt. A bányászat, a kohászat és a gépipar ter­melése az 1979. évinél ki­sebb, a többi ágazaté na­gyobb volt. A mérsékelt bel­földi kereslet mellett az ipar néhány ágazatában a gazdaságtalan termelés és kivitel mérséklésének, illet­ve megszüntetésének is ré­sze volt az alacsonyabb ter­melésben. Hozzájárult az is, hogy a vállalatok nagy ré­sze a tervezettnél magasabb termelői árszínvonal folytán alacsonyabb termelés mellett is jelentős nyereséghez ju­tott, így nem volt erőteljes törekvés a szabad kapacitá­soknak gazdaságos kivitelre, vagy importhelyettesítésre történő hasznosítására. Az ipari termékek értéke­sítése irányában és arányai­ban megfelelt a terv céljai­nak. A termelő célú kibo­csátás megegyezett az el­múlt évivel, a fogyasztási célú értékesítés kismérték­ben csökként, a beruházást javak értékesítése alacso­nyabb volt az 1979. évinél, a kivitel emelkedett. Az építőipar termelése a beruházások mérséklésével összhangban csökkent. A termelés szakmánként és körzetenként differenciáltan alakult, a csökkenés az átla­gosnál nagyobb volt. a mély­építőiparban. Az építési ke­reslet és -kínálat, viszonya ja­vult. Erősödött az építőipari vállalatok vállalkozói maga­tartása. egy részük azonban még , nem volt képes rugal­masan alkalmazkodni a Vál-' tozó piaci feltételekhez. A mezőgazdasági termékek termelése — a szeszélyes idő­járás, az ár- és belvizek el­lenére — a tervezetthez kö­zelállóan emelkedett. Kalá­szos gabonából a számított­nál több termett. A kukori­catermés valamivel kévesebb a tervezettnél. A burgonya-, a zöldség- és gyümölcsfélék ter­mésmennyisége az elmúlt értnél nagyobb, de a tervben számítottnál kisebb Az ál­lattenyésztés a tervezettet valamelyest meghaladóan fejlődött. A mezőgazdaság anyagi-műszaki ellátottsága kielégítő. Az energiafelhasz­nálásban a takarékosság fo­kozódott. Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékékből a belföldi ellátás ió. kirttelük emelkedett Az áru- és személyszállítás si teljesítmények az igények, nek megfelelően alakulnak. Az energiatakarékosság l»í kozására tett intézkedések eredményeként a szállítás és hírközlés összes energiafel­használósa az előző évihez képest csökkent A tervezett ütemben vagy annál gyorsabban halad a nagyberuházások kivitelezé­sé, A befejezésre előirány­zott kilenc nagyberuházás közül hét (Deáki Bauxitbá­nya. Bélapátfalvi Cement­gyár, Magyar Viscosa pan II., Tiszai Kőolajfinomító 1, ütem. Hajdúsági Cukorgyár. Adria kőolajvezeték. Vörös­marty téri kulturális köz­pont) teljesen elkészült, két nagyberuházásnál (recski bá­nyászati kutatás létesítmé­nyei. Magyar Gördülőcsapágy Gyár rekonstrukciója) ma­radnak későbbre kisebb mun­kák. Nagyberuházás 1980-ban nem kezdődött meg. A ter­vezettnél nagyobb a teljesí­tés a lakásépítéshez kapcso­lódó létesítmények, a köz­forgalmú úthálózat és a vízgazdálkodás fejlesztésénél. A vállalatok és szövetkeze­tek beruházásaikra az előző évinél kevesebbet, a számí­totthoz közelálló összeget fordítottak. A munkaképes korú népes ség és a szocialista szektor­ban ' foglalkoztatottak száma kismértékben csökkent, ezen belül a nem termelő ésszol­fFolytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom