Délmagyarország, 1980. október (70. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-08 / 236. szám

4 Szerda, 1980. október 8. íaróthy István az elemi iskolát szülővárosában, kö­zépiskoláit ugyanitt és Ara­don, a bölcsészetet a pesti egyetemen végezte. ..Gyönge testalkata mellett lelki te­hetségei kiskorában mutat­koztak már. hajlama tudo­mányom pályára vezeté" — írta róla életrajzában, me­lyet Bálint Sándor tett köz­zé 1967-ben. bátyja. Mátyás. 1819-ben a bölcselet tanárá­vá képesítették, de ő azon­nal nekilátott orvosi tanul­mányainak is. Ahogy Má­tyás írta: „Csak azért ta­nulta az orvosi tudományo­kat is. hogy általuk minden nemzetnél, melyet útjába ejt, hasznos szolgálat ja által ma­gát keresetté és tiszteltté te­hesse. személyét biztosíthas­sa, s hogy nemcsak a sze­génység kalibál, hanem a fe­jedelmek palotái is meg­nyíljanak előtte." Ez a szá­mítása bevált: orvosi tudo­mánya az uralkodók trónu­sáig vezették. Rendkívüli szorgalommal vetette magát a nyelvek ta­nulmányozásába, Megtanult németül, olaszul, franciául, angolul, törökül; természete­sen latinul; elsajátította mind az ó-, mind az újgörög nyel­vet. Utóbb Belgrádban a szerbet. Konstantinápolyban (Isztambulban) az arabot, a perzsát és az örményt, majd keleti útjai során a zend (óperzsa) és a pehlevi (úa középperzsa) nyelvet ls. 1824 augusztusában indult keleti útjára. Legkedvesebb barátjától, Vörösmarty Mi­hálytól búcsúzott el utoljá­ra. A költő emlékül Kisfa­ludy Károly egyik művét adta n*kj, tiszta • előzék­lapjára a következő verset írta: ' BOCSO Vesszen el, aki remeg kü­szöbén túlmenni; de éljen Aki megyen, míg más ezre­ket álom ölel. Menj te is el, könyvem; lelkem fele gondja veled megy; Ügy hiszem Istenemet, té­ged meglát szemem egykor, Vagy ha nem ís, poromat jó szelek arra viszik. Most menj, aki viszen, légy annak híve háláiig, És csak az adhasson vissza kezembe, ne más! A vers mindennél meg­győzőbben mutatja Vörös­marty vágyakozását Kelet után. Az a szellemi légkör ez, amelyből a nemzeti ro­mantika táplálkozott, amely a Zalán futását is termet­te. Gyulai Pál, Vörösmarty első életrajzírója a pesti dlákoskodásáról szólva hangsúlyozza: „Tanulótársai közt nem volt senki, kl íro­gatott volna, vagy akitől né­mi szellemi hatást vehet vala. Csak egy Maróthy ne­vű orvosnövendék volt reá hatással, ki keleti nyelveket tanult, és keletre készült a magyarok őshazája fölkere­sésére ... Vörösmarty maga is foglalkozott ezzel az esz­mével, és sokáig sajnálta, hogy nem vándorolhatott ki barátjával." Ez utóbbinak bizonyítéka van Vörösmarty levelezésé­ben. Barátja, Stettner (ké­sőbb Zádor) György (1799— 1866) országjáró útjáról, Temesvárról 1825. július 29­én arról számolt be Vörös­martynak, hogy Szegeden találkozott Maróthy József­fel. „A múlt vasárnap ugyanis, azaz e folyó hó 24-én Szegeden együtt ebé­deltem Maróthynak testvér­öccsével, kit te Pesten ke­restél, s akit én most hom­lokáról és szeméről ismer­tem meg. Kérdezősködtem tőle a bátyja felől: de töb­bet nem tudott ő is, mint amit mi már tudunk. Szü­léihez sem jutott a ml ke­leti vándorunknak azon egynél több levele, melynek tartalmát a télen veíünk Náray [Antal] közlötte. A fiúnak nagyon szívére kö­töttem, hogy ha Pestre me­nend, felkeresésedet el ne mulassza." Vörösmarty au­gusztus 2-1 válaszában nyugtázza Stettner közlését: „Először is Maróthy Másik is elmegy majd, csak köszönöm. Hidd el. te tanyára talál). m0st ls utána járnak gondo­lataim, noha kevés a remé­Caspium, és te nagyobb teii ger, légy addig is üdvöz, üdvöz légy Kurgur s Üzbe- nyem, hogy valaha még ki drága vidék, csak hírét hallhassam Is." Augusztus 27-én ls vissza­tért a dologra. „Mily bol­dog Maróthy 1 Mért nem ta­nultam én az ő mestersé­gét, nyelveit: elmennék a Jegekhez, hogy fagyassza­nak meg, el Kaukázushoz, hogy temessen el engem: itt még a holttestemnek is fájni fog a föld..." Egy hónap múltán, szeptember 28-án, ugyancsak Stettner­nek írta a Börzsönyből: „Haj! Csak 16 esztendős koromtól fogva nevelhettem volna mostani ésszel maga­mat. Maróthy most nem menne maga, s én nem té­pelődném gyávaságomon." Egy év múlva, 1826. 1úni­us 17-én Fábián Gábor, szintén a baráti kör tagja, Világosról keltezett levelé­ben számol be Vörösmarty­nak: „Én Szeged felé tévén utamat; felkerestem ottan Maróthynak szüléit. Értet­tem tőlük, hogy Pista bará­tunk nékik is írt mostaná­ban Constantinápolyból; de nem azon az úton, amelyen nékünk, hanem postán. Ezen levelében nékik azt az uta­sítást adta, hogy ha hozzá írni akarnak: Szeben felé küldjék postán a levele*... Egyebaránt haza is Igen flegmatice ír — állapotjá­ról, szándékáról, s klnézé­seiről egy szót sem említ; ez egyen kívül, hogy most Constantlnápolyban a céljá­ra megkívántató arabs nyel­vet tanulja. Még eddig csak három levelét vették szülei: egyet Belgrádból, másodi­kat Viddinből, az utolsót Constantinápolyból. Meg­mondtam az öregeknek, hogy öccse számára ls zárt a miénkbe egy levelet; és hogy az nálad van letéve. Minthogy pedig ez az öccse Szegeden patvaristáskodik: kérnék, hogy küldd le neki az említett levelet postán minél elébb. Mátyást, az auctort [írót] nem találtam otthon, és így tőle semmi litteratúrai újságokat nem vehettem." Az utóbbi mondatból ki­világlik, hogy Vörösmarty tudott Maróthy Mátyás dolgát szépirodalmi mu.nkálkodásá­néha 's- István neve ettől fogva homályba került. (Következik: „Éljen a ma­gyar!") Péter László A nem fizikai munkál végző nyugdíjasok keresetéről # A nyugdíjas dolgozók fog- lagát, a tízezer forintot nem lalkoztatását szabályozó ren- haladja meg. delkezésekről érdeklődik F. S. szegedi olvasónk. Szeret­né tudni: mennyit kereshet az, aki nem fizikai mun­kakörben dolgozik, továb­bá azt is, hogy mi számít ebből a szempontból kere­setnek? Beszámít-e az en­gedélyezett összegbe például E határösszeg szempontjá­ból keresetként kell figye­lembe venni minden olyan pénzbeli és természetbeni juttatást, amely után nyug­díjjárulékot kell fizetni. Így a munkabért, a prémiumot, jutalmat, év végi részesedést (eredménytől függő része­van eltérés. Az ilyen címen kapott összegeket Ugyanis mindig a kifizetés naptári évére kell számításba ven­ni. Dr. V. M. A műszaki-tudományos munkában meglevő erőink és lehetőségeink minél ész­szerűbb összpontosítására kell törekednünk mindazo­kon a területeken, amelye­ken a feltételek az eddigi­eknél nagyobb eredmények elérésére adnak lehetőséget. Mindezek érdekében célra­törőbbé kell válnia a tudo­mányos intézmények és a termelőüzemek együttműkö­désének, hogy napjaink mű­szaki-tudományos társadal­mi rétege mihamarabb ki tudja elégíteni a „tudomá­nyos Összmunkás" fogalmát, ahogy Marx nevezte a Tő­kében a szakmunkás-techni­kus-mérnök hibridet. E kö­vetelménynek akkor tudunk leghasznosabban eleget ten­ni, ha a mindennapi mun­kában nem feledkezünk meg az önképzésről, és ezt ál­landósítjuk önmagunkban, környezetünkben. A műsza­ki irodalom; a könyv és a tudományos publikációk nyomon követése annál Ls inkább szükséges, mert ho­vatovább sokszor tengeri kí­gyónak tűnő szakmai Infor­mációáramlásban elég ne­héz eligazodnunk. Az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Mű­szaki Könyvkiadó és társ­kiadói ebben az évben 19. alkalommal rendezi meg az országos műszaki kőnyvna­pokat annak a társadalmi fejlődésünk alapjait befo­lyásoló felismerésnek jegyé­ben, hogy a tudomány köz­vetlen termelőerővé válásá­val a műszaki-tudományos szakirodalom napjáinkoan már szerszám, termelőesz­köz. Hogy ez mennyire va­lóban így van, csak két ada­tot hozzunk: 1961-ben ez a kiadó 1700 szakkönyvet je­lentetett meg, az elmúlt évi műszaki könyvtermés pedig már megközelítette a 6 ez­ret Az országos műszaki könynapok központi meg­nyitójára tegnap, kedden, Tatabányán került sor, ahol Kapolyi László akadémikus, nehézipari miniszterhelyet­tes mondott ünnepi beszédet. A következő három hét­ben a műszaki irodalom a rendézvények sokasága út­ján eljut a gyárakba, az üzemekbe, az intézmények­be, a kutató, és termelő­munka közvetlen életközel­ségébe. S a különböző ren­dezvényformákon kerül a műszaki könyv az érdeklő­dés homlokterébe," igazolva azt a tényt, hogy e kiadvá­nyok valódi anyagi erővé válhatnak, a hármas érde­keltséget szolgálva. Elérke­zett az ideje annak is, hogy közműveltségünkben a mű­szaki-tudományos intelli­genciánkat hordozó művek is helyet kapjanak, hiszen a műszaki-tudományos for­radalom ma már hazánkban is általános társadalmi igé­nyeket elégít ki. és eredmé­nyeivel rendszerint az em­bert szolgálja. A mindenna­pi termelőmunka, az új tervciklusra való felkészü­lés, a szigorúbb gazdálkodá­si követelmények is ezt mondatják velünk. Az elmúlt 18 év alatt ha­zánkban mintegy 30 millió példányszámban jelent meg műszaki-tudományos és is­meretterjesztő mű, és e fo­lyamat jelenlegi szakaszá­ban joggal állíthatjuk, hogy o műszaki könyv hétköz­napjaink szerves részévé vált. Jó példa erre az elekt­ronikai hobbikkal foglalko­zó, vagy a személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos szakkönyvek. Azt a művet is megemlíthetjük itt. amely a személygépkocsi üzemel­tetéséről ad tájékoztatást, és egyben az autóvizsgára is felkészít. A most megjelenő 48 szakkönyv előállításából a Szegedi Nyomda ismét ki­vette részét, igazolva az It­teni nyomdászok magas fo­kű felkészültségét, kiemel­kedő nyomdatechnikai tu­dását. Az összes előállított könyvnek 20 százaléka Sze­geden készült, köztük olyan jelentős munka, mintSchus­ter Ede Adatfeldolgozási esettanulmányok című mű­ve. A műszaki-tudományos kultúra napjainkban általá­nos műveltségünk szerves része, de távlatilag még in­kább megváltoztatja egész civilizációnk jellegét. Erre a követelményre már ma fel kell készülnünk. Dr. Bátyai Jenő, az MTESZ megyei szaktitkára Aranyérmes halak Úttörők a nemesítésben ké A hal — ha nem Is a Ti­sza vizében fogták — a sze­gedi halászok hírnevét öreg­bítette. Az országos mező­gazdasági és élelmiszeripari kiállításról a szegedi Ál­lami Gazdaság halai arany­érmet hoztak haza. Az aranyhalak elődeit — mint az orosz népmesében — vissza kellett dobni a Fe­hér-tóba, mert csak úgy hoztak igazi értéket. A tör­ténet előtt illik megismer­kedni a halak életkorával. A harmadik évben levő hal mér vihető a piacra. Ügy mondják a fehér-tói halá­szok, ez már áruponty, és ebből az idén 125 vagonnal küldenek a hazai és a kül­földi fogyasztóknak. (Na­gyobbrészt exportra.). A fehér-tói „aranyhalak" története is a múltban gyö­keredzik. A Szegedi Állami Gazdaságban másfél évti­zede már mesterségesen kel­tetik a halakat. Úttörői a módszer bevezetésének a fehér-tói halászok. Hosszú évek kitartó és fáradságos kísérletével olyan anyaha­lakat tenyésztettek, amelyek — kevesebb létszámmal — évente 10—15 százalékkal több Ivadékot hoztak, mint az elődeik. A természetes szaporo­dáshoz 3 ezer anyahalat tartottak, s velük csak a baj volt, mert helyet foglaltak, gondos felügyeletet kíván­tak. Az „aranyhallal" még 1966-ban elkezdték a kísér­leteket. A szakemberek ál­tal legjobbnak tartott anyát kiválasztották, annak ikrá­ját lefejték, megfelezték, és a legjobbnak vélt két hím­hal tejével megtermékenyí­tették. Az utódokat fölne­velték, és azok leszármazot­taiból válogatták a mosta­ni 600-as anyaállományt. A tőlük származó halak kül­leme szép, húsuk ízletes és elégedettek velük a nyugati kereskedők ís. A kiállítás után ismét a vízbe dobták a mesterséges „aranyhalakat" — az lva­dékokat, és az egynyaras pontyokat — mondván, tel­jesítsék a halászok kíván­ságát, minél több valutát hozzanak. M. T. az a fizetés, illetve prémi- sedést), továbbá a nyugdíjas um, amit az elmúlt eszten­dőben végzett munkáért ka­pott, ae csak az idén fizet­ték ki? részére kifizetett táppénzt, baleseti táppénzt, vagy be­tegségi segély összegét is. A különféle címeken kapott juttatásokat arra a naptári évre kell számításba ven­ni, amelyre az a végzett munka alapján járt, füg­getlenül attól, hogy a kifi­zetés mikor történt meg. Ha tehát valamilyen pénzbeli juttatás — például prémi­um — az elmúlt évi mun­a reá Irányadó kaviszonyban elért eredmé­kereten belül nye alapján Illeti meg a nyugdíjast, az a 30 ezer fo­rint keretösszegbe akkor sem számítható be, ha eb­ben az évben fizették ki ré­szére. Ettől az általános sza­bálytól egyedül az év végi részesedés (eredménytől füg­gő részesedés) tekintetében A társadalombiztosítási törvény rendelkezései sze­rint ez év január 1-től a nem fizikai munkakörben munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony, vagy bedol­gozói jogviszony alapján fog­lalkoztatott nyugdíjasnak a nyugdíját foglalkozási is csak addig lehet folyó­sítani. amíg keresete a nap­tári év folyamán a harminc­ezer forintot, de ezen belül ls legfeljebb addig, amíg a nyugdija és a keresete együttes összegének a nap­tári évre számított havi át-: Az újra felfedez©?! papirusz Az egyik nairobi (Kenya) egyetemi intézet javaslata szerint a papiruszcserjét (Cyperus papyrus) fel lehet használni arra, hogy a se­gítségével megvédjék Kelet­Afrika tavait és folyóit a többi vízi növény elburján­zásától. A papirusznövény úszó szigeteket alkot és akár öt méterrel is a víztükör fölé magasodik. Kivonja a vízből a tápanyagokat, így a többi vízi növény nehezen tud fejlődni. Ezáltal el lehet­ne kerülni, így javasolják a tudósok, a rettegett eutrofl­zálódást, az algák és növé­nyek túlméretezett növeke­dését, ami a vizek elmocsa­rasodásához vezet. A papirusz ezenfelül sok­oldalúan hasznosítható nö­vény. Az egyiptomiak már 4000 évvel ezelőtt nemcsak az ismert írópapíriukat ál­lították elő a velejéből, ha­nem a fiatal hajtásait is el­fogyasztották főzeléknek, a gyökereivel pedig tüzeltek. A papirusz szárából kosara­kat, sőt hajókat is csináltak, és ezek, mint azt Thor He­yerdahl a RA-expedícióval bebizonyította, tengerállók voltak. A Cyperus papyrus vetése és aratása tehát, a vizek védelmén és tisztán­tartásán kívül, még új ipar­ágak kialakítását is ígéri Kelet-Afrikában. A Naiva­sha-tón Kenyában folytatott kísérletek során már jelent­keztek az első eredmények. (MTI) Látta-e már Budapestet éjjel ? vidám. zenés divat­show 1980. október 10-én, pénteken délután 5 és este 8 órakor a Zenés színházban (Szabadság mozi) Közreműködnek: FELEKI KAMILL Kossuth-díjas, kiváló művész. PSOTA IRÉN Kossuth-dí jas érdemes művész. SAROSI KATALIN, ARADSZKY LÁSZLÓ, PAPRIKA DUÖ, REVÜ TÁNCKAR KÉKESI TRIÖ és SOKAN MÁSOK. Jegyek a színház jegyirodájában válthatók Kárász u. 15 Telefon: 12-392.

Next

/
Oldalképek
Tartalom