Délmagyarország, 1979. január (69. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

V Szerda, 1979. január 3: Újévi üdvözletek • New York, Róma (MTI) Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára új­évi üzenetében rámutatott, hogy az el­múlt esztendőben a nagy világproblémák megoldására tett erőfeszítéseket gyakran a bizonytalanság és a sikertelenség jel­lemezte, de kifejezésre juttatta azt a re­ményét, hogy az új évben fokozódik a világ biztonsága, az egyes országok érzé­kenysége egymás problémái iránt, és újabb lépések történnek olyan egységes civilizáció megteremtése érdekében, amely a realitásokra támaszkodva, figyelembe veszi minden nép és egyén szükségleteit, igényeit. Waldheim hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben erősödött a békéért folytatott küz­delem, nagy erőfeszítések történtek a nukleáris katasztrófa veszélyének elhárí­tására, az emberi jogok biztosítására, a közel-keleti konfliktus rendezésére és a dél-afrikai faji:időzés korlátozására. * II. János Pál pápa a római Szent Pé­ter téren összegyűlt több tízezer hivő előtt mondott újévi köszöntőjében szintén fo­kozottabb megértésre szólította fel az em­beriséget és a béke megőrzésének pa­rancsoló szükségéről beszélt. * Az állam- és kormányfők többsége or­szága kedvező társadalmi és gazdasági fejlődése, a nemzetközi problémák ked­vező megoldása iránti reményének és bi­zakodásának adott hangot az év első nap­ján szokásos üdvözletében. RÁDIŐTIIIX A KNEF SIKEREI A kambodzsai forradalmi hadsereg a lakosság segítsé­gével felszabadította a Phnom Penhtől 160 kilométerre fek­vő Kratie tartományi székhe­lyet — jelentette a Kambod­zsai Nemzeti Egységfront hírügynöksége. A hadműve­letekben a kormányerők több száz katonája vesztette éle­tét. A KNEF erői három bombázó repülőgépet és je­lentős mennyiségű hadianya­got zsákmányoltak. A kam­bodzsai hadsereg katonái kö­zül sokan átálltak a felkelők­höz. VÁLASZTÁSOK MÁRCIUS 1-fiN Hétfőn megjelent a spanyol hivatalos lapban a királyi rendelet, amely a parlament feloszlatásáról és március l-re új választások kiírásáról in­tézkedik. H*: " A PAPA — AZ ABORTUSZ ELLEN OIa?z. politikai körökben nagy visszhangot váltott ki a pápának az abortusszal és a válással szembeni állásfog­lalása. II. János Pál újévi első beszédében ugyanis ki­jelentette: „Nem fogadható el, hogy a válás és az abor­Elutazhat-e „téli szabadságra" a sah? Összecsapások Iránban # Teherán (AFP) Sapur Baktiar ellenzéki politikus hétfői rádió- és te­levíziós beszédben felszólí­totta Irán népét, hogy támo­Angolai változások Alig egy hónappal azután, Carlos Rocha tervezési és hogy országszerte megemlé- gazdasági egqüttműködési keztek a portugál gyarmato- minisztert, aki ugyancsak el­sítók és a nyugati hatalmak vesztette a Politikai Bizott­támogatását élvező ellenfor- ságban viselt tisztségét. Ez­cemberében megtartott első kongresszusán a párt elnöke önkritikusan rámutatott, hogy „az általuk elkövetett némely hiba is lehetővé tet­radalmi csoportok fölött ara- zel egy időben megszüntet- te, hogy az események ilyen fordulatot vegyenek. Szer­vezeti gyengeségünk és a tott győzelemről, a függet- ték a miniszterelnöki és mi­lenség elnyeréséről, Luandá- niszterelnök-helyettesi posz­ban összeült az MPLA- tokát. A kormányfő tisztét politikai-ideológiai munka Munkapárt Központi Bizott- hírek szerint egyelőre a köz- hiánya, a szervezeteinkben Ságénak háromnapos rendkí- társasági elnök tölti be. Le- uralkodó liberalizmus, töb­vüli plénuma, amelyen váltották a Jornal de Ango- bek között ezek voltak Agostinho Neto elnökölt. A la és a televízió vezetőségét, azok az okok. amelyek tá­tanácskozás befejezése után új osztályokat hoztak létre pot adtak a frakciósok ma­Paulo Texeira Jorge kül- a pártközpontban, kiegészí- nővereinek..." — hangoz­ügyminiszter közleményt ol- tették a Központi Bizottsá- tatta Neto. vásott fel a rádióban, amely got és a Politikai Bizottsá- Ugyanakkor rámutatott ismertette a plénumnak „a got, és úgy határoztak, hogy arra is, hogy a súlyos gaz­párt és az állam sürgető az ország tizenhat tartomá- dasági nehézségeket csak problémáival" kapcsolatos nyi biztosa a jövőben mi- részben magyarázza az az állásfoglalásait és határoza- niszteri rangot kap. óriási kár. amit a távozó tait. A személyi változásokon gyarmatosítók okoztak az A nyugati országok sajtója túl a Központi Bizottság ha- országnak azzal, hogy meg­érthető okokból különös fi- tározata hangsúlyozza, hogy bénították a kozlekedest, gyeimet szentel a határoza- „tovább kell erősíteni a pár- tönkretették a termelobe­tok belső helyzettel és a ton belüli egységet, fokozni személyi kérdésekkel foglal- kell a párt- és az állam­kozó részének. Mint ismere- apparátusban mutatkozó kis­tes, a központi politikai bl- polgári tendenciák elleni nap este súlyos összecsapás volt a sah ellen tüntetők és a katonaság között Tabriz I zottság elmozdította minisz- harcot, meg kell szilárdítani terelnöki posztjáról és meg- a munkás-paraszt szövetsé­rendezéseket és a hírközlő eszközöket. A másik ok az. hogy az iparban és a mező­gazdaságban is csak lassan áll helyre a termelés. Az ipar teljesítőképessége az óta először hétfőn, a külföldi újságírók előtt néhány perc­re megjelent Reza Pahlavi Iráni sah. A személyével kapcsolatban, az utóbbi na­pokban elterjedt találgatá­sokról az uralkodó kijelen­tette, hogy szeretne „téli szabadságra" utazni, de erre csak akkor kerülhet sor,, ha „az ügyek lehetővé teszik". A Mashhad városában va­sárnap történt összecsapások­ról érkezett adatok 106 halá­los áldozatról szólnak. Vasár­Üzenetváltás Peking, Washington (MTI) Peking teljes jogú diplomá­ciai kapcsolatainak felvétele alkalmából. Carter üzeneté­szolgálná." A pápa beszédét követően Benelli bíboros, fi­renzei érsek élesen támadta azt az olasz törvényt, ame­lyik — bizonyos megkötéssel — megengedi, hogy az olasz kórházakban művi vetélést hajtsanak végre. SZTRÁJK KÍNABAN Egy most megjelent pekin­gi nagybetűs faliújság arról ad hírt, hogy Jühnan kínai tartomány Hszlsungpan kör­zetének nyolc állami gazda­ságában ötvenezer fiatal sztrájkol. A sztrájkoló fiata­lok, akiket nyolv évvel ez­előtt küldtek vidékre a kö­zépiskola elvégzése után Sanghajból, Pekingből, Tien­csinből és más nagyvárosok­ból, követelik, hogy a ható­ságok tegyék lehetővé szá­mukra az azonnali visszaté­rést eredeti lakóhelyükre, il­letve szüleikhez. MERÉNYLET Kedden reggel Ismeretlen tettesek géppisztolyból le­adott sorozattal meggyilkol­ták a tartományi kormány­zóhelyettest a baszkföldi Gui­puzcoa tartomány fővárosá­ban, San Sebastian központ­jában. Jose Maria Herrera, aki egyben a spanyol hadse­reg tisztje, éppen gépkocsijá­ba szállt be, amikor a halá­los lövések érték. ÁREMELÉS AUSZTRIÁBAN Ausztriában január elsejé­től kezdve megdrágultak a tejtermékek — a sajt, a túró és a kefir. A vasúti viteldí­jak 8,3 százalékkal emelked­tek, a városi közlekedési esz­közökön pedig 10 százalékkal drágultak a menetjegyek. A pootai illetékek egyharmadá­val emelkedtek, s csaknem 20 százalékkal drágultak egyes napilapok. Bécsben a háztar­tásigáz-tarifa 7,1 százalékkal emelkedett _ Mtul _ _ ItL7 get"a"ftOTadalmT folyamatot ^3 /vinek csupán '40-50 gassa az általa megalakítan- szerlnt — 26 ember vesztette tagságától Lopo do Nasci- fékezni próbáló kispolgárság szazaléka, s nem több a dó kormányt. Hosszú hetek «*tét. I mentő kormányfőt, továbbá elleni harcban". Jtíyast a mezőgazdas:ágiban Végezetül a Központi Bi- Kávéból például az zottság ülése utáni egyik J973- évi 215 ezer tonna he­beszédében Agostinho Neto ^f" 30 eze1rn„t°l?nát bejelentette, hogy bátoríta- takarítottak be _ 1977-ben. ni kell a kiskereskedőket és fz mezogazdasagi a kisiparosokat a lakosság termelés stagnalása akadá­érdekében kifejtett tevé- 1>'ozza a lakosság ellátását, kenységük fokozására, fel- A párt és a kormány óri­szólította az ország lakossá- ási erőfeszítéseket tett az gát: tegyenek meg mindent ország nemzetközi helyzeté­annak érdekében, hogy va- nek megszilárdítására. Ren­lóra váljanak a termelés nö- dezte kapcsolatait Zairével, velését, a lakosság életszín- a termelés beindítására nvu­vonalának emelését szolgáló gati, főként amerikai, belga elképzelések. és portugál segítséget is Az eseményekkel össze- igénybe vett, a nagy ültet­függésben mindenekelőtt ar- vényeken pedig állami gaz­ra kell emlékeztetni az ol- daságokat létesített. meg­vasót, hogy 1975 november szervezte az állami kereske­11-én, a függetlenség kiki- delmet. Ennek ellenire a áltásának napján, még sú- lakosság ellátása sok helyen lyos harcok folytak az el- továbbra Is akadozik, s eb­lenforradalmi csoportok és ben minden jel szerint sze­a dél-afrikai intervenciós repe volt azoknak a veze­csapatok ellen. Az éopen tőknek, akiket a Központi csak megszerzett független- Bizottság határozata nyó­séget Kuba és a többi szo- mán tisztségükből leváltot­cialista ország internaciona- tak. lista segítségével sikerült A határozatnak gz egység megvédeni. megszilárdítását sürgető A néphatalom megszilár- pontja arra enged követ­dulásával napirendre került keztetni, hogy a leváltott a társadalom átalakítására politkusokat és minisztere­kidolgozott tervek megváló- ket nem csupán kötelessé­sítása. Eközben azonban ki- Sük teljesítésének elmulasz­éleződtek a belső ellentétek, fásában találták bűnösnek, s azok végül is az 1977. má- Erre utal egyebek között a jus 27-1 puccskísérlethez ve- határozatnak az a pontja, zettek. amelyet Nito Alves amelv kimondja, hogy „fo­és Jose Van-Dunem. a Poli- kőzni kell a párt- és az ál­tikai Bizottság tagjai irá- lamannarátusban mutatkozó nvítottak. Erről szólva az kispolgári <m»nl MPLA-Munkapárt 1977 de- harcot". Kanyó András 1979 — az ENSZ nemzetközi gyermekéve 0 New York, Moszkva egyetlen gyermek se ismerje (TASZSZ, AP) a háborút, hogy nyugodt és Az ENSZ-közgyűlés 1976- boldog gyermekkora legyen, ban hozott határozatával Még a világ sok helyén dö­nyilvánította 1979-et a gyer- rögnek a fegyverek, pusztul­tusz elve az ember javát mekek nemzetközi évének. nak nemcsak felnőttek, ha­Az ünnepségsorozat kezde- nem gyermekek is" — hang­te alkalmából a világ min- súlyozta a szovjet államfő, den táján nyilatkozatot ad- Kurt Waldheim, az ENSZ tak ki a politikai vezetők. főtitkára kijelentette: „A jö­Leonyid Brezsnyev hétfőn, vő nemzedékei csak úgy a Szovjet Televízióban el- bontakoztathatják ki az em­hangzott nyilatkozatában beriség alkotóképességét éi méltatta a nemzetközi gyer- szolgálhatják a haladás mekévet. ügyét, ha elismerjük gyer­„A mi feladatunk gondos- mekeink jogait és kielégítjük kodni arról, hogy a világon szükségleteiket." James Carter, az Egyesült r _ „ ,, Államok elnöke és Hua Kuo- £f.n . »fjgSSf^JSS&S­feng, a KKP KB és a Kínai 1111 ^entosegű aktusának Népköztársaság Államtaná nevezte a kapcsolatfelvételt, csának elnöke vasárnap üze- fjH^^'r^fJ netet váltott Washineton ás lagbéke ügyét fogja szolgaim, netet vaitott wasmngton és Hua Kuo_feng az ameri:tai elnökhöz intézett üzenetében szintén úgy vélekedett, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatfelvétele „történel­mi esemény", amely össz­hangban áll a két ország alapvető érdekeivel, és — szerinte — kedvezően fogja befolyásolni a nemzetközi helyzetet is. Ez alkalomból üzenetet váltott az Egyesült Államok és Kína külügyminisztere is. A Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése (parla­ment) az év végén üzenetet intézett a tajvani kínaiak­hoz. Leszögezte, hogy a Kí­nai Népköztársaság Tajvan­nal való kapcsolataiban „tiszteletben fogja tartani a status quót, ésszerű politikát fog folytatni, amely a népi Kínával való újraegyesülés esetében nem lesz a sziget lakosságának kárára". Tóth Béla Móra Ferenc betűösvényein 43. — A béke lekötött ballonja két cölöphöz van hozzácsomózva. Lloyd Georgehoz és Kerenszki­hez... Itt aludt ki a szivar, s amikor újra parazsat fogott volna, Emmi megérkezett. Soha nem tit­kolta, milyen közel érzi magához ezt a szép asszonyt. Arca földerült, s a vezércikk pihent a másik szoba asztalán. Dél körűiig elidőztek, sokszor megszakítva szavuk áradását, mert jött a számvevőség aktakukaca, jött egy marék ke­felevonat, közben hozták a postát, sokszor csö­römpölt a telefon. így aztán az írás is az éj­szakának maradt. Eközben mondom én neki, hogy az én laká­som hűvös is, csöndes is, közel is van, nincs is otthon senki, ha nem veszi tolakodásnak, én elvezetem oda. Érezze, jól magát benne, irjon. — Angyal beszél belőled, Marci, de hát csak nem velem akarod kiszorittatni a családodat? — Ilyen eperérős időben odaidőznek a tanyai nagyanyjuknál, asszonyostul a gyerekek. Föl­másznak egy darab kenyérrel a fára, jóllakot­tan jönnek le. Mink is úgy segítünk magun­kon, ahogy tudunk. Móra 1917-es nyári szabadsága alatt a napok így telnek: Reggel kilenc órára beszökik Szatymazról, délig hivatalnokoskodik, ellátja az olvasókat, a keresztrejtvény-fejtőket, a jótékonysági egyesü­leteket, közben öt-tíz levelet is megereszt, amit a postakönyvbe is beír, s ebéd után oson el a Tükör utcaba dolgozni, öt óra körül megy a szerkesztőségbe, ahol az utolsó vonatig, amely Szatymaz felé jár, elbuzgólkodik. Mint a pontos óra, úgy működik. Tömörkény halála után többféle sóhajtások esnek, de ami szavakban kifejeződik, az inkább így szól: „neki már jó". Tömörkény hiányáért a Hüvelyk Matyi is ki­áltozik. Március 25-én jelent meg utoljára, az­tán június végéig úgy tűnt, azt sem támasztja már föl senki. Eltemették Tömörkénnyel. Az ol­vasók kegyetlenek. Követelték a Napló humo­ros mellékletét. A Napló érdeke követelte a Matyi föltámasztását. Magam is kíváncsi vol­tam rá, hová fér ez még Ferkó bátyám batyu­jába? Azelőtt se szerette mások figuráinak le­vetett ruháit, viseletét magára szedegetni. De hát a lapért, mások kedvéért az ördögöt kihaj­totta a lyukjából is. Neki az öröm, ha másnak örömet jelenthet. A Tömörkény temetése napján esedékes Ma­tyi, akár a rendkívüli kiadások, egy oldalon szaladt ki az utcára, belehajtogatva a rendes formába. Móra, a gyászkeretes oldalon, Tömör­kény kedvenc figurájának, Éliás Csamangónak stílusában búcsúzik Tömörkénytől. Herr Kopráltit. Cukzfürer Éliás Csamangó utolsó levele A legöslegföbb hadúrnak ezön Pár sor írásom sírva címezöm, Ámbátor nem tudom az atrecát, S tán költözés is történt odaát... Mer én úgy nézőm, a jó röggelét, Hogy más parancsnok vötte át helyé' És annak is behívót küldetött, Akinek rendölt örök életöt. Fölségös úr eztet ne vedd zokon, A köpönyegöd szélit csókolom, De ha az embör nem sóhajtana, Hát alighanem mögfulladna ma. Mer máma egytül egyig így vagyunk, Mint a jégverte búza, búsulunk, Előbb magát a Max Kón sírta el S a her Komám, her Sajtos Mikhae1 Nyög a Dob erdő, gyászol a Stochod, A szívünk, mint a gyászdob. úgy dobog, öreg könny mossa a medáliát És földhöz vágtuk a vergóniát. Továbbá még aztat is tudatom, Hogy röszket mostan a kezem nagyon És a leiköm is röszket, mint a húr: Möghált a hétön az ömester XJrl Ugyan azóta fönt is van talán S ott nézdögél a mennyek ajtaján, — Ha mán nem hagytad őtet ide lönn, Te magad mönj elébe, istenöm, Mindjárt a jobb karod felül vezesd, A székit a tied mellé tötesd S a mit beszél, ha rólunk kérdözöl, Aranytollú angyal jegyözze föl... Ezzel bezárom ezön levelem S a pennát mindörökre leteszem. Engöm úgy többet senki se szeret, — Ne várjon többet senki levelet. Tizenöt évig együtt dolgoztak, ha akarták, ki­találták egymás gondolatát, ha akarták, tudtak egymás eszével gondolkozni. Erre ritkán kerül­hetett sor, szerették a magukét használni. De hát most a muszáj azt parancsolta, hogy Tö­mörkény rovatait Móra éltesse. A figurák Tö­mörkény szavával szólnak, Móra fejével gon­dolkoznak. Nyögve a szomorúságtól, játszva csinálja, hogy a szegediek kedvenc újságja meg ne haljon. 1917 májusában a Kecske (így) szaval: — Tudod, pajtás, nem hiszök én ebben a nagy demokrataságban, amit most hirdetnek az urak. Majd, amikór az öreg bárös előre köszön a kisbérösnek, akkor kezdők hinni benne. Ad­dig mindig úgy lösz, ahogy a régi törvény tart­ja; szűr rakja a tüzet, ködmön hordja a fát, frakk melegszik mellette. Engödelmöt kérők! (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom