Délmagyarország, 1978. december (68. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! oj WYARORSZAG AZ M S Z M P SZEGED VÁROSI BIZ OTTSÁGÁN A K LAPJA 68. évfolyam 283. szám 1978. december péntek Ara: 80 fillér •vlVV 3 Hafez Ál-Ásszad látogatása a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán Hafez Al-Asszad, az Arab Újjászületés Szocialista Párt­iá főtitkára, a Szíriai Arab Köztársaság elnöke és kísé­rete csütörtökön — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Púja Frigyes külügymi­niszter társaságában — ellá­togatott a Zalka Máté Kato­nai Műszaki Főiskolára. A vendégeket megérkezésükkor Czinege Lajos hadseregtábor­nok. honvédelmi miniszter és • főiskola vezetői üdvözöl­ték. Hafez Al-Asszadot, aki hazája fegyveres erőinek fő­parancsnoka is, a főiskola hallgatói katonai tisztelet­adással fogadták, amelynek során felcsendült a szíriai és a magyar Himnusz. Paál György mérnök­ezredes, a főiskola parancs­noka tájékoztatta a vendége­ket a katonai tanintézet tör­ténetéről, szervezeti felépíté­séről, a tisztképzésben be­töltött szerepéről, a tanulmá­nyi munkáról. A látogatás során — bemutató kereté­ben — megtekintettek külön­féle, a Magyar Néphadsereg­ben jelenleg alkalmazott technikai berendezésket, mű­szereket, kiképzési segédesz­közöket, s felkeresték a tisztjelöltek szálláshelyét. Hafez Al-Asszad elismerés­sel nyilatkozott a látottakról, a főiskola tisztképzés! tevé­kénységéröl, s jókívánságait tolmácsolta a katonai tanin­tézet oktatóinak, hallgatói­nak. Apró Antal Csongrád megyében Ülést tartott a Miniszter­tanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács csütörtökön ülést tar­tott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a tudo­mánypolitikai bizottság el­nökének a bizottság leg­utóbbi üléséről szóló jelen­tését amely fontos elhatáro­zásokat tartalmaz a kutató szervezetek és a hasznosító vállalatok közötti kutatási­fejlesztési céltársulások ki­alakításának elősegítésére, a tudományos-műszaki ered­mények gyorsabb és hatéko­nyabb népgazdasági haszno­sítása érdekében. Az országos környezet- és természetvédelmi tanács ja­vaslatára a balatoni környe­zetvédelmi kutatásokat koor­dináló tanács ajánlásokat dolgozott ki a Balaton kör­nyezetvédelmi intézkedéseire a legfontosabb tudományos eredmények és gyakorlati ta­pasztalatok alapján. A kor­mány tudómásul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Apró Antal ellátogatott a szegvári Puskin Tsz kertészetébe a Varsíi Szerződés tagállamainak honvédelmi miniszteri bizottsága A Varsói Szerződés tagálla­mainak honvédelmi minisz­teri bizottsága december első felében tartja Berlinben so­ron következő ülését, ame­lyen a terv szerint megvitat­ják a Varsói Szerződés ka­tonai szervei tevékenységé­nek időszerű kérdéseit. (MTI) Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az országgyűlés elnöke a tegnapi naoot megyénk­ben töltötte. A látogatás a reggeli órákban Szentesen kezdődött, ahol a városi pártbizottság székházában dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Perjési László, a megyei tanács elnöke, va­lamint szentesi vezetők: La­bdái Sándor, a szentesi vá­rosi pártbizottság első titká­ra, Csorba György, a szen­tesi városi tanács elnöke, Mag Pál, a város ország­gyűlési képviselője, vala­mint a pártbizottság több munkatársa fogadták. Ott volt Horváth Árpád, az MSZMP KB munkatársa is. Az üdvözlés után Labádi Sándor adott tájékoztatót el­sősorban a pártélet kérdé­seiről: az alapszervezetek­ben mindenütt bensőségesen emlékeztek meg a KMP megalakulásának 60. évfor­dulójáról. A város kommu­nistái és párton kívüli dol­gozói eredményesen mun­kálkodnak a XI. pártkong­resszus határozatainak vég­rehajtásáért. Beszélt az ez évi ipari rekonstrukciókról, •melyek jelentősen növelik a termelékenységet és az exportlehetőséget. A mező­gazdaság legnagyobb beru­házása a 425 milliós költség­gel az Árpád Tsz-ben épülő üvegház, ahol hajtatott zöld­séget termelnek, zömében exportra. Az NDK-rendsze rü üvegház befejezési határ­ideje 1930 márciusa. Mos! már elhárultak a termálku tak fúrásának ielentősebl akadályai is. Csorba György a városépítés problémáival egészítette ki a tájékoztatót, különösen kiemelve a la­kásépítési terv teljesítésé­nek útjában álló nehézsé­geket. Apró Antal a tájé­koztató kapcsán számos kérdést tett fel, többek kö­zött a termelés gazdaságos­ságával kapcsolatban, vala­mint a termékszerkezet kor­szerűsítéséről. A szentesi program ez­után a Termál Tsz központ­jában folytatódott, ahol a szövetkezet gazdasági és társadalmi vezetői fogad­ták a vendégeket. A megye legnagyobb területű gazda­ságának fejlődéséről Kurucz Márton, a tsz elnöke, ország­gyűlési képviselő adott tájé­koztatást. Hangsúlyozta hogy a gazdálkodás rend­(Folytatás a 2. oldalon.) Bővülő árucsere-forgalom Magyar-román megállapodás Tordai Jenő és Marin Traistaru külkereskedelmi miniszterhelyettesek csütör­tökön Budapesten aláírták az 1979. évi magyar—román árucsere-forgalmi jegyző­könyvet. Az okmány az áru­forgalom 8 százalékos növe­kedésével számol, és értéke eléri a 400 millió rubelt. Figyelemre méltóan növe­kednek a gépipari termékek kölcsönös szállítása, melyek­nek részesedése eléri a 60 százalékot. A magyar gép­ipar jelentős volumenben szállít a román jármű inar "észére motorokat, hátsó hi­dakat és egvéb járműipari fődarabokat. A magyar ex­port fontos tételei a szerszám­gépek, a kohászati berende­zések. a műszerek, az állat­tartási és mezőgazdasági gé­nek. valamint a könnvű- és vegvipari gépek is. A román gépipar a magyar vasút ré­szére 1890 tehervagont, vala­mint 450 lóerős Diesel-hid­raulikus mozdonyokat szállít, figyelemreméltóan növekszik a román szerszámgépek és villamos fogyasztásmérők im­portja, és építőipari gépek­ből, 45 lóerős traktorokból, a kőolajipari berendezésekből és Dacia személykocsikból is tekintélyes tételeket vásáro­rolunk. Magyarország henge­reltárukat, növényvédő sze­reket is szállít, s román föld­gázt, faipari termékeket, ve­gyi- és építőanyagokat vásá­rol. Jelentősek a két ország feketefém és színesfém ko­hászati termékcseréi is. A hazai áruválaszték román gáztíízhelvekkel, zománcozott vaskátoháVkal, és olajkály­hákkal bővül. Növekszik a belkereskedelmi választék­csere és a határ menti me­gyék árucser4ie. amelveknek eívüttes értéke országonként eléri a 20 millió rubelt. Az aláí-ásnál jelen vo't Bíró József kü'ke-eskedelmi miniszter. Rataai Sándor, ha­zánk bukaresti nagvkövete. va'amint Constantin Oimhru. a Román Szocialista Köztár­saság budane«tj nagykövetsé­gének ügyvivője Decemberben összeiií a városi tanács A végrehajtó bizottság üléséről jelentjük Szeged megyei város ta­nácsának végrehajtó bizott­sága ülést tartott csütörtökön délelőtt, Papp Gyula elnök­letével. A testület megtár­gyalta a soron következő ta­nácsülés idejét és napirend­jét, s úgy döntött, hogy a városi tanácsot december 8­án 9 órára összehívja, s megtárgyalásra a következő napirendet javasolja: Jelen­tés az időközi tanácstagi vá­lasztásokról; A várospoliti­kai célkitűzések megvalósítá­sa az ötödik ötéves terv el­ső három évében; A kórház­rendelőintézet tevékenysége; Szeged mezőgazdaságának helyzete és a város ellátásá­ban betöltött szerepe; A ta­nács 1979. évi munkaterve; Előterjesztések, bejelentések, interpellációk. Januártól egységes első fokú tanácsi szervezet A városi tanács októberi ülésén határozatot hozott a tanácsi első fokú szervezet korszerűsítéséről. A végre­hajtő bizottság tegnapi ülé­sén megtárgyalta az ezzel összefüggő gyakorlati intéz­kedéseket is. A határozatnak egyenes következménye, hogy a tanács kerületi hivatalait év végére összevonják, egy­idejűleg megszüntetik a szakigazgatási kirendeltsége­ket, s kidolgozzák a hatósá­gi ügyek intézésének, a la­kosság tájékoztatásának és az ügyfélszolgálat megszer­vezésének elveit. A tanácsi feladatkörbe tar­tozó ügyeket 1979. január i-től Szeged megyei város tanácsa vb hivatala intézi. A hivatal tagozódását a vb a következőképpen határoz­ta meg: a hivatal elnöke, titkárság, egészségügyi osz­tály, építési és közlekedési osztály, igazgatási osztály, pénzügyi osztály. Az állampolgárok hatósági jogkörbe tartozó ügyeinek törvényes és gyors intézése, valamint a lakóterületen mű­ködő párt-, egyéb társadalmi és nem tanácsi szervekkel való együttműködés szem­pontjából kiemelkedő fontos­ságú feladat, hogy a hivatal ügyfélszolgálati irodája és a lakóterületen működő ügy­félszolgálata kellő tájékozta­tást adjon részükre, másrészt a hivatal belső szervezeti egységei rendszeres helyszíni ügyintézést végezzenek a lakóterületi ügyfélszolgálat­nál. Ezáltal lehetővé válik, hogy az ügyfelek mentesül­jenek a hivatal felkeresésé­től. A lakóterületi ügyfél­szolgálat ellátását és a hely­színi ügyintézést a városi szervezési és jogi osztály ke­retében működő társadalom­és területpolitikai csoport munkatársai is segítik és fi­gyelemmel kísérik. A tanács a szervezeti és működési szabályzat módo­sításával a szervezési és jogi osztály mellett önálló gazda­sági hivatalt hozott létre. Ezen belül alakul meg a tár­sadalom- és területpolitikai, szervezési csoport, melynek fontos feladata a kapcsolat­tartás a területen működő párt- és tömegszervezetekkel, a tanácstagok választókerü­leti munkájának és a tanács­kozási központok működésé­nek elősegítése, részvétel • választói gyűlések szervezé­sében és lebonyolításában. Teendői közé tartozik a lakó­területen felmerült tanácsi munkát érintő közérdekű be­jelentések és javaslatok ösz­szegyűjtése, elintézésük szer­vezése és a bejelentők tájé­koztatása, a lakóbizottsági munka szervezése, a társa­dalmi munka szervezésének irányítása. E szervezet révén az egyes lakóterületeknek vá­rospolitikai, városfejlesztési és üzemeltetési kérdésekben az eddiginél hatékonyabb, közvetlen kapcsolata lesz a városi tanácsi vezetéssel. A gazdasági hivatal a városi tanács és szervei, valamint a hivatal működéséhez szüksé­ges anyagi-technikai feltét®, leket biztosítja. M Uj iskola épül Szőregen A város ötéves fejlesztési tervében szerepel Szőregen egy 8 tantermes általános is­kola megépítése. Az iskola a Szerb utca—Templom domb— Szegfű utcák által határolt területen épül. Szőreg közép­kori településrajza mindmáig megőrződött. Az Országos Műemléki Felügyelőség a vá­lasztott terület felhasználásá­val egyetértett, de kérte, hogy az épülő iskola egyedi tervezésű, a műemléki kör­nyezethez tömegében, felület­képző anyagaiban illeszkedő épület legyen. A Szegedi Tervező Vállalat — az Or­szágos Műemléki Felügyelő­ség kikötéseit is figyelembe véve — elkészítette az iskola beruházási programját. A 8 tantermes iskola két külön­álló épületből álL A tanter­meket és oktatói helyisége­ket magában foglaló épület kétszintes, U alakú. Az U szárai között ferdetetős lefe­désű zsibongó helyezkedik eL A tornatermet és az öltöző­ket magában foglaló máso­dik épület egyszintes. A tan­termi szárny szerkezete UNIVAZ, a zsibongó acél vázszerkezetű, acél trupézrv­mez-héjalássaL A tornate­rem a DÉLÉP által gyártott segédüzemi vázszerkezetből készül. Az építkezés költsége több mint 28 millió forint A vb a beruházási progra­mot jóváhagyta. Eszerint a< új iskolának 1980 második negyedévében kell elkészül­nie. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom