Délmagyarország, 1980. december (70. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-09 / 288. szám

Kedd, 1980. december 9. 3 Testvérmegyei együttműködés Az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága és az Ukrán Kommunista Párt Odessza Területi Bizottsága közötti test­vérmegyei együttműködés keretében lektori körútra a Szov­jetunióba utazott Ocsák Miklós, a megyei pártbizottság archívumának vezetője. Odesszai tartózkodása során előadásokat tart az MSZMP XII. kongresszusán és a megyei pártértekezleten hozott határozatok megvalósulásáról, a gazdasági építő­munka. valamint a szocialista tudatformálás eredményeiről, feladatairól. Ikarusbuszok az USA-nak Még az idén elindul az Egyesült Államokba az Ika­rus első szállítmánya Tizen- , öt darap Ikarus 236 típusú autóbuszt szállítanak városi közlekedés céljara. A tizen­nyolc méter hosszúságú csuk­lós autóbuszok az amerikai szabványnak megfelelő szé­lességben készülnék. mim Mérleg az idggeniorgal&sarói Olcsó szálláshelyek, kulcsosházak Az előzetes • számítások lenleg a szociálturisztikai által üzemeltetett házakat Bertnt — figyelembe véve szálláshelyeken kívül 219 felújítsák, illetve kovnforto­a még hátralevő heteket — ezer viszonylag olcsó keres- sítsák A házak új gazdái 37 ebben az évben 14 millió kedelmi szálláshely áll a épület karbantartasára 59 külföldi vendéget fogadunk, hazai lakosság rendelkezésé- millió forintot költöttek, e ami 8 százalékkal kevesebb re; nagy res/.ük egész esz- nélkül legtöbbjük már nem a tavalyinál. Kedvező vi- tendőöen nyitva tart, így al- működhetne. A turistaszállá­szont, hogy a külföldiek ma- kalmasak a téli sportok ked- sok főleg a hétvégékén, illet­gyarorszagi tartózkodási ide- velőinek fogadásá-a ís. 4 ve az ünnepnapokon zsúfol­je növekedett. Ide.genforgal- széles közvélemény előtt ál- tak, egyébként, a hét többi mi devizabevételünk 10 szá- falában nem ismert. hogy napján általaban kevés a zalckkal lesz több a múlt ilyen sok olcsó szállást ve- vendégük. évinél, ezen belül jelentősen het igénybe a belföldi turiz- az OIT szükségesnek iart­növekedett • konvertibilis mus. , , ..,.. ... devizabevételünk. Az idén ^ elmúlt időszakban sok *0gykulon el* egyéb 700-zal nőtt a szállodai he- c , . , „ ,_nn olcsó szallastipusocat joko lyek száma, s a terv szerint szo eseu a 8y zottabban kapcsolják be a osztrák együttműködéssel szálláshelyes tunstahazak természetjárásba, a belföldi négy további szálloda épül. sorsáról. A tanács megálla- turizmusba. Egyebek között A tanács megállapította, pította. hogy a turistaházak állást foglalt amellett, hogy hogv o turistaszállások, az irányításában 1975-ben be- a szálláshelyek értékesítési üdülőházak, a kempingek és következett szervezeti váltó- rendszerét is korszerűsítsék, • fizetővendéglátó-helyek zások összességében elérték s a kereskedelmi szálláshely saAma a tervidőszakban 26 céljukat, azt. hogy koráb- céljára alkalmatlan épülete­százalékkal növekedett. Je- ban a Turistaellátó Vállalat ket úgynevezett kulcsosház formaiában üzemellessék. Az olcsó szálláshelyek további bővítése érdekében az OIT felkérte az érdekelteket, hogy vizsgálják m.eg, mi lyen használaton khüli épü­letek — erdészház, iskola, gazdasági epület — haszno­síthatok kulcsosházaknak az ifjúsági turizmus ás a ter­mészetjáró mozgalom céljai­ra. Mégvizsgáliák egyébként a munkásszállások bevoná­sának lehetőségót ls a hét­végi belföldi turizmusban. (MTI) gazdaságok munkája A TEbZÖV tájékoztatója a tervidőszakról A Csongrád megyei tsz­szövetség vezetői tegnap saj­tótájékoztatón értékelték a végéhez közeledő ötéves tervidőszak eredményeit és gondjait. Változatlan ára­kon számolva mintegy 22 százalékkal növekedett a megye mezőgazdasagi ter­melése. Voltak jobb eszten­dők a tervidőszak során, társulási formákban meg­hozta első eredményeit a gépek hatékonyabb közös kihasználása. Javult a termelőszövetke­zeti vezetők szakmai felké­szültsége, az egyesülések és a szanálások során a gyen­gébb képességű vezetőket olyanok váltották fel, akik személyükben is garanciát akadt olyan is, amelynek jelentenek az eredménye­kedvezőtlen időjárása miatt sebb gazdálkodásra, gyengébben alakultak az A következő tervidőszak eredmények. során tovább keményedik a Némely ágazat - többek közgazdasági környezet, ke­közt a kukoricatermesztés - yes?bb lesz a fejlesztési le­sokat fejlődött. Vagy ötven be^ég, ^jlvonas nove" százalékkal emelkedtek a tejhozamok a tervidőszak­ban Továbbra is gyengélke­dik a vágómarha-tenyésztés. Az ágazatok többsége elfo­gadhatóan fejlődött. Az elmúló év nagy kér­dése volt, hogyan tudnak alkalmazkodni a termelőszö­vetkezetek az új szabályo­zók behatárolta, nehezebb feltételekhez. Az 1980-ra várható eredmények az elő­zetes becslések szerint fö­lülmúlják a várakozásokat: nem növekedett, inkább va­lamelyest csökkent a ter­melőszövetkezetek differen­ciáltsága. Mintegy 6 száza­lékkal több nyereséget köny­velhetnek majd el a zár­számadásokon. Kevesebb lesz a veszteséges, alaphiányos gazdaság, a várható veszte­ség az ár- és szabályozóvál­tozások ellenére csak mint­egy 60 százaléka lesz az el­múlt évinek. Nem elégedettek a költ­séggazdálkodással: a terme­lés költségei gyorsabban emelkedtek a hozamoknál. Késze van ebben annak is, hogy az energiahordozók, a gépiek ára jelentősen emel­kedett, a mezőgazdasági ter­mekek árába azonban nem lehetett ezeket teljes egé­szében beépíteni. Bár a fej­lesztések végső költsége meghaladja a tervezett ösz­szeget. ennek nagv része né­hány nagyobb beruházás — üvegház, melioráció — meg­valósulását segíti. Csökkent E gépvásárlás, ennek oka részben a pénzhiány, rész­ben az, hogy a különböző kedését csak a termelő­munka hatékonyságának nö­velésével lehet majd egyen­súlyba hozni. A dolgozókért érzett foko- A dolgozó emberről való hogy a gyesről munkába zott felelősség jellemzi a gondoskodás sok formaja visszatérő édesanyák gyer­szakszervezetek tevékenysé- vált életünk szerves részé- mekei soron kiviil óvodai gét. Az érdekvédelem, a ne- vé: gyermek- és felnőttüdül- felvételt nyerjenek, velőmunka, s más sajátos tetés, bölcsődei, óvodai, nap- A gyermekekről való gon­feladatok mellett mindig köziotthoni ellátás, étkezte- doskodás az egészségügyi in­nagy figyelmet fordítanak a tés stb. A Szegedi Orvostu- tézményekben nagyon fon­szociális ellátás fejlesztésé- dományi Egyetem szociálpo- tos, hiszen az itt dolgozók re. Az Orvos-Egészségügyi litikai feladatainak ellátásé- többsége nő. Sajnos nagyon Dolgozók Szakszervezete ra megfelelő szervezeti for- sok és mind több a gyerme­VII. kongresszusa határoza- mát hoztak létre. Az ilyen két egyedül nevelő szüld, tában tűzte ki célul az élet- jellegű tennivalókat ma már Ezek segítése kiemelt fel­és munkakörülmények javí- nem a különböző osztály adat. Alapszervezeteink az tását Az elmúlt öt eszten- egyes előadói, hanem egysé- új segélyezési szabályzatok döben Csongrád megyében e ges irányítású szociális ellá- kiegészítésénél nagv figyel­határozat szellemében fogai- tású csoport végzi. E kis ko— met fordítottak arra, hogy mázták meg az alapszerve- zösség, a gazdasági es a a nagycsaládosok, a gyer­zetek is a szociálpolitikai szakszervezeti vezetés meküket egyedül nevelő szü­munka fejlesztésének fel- együttműködése elősegítette, ibk beiskolázási segélyt, az adatait, figyelembe véve a hogy eredménye-en oldhat- arra rászorulók magasabb munkahelyi, a társadalmi tuk meg a SZOTE dolgozói- összegű szociális segélyt körülményeket, érdekviszo- nak egyik gondját, az olyan kaphassanak. gyermekek étkeztetését, aki- Mindezen tút az ^óbM ket nem vehettek fel napkö­zi otthonba. A szakszerve­zeti bizottság társarialmi nyokat. 1. az években a szakszervezetek­nek is nagyobb figyelmet ... . . ....... . ,.„, kell fordítaniuk a dolgozók szerzodeat kotott az Alfél" iakáshelyzetének javítására. di Vendéglátó Vállalattal. Az egyetem biztosítja a A szakszervezet soha sem feledkezhet meg arról, hogy az egészségügyi dolgozók, akik a szocialista egészseg- , . .. , „„„ _ , ,., ügy megvalósításának ré- e^tové 200_ gyermek etkez- nak lehet5ségével Dolgozö­milyen íftese, és szűnt meg a gond: ink kÖ2Ü1 19675_tól Csongrád megyében kevés szükséees seeítaéeet és az egészségügyi '^ézmény ren­szuKseges segítséget és az delkezik kamatmentes la­kásépítési kölcsön juttatásé­szesei. ők maguk körülmények között és mi­lyen közérzettel végzik fel­adataikat. Az sem lehet kö­zömbös. hogy milyen szociá­lis ellátásban részesülnek. Tapasztalaiból tudjuk: ez többnyire attól is függ. hogy -gy-egy adott munkahelyen milyen a • szakszervezeti, a gazdasági vezetés közötti együttműködés, megyében eredményes az összehangolt, tervszerű terü­leti munka, különösen a ré­ti ová menjen ebédelni gyermek. 2. 1978-ig 101-en részesültek kamat­mentes lakásépítési hitel­ben. Ezek közül 46 volt nar­minc éven aluli. A felhasz­nált összeg 3 millió 179 ezer forint volt Jóval na­foglalja a béren kívüli jut­tatásokat, a különböző szol­Csonarád Saltatásokat. Az egészség­ügyi intézményekben a mai körülmények között ott tud­ják jól ellátni a feladato­,...,. _ kat, ahol megfelelő és ele­íegpohtikai feladatok meg- - . . , ° gendo szamu munkaerő A szociálpolitika magába ^ "J*2ÍL " "" telre; dolgozóink azt kérik, hogy a 20—40 ezer forintos kölcsönök helyett nagyobb összegeket többen kaphas­sanak. valósításában. Szakszerve­zetünk megyei bizottsága ülönbözó munkabizottságai aslainak készsége jó hatással volt az együttműködésre, az alapszervezetek áll rendelkezésre. Ehhez szük­séges a kedvező bérszínvo­3. ,., . , szociálpoli- szállásokat. Ezek mind ön­tikai tevekenysegere. r Épít €!0-fpaff tárgyalások Szabó János építésügyi és mint jóváhagyják az intézeti városfejlesztési államtitkár és vállalati együttműködési vezetésével hétfőn küldöttség munkaterveket. A két ország utazott Moszkvába a magyar építőanyag-ipari kapcsolatai —szovjet építőanyag-ipari ál- fejlesztésénél különös súly­landó munkacsoport 12. ülé- lyal szerepelnek az energia­sére. Az árucsere-forgalom takarékos technológiákkal bővítéséről tárgyalnak, vala- kapcsolatos kutatások. (MTI) Közismert, hogy az egész­vpy+Óménvp-ő nal nleüett a szociális ellá- ségügyi intézményeinkben a uZZZ-L-, .:fz tás is. Megyénkben öt szociális-kulturális ellátásra egészségügyi intézmény ,380 fordított összegekot költség­férőhellyel működtet nővér- vetés hatarozza meg. Ettől függ az igények kielégítésé­kormányzattal eredménye- nek lehetősége, mérteke. A sen működnek, kielégítik az szociális feladatok ellátása­igényeket.. Ma már minden hoz rendelkezésre álló esz­új, szállást igénylő dolgozót közök racionális felhaszná­el tudnak helyezni. Ennek lása éppen ezért a mai kö­nagy szerepe van a munka- rülmények között igen je­erő-gazdálkodásban. De lentős. Legcélszerűbb formá­akadnak problémák is, mert ja a szervezett. előrelátó, nincs megfelelő lehetőség a tervszerű munka, amelyhez kulturális munkára. Hiá- megalapozott szociális ter­nyoznak a tárgyi feli telek, vekre van szükség. Vélemé­amelyek csak tervezéssel, nyem szerint a megfelelő és költségvetéssel biztosíthatók, megvalósítható reális felté­Ehhez pedig nincs vagy teleket tartalmazó terv ké­csak nagyon kevés az anya- szítését kötelezővé kell ten­gi fedezet. ni egészségügyi intézmé­Csongrád megye egészség- nyünk részére Ezzel előse­ügyi intézményei közül csak gíthetjük a párt XII kong­az egyetem működtet saját resszusa útmutatásának erőből napköziotíhonos óvo- megvalósítását, amely a löb­dát. Fejlesztését már nem bi között hangsúlyozza tudta az igényeknek megfe- hogy az életkörülmények ja­lelően biztosítani. Ezért a vitását szolgáló eszközöket dolgozók pártunk XII. úgy kell felhasználni, hogy kongresszusa tiszteletére ösztönözzék a termelést, és tett munkafelajánlások tel- tegyék lehetővé a legfonttv­jesítésével a felettes szervek sabb szociális igények kielé­közremúködésével járultak gítését. hozzá, hogy 250 ezer forint felhasználásával 30 hellyel bővíthették az egyetemi óvodát. Ezzel lehetővé vált. SZABÖ ERZSÉBET. a SZOTE szakszervezeti bizottságának szervező titkára Hét leány Talán furcsa a cím. hiszen lengyel, szlovák, cseh. német, magyar, vietnami, orosz lány létezik — de KGST-leány"! Pe­dig őket itt, a repülőgép szárnya alatt összeköt) valami, akkor is ha heten hétféle nyelven beszélnek. Egyformán bájosak, kedvesek. ügyesek szolgál-'tkészek — egyszóval: légikisasszonyok. Szaktudásukat az NDK-ban. az Interflug versenyén mérték össze s az eredmény: 1. a német. 2. a vietnami. 3. a cseh kislány. Magyar szakemberek továbbképzése a Szovjetunóban j Hazankban csaknem 5000 érdeklődők. 1979-ben 54-en, | olyan diplomás dolgozik a az idén 57-en éltek a lehe­i népgazdaság különböző ága- tőséggel. A továbbképzésben ! zataiban, akik a Szovjetunió részt vevők többsége a mú­j felsőoktatási intézményeiben szaki-tudományos, illetve a j szerezték magas szintű is- társadalomtudományi terü­i mereteiket: számukra, s az leteken dolgozók közül ke­orosz nyelvet jól beszélő rült ki. Az Országos ösz­más szakemberek számára is töndlj Tanács nemreg meg­1979. óta vált lehetővé, beszélte a tárcák, az orszá­hogy megszerzett tudásukat gos hatáskörű szervekkel az szovjet egyetemeken, főis- elkövetkező öt esztendőre kolákon 2—4 hónapos to- szóió továbbképzési igénye­hogy a szovjet vabbképzésben felfrissithes- , . sók - hangzott el az ket' nogy a SZOVJet i MSZBT országos elnöksége temek es főiskolák kellő mellett működő ösztöndíjas időben felkészülhessenek a bizottság hétfői ülésén a Ba- magyar szakemberek foga­rátság Házában. dására. Jövőre várhatóan 180 összesen 80-féle tovább- magyar diplomás kapcsolód­képzésben vehetnek részt az hat be a továbbképzésbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom