Délmagyarország, 1977. november (67. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-06 / 262. szám

66 Vasárnap, 1977. november (5. Ma nyár wcsetők HiglySsIS távirata A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója alkalmából a magyar ve­zetők üdvözlő táviratot küldtek a szovjet vezetőknek. LEONYID IÍJíCS BREZSNYKV elvtárs­nak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége el. nőkének: ALEKSZEJ NYIKOLAJEVIC8 KOSZIGIN Svtársnak. a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, Moszkva. Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa, vala­mint népünk és a magunk nevében elvtár­si üdvözletünket és legjobb kívánságain­kat küldjük Önöknek. és az Önök szemé­lyében a Szovjetunió Kommunista Pártja Közporti Bizottsugunak, a Szovjetunio Legfel sőbb Tanácsa Elnökségének, a Szov­jetunió Minisztertanácsának es a testvéri szovjet népnek a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 60. évfordulója alkalmából. Hat évtizede az oroszországi prqletariá­tus, lenini pártjának vezetésével szétzúzta a cárizmust, megdöntötte a kizsákmányoló osztályok uralmát és megteremtette a vi­lág első szocialista államat. Ezzel a nagy­szerű történelmi tettel megszűnt a világon a kapitalizmus egyeduralma, kezdetét vetle az. új korszak, amelyben az emberiség Le­nin forradalmi eszméinek fényében feltar­tóztathatatlanul tör előre a béke, s demok­rácia. a szocializmus útján. A szovjet nép rendkívül nehéz körülmé­nyek között, a belső ellenforradalom és a külföldi intervenció elleni harcban és a hit­leri fasizmus elleni győzelmes Nagy Honvédő Háborúban megvédelmezte Október vívmá­nyait. szocialista hazáját, és híven, teljesí­tette történelmi küldetését: óriási áldozatok vállalásával lehetőséget adott, a felszabadí­tott népeknek, hogy a haladás, a szo­cializmus útjára lépjenek. A szovjet hatalom fennáilasa óta a szov­jet nép rendkívüli méretű és ütemű fejlő­dést ért el, országában felépült a fejlett szocialista társadalom, felvirágzott a tudo­mány és a kultúra, kibontakozott a szocia­lista demokrácia, kialakult a Szovjetunió népeinek egyenjogú történelmi közösséfee, s a kommunizmus építésének korszakába lépett. A szovjet nép e történelmi ered­ményeit híven tükrözi a Szovjetunió új al­kotmánya A hat évtized alatt a Szovjet­unió a világ élenjáró országa lett, s ez mél­tán vált ki őszinte elismerést a szocializ­mus es az általános emberi haladás min­den igaz harcosában, a békére vágyó em­berek millióiban szerte a világon. A szocialista forradalom hat győzelmes évtizede elválaszthatatlanul összeforrott a Szovjetunió Kommunista Pártjával, annak lenini politikájával. Lenin pártja a szo­cializmus. a kommunizmus építését irá­nyítva, következetesen valóra váltja Októ­ber eszméit A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom osztagai tisztelettel és megbecsüléssel tekintenek a Szovjetunió Kommunista Partjára, amely a proletár Internacionalizmus eszméjétől vezérelve őszinte és igaz baratja. legfőbb támasza mindazoknak, akik egy jobb világért küz­denek. A gzov.iet állam, a lenini békedekrétum­mal meghirdette az igazságos, demokrati­kus. egyetemes békéért vívott liarc világos programját. A szovjet, hatalom, létezésének elsó pilianatatól vsllia a különböző társa­dalmi berendezkedésű országok békés egy­más mellett élésének lehetőségét és szük­ségességét, s lankadatlanul küzd valóra váltásáért. E kitartó harc eredményeként a nemzetközi életben a hidegháború korsza­kát az enyhülés váltotta fel. Az enyhülés kiszélesítéséért és visszafordíthatatlanná tó­teléért folyó küzdelmet tevékenyen támo­gatják a szocialista közösség országai, a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom, a nemzeti felszabadító mozgalom, a haladó, a békeszerető emberek az egész világon. A magyar nép forradalmi útjának min­den nagy eredménye szorosan összefonódik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom eszméivel é« hatásával. Kommunista pár­tunk megalakítása, az 1010-es Tanácsköz­társaság létrehozása, a százezernyi magyar internacionalista harca az oroszországi for­radalmárok mellett, népünk első válasza volt Október hívó szavára. Október eszméi lelkesítették népünk legjobbjait a fasizmus és a háború ellen folytatott küzdelemben. Népünk sok évszázados harca a nemzeti függetlenségért és a társadalmi haladásért a Szovjetunió diadalmas felszabadító harca nyomán kialakult lehetőségek kihasználá­sával győzött. Szocialista hazánk sikerei elválaszthatatlanok a Szovjetunióhoz fűző­dő mély barátságunktól, kölcsönös előnyö­kön nvugvó együttműködésünktől, a szov­jet nép önzetlen segítségétől. Népünk al­kotásvágya, szocialista hazafisága, inter­nacionalista gondolkodása jegyében fogant a Csepel Vas- és Fémmüvek dolgozóinak kezdeményezéseként országos méreteket öltött munka verseny-mozgalom, a Nagy Október 6Q. évfordulójának tiszteletére. Pártunk, kormányunk és népünk eltökélt szándéka, hogy tovább erősíti a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió megbont­hatatlan. testvéri barátságát. A jubileumi évfordulón az egész magyar nép együtt ünnepel Önökkel. Szívből kí­vánjuk, érjenek el további nagy sikereket a kommunizmus építésében, a Szovjetunió felvirágoztatásában^ a szovjet nép boldo­gulásáért kifejtett nemes tevékenysegük­ben, a világbéke megőrzésében. Éljen november 7., a haladó emberiség ünnepe! Éljen a kommunizmust építő szovjet nép és vezető ereje, a Szovjetunió Kommunista Pártja! Éljen a magyar és a szovjet nép örök, testvéri barátsága! KADAR JÁNOS. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; LOSONCZI PAL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; LAZAR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Levél Odesszába Ukrán Kommunista Párt Odessza Területi Bizottsága. Odessza megyei Tanács Drága Elvtársak! önzetlen segítségével ha­Drága Barátaink! zánkban leraktuk a szocia­Nagyszerű ünnep fénye Iizmus alapjait, és ma a fej­ragyogja be a világot: a lett szocialista társadalmat Nagy Októberi Szocialista építjük. Ezek a történelmi Forradalom 60. évforduló- kézfogások, ez a hat. évti­jának sugárzása. Ezen az zede sugárzó segítőkészség, ünnepen a haladó emberi- szolidaritás őszinte és so­ség egész figyelme a világ első győztes proletárforra­dalmának bölcsője, a Szov­jetunió felé fordul. A fel­szabadult, s forradalmukat már megvívott népek ebből a történelmi forrásból ere­deztetik győzelmüket, s a nemzeti függetlenségükért és a társadalmi megújulá- emlékezünk sért hurcoló nemzeteknek is .történelmi hasem múló *r.eretetté, há­lává nemesedett népünk szi­vében. S amikor a forradalom­ban, a felszabadítusban és a szocialista építésben ka­pott segítséget és pártfogást megköszönjük ezen az ün. nepen, külön figyelemmel meg népeink barátságában Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére kez­deményezett versenymozga­lom; e tisztelet jegyében — területünk felszabadulásá­nak 33. évfordulója idő­pontjában — ez év októbe­rében ünnepi eseménysoro­zattal köszöntötte terüle­tünk lakossága Odessza testvérmegye kommunistáit, dolgozóit. Drága Elvtársak! Kedves Barátaink! Csongrád megye pártbizott­sága, tanácsa és egész dolgos lakossága nevében szívből köszöntjük Odessza megye kommunistáit, egész lakos­ságát a nagy évfordulón. Kívánjuk, hogy Lenin párt­jának vezetésével újabb nagy sikerek kísérjék mun­kájukat, fáradozásukat tör­ténelmi céljaik véghezvite­lében, a kommunista társa, dalom építésében, a világ forradalmi erőinek további támogatásában, az emberi­ség békéjének megőrzésé­ben. E küzdelmükben érzé­seinkkel, gondolatainkkal és cselekvéseinkkel mindig önökkel vagyunk és le­szünk. Éljen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója! Éljen a szovjet tórsada­Október vörös csillaga a re- azokról a szálakról, ame­ményük. íyek Odessza megye és A Szovjetunió Kommu- Csongrád megye testvér­nista Pártja, a szovjet nép kapcsolatait képezik. A II. iránti őszinte és mély tisz- ukrán front hős katonái sza­telet, megbecsülés érzése badítottak fel szülőföldün­tölti el népünket is hiszen ket „ hazánknak ez a taja ilyen hatalmas tortenelmi ... szolgálatot senki más nem el*5ként nyerte e! szabad­tett az emberiségnek; ek- ságát. Több mint két évti­kora áldozatot senki sem zede építjük és ápoljuk Sze­hozott az egyetemes emberi ged és Odessza városok, haladásért. A lenini Októ- Csongrád és Odessza megye ber a világtörténelem pá- kommunistáinak és lakossá­ratian korszakváltásának gának testvéri barátságát, kezdete. Ezt azzal a tudattal tesszük, Nekünk, magyaroknak kü- hogy történelmi utunk egy: lön is fölemelő ez az ün- a szocializmus, a kommu­nep, hiszen a bojsevikok ve- nizmus építése, s hogy si- _ zette osztálytestvéreinkkei kereink a szocialista világ. ]0m vezető érejera Szovjet­százezernyi magyar interna- rendszer erejét fokozzák. unió Kommunista Pártja! cionalista harcolt a fórra. A Nagy Októberi Szocia- Éljen és virágozzék né­dalomban és a polgárhábo- lista Forradalom 60. évfor- peink örök és megbontha­rúban, majd népünk első- dulója nemcsak ünnep szá- tatlan barátsága; gyarapod­ként követte Október pél- munkra, a forradalmi kö- janak testvérmegyei kapcso. dáját és megteremtette 1919- telezettségek számbavétele ben a Magyar Tanácsköz- is. E kötelességek sorában társaságot. Az imperialista mindig első helyen említ­túlerő akkor eltiporta a ma- jük népeink barátságának, gyar nép hősi erőfeszítését, történelmi szövetségének de történelmi igazságtétel- ápolását, a testvérországok ként. a Nagy Október fiai egységének erősítését, a elhbzták 1944—45-ben né- szocialista építőmunka ered­pünk számára is a fels/.a- ményeinek fokozását, és a badulást a fasizmuá uralma világbéke ügyéhez való alól. Az elmúlt több mint nemzeti hozzájárulásunkat, három évtized alatt jól él. E felelősségrendszerben bon­tünk a szabadság adta le- takozott ki országunkban es hetőségekkel. A szovjet nép azon belül megyénkben a lataink! Szeged, .1977. november 7. Elvtársi üdvözlettel: az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága nevében Dr. Komócsin Mihály első titkár a Csongrád megyei Tanács nevében Dr. Perjési László tanácselnök Díszünnepség Budapesten A Nagy Októberi Szocia- ponti Bizottsága, a népköz- voltak társadalmi és tömegé lista Forradalom 60. évfor- társaság Elnöki Tanácsa, a szervezeti vezetők, a mun­dulója alkalmából a Magyar Minisztertanács, a Magyar— kásmozgalom régi harcosai. Szocialista Munkáspárt Köz­Ünnepünk, s liüfif Q^tobsr (Folytatás az 1. oldalról.) nett: „Szovjetellenes kommunizmus nem volt, nincs, és nem is lesz so­ha!..." Egész eddigi sorsunk és pusz­ta létünk is arra Int, hogy mint a szemünk fényéfe, úgy vigyázzunk a Szovjetunióhoz fűződő téstvéri kapcso­latainkra, óvjuk együttműködésünk za­vartalanságát. munkálkodjunk szünte­len gazdagításán, továbbfejlesztésén. F.gyüttműködésünk ma már a társa­dalmi élet minden területére kiterjed, és egyaránt érezteti Jótékony hatását népgazdaságunk fejlődésében, politikai viszonyaink erősítésében, a kultúra széles körű terjedésében is. Egy világ­hatalom és egy kis ország viszonylatá­ban ilyen egyenjogú, a kölcsönös ér­dekeket szem előtt tartó kapcsolatra még soha nem volt példa az országok és az államok történetében. • A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom és a szocialista építés gyakor­lata a Szovjetunióban és a többi test­véri szocialista országban, egyaránt bizonyítja a marxizmus—leninizmus általános érvényét, amely maga is gazdagodott és továbbfejlődött a for­radalmi gyakorlat tapasztalatainak el­méleti általánosításával. Eddigi utunk tanulságai arról győz­tek meg minket: nemzeti létérdekünk ezekből a tapasztniátokból okulni, a hazai, sa:át.o: körülményeknek meg fe lelően alkalmazni A Nauv Októberi Szoc'alivta Forradalom arra tanít minket- semmi sem drágább nekünk mint a dolgozó nép hatalmának szün­telen erősítése és védelme. Történelmi küldetésünk, hogy óvjuk és minden­nap tovább szilárdítsuk a munkás-pa­raszt szövetséget, amely e hatalom po­litikai alapja. Ugyanígy kötelességünk küzdeni a szélesebb értelemben vett szövetségi politikánk sikeréért, a szo­cialista népi-nemzeti egységünkért. Nem feledkezhetünk meg egy pilla­natra sem arról, hogy szakadatlanul erősítsük a munkásosztály pártjának politikai vezető szerepét a társadalmi folyamatok irányításában, a szocialista államiság és a szocialista demokratiz­mus fejlesztése közepette. E törekvé­sünk sikere egyben minden további előrehaladásunk kulcsa. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom nyitotta egész korszak azonban arra is megtanított minket, hogy kü­lönleges figyelmet fordítsunk a gazda­sági kérdésekre, a termelőerők szün­telen fejlesztésére. Ezekkel összhang­ban kötelességünk fejleszteni a szocia­lista termelési viszonyokat, és így emelni a nép jólétét. Soha nem té­veszthetjük szem elől: a szocializmus eszméje az emberért született, a való­ság sem szolgálhat senkit és semmi mást A Szocialista Forradalom gyökere­sen átalakítja a társadalmi viszonyo­kat. Ezért is szerves része a kulturális forradalom, a következetes osztály­harc vfgigvitele a: ideológia területén is. Most, amikor a két világrendszer harcában rendkívül megnevekedett az id -ológia szerepe, de előterb? került, mint a belső fejlődés szük i-gleie is, különösen nagy jelentőséget tulajdresí­tunk az elmúlt hat évtized minden ilyen jellegű tapasztalatának. * Lenin 1920-ban azt írta, hogy az orosz példa minden országnak mutat egyet-mást, méghozzá igen lényegest. A történelem ezt az előrelátást már sokoldalúan bebizonyította. Természe­tesen nem mechanikus másolás igé­nyéről van szó; ettől elsősorban Lenin óvott mindenkit. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom méltó ünneplése egyet jelent tanulságainak alkoto szellemű haszno­sításával. Október szelleme, a lenini eszmék jegyében munkálkodunk pár­tunk irányvonal ának valóra váltásán, a fejlett szocialista társadalom felépí­tésén. Ez a mi dolgunk, és elvégezzük becsülettel. De most,, az ünnep alkal­mából munkánkban egy pillanatra megpihenve, tekintetünk a szovjet em­ber felé fordul. Arra az emberre né­zünk mélységes tisztelettel és a testvér szeretetével, akiről így szólt L. I. Brezsnyev az SZKP XXV. kongresz­szusán: „...És végezetül, az utóbbi hatvan év legfőbb ei-edménye — ma­ga a szovjet ember. Az az ember, aki a kivívott szabadságot a legnehezebb harcokban is meg tudta védeni. Az az ember, aki építette a jövőt, nem kí­mélve erejét, és nem sainalva semmi­lyen áldozatot, aki, miközben kiállt minden megpróbáltatást, maga is tel­jesen megújult, egyesítette magában az eszmei meggyőződést és a hatal­mas életenergiát, a kultúrát, a tudást és azt a képességet, hogy mindezeket hasznosítsa. Az az ember, aki forrón szereti hazáját, egyszersmind követ­kezetes ir.ternacionalista volt és ma­rad..." Uenepün a lenini Nagy Október 60. évfordulóján szívünk minden me­legével köszöntjük valamennyiünk ál­mának, a kommunizmusneii diadalmas építőjét, a szovjet embert! Szovjet Baráti Társaság el- az évforduló alkalmából ki­nöksége és a Hazafias Nép- tüntetettek, a termelés élen front Országos Tanácsa járó dolgozói, a tudományos, szombaton díszünnepséget a kulturális, a művészeti élet rendezett Budapesten, az képviselői is. Az elnökségben Erkel Színházban. foglalt helyet Vlagyimir Pav­A díszünnepség elnökségé- lov> a Szovjetunió budapesti ben. foglalt helyet Aczél nagykövete és Fedőt Krivda vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban - állomásozó szov­jet déli hadseregcsoport pa­roncsnoka is. A szovjet és a magyar himnusz elhangzása után Apró Antal, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság az országgyűlés elnöke nyi­Brutyó Jáiios, a totta me6 az ünnepséget. György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszkú Béla, Fock Jenő, Huszár István, Loson­czi Pál, Nemes Dezső, Né­meth Károly, Övári Miklós, Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Borbély Sándor és Győri Imre, titkárai. KEB elnöke, valamint a majd Losonczi Pál, a Magyar Központi Bizottság, az El- Népköztársaság Elnöki Ta­nöki Tanács, a kormány szá- nácsának elnöke mondott ün­mos tagja. Az elnökség tagjai nepi beszédet. Koszorúzások a fővárosban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizotcsága, a népköztársaság Miniszter­tanácsa és a Haza'ías Nép­front Országos Tanácsa a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója •Ikalmábó] szombaton koszo­a Szabadság téri Szovjet Hő­si Emlékműnél, A szovjet és a magyar himnusz eJhang'ásn után el­helyezték az MSZMP Köz­ponti Bizottsága az y.íucki Tanács, a kor aány és a tq­megszervezetek koszorúját. Szombaton koszorúzási ün­nepséget rendeztek a Lenin­rúzási ünnepseget rendezett szobornál is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom