Délmagyarország, 1979. december (69. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-20 / 297. szám

8 Csütörtök, 1979. december 20. röviden A brigád karácsonyfája Somogyi Károlyné felvétele Tizenegy kisfiú gvBnyBrftödött a szénen feldíszített fenyő­fáhan tegnan esie. az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet munkatermében. A gyerekek a Londoni körüti fiúottbon la­kéi. akiket a Vedres István szocialista brigád tagiai hívtak meg és láttak vendégül. A csillagszórók meggyújtása és az ajándékok kiosztása után a kis vendégek megismerkedtek az intézet érdekes műszereivel ÜZEMI ÉPÜLET — KÖNNYŰ­SZERKEZETBŐL A Hódmezővásárhelyi Fém­ipari Vállalat mindszenti gyáregységében épül az első DÉLÉP-kivitelezésű kön­nyűszerkezetes csarnoképület. Az alapok elkészítése után körülbelül egy hónapja fog­tak hozzá az építővállalat dolgozói a betonoszlopok fel­állításához. A szerelőjellegű építkezés előnyeit bizonyít­ja — a szerkezeti elemek mindegyike előregyártott —, hogy a napokban már az utolsó tetőelem is a helvé-e kerül. Az Aludonga rendsze­rű. 2200 négyzetméter alap­területű csarnokot az ALU­TERV Fémipari Kutatóin­tézet kollektívája tervez­te. Az énület várhatóan a következő esztendő első fe­lében készül eL ELMARADNAK RATONYI RÖBERT FELLÉPÉSEI Betegség miatt elmaradnak Rátonyi Róbert Jászai-dí­jas Érdemes művésznek ma, csütörtökön délután 4 órára a KSZV-. 6 órára a KI­SZÖV-klubba, este 8 órára pedig a Juhász Gyula Mű­velődési Központba meghir­detett fellépései. HŰS — BÜZÁBÖL Az egyik legnagyobb ja­pán malomipari cég ipari szinten kezdi meg a búzá­ból készült hús gyártását. Állítólag ez a mesterséges hús ízét tekintve emlékez­tet a természetes húsra. Struktúrája semmiben sem tér el az igazitól és 28,4 százalék proteint tartalmaz. Emellett megtalálhatók ben­ne a természetes húsra jel­lemző aminosavak is. ŰJ VILLANYMOTOR A morvaországi Mohéin ice városban nemrég új üzemet avattak, ahol 120 Wattól 11 kilowattig terjedő teljesít­ményű, rövidre zárt forgó­résszel ellátott aszinkron vil­lanymotorokat gyártanak. Az új motortípus csehszlovák és szovjet konstruktőrök közös alkotása. Aki nem tud spanyolul... Ez a kissé szomorú, kissé vidám és persze tanulságos história egv köz­ismert hölggyel esett meg. Hányszor gyönyörködtünk páratlan játékában a legjobb hollywoodi filmekben! Ép­pen ezért ne említsük a valódi ne­vén. Egyszerűen Rosalindának fog­iuk hívni. Nos hát. Rosalinda szép és irigy­lésre méltóan temperamentumos volt. Állandóan hódolók rajzottak körü­lötte. mégpedig csapatostul; öreg és ifjú lovagok, kövérek és soványak, szakállasok és csupasz kéDŰek. Hét­hez már sikerült is férjhez mennie. Természetesen nem egyszerre, ha­nem egvmás után, szép sorjában. És mivel Rosalinda. mint már említet­tük. roppantul elbűvölő és tempera­mentumos teremtés volt. minden há­zassága feltétlenül válással végző­dött. Mindez persze őrülten kelle­metlen volt. annál inkább. mert végtelenül unalmas bírósági perek­kel, bot.rányszagú újsághírekkel, pletykákkal iárt egvütt,, no meg — ami a legrosszabb — a tartásdíjért vívott állandó csatákkal. — Mitévő legvek? — kérdezte Ro­salinda ügyvédjétől, amikor a he­tedik férjétől való elválás ügvében felkereste. — Hiszen én annyira igyekszem! Ügy szeretném. hogy minden q legjobban sikerül jön ... Talán valamilyen velem született fo­gyatékosságaim vannak? — Semmilyen fogyatékosságot nem látok önnél, drága asszonvom — válaszolta a fiatal ügyvéd, és perzse­lő pillantást vetett Rosalindára. — ön elbűvölő ember — mosoly­gott Rosalinda —. de ez mit sem változtat a helyzeten. Szeretnék mi­nél hamarább és unalmas formasá­gok nélkül elválni. Egyetlen napig sem tudok ezzel az alakkal egvütt élni. Az ügyvéd néhány percig próbálta emlékezetébe idézni a törvények megkerülésének minden lehetséges módját — aztán hirtelen a homlo­kárq csapott. — Heuréka! — kiáltott fel. — Azt hiszem, megtaláltam a megoldást! — Mondja már! — sürgette Rosa­linda. és közben idegesen keresztbe tette a lábat. — Ha meg akarja gyorsítani az ügyet, és el akarja kerülni a hosz­szas huzavonát, akkor azonnal re­püljön Mexikóba. Ott minden herce­hurca nélkül nvélbe lehet ütni a vá­lást. Csak meg kell jelennie bárme­lyik vidéki kisváros elöljáróságán — és minden el van boronálva. — De hiszen én egv kukkot sem értek spanyolul! — akadékoskodott Rosalinda. — Ó. ez nem baj. Mivel ön min­den esetben hallandó a válásra, ele­gendő. ha csak igennel válaszol. — De hogv van spanyolul ..igen"? — kérdezte a temperamentumos Ro­salinda. — Si — felelte örömmel a fiatal ügwéd. Rosa'indának így nem maradt más választása, mint hogv köszöne­tet mondjon a ió tanácsért, és még aznap elrepült Mexikóba. Az a városka, ahová érkezett, va­lóban eldugott kis vidéki zug volt Mégis akadt, benne mozi. és ott — a körülmények tragikus összetalálko­zása révén — éppen egv olvan film ment nagv sikerrel, amelvnek fő­szerepét Rosalinda játszotta. A hí­res színésznő váratlan megjelenése városszerte valóságos szenzációt kel­tett. A polgármester — égő szemű és fényes hajú. apró termetű úriember — mély meghajlással üdvözölte Ro­salindát. Szenvedélyesen, meggyőző­en és a maga módján szépen is be­szélt — de spanyolul, Rosalinda oe­dig egv árva szót sem értett belőle. Amikor a polgármester befejezte a mondanivalóját ő csak hálásan el­mosolyodott és ezt rebegte: „Si". A jelenlevők arca • felragyogott Rosalindát az elöljáróságra kérették, és megkezdődött a válóper. A terem zsúfolásig megtelt kíváncsiskodókkal. A pöttöm polgármester személyesen vezette a tárgyalást. Egv sereg kü­lönféle kérdést tettek fel Rosalindá­nak. ő pedig válaszul csupán bájo­san mosolygott és minduntalan ezt ismételgette: — Si. si. si.. A polgármester végül felállt, roé­lven belenézett Rosalinda szemébe és feltette az utolsó kérdést. — Si! — válaszolta vidáman, kész­ségesen a színésznő. A közönség tapsviharban tört ki. áz emberek izgatottan kiabáltak va­lamit. s a magasba dobálták a sap­kájukat ... — Mi történt? — kérdezte Rosa­linda a szomszédiától, aki valamics­két tudott angolul. — Már elvál­tam? — Elvált? — csodálkozott az. — Éppen ellenkezőleg! Ettől a perctől kezdve ön a mi polgármesterünk törvényes felesége! R. F. 2—7{ FELMENTÉS, KINEVEZÉS A Minisztertanács Szaba­dy Egont, a Központi Sta­tisztikai Hivatal elnökhe­lyettesét — érdemei elis­merése mellett, nyugállo­mányba vonulása miatt — 1930. január 1-i hatállyal e tisztségéből felmentette, egy­idejűleg Barta Barnabást, a Központi Statisztikai Hiva­tal elnökhelyettesévé kine­vezte. TÖMÖRKÉNYISEK A TELEVÍZIÓBAN ÉS A R.ÁDIÖBAN A nyáron szép sikerrel sze­repelt Celjében az ifjúsági dalfesztiválon a szegedi Tö­mörkény gimnázium nőÉ ka­ra. ök lettek az Élő dal­verseny győztesei. Ekkor a ljubljanai televízió koncert­műsort készített a dr. Mi­hálka György vezette ének­kar programjáról, melyet két alkalommal is bemutat­tak az elmúlt hetekben. Tö­mörkényisek szerepelnek ma, csütörtökön délután a Ma­gyar Rádióban is. A har­madik műsorban 10 óra 20 perckor Muzsikáló fiatalok címmel az ifjúsági rádió adásában Friss Gábor mu­tatja be a művészeti szak­középiskolát. JAVÍTÖ ÍRÓGÉr Az Egyesült Államokban olyan felszerelést fejlesztet­tek ki az Írógépekhez, ame­lyekkel könnyen eltávolítha­tók a szövegből a hibásan le­ütött betűk. A gépen a szo­kásos gépszalag mellett még egy, sepciális vegyi anyag­gal impregnált szalag van. Hibás leütés esetén elégvisz­szatolni a hengert, és a rosz­szul leírt betűket át kell írni a másik szalaggal. Így a hibás írás eltűnik. HALÁLOS BALESET Csongrád megyében, Szék­kutas és Kakasszék vasút­állomások között egy sze­mélyvonat elütötte Gyuris Istvánné 35 éves háztartás­beli üllési lakost, aki a helyszínen meghalt. A vizs­gálat eddigi adatai szerint Gyuris Istvánné a vasúti sí­nek mellett haladva megcsú­szott és a mozdony lépcső­jének esett. Tovább folyik a vizsgálat, Várható időjárás csütörtök estig: változóan felhős, pá­rás, helyenként tartósan kö­dös idő. Elszórtan ködszitá­lással, ónos szitálással. a dé­li, délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütör­tökön általában 2—7 fok kö­zött. néhány, tartósan ködös helyen 0 fok közelében. A szegény A szabó, akinek egyik vevője sokáig nem haj­landó kifizetni számlá­ját, merész lépésre ha­tározza el magát: felke­resi az illetőt otthoná­ban és követeli tőle a pénzt. Adósát éppen ebéd közben találja, amint egy pompás puly­kát szeletel fel. — Uram! — kiált a szabó. — Ugyan mikor fizeti meg a tartozását? — ö, kedves barátom, egy fillérem sincs, le­gyen kis türelemmel... — Egy fillére sincs? És pulykát eszik?! — Sajnos, még arra sem volt pénzem, hogy enni adjak ennek a sze­gény madárnak. MAGYAR TARLATOK KÜLFÖLDÖN A modern magyar kép­zőművészet eddigi legna­gyobb tárlatát rendezik meg külföldön: Franciaországban és Angliában, majd más nyugat-európai országokban. A Kulturális Minisztérium és a Kulturális Kapcsolatok Intézete az egyik legnagyobb hazai gyűjtemény gazdáját, a pécsi Jaííus Pannonius Mú­zeumot bízta meg a kiállí­tássorozat megszervezésével. A művészettörténészek ösz­szesen 185 műtárgyat vá­lasztottak ki bemutatás cél­jára: festményeket, grafi­kákat és szobrokat, továbbá 30 dokumentumot (könyve­ket, folyóiratokat, fényké­peket), amelyek a kor kul­túrtörténeti hátterét szem­léltetik. A válogatott anyag jól reprezentálja a század el­ső évtizedeinek magyar kép­zőművészetét. GOLDMANN GYÖRGY­EMLÉK­KIÁLLlTÁS Hetvenöt éve született a szocialista magyar képző­művészet kiemelkedő egyé­nisége, a tragikus sorsú Goldmann György szobrász­művész. Az évforduló tisz­teletére a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményes em­lékkiállítással tiszteleg Gold­mann György életművének. A tárlatot a Budavári Pa­lota C épületének földszint­jén holnap, pénteken délután 4 órakor nyitja meg Farkas Aladár szobrász. Munkácsy­díjas érdemes művész. Mentesítő autóbuszok Rendelet a fenyő fűrészáru felhasználásáról 1980 január elsejétől a MÉM most megjelent rende­lete korlátozza a fenyőfű­részáru-felhasználást. A ren­delkezés azért vált szüksé­gessé, mert a fenyő fűrész­áru döntő részét eddig kül­földről szereztük be, idén azonban az importfeltételek az előző évekhez képest romlottak, emiatt a feldol­gozóipar és a lakossáp ke­vesebb ilyen termékhez ju­tott. Ezért az ésszerűbb gaz­dálkodás megköveteli, hogy a fenvő fűrészá-ut más terT mékekkel — elsősorban ha­zai lombos faanyaggal — helyettesítsék. Amíg eddig a házak kül­ső és belső faburkolata — haiópadló. kerítés. raktári polc, redőny — fenyőfából készült, addig január else­jétől e célra hazai lombos fafajtákból, faforgácslapból, cementkötésű faforgácslap­ból, farostlemezből gyártott szerkezeti elemeket használ­nak fel a feldolgozó üzemek, kisiparosok. A korlátozás alól néhány kivételre is le­hetőséget ad a rendelkezés, így felújításra, műemlékvé­delemhez és a pótláshoz to­vábbra is alkalmazható fe­nyőfa. A faházgvártásban 1981. január elsejéig ad le­hetőséget a MÉM-rendeiet az átállásra. A helyettesítő termékek­ből a megfelelő ellátásra a faipar növeli a lombosía­termelést. s emellett az ed­dig exportált évi húsz-har­mincezer köbméter farönköt itthon használia fel. Ugyan­akkor a MÉM felhívta az érdekelt, más tárcákat, hogy a fenyőfa-helyettesítésre al­kalmas műanyagokból ké­szüljön fel a' gyártás foko­zására. illetve a választék szélesítésére. A karácsonyi és az év végi ünnepeken a Volán vállala­tai összesen 3250 mentesítő autóbuszt indítanak. A 10-es Volán 48 járat indításával csökkenti majd a zsúfoltsá­got. December 21., 22., 26., 29-én és január 1-én men­tesítő autóbusz megy Makó­ról Budapestre 5 óra 20 perc­kor, s vissza 15 óra 45 perc­kor, ugyanezen a napakon Hódmezővásárhelyről Buda­pestre 6 órakor, vissza pedig 15 órakor indul autóbusz. Szegedről Egvházaskozárra december 22., 26., 29-én és január 1-én 6 50-kor, vissza ezeken a napokon 10.53-kor indul mentesítő kocsi. Gyön­gyösről Szegedre december 22-én, 26-án. 29-én és január 1-én 15 órakor indul autó­busz; Szegedről Kalocsára de­cember 21., 22. és 29-én 11 órakor, vissza pedig 16.10­kor indítanak mentesítő! Ba­járól Szegedre december 21­én 16.40-kor és 18.55-kor. de­cember 22-én és 29-én 13.55­kor, Szegedről Bajára pedig december 26-án és Január 1-én 8 órakor megy mentesí­tő járat. Dunaföldvárról Sze­gedre december 22-én és 29­én 17.20-kor, Szeghalomról Szegedre pedig ugyancsak 22-én és 29-én 18.15-kor jön mentesítő kocsi. December 24-én. karácsony este a szokásosnál hamrrnbb indulnak aznapi utolsó út­jukra a helyi autóbuszok. Tar.iánból a 10-es 18.35-kor (a Honvéd térről 18.50-kor), a 11-es 18 30-kor (a nagyál­lomásról 18.50-kor), a 14-es 18.30-kor (a füvészkerttől 18.45-kor). a 16-as 17.30-kor (az NKFV-től 18.15-től). a 17-es 18 25-kor (a gyermek­kórháztól 18.50-kor). Petőfi­telepről a 20-as 18.28-kor (a Honvéd tértől 18.45-kor), a 21-es 18.35-kor (a nagyállo­mástól 18.45-kor), a 22-es 18.42-kor (az újszegedi GKI­tól 19 órakor) indul. A Szent György térről induló 33-as autóbusz utolsó járata 1845­kor megy (a Szabadság tér­ről 19 órakor), a 34-esé 18 15­kor (Béketelepről 18.30-kor), a 35-ösé 18.30-kor (Kiskun­dorozsmáról 18 órakor). A Bartók térről a 41-es 18.15-kor (a Nyitra utcától 18.30-kor). a 45-ös 18.45-kor (Gyálarétről 18.35-kor). a 62-es 18.20-kor (Baktó-Űj­Pet.őfitelepről 18.40-kor), a 66-os 18.30-kor (Mihályte­lek rój 18.50-kor) megy. A nagy állomástól az 50-os 22.15-kor. az újszegedi vas­útállomástól 21.25-kor indul, Szöregről a 60-as 18.30-kor (a Bartók térről 19 05-kor), a GO'Y-os 18 órakor (a Bartók térről 18.35-kor) megy. A Marx térről a 70-es 18 órakor (a füvészkerttől 18.15­kor), a 71-es 18.40-kor (aa Erdélyi térről 18 58-kor). Tá­péról a 7.3-as 18.40-kor (a Marx tőrről 18.40-kor); Kis­kundorozsmárói a 75-ös autó. busz 13.10-kor (a Marx tér­ről 18.43-kor); a 75/Y-is 18.40-kor (a Marx térr<\ 19.18-kor); az Északi város­részből a 80-as utolsó kocsi­ja 18.50-kor (a Honvéd tér­ről 19.10-kor) indul decem­ber 24-én. KULTURÁLTABB MUNKÁS­SZÁLLÍTÁS A DÉLÉP a közelmúltban régy autóbuszt vásárolt, ez­zel is elősegítve, hogy dol­gozóik az eddigieknél kul­turáltabb körülmények kö­zött utazhassanak az otthon­tól a munkahelyig, és visz­sza. Az új kocsikat az ingá­zókon kívül a sportolók és a KISZ-alapszervezetek is igénybe veszik. NA GYCSALÁD050K SEGÍTÉSE A VOLAN-NÁL A Volán 10 számú Vál­lalat különös gondot fordít a nagycsaládos és a gyerme­küket egyedül nevelő szü­lők segítésére. Augusztus­ban 249 szülőt 215 ezer 600 forint beiskolázási segélyben részesítettek. A napokban 137 nagycsaládos és gyermekét ervedül nevelő dolgozó — a jóléti és kulturális alapból — 279 ezer forint rendkí­vüli segélyt kapott. S csak­nem 100 ezer forintot kap­tak a gyesen levő anyák. A Magyar S'or'allsla Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: F Nagy litván - Fő: zerkesztrí-lieivettes: 87 Simon István - Kiadja s Csongrád megyei Lapkiadó vaiialat Felelje kladA: Kovát« László - Szerkesztőség és kiadóvállalat! Szeged Tn­nárskftztársasáe útja 10. Sajtóbaz. CTM - Telelom lí-633 - 4 lapos nyomja; Szegedi Nyomda. Szeged Bajcsy-Zsilinszky utca a - 6734 Igazgató: Dobó Józsel - Terieszti a Magyar Posta Glórtzethetó • postahivataloknál és kézbesltóknél Előfizetési díj egy hónapra M iwim. - istsexi ÍSC-M - I&SNI tiweas u I

Next

/
Oldalképek
Tartalom