Délmagyarország, 1978. december (68. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

Péntek, 1978. december 1. 3 Dorozsmán 34 hektár — családi házaknak Sarlós István fogadta Romes Csandrát A pénteken kezdődő IX. magyar békekongresszus al­kalmából hazánkban tartóz­kodó Romes Csandrát, a Béke Világtanács elnökét csütörtökön a Hazafias Nép­front székházában fogadta Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának főtitkára. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen részt vett Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács főtitkára, a Béke Világtanács elnökségé­nek tagja. (MTI) Még a pusztába „néz" a szélmalom llie Verdet elutazott Budapestről Csütörtökön elutazott Bu­dapestről a román küldött­ség, amely llie Verdet-nek, a Román Szocialista Köztár­saság miniszterelnöke első helyettesének, a Román Álla­mi Tervbizottság elnökének 'vezetésével részt vett a ma­I gyár—román gazdasági együttműködési vegves kor­mánybizottság XIV. ülés­szakán. Egyengetik a terepet a Közútépítő Vállalat gépei Régóta gond Szegeden, hogy kevés az építkezésre al­kalmas közművesített terület. Ezen igyekezett segíteni a városi tanács, amikor a dorozsmai szélmalom szomszédsá­gában 34 hektárnyi terüle'et kijelölt családi házak építé­sére. A terepet a Közútépítő Vállalat gépei egyengetik és kiá'sák a szennyvízelvezető árkokat. A vízvezetéket a sze­gedi vízmű dolgozói fektetik le, a villanyt pedig a DÉMASZ szerelői vezetik majd be a felépülő házakba, összesen 271 telket parcel'áznak ki, ezeket az Országos Takarékpénztár értékesíti a dorozsmai fiókján keresztül. Egy-egy telek te­rülete átlagosan 200 négyszögöl le~z. A tervrajzon párhu­zamos hálózatú utcákat tüntettek fel a tervezők, óvoda, is­kola, éle'miszerbolt és szo'gáltatóház is énül maid a közel­ben. A terület már a következő év második felében bét építhető lesz. Uj termékek 1979-től kezdődően közösen kifejlesztett új termékek gyártását kezdik meg a Szol­noki Mezőgép Vállalatnál az NDK legnagyobb mezőgép­gyártó kombinátjával, a 65 ezer munkást foglalkoztató Fortschritt céggel folytatott kooperáció keretében. Az idei export értéke meghaladja a 200 millió forintot Az új megállapodás értelmében a jövő évben Szolnokról a már hagyományos kukoricabeta­karító adaptereken kívül si­lózó és nagy teljesítményű rendfelszedő gépek részegy­ségeit is szállítják az NDK­beli cég által megrendelt mennyiségben. Jubileumi könyvhét Jövőre június 1. és 8. kö­zött rendezik meg a jubileu mi, ünnepi könyvhetet — határozta el az ünnepi könyvhét országos szervező­bizottsága csütörtöki ülésén A kiadói, teriesztöi szakem­berekből álló bizottság dön­tött arró'. hogy a fél évszá­zados jubi'eumát jövőre ün­neplő kulturális rendezvény­sorozatot az eddigieknél is gazdagabb, tartalmasabb programokkal köszöntik. Kitüntetések a békekongresszus alkalmából Á IX. magyar békekongresszus elé Az Országos Béketanács jelentése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a IX. magyar fcéke­.íongresszus alkalmából, a lékemozgalomban kifejtett tevékenységük elismerése­iént Jeney Jenőt, a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Tár­sulat fótitkár-helyettesét, az Országos Béketanács tagját, Karáth Ferencet, a Közle­kedés- és Postaügyi Minisz­Sajtótájékoztató az MHSZ munkájáról Az idei esztendő — az MHSZ megalakulásának 30. évfordulója — a szövetség életének kiemelkedő éve volt. Ezért fokozottabban töreked­tek arra, hogy a lakosság, különösen az ifjúság széles rétegei mind jobban meg­ismerkedjenek az MHSZ cél­jaival, a honvédelmi nevelő munkában betöltött fontos szerepével, mindazokkal a tanulási, szórakozási formák­kal, sportolási lehetőségek­kel, amelyeket a szervezet intézményei, klubjai kínál­nak az érdeklődők számára r— mondotta egyebek között füss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára, a szervezet tevékenységének idei tapasz­talatairól rendezett csütörtö­ki sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a jubileu­mi évforduló alkalmából tar­tott megemlékezések, hazai és nemzetközi rendezvények, versenyek, vetélkedők tovább növelték az MHSZ program­jai iránti érdeklődést. A ta­nácsok. az üzemek, a terme­lőszövetkezetek aktív támo­gatásával és sikeres társa­dalmi munkaakciókkal kor­szerű kiképzési bázisok, lő­terek, tanpályák és egyéb objektumok épültek. térium főosztályvezetőjét, az OBT elnökségének tagját, Lőrinc Tamást, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­nökhelyettesét, az OBT alel­nökét, Sándor István, az Or­szágos ÍBéketanács titkársá­gának osztályvezető-helyette­sét, az OBT tagját, Pethö Tibor, a Magyar Nemzet fő­szerkesztőjét, az OBT elnök­helyettesét, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának alelnökét és Weisz Ferenc protonotárius kanonokot, az OBT tagját, az OBT katoli­kus bizottságának főtitkár­helyettesét a Munka Érdem­rend arany fokozatával tün­tette ki. Tízen a Munka Ér­demrend ezüst, négyen pedig a bronz fokozatát kapták meg. A kitüntetéseket csütörtö­kön az Országház Munkács.v­termében Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke nyújtotta át. Az ün­nepségen jelen volt Sirlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára, Katona Imre, az Elnöki Tanács tit­kára, Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője és Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács főtitkára. Az elmúlt öt esztendőben a magyar békemozgalom kedvező hazai és nemzetkö­zi feltételek között — a VIII. magyar békekongresz­szus útmutatásai alapján — eredményesen tevékenyke­dett a béke építése és vé­delme feladatainak valóra­váltásán — szögezi le az Országos Béketanácsnak a december 1-én kezdődő IX. magyar békekongresszus előtt közzétett jelentése. A beszámoló a továbbiakban kiemeli: a VIII. békekong­resszus azt a kötelezettséget vállalta, hogy a magyar békemozgalom — a párt és a kormány politikáját tá­mogatVd — a hazai és nem­zetközi munkájában min­dent megtesz a béke. az egyetemes haladás ügyének előmozdításáért, az új vi­lágháború kitörésének meg­akadályozásáért, a helyi konfliktusok visszaszorítá­sáért, a fejlett szocialista társadalom éoítésének leg­fontosabb feltétele, a béke megőrzéséért és biztosításá­ért. A magyar békemozga­lom is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt következetes, elvi, a munkásosztály sze­repét biztosító békeéoítő politikájának tekintélye van. Az elmúlt öt esztendő­ben világméretekben erő­södtek a szocializmus pozí­ciói, jelentős eredményeket értek el a nemzeti felszaba­dító mozgalmak, szélesedett a békeszerető erők küzdel­me az enyhülési folyamatok kiterjesztése és elmélyítése érdekében. A szocializmus és a béke erői egységesen lépnek fel a fegyverkezési verseny megállítására. a nukleáris fegyverrel nem rendelkező országok bizton­ságának garantálására vo­natkozó szovjet javaslatok elfogadásáért, a SALT—II. megállapodás aláírásáért, a bécsi haderő- és fegyverzet­csökkentési tárgyalások elő­mozdításáért. E küzdelem­ben kiemelkedő szerepet játszik a nemzetközi béke­mozgalom, a Béke-világta­nács. A magrar békemoz­galom egyidejűleg tesz ele­get hazai és nemzetközi kö­telezettségeinek. Hazánkban a béke ügye nemzeti ügy, s ez páratlan lehetőséget te­remt ahhoz, hogy minden­kihez eljusson. Béke-világtanács akcióinak legkövetkezetesebb támo­gatói. A békemozgalomnak jelentős tényezője a terme­lőszövetkezeti parasztság és a béke építésében, védelmé­ben növekvő szerepe van az értelmiségnek, a tudomány, a technika, a kultúra mű­velőinek. Az Országos Béketanács valamennyi társadalmi és tömegszervezettel. -mozga­lommal együttműködésben, a Hazafias Népfront mozgalmi keretében tevékenykedik. A népfront több mint 4000 bi­zottsága, s a mellettük te­vékenykedő béke-, barátsá­gi és szolidaritási aktivis­ták — a Hazafias Népfront országos vezető testületének útmutatásával — tervszerű, folyamatos békemozgalmi munkát végez. Több mint négymillió dolgozót tömörí­tő szakszervezetek a béke­mozgalom legszélesebb szer­vezett tömegbázisát képezik. A VIII. békekongresszus útmutatásai alapján az el­múlt öt évben jelentősen fejlődött az OBT együttmű­ködése a Szakszervezetek Országos Tanácsával. a szakmai és ágazati szakszer­vezetekkel, amelveknek ve­zető testületei több alka­lommal naoi-endre tűzték a békemozgalmi munka érté­kelését. A Magvar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség is cselekvő résztvevője a bé­kemozgalomnak. Kiszélesedett az OBT és a Magyar—Szovjet Baráti Társaság és tagcsoportjai közötti együttműködés, rendszeres és sokoldalú munkakapcsolat jött létre a Szovjetunióhoz fűződő meg­bonthatatlan barátság ápo­lása, a testvéri ország bé­kepolitikájának támogatása érdekében. Eredményesen bővültek. erősödtek az együttműködés szálai a bé­kemozgalom és a szövetke­zetek, valamint a kiskeres­kedő és a kisipari dolgozók szervezetei között. A Ma­gyar Nők Országos Taná­csa. a Magyar Vöröskereszt, a Tudománvos Ismeretter­jesztő Társulat az elmúlt öt évben munkájának szerves részeként támogatja a béke­mozgalom programjának végrehajtását. 2. Az elmúlt öt évben jelen­tősen fejlődött a magyar békemozgalom tevékenysé­ge, hatékony eszközévé vált a szocialista nemzeti egy­ség erősítésének, a külön­böző világnézetű emberek együttműködésének — álla­pítja meg a jelentés. Áz üzemekben, a vállala­toknál több száz béke. ba­rátság, szolidaritás nevet vi­selő szocialista brigád dol­gozik, amelyek kezdeménye­zően léptek fel a békemoz­galom országos feladatainak valóra váltásában is. Sok gvár, valamint számos me­zőgazdasági nagyüzem. ál­lami gazdaság és termelő­szövetkezet az Országos Bé­ketanáccsal szoros kapcso­latban kezdeményezett ha­tásos helyi akciókat. A MÁV, a Volán, a posta szintén támogatta az Orszá­gos Béketanács akcióprog­ramjainak megvalósítását. A békemozgalom sikerei­nek egvik fő éltető eleme a törsadalom minden osztá­lyának és rétegének a moz­galomban való cselekvő részvétele. A munkástöme­gek hazánkban a béke vé­delmének és építésének. a békés egymás mellett élés politikájának, az imperialis­ta ellenes szolidaritásnak, a 3. A dokumentum ezt köve­tően rámutat: a magyar bé­kemozgalom az utóbbi öt esztendő alatt jelentősen erősödött a tudománvos élet képviselőinek tevékenysége, az OBT bizottságainak, munkacsoportjainak szere­pe. A magyarországi egyhá­zak, az Országos Béketanács katolikus papi bizottságá­nak munkája is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hivő emberek is egyre job­ban felismerik: nincs el­lentmondás hitük és a bé­kemozgalmi munka között. Az egyházak cselekvően tá­mogatják az Országos Bé­ketanács éves programját, részt vesznek megvalósítá­sában. Több nemzetközi egyházi fórum magyar ja­vaslata foglalt állást a bé­két és a biztonságot érintő fontos kérdésekben. A beszámoló az európai békéért, biztonságért és egvüttműködésért folyó küz­delemről szólva aláhúzza: a magyar békemozgalom az Országos Béketanács — szo­ros kapcsolatban az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottságá­val — részt vett a Béhe-vi­lágtaná-snak a helsinki ér­tekezlet összehívását előse­gítő akcióiban. Következete­sen síkraszállt a záróokmány megvalósításáért, az enyhü­lés eredményeinek megszi­lárdításáért. A beszámoló kiemelt fi­gyelmet szentel a fegyver­kezési verseny megállításá­ért, a leszerelésért folytatott küzdelemnek. A magyar békemozgalom a Béke-világtanács leszere­lési akcióihoz kapcsolódva, itthon és külföldön hozzá­járult a háború elutasításá­hoz, és a féktelen fegyver­kezési verseny világméretű elítéléséhez. Országos tö­megmozgalom bontakozott ki a neutronfegyverek be­tiltásáért, és évente a ta­vaszi, valamint őszi akciók leszerelési hetei, tudomá­nyos konferenciái és fóru­mai is napirendre tűzték a fegyverkezési verseny elleni küzdelmet. Az OBT küldöt­tei részt vettek a Béke-vi­lágtanács leszerelési doku­mentumainak, akcióinak ki­dolgozásában. 4. Korunkban a háborús ve­szély elleni fellépés szorosan kapcsolódik függetlenségi harchoz az éhínség, a nyo­mor, a kizsákmányolás elle­ni küzdelemhez, a társadal­mi haladás erőinek sikerei­hez — emeli ki a beszá­moló. Békemozgalmunk te­vékenységében jelentős he­lyet foglal el az Afrika, Ázsia. Latin-Amerika népei­vel vállalt szolidaritás. a gyors, a következetes, a társadalmi szervezetekkel összehangolt fellépés a gyar­mati elnyomás, a neokolo­nializmus, és a faji megkü­lönböztetés ellen. Az OBT a Magyar Szolidaritási Bi­zottságban képviselt szerve­zetekkel szorosan egvüttmű­ködve itthon és külföldön több jelentős nemzetközi ak­ciónak is elindítója volt. Az indokínai népek harcával vállalt szolidaritás a nem­zetközi és a magvar béke­mozgalom történetének leg­kiemelkedőbb fejezete. Tö­retlen szolidaritás övezi ha­zánkban a vietnami néoet a kínai és kambodzsai provo­kációk elleni igazságos küz­delmében is. A magvar bé­kemozgalomban jelentős he­lyet foglal el az imperializ­mus és az izraeli agresszió ellen küzdő arab néoekkel, a palesztinai arab néopel vállalt szolidaritás, támogat­ják Afrika népeinek függet­lenségi harcát, s széles körű szolidaritás kíséri a chilei nénnek a fasizmus elleni küzdelmét. A két kong-esz­szus között az Országos Bé­ke'anács újabb 30 ország békeszervezetével létesített kapcsolatot; jelenleg 127 ország 237 békemozgalmá­val és vsladó személyiségé­vel működik egvütt. Az OBT-nek a Béke-világta­nácosal hagvománvosan jó együttműködése az e'múlt öt évben tovább bővült. A mag"ar javaslatok nyomán számos nemzetközi akció bontakozott ki az eutönai biztonság és együttműködés, a leszerelés üg"ének támo­gatására. a vietnami, chilei és ciprusi nép melletti szo­lidaritási mo'falom szélesí­tésére. Hazánkban is széles körben megemlékeztek a nemzetközi békemozgalom és a BVT megalakulásának negyedszázados évfordulójá­ról. A Szovjetunió és a test­véri szocialista o-s-ágok békemozgalmaival állandó, rednszeres és eredményes az e?"ütt működés. összehan­golt a nemzetközi 'elléoés. Az OBT 92 fetiődő o-szág béke- és' sznUda-'tási s-er­veze*é"el. haladó erőivel tart fenn kapcsolatot. A beszámoló ismerteti a békém n-galom nronaganda­munkáíát. a választott tes­töletek tevékeövségét, s be­fejezésül köszönetet mond mindazoknak, akik segítet­ték a magyar békemozgalom céljának valóraváltását. s hozzájárultak a szocialista Magvarország és a béke ügyének erősítéséhez. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom