Délmagyarország, 1977. november (67. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-06 / 262. szám

fíjfltö VILÁG PRO LETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 67. évfolyam 262. szám 1977. november 6., vasárnap Ára: 1 forint S'fe:.?^1 M S ZMP GÁNAK LAPJA népünk, a Nagy 0 irtó: Borbély Sándor, HSZMff* Központi Bizottsőgönoic Kádár János Ik magyar—szovjet barátság átszövi életünket Az MSZMP KB első titkára Kijevben Szombaton reggel Moszk­vából egész napos látoga­tásra Kijevbe, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztár­saság fővárosába érkezett Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titkára, a Szovjetunióban tartózkodó magyar párt- és kormány­küldöttség vezetője. Vele együtt érkezett Marjai Jó­zsef, hazánk moszkvai nagy­követe, a küldöttség tagja. Elkísérte a látogatásra Ká­dár Jánost felesége is. to­vábbá Leúnyid Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, az SZKP KB tagja. Csaknem tizenkét órás út után, pontosan reggel 9 óra­kor futott be a szerelvény a zászlódíszbe öltözött kijevi pályaudvarra, hol Vlagyi­mir Scserbickijjel, az SZKP Politikai Bizottságának tag­jával, az Ukrán KP KB el­ső ' titkárával az élen a köz­társaság és a főváros párt­ás állami vezetői köszöntöt­ték Kádár Jánost és a töb­bi magyar vendéget. A megérkezés után a Köz­ponti Bizottság első titkára virágot, illetve koszorút he­lyezett el a kijevi Lenin emlékművön, az októberi forradalmi emlékműnél és az Ismeretlen Katona sírjá­nál. Kijevben szombaton d után díszünnepséget tartot­tak a Nagy Október jubile­uma tiszteletére. V. Scser­bickij ünnepi megemlékezé­se után Kádár János mon­dott beszédet. T tó nap. amrijr, megrengetté a , világot — e írímet adta'"mű­vének a szemtanú, az amerikai John Reed, a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom krónikása, könyvé­hez Lenin írt előszót, és ebben bizo­nyította: hiteles, igaz. Most, 60 esz­tendő múltán, emlékezünk az embe­riség történelmének e sorsdöntő ese­ményére, amelyről ma már bizton tudjuk, hogy nemcsak megrengette, de alapvetően megváltoztatta, újjá is szülte a világot. Szerte az öreg Földön, az egész ha­ladó világon, a csillagokig jutott em­beriség a sajátjaként ünnepli a Szov­jetunió népeivel együtt a lenini vö­rös fényű hajnalt, a diadalmas Nagy üktóberi Szocialista Forradalmat. E felejthetetlen győzelem olyan társa­dalom előtt nyitotta meg az utat, amely megszünteti az ember minden­fajta kizsákmányolását és elnyomását, ahol a teremtő, alkotó ember a maga Savára fordíthatja munkájának min­den gyümölcsét, és szabadon bonta­koztathatja ki a személyiségének sok­oldalú képességeit. Az emberiség előtt új távlatokat táT a jólét, a szabadság, a társadalmi egyenlőség, a kultúra so­ha nem látott magaslatai felé. A Szovjetunió testvéri szövetségben összeforrott népei történelmileg vi­szonylag rövid idő alatt sikeresen fel­építették a szocialista társadalmi rendszert, és biztosan haladnak a kommunizmus építésének útján. A szocializmus országa gazdaságilag, po­litikailag, katonailag hatalmas erővé vált. A világ népei mélységes tisztelet­tel tekintenek a hős szovjet népre; út­juk és küzdelmük magával ragadó pél­da; a Szovjetunióban látják erkölcsi­politikai támaszukat, reményeik meg­valósulásának. harcuk megvívásának győzelmes ígéretét, legfontosabb fel­tételét. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulójának küszöbén került elfogadásra a Szovjetunió új alkotmánya. Ez az időbeli egybeesés nem véletlen. Példázza, hogy valóra válnak az Október által meghirdetett eszmék, a lenini útmutatások. Az új alkotmány a szovjet nép kezében ha­tékony fegyver Október lenini esz­méinek megvalósításában, a kommu­nizmus sikeres építésében. • A Szovjetuniónak döntő és, soha el nem évülő érdeme van a fasizmus ka­tonai megsemmisítésében, abban, hogy az emberiség megmenekült a világ le­PAPP GYÖRGY METSZETE tgézSsána .törő barpa'pestistől. A jszoy­jeí rifcp fiai éé láíiyaf. a'"hősök' nem­zedéke nem hiába, áldozta vérét- és életét. Nekik köszönhető, hogy az em­ber szabadságvágya jutott diadalra, győzött az igazi demokrácia, a haladás. eszméje, és e történelmi diadal ered­ményeként, egész sor ország szakadt ki a kapitalizmus világrendszeréből, megvalósították a népi demokratikus forradalmat, a szocializmus útjára léptek. Ma már a szocializmus a Föld valamennyi kontinensére kiterjedő világrendszerré és egyben korunk meghatározó erejévé vált. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalommal egy időben a kapitalizmus megszűnt az egész világot átfogó, egy­séges világrendszert alkotni. Kezdetét vette általános válsága, amely társa­dalmi életének minden területére ki­terjedt. A szocializmus valósága és eredményei új és kedvező feltételeket teremtettek a kapitalista országok munkásosztályának harcához is. A kizsákmányolás, a gyarmati sors mellett az emberiség történetének leg­borzalmasabb és legkegyetlenebb feje­zetei a háborúk. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom a népek béke­harcához is új feltételeket teremtett. A háborúk ellen küzdő milliók béke­óhaját, harci elszántságát ma már a szocializmus országainak békepolitiká­ja és katonai ereje támasztja alá. Ez az a politika és ez az az erő, amelyek együtt biztosítják a világ népei remé­nyeinek megvalósulását, a béke tartós megőrzését. A magyar munkásosztály joggal büszke arra, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom útmutatásait, tanulságait megértve, elsőként követ­te a történelmi példát, és 1919-ben ki­vívta a Tanácsköztársaságot. Hazánk munkásosztályát és parasztságát már az első perctől kezdve a szolidaritás eltéphetetlen szálai fűzték a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalomhoz. Ezt bizonyítja annak a több mint százezer magyar internacionalistának hősi pél­dája, akik a szovjethatalom védelmé­re fogtak fegyvert a polgárháború éveiben. A magyar nép soha nem felejti el, hogy a Nagy Októberi Szocialista For­radalom vörös csillagos katonái hoz­ták el számára 1945 tavaszán a sza­badságot, és történelmünk gyökeresen új fejezetét nyitották meg ezzel. Min­dig kegyelettel emlékezünk a szabad­ságunkért életüket áldozó hősökre, akik. azért'óntdtták vérüket, hogy mi emberhez méltóan élhessünk. Jól tudjük,. hogy 1945. április 4-e, á népi demokratikus forradalom, nem győzhetett volna 1917. októbere nélkül. Ezért méltán nagy ünnepe november 7-e a magyar népnek is. A történelmi múlton, az eszmei-politikai közösségen túl összeköt bennünket a kölcsönös érdekeltség országaink szooialista épí­tőmunkájának sikereiben, közös fele­lősségünk a szocializmus, a béke és a társadalmi haladás ügyének győzel­méért. Felismerik ezt azonban az el­lenfeleink is. ezért követnek el min­dent, hogy éket verjenek közénk. Med­dő próbálkozás, mert soha nem felejt­jük a történelmi tanulságot, ame­lyet Kádár János elvtárs így összege­(Folytatás a 2. oldalon.) A Nagy Október — új fejezet a történelemben Nagy örömünkre szolgál — kezdte1 beszédét Kádár János —, hogy részt vehe­tünk most itt, Kijevben ezen a felemelő ünnepségen, ame­lyen Szovjet-Ukrajna meg­emlékezik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vi­lágtörténelmi jelentőségű győzelmének 60. évforduló­járól. őszinte köszönetet mondok Scserbickij elvtárs­nak, minden ukrán bará­tunknak a meghívásért, a baráti fogadtatásért. Üdvöz­löm az ünnepi ülés elnöksé­gét, minden résztvevőjét. Átadom Önöknek és az Önök személyében az ukrán kom­munistáknak, a Szovjet-Uk­rajna minden dolgozójának a magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép testvéri üdvözletét és legjobb kívánságait. Elvtársak! Felejthetetlen élményben volt részünk az elmúlt na­pokban Moszkvában, ahol jelen lehettünk a Nagy Ok­tóber 60. évfordulójának köz­ponti ünnepségén. Közeli és tisztelt barátunk, Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárs nagy hatású beszédét, a felszóla­lók szai-ait, az egész ünnep­séget áthatották és beragyog­ták a szovjet forradalom lánglelkű ihletőjének és ve­zérének, a halhatatlan Vla­gyimir Iljics Leninnek dia­dalmasan beteljesülő eszméi. A szovjet nép — amely megteremtette a világ első szocialista államát és társa­dalmát, ahol minden hata­lom a dolgozó népé és meg­szűnt az embernek ember általi kizsákmányolása — valóban új lapot nyitott az emberiség történelmében. A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom győzelme nyitotta meg a szocialista fejlődés útját és valósította (Folytatás a 3. oldalon.) Somogyi Károlyné felvételei DÍSZÜNNEPSÉG SZEGEDEN. Az MSZMP Csongrád megyei és Szeged városi bizott­sága, a Csongrád megyei tanács és Szeged város tanácsa, a Hazafias Népfront megyei és szegedi bizottsága a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére teg­nap, szombaton este díszünnepséget rendezett a Szegedi Nemzeti Színházban. Képünkön: az ünnepség elnöksége. Török József, a szegedi pártbizottság első titkára beszédét mond­ja. Tudósításunk a 3. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom