Délmagyarország, 1979. április (69. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

2 Vasárnap, 1979. április. 1. RÁDIÓTELEX IAz MSZMP küldöttsége az OKP kongresszusán KOSSÁ ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK Kossá István, a magyar munkásmozgalom kiemelke­dő személyisége születésének 75. évfordulója alkalmából szombaton koszorú zási ün­nepséget rendeztek a .Mező Imre úti temető munkás­• mozgalmi panteonjában. Kos­sá István sírját az MSZMP Központi Bizottsága nevében Dabrónaki Gyula és Hor­váth László, a KB tagjai, a Szakszervezetek Országos Tanácsa képviseletében Li­geti László elnökhelyettes és Moldován Gyula elnökségi tag, a Közlekedés- és Pos­taügyi Minisztérium részéről Pullai Árpád miniszter és Földvári László miniszter­helyettes koszorúzta meg. • Pápán, Kossá István szü­letésének 75. évfordulója al­kalmából emlékünnepséget tartottak és emléktáblát avattak szombaton. A város központjában utcát neveztek el Kossá Istvánról, s már­ványtáblán örökítették meg emlékét. INDIÁT FŐBÍRÓ TANULMÁNYÚTJA Elutazott tegnap hazánk­ból P. N. Bhagwatl, India Legfelsőbb Bíróságá­nak főbírája. Itt-tartózko­dása alatt tanulmányozta a Legfelsőbb Bíróság és a magyar Igazságszolgáltatás munkáját Fogadta őt dr. Markója Imre igazságügy­miniszter. dr. Szakács Ödön, a Legfelsőbb Bíróság el­nöke. és dr. Kárpáti László, az Orszáeos Ügyvédi Ta­nács elnöke. MILLIÓK PROPAGANDÁRA Az amerikai kormányzata következő pénzügyi évben több mint 10 százalékkal többet költ a Szovjetunió és • szocialista országok el­len irányuló. propagandát folytató Szabadság adó és Szabad Európa rádió finan­szírozására. Á piontds 8sz­szeeet titokban tartják, - de megfigyelők szerint több "mint 100 millió, dollárról van szó. . , EMBERRABLÁS Egy rendőr és egy em­berrabló meghalt, amikor a rendőrök pénteken Me­xikóvárosban megpróbáltak kiszabadítani egy 15 éves, túszul ejtett kislányt. A rendőrök körülfogták a vált­ságdíj átadási színhelyét, a mexikói egyetem Jogi kara előtti teret, és amikor az emberrablók megérkeztek, tüzet nyitottak. Két másik rendőr, egy tanárnő és va­lószínűleg még egy ember­rabló megsebesült a lövöl­dözésben. Húszmillió pe­zót követeltek a kislányért, •kinek a sorsáról a tűzpár­baj óta nincs hír. ELSÜLLYEDT EGY LUXUS ÓCEÁNJÁRÓ Égő fáklyaként süllyedt el pénteken éjjel a Virgin­szigetekhez (USA) tartozó St. Thomas sziget kikötő­jében az „Angelina Lauro" 24 400 tonnás olasz luxus óceánjáró. A hajó, 700 ame­rikai és nyugat-európai tu­ristával a fedélzetén, ka­rib-tengeri körúton volt, s a szerencsétlenség napján, pénteken éjfélkor kellett vol­na eljutnia utolsó állomá­sára, a Puerto Rico-i San Jüanba. A szerencsétlenség pillanatában az utasok és a legénység zöme a parton tar­tózkodott. A fedélzeten re­kedteket a tűz kitörésekor mentőcsónakokon szállítot­ták partra. Ennek ellenére félő — mondotta a parti Ör­séé egyik szóvivője —, hogy a fedélzetkőzi felvonó köze­lében több személy tflzesao­dába esett, s a hullámsír­ban lelte halálát EGYHÁ7T SZFMÉT.VFK TANÁCSKOZÁSA Az Egyházak Viláatsná­esának missziós és evangeli­zációs bizottsága pénteken befejezte Práaában tartott ötnapos tanácskozását. Ezen 8 európai országból 50 egy­házi személyiség folytatott eszmecserét i Borbandi János iCZéf György Bresciában Hazaérkezett Koreából mondott beszédet O Róma (MTI) Az OKP kongresszusára érkezett külföldi küldöttségek — mintegy százan — nem szólalnak fel a tanácskozáson, hanem Olaszország-szerte tömeggyűléseken vesznek részt mondanak beszédeket Szombaton Rómán kívül 22 városban, Velencétől Ná­polyig tartottak ilyen gyűléseket amelyeken a testvérpár­tok és a némzeti felszabadítási mozgalmak, szervezetek kép­viselői tolmácsolták népük ós azervezetük üdvözletét az olasz kommunistáknak. Az MSZMP küldöttségét vezető Aczél György, a Po­litikai Bizottság tagja a lombardiai Bresciában tartott be­szédet lelkes hangulatú gyűlésen, együtt a Délnyugat-afrikai Népi Szervezet (SWAPO) és a Svájci Munkapárt képvise­lőjével. Minden egyes testvérpárt jogának és kötelességének tartjuk, hogy a marxizmus­leninizmus tanításait, a szo­cialista forradalom és építés törvényszerűségeit a 6aját or­szága adottságainak, hagyo­mányainak megfelelően, ön­állóan alkalmazza. Nemigen van épeszű ember, aki fel­tételezné vagy elvárná, hogy a társadalmi haladásért azo­nos módon és formában cse­lekedjenek, harcoljanak pél­dául Svédországban is és Aczél György beszédében akiktől éppen mí ^kérhetnénk Mozambikban is. Az viszont a következőket mondotta: számon nemcsak az emberi A világ és benne a magyar jogok, hanem a puszta em­nép sorsának alakulása a heri élet nagyobb tiszteletét nemzetközi élet fő esemé- is. nyelnek, viszonylatainak Mit tartunk ml megható­függvénye. Önökkel együtt rc,zónák, döntő tényezőnek mi is aggodalommal tekin- az enyhülés ellenfeleivel ví­tünk az enyhülést veszélyez- vott világméretű tető imperialista törekvések- ben? tény, hogy a ma létező szo­cializmus mind ez ideig az egyetlen tapasztalat arra, ho­gyan szabadult meg az em­ber a tőkés kizsákmányolás­tól. Meggyőződésünk, hogy a küzdelem- nemzetközi munkásmozga­lom tovább erősíti a maga 0 Pbenjan (MTI) A magyar—koreai műsza­Szombaton hazaérkezett ki-tudományos konzultatív Phenjanból az a magyar kül- kormányközi bizottság már­döttség, amely a magyar— cius 25- és 29-e között Phen­koreai gazdasági és műszaki- jáhban tartotta 4. üléssza­tudemányos konzultatív, kor- kát A két tárgyaló küldött­rríányközi bizottság negyedik ségét Borbnádi János és Kang ülésszakán vett részt. A de- Hí Von, á Koreai Népi De­ÍS?*?*4 r°ÍÍándl, ^JÍfí J* mokratikus Köztársaság köz­Minisztertartacs elnökhelyet- *> : tese, a kormányközi bízott- igazgatási tanácsának elnok­ság társelnöke vezette. helyettese vezette. re, a fegyverkezesi verseny A haladás nemzetközi erői- egységét a leglényegesebb fokozódására. Különösen ag- nek, mindenekelőtt a kom- kérdésekben, ami nélkülöz­gasztónak tartjuk az olyan munista és munkáspártok hetetlen feltétele a békéért, fegyveres agressziót, mint összefogását, internacionális- a haladásért vívott harc 6i­amilyent Kína hajtott végre ta szolidaritását. kerének. a sokat szenvedett, a békés Hatalmas erőt jelent ma a Megkülönböztetett fi gye­építésre oly nagyon rászo- béke szempontjából a szocia- lemmel és tisztelettel kísér­ruló vietnami nép ellen, lista világrendszer, a tőkés jük az olasz kommunisták Egyetértünk Berlinguer elv- országok nagyszerűen har- küzdelmét Ügy hisszük, ért­társsal, amikor azt mondja: coló munkásosztálya, a volt jük harcuk fő irányát célját „Senki sem hiheti, hogy Viet- gyarmati népek antiimperia­nam követett el agressziót lista küzdelme. Kétségbevon­Kína ellen... Ha a konílik- hatatlan igazság, hogy a Nagy tus tovább tartana, c6ak a Októberi Szocialista Forra­legagresszívabb imperialista dalom biztatást adott az el­körök cinikus számításainak nyomottaknak: bebizonyítot- .zM?daritás kedvezne." ta, hogy igenis meg lehet Jemeni delegáció látogatása e Budapest (MTI) ság elnöke. A megbeszélése­A Hazafias Népfront Or- ken a jemeni politikusok tá­szágos Tanácsának meghívá- jékoztatást adtak a Jemeni sára március 27-e és 31-e Arab Köztársaság bel-, kül­között látogatást tett ha- politikai helyzetéről és a zánkban a Jemeni Nemzeti Nemzeti Demokratikus Front Demokratikus Front küldött- tevékenységéről. A magyar sége, amelyet Sultan Ahmed Omar elnök vezetett. A kül­döttséget fogadta László An­dor, a HNF OT elnökségének tagja és Harmati Sándor, a magyar szolidaritási bizott­tárgyaló felek népünk szoli­daritásáról, további erkölcsi és politikai támogatásáról biztosították a hazájuk de­mokratikus egyesítéséért küz­dő Jemeni hazafiakat és azt erőnkhöz mérten tá­mogatjuk. A Magyar Szocialista Mun­káspártot és az Olasz Kom­munista Pártot kölcsönös a nem­. . , „ ,j,,„( zetközi kommunista mozga­Népünk - a világ népei- vá 11 ,fkb* *>»> alapvetően azonos érde­nek többségéve! - kezdettől M n<«ég eg új komzakba kej ka ]ják össze fogva cselekvő szolidaritást }ut°U a vllág" Ez uj kf" Szilárdan hisszük hoev az vállalt a szocialista Vietnam- a proletár mternacio- ^^gn hteszükhogj'.az mai ée erejéhez mérten tá- nalizmussal szemben is uj ^om^unfstak nélkrt' Lm mosatta támoaatla annak követeimenyeket támaszt kommunisták nelkul sem SatJ> *nnak A kommunista pártok, a d*n1t*Bj- ,«•» eredménnyel igazsagos narcat. munkásosztály pártjai még cselekedni nem lehet. Szilár­A- Magyar Népköztársaság inkább a nemzetek pártjává dán tósAúR; hogy q ; kőíös kormánya az állampolgárok ,g ]ettek és ezáItal (£tt8s a munkánk által egyre érősö­éa felelősségük Felelősek az dő nemzetközi kommunista adott országért, és felelősek mozgalom képes-lesz betöl­a haladás ügyét szolgáló teni történelmi küldetését, legalapvetőbb érdekét óhaját követve,. köyetkezete sen síkraszáll a különböző társadalmi berendezkedésű nemzetközi összefogásért WÍ" Hangsúlyoznunk kell, hogy lett élésének kibontakoztató- ^ internacionalizmus és síért a nemzetközi enyhülés szo]idaritás semmiképpen vívmányainak megvédéséért sem voJt & ^ sem gát1a és megszilárdításáért • annak> hogy a szocializmus Mi azért küzdünk a nem- erői, a kommunista és mun­zetközi élet színterein, hogy ká6pártok nemzeti sajátos­a békés egymás mellett élés ságaiknak megfelelően eltérő valóban mást, többet jelent- módszereket alkalmazzanak sen mint egyszerűen a há- a politikai, a gazdasági és a ború nélküli életet A béke, társadalmi élet különböző a békés egymás mellett élés területein, hogy sajátos utat igazi értelme, politikai hasz- kövessenek szocialista tórsa­na és hatása akkor érvénye- dalmi céljaink elérésében, sül igazán, ha nem marad Meg kell erősítenünk azt pusztán elvi dekrétum, ha a az egységet, ami összefűzi a világ mind nagyobb része kommunista pártokat Olyan érdekeltté válik gyakorlati egységre van szükség, amely megvalósításában, lehetősé- lehetővé teszi a szocializmus geinek kiaknázásában. " győzelmét, a szocialista épí­Ezért tarjuk ma te a és nem gátolja, hanem helsinki értekezletet és meg- segíti az alkalmazkodást sa­állapodást az egész világ szá- játos nemzeti körülmények­képes lesz átvezetni az em­beriséget az új, a szocialista világba — mondotta befeje­zésül Aczél Gyöfgy. Szekér Gyula Nigériába utazott C Budapest (MIT) sára szombaton Nigériába Szekér Gyula, a Miniszter- utazott, ahol a két ország tanács elnökhelyettese a Ni- kaDCSolatainak fejlesztéséről gérial Szövetségi Köztársa- Kapcsolatainak iejieszteseroi ság kormányának meghivá- folytat tárgyalásokat lapasztalaicsere Prágában e Budapest (MTI) dulójáról, javaslatot dolgoz­nál*^ a ,;.„„« tak ki a'Vietnartii Szocialista ve£S£ Köztársaság könnyűipara fej­EiS TTífírtí^TV- lesztésének segítésére, ' Vála­külSég Slf Triaban mint a tagorslágok ^okoída­^ rtCT S lú szakosítási munkáira -és VáTlandőKGbStSánS Operációira. A delegációk 32. ülésén. A tanácskozáson JgJ megemlékeztek a KGST kenységéről és növelésének megalakulásának 30. évfor- módjairól. mára történelmi tanulságul szclgáló eseménynek. Ám, ahogy Helsinki föl­erősítette és egymáshoz ve­zette az enyhülés híveit, föl­erősítette és ellentámadásra serkentette annak ellenfeleit hez. Nem engedhetjük meg, hogy a burzsoázia az ellenté­tek, a különbözőségek hang­súlyozásának és kiélezésének útjára kény szentsen bennün­ket. A pártok közötti együtt­A politikai gyilkosság hatása Nagy-Britanniában # London (MTI) A Parlament épületében elkövetett politikai gyilkos­ság mélyen megrázta a vá­lasztósokra készülő közvéle­ményt Nagy-Britanniában. A Westminster palotában több mint 160 éve történt utoljára hasonló merénylet. Az ír egységért terrorista módszerekkel küzdő marok­Merlyn Rees belügymi­niszter bejelentette, hogv a Scotland Yard értesülései szerint az IRA nagy merény­letsorozatra készül a válasz­tási kampány idején. A Par­lamentben és környékén fo­kozzák a biztonsági intézke­déseket. A rendőrségnél egyelőre minden szabadságo­lást leállítottak. nyi IRA pedig sohasem vete- * JM^SSrf, it medett még arra, hogy ilyen ^"ZÍ^l^L*^ A rendőrség egyelőre tud válaszolni arra a kitervelt és időzített me­a^brít1 CpoIgári'^demokrácfa ^ Imi Seremették nem kér Is. Beszédes példája ennek az működés nem zárja ki a vi­a rágalomhadjárat is, amit tókat. az alkotó eszmecseré­az emberi jogok védelme ket. Ezeket a vitákat, nézet­ürügyén a szocialista orszá- ütköztetéseket ml az élet ter­gok ellen indítottak. Éppen mészetes velejáróinak, tart­azok, akik az emberi Jogok juk, s ahogy korábban, úgy megsértésében a legsúlyo- a jövőben 6em zárkózunk el sabb felelősséget viselik, előlük. szívére. Az ideiglenes IRA és a be­lőle kiszakadt ír nemzeti fel­szabadítási hadsereg Dublin­ban és Belfastban lapszer­fel a robbanószerkezetet Airey Neave kocsijára. A Parlament föld alatti gará­zsába csak igazolvánnyal le­het belépni, és zártláncú tv-n tartják ' szemmel állandóan kesztőknek leadott telefon- valamennyi szintet. London közleményekben küldte az helyettes rendőrfőkapitánya üzenetet: bombázni „halomra akarjuk a torykat". #Bagdad (MTI, AP, UPI) A Bagdadban tanácskozó arab külügy- és gazdasági miniszterek elhatározták: ,,Egy hónapon belül kidol­gozzák azokat az intézkedé­seket, amelyek alkalmasak a diplomáciai kapcsolatok meg­delik a Kairóban akkreditált arab nagyköveteket". Az AP hírügynökség az értekezlethez közelálló for­rásra hivatkozva Jelentette: egyes ország tetszésenek megfelelő időpontban. Egy szaúd-arábiai újságíró szerint a Perzsa-öböl menti konzervatív államok képvi­a tanácskozáson részt vevő 80151 ragaszkodtak ahhoz. 18 arab ország, valamint a Palesztinai Felszabadítási szakítására Egyiptommal" — Szervezet megállapodott ab­ielentette ki szombaton Bag­dadban Szabah Al-Ahmad ban, den hogy: megszüntet min­arab segélynyújtást Al-Dzsablr Al-Szabah sejk, Egyiptomnak; haladéktala­kuvaiti külügyminiszter. Bejelentette azt is. hogy a nul hazarendelt az összes arab nagykövetet Kairóból; konferencia „megállapodást teljesen megszakítja a kor­hagyott jóvá. amely kimond­ja: haladéktalanul hazaren­mányközi kapcsolatokat Egyiptommal — minden désében. hogy ők szabhassák meg a diplomáciai kapcsolatok meg­szakításának időpontját. Nyugati hírügynökségek ér­telmezése szerint Babdadban egyetértés jött létre az Egyiptommal szembeni „tel­jes gazdasági hajkott", vala­mint a Szádat-rezsimmel va­ló diplomáciai kapcsolatok „esetleges" megszakítása kér­szombat déli sajtóértekezle­tén arra kérte a fővárosban tartózkodó turistákat, hogy akik pénteken 10 és 15 óra között a Parlament környé­kén fényképeztek, jelentkez­zenek a rendőrségen, mert amatőrképeik fontos infor­mációt szolgáltathatnak a merénylőkről. A brit és fr politikusok sorra mély megdöbbenéssel és teljes határozottsággal ítélték el az IRA provoká­cióját A brit kommunisták lapja a Morning Star rámutat, hogy Észak-Írország problé­máit nem oldja mag, csak súlyosbítja az ilyen barba­rizmus a jobboldali lobby te­kilntéiyét épp most érte siE lyos csapás az északír rend­őrség kihallgató központjai­ban elkövetett kínvallatások lelepleződésével. I Népszavazás Iránban O Teherán (MTI) Szombaton szerte Iránban ismét megnyitották a sza­vazóhelyiségeket Akik az el­múlt napion valamilyen ok­ból nem tudtak leszavazni, ezen a napon adhatják le voksukat az ország jövőbeni államformájáról. Bór a sza­vazás még nem ért véget, az előzetes adatok alapján a 2500 éves monarchia most jogilag megdöntöttnek te­kinthető. Bár Khomeini ajatollah piéntek esti televíziónyilatko­zatóban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a szavazást — ha szükséges — meghosz­szabbítanák. feltehetőleg erre már nem kerül sor. A bel­ügyminisztérium egyik mar gas rangú funkcionáriusa ugyanis a helyi forradalmi bizottságoktól kapott értesü­lésekre hivatkozva úgy nyi­latkozott, hogy a referendum első napján minden előzetes várakozást felülmúlóan ma­gas volt a résztvevők száma, sót, már arra is fény derült, hogy a szavazók rendkívül kevés „nem"-cédulát dobtak az urnákba. A teheráni rádió szomba­ton közvetve megerősítette, hogy bór a referendum első napját általában rend és nyugalom jellemezte, egyes helyeken az ellenforradalmi erők továbbra is aktívak voltak. A kurdok lakta észak­nyugati tartományban el­lenséges elemek a rádió hír­adása szerint ugyancsak megpróbálták a szavazókat megtéveszteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom