Délmagyarország, 1975. február (65. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-02 / 28. szám

122 VASÁRNAP, 1975. FEBRUÁR 2. Gerclyet Endre El ne felejtsd megkérdezni A közeljövőben jelenik meg Gerelyes Endre posztumusz novellás kötele, amelynek elbeszéléseit régebbi kötetek anyagából, illetve fo-' lyóiraiokban, napilapokban megjelent müvekből az író felesége válo­gatta. 1063-től 1067-ig Gerelyes Endre Szegeden élt, a tanárképző fő­iskola magyar irodalomtörténeti tanszékének tanára volt. Hagyatéká­ból való az El ne felejtsd megkérdezni cimu elbeszélés. B eszélgetésünk, amely körül­belül negyedórája tartott, pillanatok alatt megtelitó­dott feszül tsóggel, mert a velem szemben ülő fiatalember szálkás hangon megkérdezte tőlem: — ügye, maga újságíró? — Nem — válaszoltam az Igaz­ságnak megfelelően. — Tanár va­gyok. Illetve lehet, hogy csak vol­tam. — Aha. Tudja, csak azért kér­deztem. ezt, mert már engem so­kan átvertek. En nem akartam hagyni magam, csak mire éezbe­Uaptam ,.. akkorra átdobtak. Szó­val, maga tanár? — Miért akarnám átverni? Az üagyok. — Tudja a fene — vont vállat •— Lehet, hogy nem is tanár. Ha­nem hekus. A békéscsabai vasúti váróte­remben beszélgettünk, és noha életem során már néhány alka­lommal, ahogy mondani szokták, „szorított a kapca", most olyan lélektani feladat előtt álltam, amely megoldásának még a mód­ját sem sejtettem. Ugyanis az volt a helyzet hogy egy bírósági tárgyalásra utaztam. Akkoriban — ez évekkel ezelőtt történt —, Szegeden dolgoztam, és valamelyik vidám este befeje­a5 mozzanataként, nagyon össze­vesztem egy taxisofőrrel. Velem született tapintatom miatt sem­miképpen sem szeretném meg­sérteni, de hazug és dörzsölt alak volt A tényálláshoz tartozik, hogy azokban az esztendőkben különféle stricik Szegeden több sofőrt megtámadtak, söt előfor­dult, hogy szembeszálltak még e rendőrökkel is. Ezért amikor ez a „pilóta bécsi" stoppolt egy rendőr előtt, természete^, hogy nekem semmi esélyem nem volt. Az volt a nagy baj, hogy a rend­örségen, ahol mindent ki kellett raknom a zsebeimből, közölték velem, hogy lehetséges, hogy nem volt a kezemben, de a zsebemben mindenesetre ott volt egy zseb­kés. Es nekem, annak rendje és módja szerint, meg kellett jelen­nem az idézésben megjelölt na­pon és órában a tárgyaláson, ahol ellenem vallott egy taxisofőr — saolgaiatban hatósági közeg —, ős ahol a rendőrség emberei, ha okosan és tisztességesen is, meg­őrizték semlegességüket, nem tudtam szabadulni attól a gondo­lattól, hogy neki, talán évtizedek óta szegedi lakosnak, jobban hisznek, mint nekem. Valószínű, hogy ez a számomra teljesen szokatlan helyzet olyan telkiállapotba hozott hogy ami­kor ezt a Békéscsabán velem szemben üldögélő fiatalembert nézegettem, kék szemeit ellen­szenvesnek találtam, keskeny válla és rosszul szabott kabátja felingerelt határozottan idegesí­tett, és egy idő után mér nem akartam beszélgetni vele. Pedig nem volt szószátyár, éppen ellen­kezőleg. Csak néha lökött ki ma­gából egy-egy mondatot, és ál­landóan cigarettázott. A népi szó­lás szerint „az emberből kibújik az ördög". Velem is ez történt. Mivel sz előbb gyanakodva vé­gigmért és megkérdezte, hogy he­kus vagyok-e, kéjjel elmeséltem neki, hogy nem vagyak az, ós • egy bírósági tárgyalásra utazom. — Aha. Akkor maga ügyvéd. Logikáját annyira szegényesnek találtam, hogy egy percig nagyon alaposan fontolgattam, ne játsz­szam-e vele. Hiszen csak egy so­katmondó, dölyfös és enyhén os­toba mosollyal kellett volna vá­laszolnom, hogy a fiatalembert meggyőzzem arról, amit ő megin­gathatatlannak tartott, és ami képtelenség és ostobaság volt. Le akartam zárni ezt a beszélgetést. — A maga dolga, hogy hekus­nak, vagy ügyvédnek néz-e, és az is a maga dolga, hogy elhiszi vagy kétségbe vonja azt, hogy ta­nár vagyok, a véleményéhez sem­miféle közöm nincsen. Vádlott­ként megyek e bíróságra, és ha addig nem alszik el, egy félóra múlva költsön fel. Nem akartam, egyébként nem is tudtam volna aludni, egysze­rűen csak kíváncsi voltam, hogy mit mond, hogyan reagál, vagy mit kérdez. Nagyon meglepett és nagyon imponált nekem ez a fia­talember, aki csaknem derűsen nézett rám, beleegyezően meg­biccentette a fejét, és egy újabb cigarettára gyújtott. Megsértett, mert nem volt hajlandó sem cso­dálkozni, sem megijedni. — Azért megyek Szegedre, a bíróságra;, mert egy taxisofőrt le akartam' szúrni. — Igen? — enyhe érdeklődéssel pillantott rám- — Éa valóban le akarta szúrni? Most is a zsebemben van egy bicska. — Az Jő — Ezután hátrahaj­totta a fej£t, álmatagon nézegette a mennyezetet, ós cigarettázott. — Szóval maga tényleg tárgya­lásra megy? Nem szeretek hazudni, azonban fölöslegesen dicsekedni sem. Azt hiszem, ez - elsősorban nem jel­lemkérdés, a hazudozást kényel­metlennek, ízléstelennek és rrf­vótlannak találom. Ezért méreg­be gurulva, és állampolgári jo­gom teljes tudatában, előrántot­tam a személyi igazolványomat, ós benne az idézést, — Tessék. Hosszan és alaposan megvizs­gálta mindkét okmányt, majd rámpillantott, és becsületszavam­ra úgy éreztem, hogy szeméből derű és elismerés sugárzik. — Hiszen maga tényleg vád­lott! — Nahát akkor — ordítottam rá mérgesen, mert harminchat órája nem aludtam, és feszült­séggel töltöttek el a rám váró, legközelebbi órák. — Legyen szí­ves, tiszteljen. Egész pontosan szeretném ele­mezni — ez afféle írói erőpróba is —, hogy miért éreztem hiúsá­gomban sértve magam. Nézze meg az ember! Itt ül ez a kis, keskeny vállú ürge, és nem ve­szi észre, vagy nem akarja ész­revenni, hogy kimerült vagyok, hogy a rám váró furcsa, szokat­lan és riasztó tényektől feldúlva talán akkor sem tudnék moso­lyogni, hogyha minden erőmet megfeszíteném is. ö pedig Itt ffi velem szemben, cigarettázik, és nyugodtan néz. Egyszeresek megszólalt — Magának iszonyú bűne! te­hetnek. Szegeden az Alsóváros­ban ellopott két tyúkot, ezeket természetesen feketepiaci áron értékesítette, szülei emiatt kita­gadták, és most nincs hová men­nie, csak a bíróságra. Ekkor kezdtem tisztelni. — Egy dologban — emeltem fel az ujjamat — tévedett. Három tyúkot és egy orpington kakast loptam el. Most azonban majd én folytatom, és megmondom, hogy miért ilyen lekicsinylően szemtelen és miért hallgat. Csa­ládjában természetesen vallásos nevelést kapott, gyermekkora azonban igen nehéz volt, mivel a nagymamája hithű katolikus volt, édesatyja pedig református pres­biter. Igaz? — Igaz. — Most mosolyodott el először. — Maga óriási lélek­búvár. — Azonkívül — folytattam kö­nyörtelenül — csaknem bizonyos vagyok abban, hogy vagy egy öregasszonynak, vagy nyűgösködő szerelmesének, vagy egy vetély­társának a fejét baltával szét­verte. Nem kell válaszolni — va­lami különös vidámság öntötte el, és ezért komoran összevontam a szemöldökömet — maga nyitott könyvként áll előttem. — Bizony. Ekkor öblögetni kezdett a hangszóró, és befutott a Szegedre menő vonat, amely a bíróságra visz. Szomorú voltam, és majd­nem félszegen nézegettem ezt a furcsa kisfiút. — Jól van — mondta és ciga­rettázott — menjen csak, itt van a vonata. Ekkorra már megtorpant a mozdony, vastestéből vizet és ola­jat csöpögtetett, és szerteszet küldte a gőzt. Mögötte rosszul világított személykocsik sorakoz­tak. Felkaptam a kabátomat, és mégegyszer visszafordultam. Eb­ben a pillanatban mindazoktól, akik szeretnek engem és bíznak bennem, távol, és nagyon egyedül voltam, ezért egyszerűen szüksé­gem volt egy utolsó pillantásra. — Milyen előnye van! — mondta, és megcsóválta a fejét. Hiszen már a bíróságra megy. Én meg még... A vonat elindult, és ezzel a fiúval nem találkoztam többé. Amikor a tárgyalás lezajlott, és megszabadultam ettől a normális állampolgárnak iszonyú súlytól, amikor már kint ültem a szegedi váróteremben, és a pesti gyorsot vártam, csak akkor gondoltam arra, hogy ettől a fiútól én nem kérdeztem semmit. Es azóta szé­gyenkezem. A városi könyvtár centenáriuma Az első szegedi nyilvános könyvtár ma S2áz esztendeje, 1875. február 2-án nyílt meg a fő­reáltanoda — a mai központi egyetem — épü­letének jobb szárnyéban, a földszinti hátsó sa­rokszobában. Alapszabályzatának 11. pontja ki­mondotta: „A közkönyvtár könyveinek kiköl­csönzése vagy a könyvtár olvasótermében való használata ingyenes." A 12. pont pedig így szólt: „Mindazok, kik a könyvtárból könyveket kölcsö­nözni óhajtanak, a könyvtárnok által meghatá­rozandó s hirlapilag közzéteendő időben a könyv­tár helyiségében személyesen jelentkezzenek, hol a kölcsönviendő könyv címe vagy sorszámának bemondása mellett a bírni óhajtott könyv tér­tetvény mellett kiadatik." Korábban Szegeden csak testületi (egyházi, iskolai, kaszinói stb.) és magánkönyvtárak vol­tak. Az első szegedi könyvtár a ferencrendi ko­lostor 1468-ban alapított gyűjteménye volt, szá­mos kézirattal és ősnyomtatvánnyal. A sok vi­szontagság utén megmaradt, csonka gyűjtemény ma az egyetemi könyvtárban található. A pia­risták (1720), minoriták (1739) könyvtárai után, 1830-ban alapították a belvárosi kaszinó könyv­tárát, amely tagjai számára már kölcsönzött. Az első olyan könyvtár, amely elvben minden­kinek adott kölcsön könyvet, Bába Imre (1819— 1871) alapítása volt. A derék könyvkötő hozta létre 1848-ban az első könyvkereskedést is, amelyből kihajtott 1850-ben az első kölcsön­könyvtár, majd 1862-ben a híres Bába-nyomda. (Ez utóbbi főként fiának, Bába Sándornak a ve­zetése alatt, 1877 és 1896 között megjelent köny­veivel vált híressé, ö adta ki Tömörkény első könyvét is.) Szintén magánvállalkozás volt a második sze­gedi kölcsönkönyvtár is: 1865-ben Traub Bernát és társa alapította. Később Schulhof Károly is létesített kölcsönkönyvtárat. Értékes magánkönyvtárai is voltak a 19. szá­zad Szegedjének. A legjelentősebb Löw Immá­nuel főrabbinak csaknem 6000 kötetes könyvtára. Körülbelül 2500—2500 kötete volt Enyedi Lukács­nak, a Szegedi Napló főszerkesztőjének, Oltványi Pál prépostnak, Reizner János főjegyzőnek és Zsótér Andor hajótulajdonosnak. Amikor a városi tanács — még 1873-ban — határozatot hozott városi nyilvános könyvtár föl­állítására, Bába Imre árverésre bocsátotta a ma­ga kölcsönkönyvtárát. Egy részét megvette <t város, s ez lett az új közkönyvtár alapja. A száz év előtti megnyitást követően a2 első szegedi nyilvános könyvtár Tóth Antal kegyes­rendi tanár vezetése alatt szépen gyarapodott, s hamarosan elérte a 3000 kötetet. Már éppen tár­gyaltak arról, hogy megszerezzék a városi könyvtár részére néhai Kubinyi Ágoston értékes gyűjteményét, amikor az 1876. évi országos ki­állítás miatt az első szegedi közkönyvtár mű­ködése félbeszakadt. A kiállítás céljára ugyanis föl kellett szabadítani az egész épületet, igy a könyveket ládákba kellett csomagolni. Ez végzetesnek bizonyult az első szegedi köz­könyvtári kezdeményezésre. Többé a könyvtár nem folytathatta működését, sőt a kölcsönzött könyveket — még rendőrségi beavatkozásra sem — lehetett visszaszerezni. A maradék a ládákból az 1880-ban alapított éa 1883-ban megnyílt új városi közkönyvtárba, a Somogyi-könyvtárba került. A Somogyi-könyvtár átvett 1507 kötetet, de ebből a duplumokat át­adta a szatymazi gazdakörnek, így végeredmény­ben csak 1027 kötet került a Somogyi-könyvtár állományába. Ezt, az alapító kívánsága szerint, a Somogyi Károly-féle alapítványi anyagtól elkü­lönítve kezelték. Két évig működött tehát mindössze az első szegedi közkönyvtár, de sorsa mindenképpen ta­nulságos. Egyrészt megszületése jelezte az álta­lános igényt a kiegyezés után szabadabban fej­lődő városban; másrészt tetszhalottsága azt mu­tatta, hogy azért a kultúra és a könyv mégis­csak másodrendű valami volt a kapitalizálódás útján megindult Szegeden. Senki sem tagadja az 1876. évi országos kiállítás nagy gazdasági, sőt társadalmi jelentőségét, de azért mégiscsak jel­lemző, hogy ez az első városi közkönyvtár ha­lálát kívánta meg, mert a nagy prosperitásban nem gondoltak a jobblétre szenderült könyvtár gondjának megoldáséval, vagy ha netán gondol­tak ls, erejük már nem futotta arra, hogy a kiál­lítás után visszaállításáról gondoskodjanak. Ugyanakkor a könyvtár mégsem volt hiába, mert hiszen azzal, hogy töredéke helyet kapott a Somogyi-könyvtárban, egyszersmind a köz­könyvtári gondolat szegedi folytonosságát is jel­képezte. A Somogyi-könyvtár 1883-ban ugyanott nyilt meg, ahol száz éve az első szegedi nyilvá­nos könyvtár: a mai központi egyetem épületé­nek a Somogyi utcai szárnyában. Ezért is kapta egyidejűleg az az utca a könyvtáralapító nevét. PÉTER LÁSZLÓ A KGST-országokkal, elsősorban a Szovjetunió. val fennálló együttműködésünk fontos része az egyesitett villamosenergia-rendszerben való rész­vételünk. Átalakult az ország energiaszerkozete, ma már kőolaj hót és földgázból származik a felhasznált összes ener giának több mint fele. Kőolajszükségletünknek három­negyed részét, hatalmas csőrendszeren keresztül, » Szovjetunióból kapjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom