Délmagyarország, 1978. június (68. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 68. évfolyam 127. szám 1978. június 1„ csütörtök Ára: 80 fillér AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZ O TTSÁG ÁNAK LAPJA Budapestre érkezett Samora Moises Machel Kádár János üdvözli Samora Moises Machelt A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa meghívására Samora Moises Machelnek, a Mozambiki Félszabadításí Front (FRELIMO) elnökének, a Mozambiki Népi Köztár­saság elnökének vezetésével szerdán mozambiki' párt- és állami küldöttség érkezett hi­vatalos, baráti látogatásra Budapestre. A mozambiki el­nökkel hazánkba érkezett felesége, Graca Machel is. A küldöttség tagjai: Joa­rjuim A. Chissano, a FRE­LIMO Állandó Politikai Bi­zottságának tagja, külügy­miniszter, a nemzetgyűlés ál­landó tagja, Mário G. Ma­chungo, az Állandó Politikai Bizottság tagja, ipar- és energiaügyi miniszter, nem­zetgyűlési képviselő, Jósé Luis Cabaco, a Központi Bi­zottság tagja, közlekedés- és hírközlésügyi miniszter, nem­zetgyűlési képviselő és Sér­gio Vieira, a Központi Bi­zottság tagja, a mozambiki bank elnöke, nemzetgyűlési képviselő. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó, köztük sok fiatal gyűlt ösz­sze a vendégek fogadására. A repülőteret mozambiki, magyar és vörös zászlók, üd­vözlő feliratok díszítették, a betonon katonai díszzászlóalj sorakozott fel csapatzászló­val. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára és felesé­ge, Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke és felesége, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, továbbá Ka­tona Imre, az Elnöki Tanács megbízott titkára, Bíró József külkereskedelmi miniszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, Sol­tész István kohó- és gépipari miniszter, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagjai, Trethon Ferenc munkaügyi miniszter, valamint Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezető­je, Szépvölgyi Zoltán, a fő­városi tanács elnöke, Rácz Pál külügyi államtitkár, Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnöke, a Központi Bizottság tagjai, Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár, továbbá a politikai élet több más vezető személyisége Je­len volt Sütő Gábor, hazánk maputói nagykövete. Ott volt a Budapestre akkreditált diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja. A repülőgépből kilépő vendégeket Kádár János és Losonczi Pál szívélyes, ba­ráti kézfogással, meleg sze­retettel üdvözölte. A díszzászlóalj parancsno­ka jelentést tett a mozam­biki elnöknek, majd fölcsen­dült a mozambiki és a ma­gyar himnusz, közben 21 tü­zérségi díszlövés hangzott el a küldöttség vezetőjének tisz­teletére. Samora Moises Machel Kádár János társaságában ellépett a díszzászlóalj előtt, köszöntötte a katonákat. Út­törők virágcsokrokat nyújtot­tak át az elnöknek és fele­ségének. Samora Moises Ma­chel üdvözölte a küldöttség fogadására megjelent ma­gyar közéleti személyiségeket és a diplomáciai testület tag­jait, majd a vendégek elha­ladtak a mozambiki és ma­gyar zászlókkal integető fő­városiak hosszú sorai előtt A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerdán va­csorát adott a mozambiki párt- és állami küldöttség t'szteletére, az Országház vadásztermében. Részt vett a vacsorán Ká­dár János, Losonczi Pál, Gyenes András, Trautmann Rezső, a kormány több tag­ja, a politikai élet számos vezető személyisége. A szívélyes, baráti han­gulatú vacsorán Kádár Já­nos és Samora Moises Ma­chel pohárköszöntőt mon­dott. Kwsák SdfilrefeMse Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének elnöke szerdán a prágai vár­ban magas szovjet kitünte­tést nvújtott át Gustáv Hu­sáknak, a CSKP KB főtit­kárának, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság elnöké­nek és Vasil Bilaknak, a CSKP KB elnöksége tagjá­nak, a Központi Bizottság titkárának. A két csehszlo­vák vezetőt a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának El­nöksége a közelmúltban tün­tette ki, a két nép barátsága és együttműködés elmélyíté­sében szerzett érdemeikért, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban, a Csehszlovák Kommunista Pártban végzett tevékenysé­gükért, a béke és a szocia­lizmus megszilárdításához nyújtott hozzájárulásukért Szovjet javaslat a fegyverkezési hajsza megfékezéséről m A világban zajló események jelenleg a nemzetközi politika központi kérdésévé teszik a fegyverkezési hajsza meg­szüntetését. Az új fegyverfajták és fegyverrendszerek kidolgozá­sának, gyártásának és rend­szerbe állításának gyorsuló és szélesedő folyamata egyre veszélyesebb formákat ölt. Az országok birtokában levő megsemmisítő erő rohamosan nő, bár már ma is elegendő ahhoz, hogy ha működésbe jön, kérdésessé tegye az em­beri élet fennmaradását a Földön. Ha a fegyverkezési hajsza nem ér véget, vége szakadhat a sok állam és nép hatalmas erőfeszítései árán elért politi­kai enyhülésnek. Ha újból nö­vekedni kezd a katonai öszr szeütközés veszélye, akkor a nemzetközi bizalomnak még a mai szintjét is aligha lehet megőrizni. E bizalom nélkül pedig elképzelhetetlenek az országok közötti normális kapcsolatok. Az emberiség anyag! és szellemi erőforrásainak egyre nagyobb részét felemésztő fegyverkezési hajsza zsákut­cába vezetheti a gazdasági fejlődés egyébként is rendkí­vül bonyolult problémáinak megoldását. A fegyverkezési hajsza folytatódása esetén ne­héz lesz megoldást találni olyan átfogó, az emberiség egészét érintő és az utóbbi év­tizedekben rendkívül idősze­rűvé vált problémákra, mint a megfelelő mennyiségű élel­miszer biztosítása, az alapve­tően új energiaforrások fej­lesztése, az óceánok és a vi­lágűr meghódítása, a beteg­ségek kiküszöbölése, a termé­szeti környezet megóvása. Az alábbiakban ismertetjük a fegyverkezési hajsza megszüntetésének gyakorlati útjairól szóló, az ENSZ­közgyűlés rendkívüli, a leszerelés kérdéseivel foglal­kozó ülésszakán előterjesztett, Moszkvában kedden nyilvánosságra hozott szovjet javaslatot: egyik ága a bizalom növeke­dése és az együttműködés fo­kozódása felé, a másik pedig a kölcsönös félelem és bizal­matlanság fokozódása, a fegy­verek felhalmozódása felé ve­zet. Ezek az utak végső soron vagy a szilárd békéhez, vagy pedig legjobb esetben is a háború szakadékának szélén való egyensúlyozáshoz vezet­nek." Csak egyetlen választás le­hetséges: határozott fordula­tot kell elérni a fegyverkezési hajsza megszüntetéséért ví­vott harcban. Nem szabad több időt elvesztegetni, mivel ez rendkívül súlyos következ­ményekkel járna. III. II. Tagadhatatlan, hogy a fegy­verkezési hajsza korlátozásá­ról a hatvanas és a hetvenes években kötött két- és több­oldalú megállapodások bizo­nyos mértékben fékezték, és ma is fékezik ezt a hajszát, azonban nem állították meg, mivel a megállapodások kor­látozott jellegűek, és nem minden ország, ezen belül nem minden nukleáris hata­lom írta alá őket. A fegyverkezési hajsza kor­látozásáról szóló megállapo­dások létrejöttének üteme ugyanakkor elmarad magá­nak a fegyverkezési hajszá­nak az ütemétől. Ráadásul néhány — s igen veszélyes — irányban a dolgok eljut­hatnak addig a pontig, ame­lyen túl már lehetetlenné vá­lik a fegyverkezési hajsza korlátozásáról szóló, a kölcsö­nös ellenőrzésen alapuló meg­állapodások megkötése. Már folyik azoknak a fegyver­rendszereknek a kidolgozása és hamarosan gyártásuk is megkezdődik, amelyeknek számát és minőségi jellemző­it az eddigi módszerekkel egyáltalán nem lehet ellen­őrizni. A történelem választás elé állította az államokat és a népeket. „A nemzetközi kap­csolatok — mondotta nemrég Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke — olyan válasz­út előtt állnak, amelynek A fegyverkezési hajsza meg­szüntetése minden ország, minden kormány és minden nép közös feladata. Megolda­ni is közösen kell. Ezzel összefüggésben a Szovjetunió, amely változat­lanul a béke és a békés együtt­működés lenini irányvonalát követi, azzal a felhívással és javaslattal fordul az Egyesült Nemzetek Szervezetének min­den tagállamához, hogy a le­hető legrövidebb időn belül tegyék meg a fegyverkezési hajsza megállítását lehetővé tevő lépéseket. A Szovjetunió a maga részéről kész minden lehetséges módon elősegíteni ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalát, s ha szükséges, kész közvetlenül részt venni megvalósításukban. A Szovjetunió tehát java­solja annak megvitatását, hogy miként lehetne megha­tározott időn belül végrehaj­tani a következő intézkedése­ket: — a nukleáris fegyverek valamennyi fajtája gyártásá­nak megszüntetése; — minden más tömegpusz­tító fegyverfajta gyartásának megszüntetése és e fegyverek betiltása; — a nagy romboló erejű új konvencionális fegyverfaj­ták létrehozásának megszün­tetése; — az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa állandó tagjainak és a hozzájuk katonai megállapo­dásokkal kötődő országoknak a lemondása hadseregük és hagyományos fegyverzetük növeléséről. Természetesen nem egysze­rű dolog megállapodásra jut­ni ezekről a kérdésekről. E feladatok megoldását ezért a nukleáris fegyverek gyártásának megszüntetésével kellene kezdeni. fegyverkezés fokozódása je­lenti a fő veszélyforrást, az államok erőfeszítéseiben köz­ponti helyet kell elfoglalniuk azoknak az intézkedéseknek, amelyeknek célja, hogy ezen a területen minél előbb meg­állítsák, majd visszaszorítsák a fegyverkezési hajszát. Nem kétséges, hogy ezt a problémát sokkal könnyebb lett volna megoldani abban az időszakban, amikor a nuk­leáris fegyver még éppencsak megjelent. A Szovjetunió ak­kor pontosan azt javasolta, hogy egyszer s mindenkorra tiltsák be a nukleáris fegy­vert. Javaslatát abban az idő­ben nem fogadták eL Ma a probléma megoldása mérhe­tetlenül nehezebb. Nagy hi­ba lenne azonban azt hinni, hogy végleg lehetetlenné vált a nukleáris fegyverekkel kap­csolatos események fejlődésé­nek visszafordítása. Az álla­mok és a népek nem kevésbé nehéz feladatokba ütköztek politikai és társadalmi téren is, s megtalálták ezek meg­oldását A Szovjetunió határozottan fellép a feladat megoldásá­nak mielőbbi elkezdéséért. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke ismertette a nukleáris fegyverek vala­mennyi fajtája gyártásának megszüntetéséről, az e fegy­verekből felhalmozódott kész­letek fokozatos, a készletek teljes felszámolásához vezető Csökkentéséről szóló javasla­tokat. Most javasoljuk a meg­felelő tárgyalások gyakorlati elkezdésére vonatkozó kérdés megvitatását. Véleményünk szerint a tár­gyalásokon részt kell vennie valamennyi nukleáris hata­lomnak — ha valamelyikük visszautasítaná a tárgyaláso­kon való részvételt, akkor ez a lépés súlyos teherként ne­hezedne politikájára. A meg­beszélésekbe célszerű lenne bekapcsolni néhány nukleáris fegyverrel nem rendelkező ál­lamot is. sának örök időkre való me#­tiltásáról. E célok elérése érdekében a Szovjetunió javasolja, hogy az ENSZ-közgyűlés jelenlegi rendkívüli ülésszaka elvi ha­tározatban nyilvánítsa szük­ségesnek a nukleáris leszere­léssel és az erő alkalmazásá­ról való lemondással kapcso­latos tárgyalások megkezdé­sét, határoöű meg e tárgya­lások előkészítésének rendjét és megkezdésük konkrét idő­pontját Másodszor: a fegyverkezési hajsza beszüntetésével kap­csolatban az egyik legfonto­sabb feladat a nukleáris fegy­verek elterjedésének megaka­dályozása. Az utóbbi évtized­ben, a nukleáris fegyverek eí­terjedésének megakadályozás sáról szóló szerződés megkö­tése óta e feladat megoldásá­ban sikerült jelentősen előbb­re lépni. Nem tettek meg azonban minden szükséges lépést és most újabb erőfeszí­tésekre van szükség. Nyilvánvaló, hogy a nukle­áris fegyver különösen nagy veszélyt jelentene azoknak az államoknak a kezében, ame­lyek konfliktusokkal és fe­szültséggel terhes térségekben vannak. Az említett térségek bármelyikében kirobbanó nukleáris konfliktus egy ál­talános nukleáris összecsapás elindítójává válhatna. Ezért váltanak ki mély nyugtalan­ságot a nukleáris fegyver Dél-Afrikai Köztársaságban és Izraelben történő előállítá­sára vonatkozó, ismertté vált tervek. E tervek megvalósí­tását nem szabad megenged­ni. Ezen kívül biztosítani kell, hogy az államok szélesebb köre, köztük nukleáris fegy­verrel nem rendelkező álla­mok is részt vegyenek a nuk­leáris fegyverek elterjedését megtiltó szerződés rendelke­zései végrehajtásának biztosí­tásában. Ezért figyelmesen meg kell vizsgálni azokat a kívánságokat, amelyeket e kérdéssel kapcsolatban a2 említett államok terjesztenek elő. VI. V. IV. A Szovjetunió a maga ré­széről teljes határozottsággal kijelenti: ellenzi a nukleáris fegyver alkalmazását; csupán rendkívüli körülmények, az ellene, vagy szövetségesei el­len egy másik nukleáris ha­talom által végrehajtott ag­resszió kényszerítheti e végső önvédelmi eszköz igénybevé­telére. Először; mivel a nukleáris Senki sem ringathatja ma­gát illúziókban — nagy és rendkívül bonyolult kérdés­komplexumról van szó. A nukleáris fegyverek gyártásá­nak megszüntetését és a fel­halmozott készletek fokoza­tos megsemmisítését célzó in­tézkedések kidolgozásával és megvalósításával párhuzamo­san és azzal szoros összefüg­gésben erősíteni kell az álla­mok biztonságának politikai és nemzetközi jogi biztosíté­kait. Jelentős előrelépés len­ne ezen a területen, ha a vi­lág valamennyi állama szer­ződésben kötelezné magát ar­ra, hogy lemond az erőszak­nak a nemzetközi kapcsola­tokban történő alkalmazásá­ról A Szovjetunió erre. vo­natkozó javaslatai jól ismer­tek. Az ENSZ-közgyűlés is hozott már határozatot az erőszak nemzetközi kapcsola­tokban történő alkalmazásá­ról való lemondásról és a nukleáris fegyver alkalmazá­sok nukleáris fegyverrel nem rendelkező állam kinyil­vánította azt az igényét, hogy a nukleáris hatalmak tegye­nek még egy lépést — vállal­janak kötelezettséget arra nézve, hogy nem alkalmaznak velük szemben nukleáris fegyvert A Szovjetunió kijelenti, hogy sohasem alkalmaz nuk­leáris fegyvert azon államok­kal szemben, amelyek lemon­danak a nukleáris fegyver gyártásáról és beszerzéséről, és saját területükön nem ren­delkeznek nukleáris fegyver­reL Bármely nukleáris fegy­verrel nem rendelkező állam­mal készek vagyunk külön­megállapodást kötni erről Felszólítjuk az összes többi nukleáris hatalmat hogy kö­vessék példánkat és vállalja­nak hasonló kötelezettsége­ket Az atomfegyvermentes öve­zeteknek a világ különböző térségeiben való létrehozása elősegítheti a nukleáris hábo­rú veszélyének csökkentését, az atomsorompó-szerződés hatékonyabbá tételét. A Szov­jetunió a különböző államok azon törekvését támogató elvi (Folytatás a, 2. oldalonj 42 «

Next

/
Oldalképek
Tartalom