Délmagyarország, 1974. október (64. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-10 / 237. szám

CSÜTÖRTÖK, 1974. OKTÓBER 10. s Munkaalkalmak Felveszünk adminisztrációban jártas munkaerőket, gépírókat, továbbá vas- és műszaki keres­kedő szakképzettségű dolgozó­kat áruösszeállitói munkakörbe, raktári kisegítő munkásokat szakképzettség nélkül (későbbiek során szakmai továbbképzésük biztosítva), raktári rakodókat és éjjeliőröket, lehet nyugdíjas ls. VIDIA Kirendeltsége, Szeged, Bakay Nándor u. 32. Kőművest és segédmunkásokat felvesz szegedi munkahelyre a Tápéi Költségvetési Üzem, Tápé, Kikötő sor 83. Fizetés megegye­zés szerint. Közép-magyarországi nagyvál­lalat pályázatot hirdet műszaki előadó munkakör betöltésére, gépipari technikummal vagy en­nél magasabb képesítéssel ren­delkező munkavállaló részére. Pályázatokat részletes önéletrajz, előző munkahelyek és fizetési igény megjelöléssel: „Január 1. 440 «U" jeligére a Hirdetőbe kér­jük. Az Utasellátó Vállalat Bács— Csongrád megyei Igazgatósága felvételre keres tisztviselői mun­kakörbe 2 elszámolót, továbbá 1 tisztviselőt változó munkahely­re. Munkaidő: heti 44 óra. In­gyenes és kedvezményes utazást biztosítunk az ország vasútvo­nalain. Jelentkezést Szeged, So­mogyi Bcla u. 11. alá kérjük. A Szegedi Gyufagyár két mű­szakos üzemébe női munkavál­lalókat vesz fel. Bölcsődével, napközi otthonnal és üzemi ét­kezdével az üzem rendelkezik. Jelentkezés naponta fél 8-tól, a portan. Vegyészmérnököt keres a KSZV Szegedi Kenderfonógyá­ra. Kérjük, hogy jelentkezzenek olyan szakemberek, akik a po­lioleflnek feldolgozásában, eset­leg ennek elektrotechnikai vo­natkozásában is Jelentősebb is­merettel rendelkeznek. Ugyan­csak keresünk felvételre ve­gyésztechnikust ls, aki laborató­riumi, minőségi vizsgálatokat fog végezni. Jelentkezés lehető­leg személyesen a személyzeti osztályon, Szeged, Londoni krt. 3. sz. JO KERESETI LEHETŐSÉG! Fcrfl kocsikísérőket felveszünk, teljesítménybérezés mellett. FÜ­SZERT-flók, Szeged, Maros u. 29. Tehergépkocsi-vezetőt, raktá­rost és asztalos szakmunkást felvesz az Alföldi Bútorgyár, Szeged, Cserzy Mihály u. 11. Főfoglalkozású munkakörbe pénzbeszedőt felveszünk. KIOSZ Körzeti Csoport. Szeged, Hor­váth Mihály u. 3. Mérlegképes pénzügyi csoport­vezetőt, vizsgázott gépkocsi elő­adót, valamint gépíró adminiszt­rátort alkalmazunk. Jelentkezé­seket „Nagykereskedelem — 4025 12" jeligére kérjük a Sajtó­házba. ... Érettségizett, gépelni tudó ad­minisztrátort- felvesz a Szücsipa­ri Szövetkezet. Tolbuhin sgt. 98. A desztri Maros Mg. Tsz kivi­telezési gyakorlattal rendelkező építésztechnikust keres azonnali felvételre. Jelentkezés személye­sen a tsz építésvezetőjénél. Tele­fon: Dcszk €. Felvételre keresünk asztalos szakmunkásokat, villanyszerelőt, férfi segédmunkásokat, anyag­mozgató-máglyázó munkakör­be, valamint műszaki ügyinté­zőnek gyakorlattal rendelkező faipari technikust. Tisza Bútor­ipari Vállalat 3. sz. Szeged, Le­nin krt. 25. Gyakorlattal rendelkező elekt­romos tervezőt, felsőfokú tech­nikusi végzettséggel felveszünk. Napi 4 órás foglalkoztatásra a reggeli órákra takarítónőt kere­sünk, lehet mellékfoglalkozta­tásban ls. Energiagazdálkodási Intézet, Szeged, Bajcsy-Zs. a. 9—11. sz. A Szegedi Ruhagyár felvesz hőkezelőket, takarítónőket, ud­vart segédmunkásokat. Jelent­kezés a vállalat munkaerő-gaz­dálkodásán. Felvételre keresünk munkavál­lalókat az alábbi munkakörök­be: terltőnő, varrodai szakmun­kás, varrodái betanított mun­kás. Jó kereseti lehetőség 1500 Ft-tól 3000 Ft-ig, teljesítménytől függően, varrni nem tudókat rövid Időn belül betanítjuk. Kedvező üzemi étkeztetési le­hetőség, 5 Ft ebéd, egy év után 750 Ft természetbeni juttatás, nyereségrészesedés, vidéki dol­gozóinknak kedvezményes uta­zási költségtérítést biztosítunk. Jelentkezés mindennap 7 órától 15 óráig a Szegedi Ruhagyár munkaeró-gazdálkodásán, Kos­suth L. sgt. 72. II. sz. Belklinika takarítónőt felvesz. Jelentkezés a főnővérnél, mindennap 8—12 óráig. Keresünk felvételre érettségi­zett gyors- és gépírót előnyös feltételekkel. Jelentkezés szom­bat kivételével. Tervező Szövet­kezet Szeged, Lenin krt. 83. x Vagonkirakodáshoz munkáso­kat, növényvédőszer-raktárba raktárost és árukiadót felvesz az AGROKER Vállalat Szeged, Dorozsmai út 33. sz. x A Göngyölegellátó Vállalat Szeged, Máglya sor 4., meghatá­rozott időre alkalmaz 2 fő éj­jeliőrt. x Munkaügyi gyakorlattal ren­delkező, SZTK-ügyekben Jártas ügyintézőt keresünk felvételre. Unlversal Ipari Szövetkezet, Sze­ged. Bajai út L sz. Telefon: 12-888. x Ipari szövetkezet pályázatot hirdet FŐKÖNYVELŐI állás be­töltésére. Feltétel főiskolai vég­zettség, legalább 5 év gyakorlat, vagy mérlegképes főkönyvelői vizsga. „November l-l" 440 744 jeligére a Hirdetőbe. x A GELKA Csongrád megyei kirendeltsége felvesz: könyvelőt, gépkönyvelőt, adminisztrátort, csak gépelésre gépirőt, SZTK­vizsgával bérszámfejtőt szegedi munkahellyel. — Erősáramú (háztartási gépszerelő, hűtőgép­szerelő, antennaszerelő) szak­és betanított munkást szegedi és kisteleki szervizébe. — Segéd­munkásokat szegedi munkahely­lyel. Jelentkezni leheti Szeged, Bajza a. 2. sz. alatt. Viz- és gázszerelő szakmun­kást és takarítókat alkalmaz a Tanárképző Főiskola, Szeged. Jelentkezés a gazdasági igazga­tóságon. Beszerzésben jártas építésztechnikust alkalmaz a Ta­nárképző Főiskola. Jelentkezés: ugyanott. KÖZÜLETEK. VALLALATOK, SZÖVETKEZETEK, FIGYELEM! Eladó Tátra 603. személy­gépkocsi 100 000 kon-rel, azonnal. Ér­deklődni a Szegedi Ruha­gyár beruházási és szállí­tási csoportjánál lehet reggel 7—15 óra között, vagy te­lefonon: 12-440. SZÁZNEGYVEN EVE született Aleksis Kivi (1834— 1872) finn dráma- és regényíró, a rokon nép irodalmának kima­gasló alakja. HARMINC ÉVE, 1044-ben, este 8 órakor a Petőfi Sándor sugárút végén, az Alsó­városi temetőnél Bohó András mérnök átadta Pálíy György polgármester-helyettes levelét az ottani szovjet parancsnoknak, hogy Szeged békés elfoglalását kérje. A tiszt a tüzelést azon­nal megszüntette. Az éjszaka folyamán, reggelre egész Szege­det fölszabadították. SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Cinka Panna balladája. — Tömörkény-bérlet. MOZIK Szabadság: Balszerencsés Alf­réd. (Színes m. b. francia, 14 éven felülieknek, fél 4, három­negyed 6 és 8 órakor.) Fáklya: Emberi sors. (M. b. szovjet, fél 3, háromnegyed 5 és 7 órakor.) Vörös Csillag: délelőtt 10 és dél­után negyed 4 órakor; A szarvassá vált fiúk. (14 éven fe­lül, színes magyar), fél E és há­romnegyed 8 órakor: Hószaka­dás. (színes magyar.) ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) es­te 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben I BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a II. sz. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.), veszi fel. ALLATORVOSI ÜGYELET Szeged város területére Október 12-ig hétköznapokon este 8 órától reggel 6 óráig el­sősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes. I. és III. kerület, Szőreg, Gyá­tarét, (Clskundorozsma területén dr. Kalmár Sándor állatorvos. Lakása: Újszeged, Blaha tó u. 21. I. em. Telefon: nincs. II. kerület, Algyő, Tápé terüle­tén dr. Komáromi János állat­orvos. Lakása: Üjszeged, Toron­tál tér 3. Telefon: 14-064. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. MIPIIÍUHMIKOR? A TEVE RÁDIÓ 1374. OKTÓBER 10., CSÜTÖRTÖK — NÉVNAP: GEDEON A Nap kel 5 óra 35 perckor, és nyugszik 17 óra 07 perckor. A Hold kel 0 óra 00 perckor, és nyugszik 14 óra 13 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél szerdán plusz 353 cm (áradó). Hirek. időjárasjelcntés. 22.15 Sporthírek. 22.20 Tíz perc kül­politika. 22.30 Endrédi Mimi és Lerner Ferenc nótákat énekel, Lakatos Lajos cimbalmozlk. 23.00 Álmodozni ló. 23.15 A kegyenc­nő. 24.00 Hirek, időjárásjelentés. 0.10—0.25 Filmzene. Petőfi 4.25—7.59 A Petőfi rádió reg­geli zenés műsora. 8.O0 Hírek, időjárás. 8.05 A Zeneművészeti Főiskola énekkara Mozart-kóru­sokat énekel. 8.20 Nóták. 9.00 Hirek. 9.03 Részletek Tamássy Zdenkó—Dalos László, Joe bácsi és Fő a vendég cimű zenés já­tékából. 9.30 Óriások a mikrosz­kóp alatt. 10.00 A zene hullám­hosszún. Közben; 10.30 Néhány szó zene. 11.00 Hírek, Időjárás­jelentés. 11.50 Akik nem tudnak várni. 12.00 Adriana Leeouvreur. Részletek Cilea operájából. 12.43 Nyíregyházi stúdiónk jelentke­zik. 13.00 Hirek, tdőjárásjclentés. 13.03 Barokk muzsika. 13.45 Idő­járás- és vízállásjelentés. 14.00 Rádiónapló — kettőtől hatig ... 18.00 Hírek. Időjárásjelentés. 18.10 Csak fiataloknak. 10.10 Reklám. 19.13 Mádl Szabó Katalin népda­lokat énekel. Tarjám Tóth Ida cimbalmozlk. 19.26 ŰJ könyvek. 19.29 Jó estét, gyerekek! 19.35 Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét, Amadeus Weber­sinke zongora- és orgonaestje. Közben: 20.25 Sport. Kb. 20.40— 20.45 Hírek. Kb. 21.45 Dialektika — logika — tudomány. Kb. 21.55 Népdalok. 22.30 Rádióhangverse­nyekről. 23.00 Hirek. Időjárásje­lentés. 23.15 Örökzöld dzsesszme­lódiák. 24.00—0.10 Hírek, időjá­rásjelentés. Kossuth 4 25—7.59 Jó reggelt! A Kos­suth rádió reggeli zenés ;mü­sora. 8.00 Hírek, időjárásjelen­tés. 8.05 Műsorismertetés. 8.13 Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.22 Behár György fúvószenéjéből. 8.35 A Ma hul­lámhosszán. VII. Utódainkról, felelősséggel. 9.15 Zenekari mu­zsika. Közben: 10.00 Hírek, idő­Járásjelentés. 10.05 Iskolarádió. 10.08 Világnézetünk alapja. 11.29 Mindenki könyvtára. 12.00 Déli krónika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Reklám. 12.35 Melódlakoktél. 13.42 Fogadóórán. 14.02 A Buda­pesti Fúvósötös játszik. 14.30 Az élő népdal. 14.40 Iskolarádió. Nagy felfedezők nyomában. 15.00 Hírek. időjárásjelentés. 15.10 Zengjen a muzsika. 15.59 Hall­gatóink figyelmébe. 16.00 A vi­lággazdaság hirel. 16 04 Külföld­ről érkezett... 16.25 A befeje­zetlen mondat. 17.00 Hírek, idő­járásjelentés. 17.05 Budapesti randevú Frank Schöbel tánedal­énekessel. 18.05 Szemünk fénye. A gyermek a Szovjetunióban. 18.30 Leonard Bernsteln két nyi­tányt vezényel. 18.48 Kritikusok fóruma. 18.58 Hallgatóink figyel­mébe. 19.00 Esti krónika. 19.25 öt perc sport. 19.35 Irodalmi kávéház, a budai Korona cuk­rászdában. 20.45 Ilosfalvy Ró­bert operettdalokat énekel. 20.57 Hirek. 21.00 Fordulat vagy vá­laszút. 21.30 Félóra sanzon. 22.00 Budapest 8.05 Iskolatévé. Magyar Iroda­lom. (Alt. isk. 8. oszt.) „Száll az ének szájról szájra". 11.55 Földrajz. (Alt. isk. 7. oszt.) A felkelő nap országa. Japán. — 13.35 Magyar Irodalom. (Ism.) 17.20 Földrajz. (Ism.) 17.38 Hí­rek. 18.05 A kis rénszarvas. Szovjet rövidfilm. 18.15 Nagymé­retű öntvények. Szovjet rövid­film. 18.35 Második kenyerünk: a burgonya. Riportfilm. 19.13 Es­ti mese. 19.30 Tv-hiradó. 20.00 A tavasz 17 pillanata. Magyarul beszélő szovjet filmsorozat, n. rész. 21.10 Teleszubjektív. I. r. 22.10 Esztergomi Keresztény Mú­zeum. I. rész. 22.30 Tv-híradó — 3. sz. Belgrád 8.10 Iskolatévé. 9.33 Francia nyelvlecke. 10.05 Rajzfilm (sz). 14.10 Iskolatévé (Ism.) 15.35 Fran­cia nyelvlecke (ism.) 16.06 Ma­gyar nyelvű tévéhíradó. 16.25 Shendlja — albán nyelvű műve­lődési szemle. 16.55 Barátok — sorozatadás gyerekeknek. 6. rész. 17.25 Dinamó—Olimplja — bajnoki labdarúgó-mérkőzés — közben: 18.15 Hirek. 19.15 Rajz­film (sz). 19.30 Híradó. 20.00 Stop — a Zágrábi Televízió ri­portműsora. 20 45 Bádog és lel­kiismeret — dokumentumdráma — sorozat 5. rész. Egy álmatlan öregasszony. 21.30 Divat a világ­ban — reklámfilm. 21.40 Híradó, második kiadás. 22.00 Képfelvé­tel a Belgrádi Filharmónia BEMUS-on megtartott hangver­senyéről. Második műsor: 10.27 Műsorismertetés (szl. 19.So Híradó a szarajevói stúdióból. 20.00 Kör — informatív adás. 20.45 Zöld fény — tanácsadó autósoknak. 20.50 Egy nem egé­szen igaz történet... — a Len­gyel Televízió népzenei adása (sz). 21.20 Huszonnégy óra (sz). 21.40 A 87. rendőrállomás — amerikai bűnügyi sorozatfilm. Az utolsó pillanatban. APASVETEI, ITTSTŰ^r^TöST.­palackkal eladó. Fodor­telep, Máramarost u. 22. UJ Bománro* 2 aknás kályha eladó. Veresács u. 10/A. x IL-es parancsnoki GAZ új motorral eladó. Sze­red, Hunyadi J. sgt, 2. szám. x Vásárolok szekrényso­rokát, hármasszekré­uyekst, modem. vilá­gos garnitúrákat, Varla­bútorokat, vaífc gépet, asztalokat, szókeket, sez­lonokat. Ugyanott búto­rok nagy választékban kaphatók. Télakl utca 6. Kiss. X Szétszedhető garázs él­adó. Érdeklődni: 11-114 telefonszámon. x Rendszám nélküli Tra­bant olcsón eladó. Ér­deklődni: Ktskundo­rozsma, Hétvezér u, 8. szám. egész nap, Al­mosdl. x 601-ea Trabant eladó. Érdeklődni: mindennap 18 őra után. Kaimat, Tarján 523. ép. VII. emelet 42. x MB 1000-es Skoda és CZ 175-ős motorkerékpár eladó, fizetési könnyí­téssel ls. Erii.: 16-tól és vasárnap. Kistelek, Kos­suth u. 123. x Háromlángú Nova vil­lanytűzhely. kisipari erős fotelágy olcsón el­adó. üjszeged. Bérkert u. 75. Bókáné. z KéttAágyes kési slkkötő­gep eladó. Szeged, Fulz u. 33. X 1000 MB Skoda személy­gépkocsi nagyon Jó álla­potban építkezés miatt sürgősen eladó. Érdek­lődni: Galamb ü, 7. Javítóműhely. x Szétszedhető garázs 4,00x5,50 méteres tUr­gősen eladó. Erd.: Tar­ján. 416. B. V. 13. 17— 30 óráig. X IP 601-ea Trabant Ll­mousine eladó. Hejnal n. eo. x Fen taron SIX TL fény­képezőgép tartozékokkal eladó. Győző Madách ú. 13... 1H. emelet 3. X IV-s másfél éves fshér 601-ss Trabant eladó, — Brüsszeli krt. 39. Eladó: 1500 , 600 literes hordó, most vizsgázott Wartburg gépkocsi. Érd. Szeged, Tarján, 317. ep. III. em. 14., dél­után 16 órától es Pusz­tamérges, Petőfi u. 37. Egész nap, x Kétrókaes NDK babako­csi és Hévíz íöldgáz­bojler eladó. Érdek­lődni: Szűcs u. 3/A, X 45 massa Iszapszén, !5 mázsa keményfahulladék eladó. 1200 — Ft. Maros utca 36. x 601-ea Trabant és egy Nova villanytűzhely ki­fogástalan állapotban eladó. Újszeged, Szővő U. 23. * Trabant Combi eladó. Cp rendazámú, felújí­tott. Szeged, Veresács u. 4. x Garázs eladó. Berzsenyi u. 3,, II. em. 18. Ko­csls. Telefon: 14-063. Kisebb-nagyobb tacs­kók, pockos kutyák, ve­gyes szép galambok és cserények eladók. Sze­ged. Alsónyomás sor 2.. műhely. Eladó egy új női kerék­pár és egy süllyeszthető svájci varrógép. Megte­kinthető Deményéknél, Magyar Tanácsköztár­saság u. 6, I. em. 9. Szombaton egész nap. Skoda 100-aá mertlmélt, IH-s gépkocsi eladó. Mi­hálytelek. Felszabadu­lás u. 82. 1200-as Volkswagen min­den elfogadható áron eladó. Algyő, Alkot­mány u. 3 B. Temkó. Fürdőkád hozzá tarto­zó kályhával eladó. — Kecskeméti u. 21. Kokszfütéscs ctazska­zán eladó. Hóblárt basa u. 17/A. Erd.: délután 2-tól. Hordoshato csempekály­ha eladó. Erd.: 3 órá­tól. Haiadas tér 12. 50~ W-oa Laney gltár­erősltő, príma állapot­ban eladó. Varga, Lenin krt. 78., I. emelet. Ér­deklődnl: délután 4-tól. Eladó UL 49—33 rend­számú karambolozott Trabant Llmouslne Zá­dorl Györgynél, Bor­dány, Béke-dülő 38. sz. Árajánlatokat: Állami Biztosító, Szeged, Vö­rösmarty ú. 7. tlzemhlbás T. 5-ös Pan­nónia olcsón eladó. — ,,Sürgős 9958" Jeligére a Sajtóházba, Eladó olajkályha, hosz­szú soförbunda, télika­bát, ŰJ Naumann varró­gépmotor, Sándor u. 46 ,'B. Eladó 1 háromajtós szek­rény, 4 fotel, 2 szemé­lyes rekamié, előszoba, fal, 1 sezlon. Érdek­lődni: Kormányos utca 15/A. Egy ÜJ női irhabunda, keveset használt, lány­ka müszőrmebunda és átmenstl kabát eladó. Tarján, 102. A. IV. 12. 8 db 13x80x300 cm fö­démblokk, féláron és 2 db komplett Wárssawa­kerék használtan ol­csón eladó. Szeged, Pacsirta u. 7/A. Szép, használt bútorok és 100 db befőttesűveg eladó. Szeged, Remény U, 54. Használt nöi cipők, nagy kerek kerti asztal (fá­ból), hálószobába való villanybura, favágó fű­részek (hibás), új nőt cipó 37-es, idős nónek, dlsznópörkölő gép. an­tenna, beretva fl/S EDA­CO. Bafacsony rádió, Trabanthoz való svéd akkumulátor, férfi bőr­kabát erős alakra (bar­na). Idós asszonynak átmeneti, télikabát, ru­hák, alkalmi áron cl. adók. Gém u. 19., eme­let, este 5 után. VUlany Ubatómógépet vennék. Karádl Kál­mán Baranya megye, 7672' Blcsérd, Rózsa F. u. 10. 10 ylOO Stoll rendszerű slkkötő. alacsony-magas speclálokkal, újszerű állapotban eladó. Or­bán, Békéscsaba. Felső Kőrös sor 7. 800 kem-es FIAT Coupe eladó. Brüsszeli krt. 26. Velorex rokkontkocsl, 350 kem-es eladó, Kls­' kunhalas, Állomás u. 1. I. 5. Szölöoltványok, lugas­gyűjtemények termelői áron. Árjegyzéket díj­mentesen küldök. Valls­kó, szőlész, Oyöngyós. x Bontási anyag eladó: ablak, ajtó, tégla, für­dőszoba-berendezés, kéz­mosó kagyló. Bihari u. 26/B. X Árvácska és őszi sala­tapalánta eladó. Béke te­lep, Csallóközi u. 21, B, délután 15—18-lg, va­sárnap 6—12-lg, x Négyéves, 1300-as Polski FIAT eladó. Dr. Török, Jászszentlászló. x 2 köbméter 1,5 colos nyárfadeszka eladó. — Szabadkai út 38. szam alatt. x Varia, fehér színű kony­haszekrény és 1 eb négyszemélyes rekamié eladó. Délután 4—7-lg. Tóthék Szent Mihály U. 7. Hordók 100 1, zománco­zott kályhák, fogas ket­tős eke, szecskák el­adók. Ságvári Endre u. 11/B. Hagyatékból maradt tér­flruhák közép termetre, fehérneműk, télikabát] átmeneti kabát. cipők, nagyméretű kályha, zsí­rosbödön 25 literes, vas­ágy, petroíór, 12 literes üveg, pléh mosdó, kuko­rlcavtrág. aszparágusz el­adók. Pacsirta u. 29. em. Wartburg de Luxe és Trabant Combi Igényes­nek sürgősen eladó. Ér­deklődni: délután 15 órától. Szabadsajtó u. 28. sz. IF 661-es Trabant Ll­mouslne eladó. Érdek­lődni: Szeged, Béke u 10. alatt lehet, hét köznap délután 16 órá tói. x Eladó égy keveset hasz­nált fehér zománcoz tűzhely es egy 2 méter magas három ágú II­kusz. Szeged, Avar u, 3. sz. Egy zománcos tUrdőkád és egy 8 ágú bronzcsil­lár eladó. Faragó 31. FIAT 600-as olcsón el< adó. Újszeged, Műhely ú. 35. Eladók 66 B. tangóhar. monika, női, férfi fekete télikabátok, bór lem berdzsek, 4 m piros pvc, függönytartók, ló­pokrócok, zöld plüss. Tarján, 623. II. 1L NDK konvektor, föld­gázra átkapcsolt, el adó. Bajcsy-Zs. u. 18., I, em. 8. 780-as szalagfűrész, MTA motor és egy Gaz 61 tehergépkocsi munka­gépnek eladó. Clm: Pap­dl László, Rószke, III ker. 304. IZ rendszámú Skoda Coupe személygépkocsi, lengyél 4 személyes la­kókocsi, ötcentls szivacs­matrac eladó. Zákány ú. 12/C. Gázrezsó kompletten és égy Simson Schwalbe eladó. Távol ú. 1/B. Egy M-kalor olajkályha eladó. Érd.: délután 4 Urától. Rákóczi u. 67. Fehér választási malac, 9 hetes eladó. Szabad­sajtó u, 67. Mekalor olajkályha el­adó, Tápé, Rákóczi Fe­renc ú. 20. Kb- vagy középméretű hasznán gépkocsit ve­szek. Tízezer kp., á többit havi törlesztésre. .Biztos garancia — 440 607" jeligére a Hlr. detőbe. Eladó teljesen ÚJ nagy­képernyős. színes televí­zió áron alul. Megte­kinthető adás közben. Úttörő tér 21., II. em. 5. Tér felöli bejárát. Etedé szállítható, fűthe­tő, fém, 6x2 m alapte­rületű bungaló. Keresek nagyobb teljesítményű, egyfázisú, viz- és sslk­ravédövsl ellátott ven­tillátort. Clm: Veres­ács u. 35. Érd.: ís-tól. Boroshordo, 60 literes, vasvályú. 3 m, tlsedes mázsa eladó. Vág u. 11. sz. Győztes szülőktől szár­mazó 4 és fél hónapos boxer hlmkutya eladó. Szeged, Tarján, 207. III. 14. 48 éves. független. la­kással rendelkező peda­gógusnö megismerkedne komoly. Intelligens, be­csületes férfival házas­ság céljából. „Kocsival rendelkezők előnyben — 440 661" Jeligére a Hir­detőbe^ 164 cm magas, 50 éve:;, Józan életű, nem do­hányzó, önhibáján ki­vUl elvált, kereskedelem­ben dolgozó férfi kere­si karcsú, lehetőleg egyedülálló. jó lelkű hölgy fényképes levelét hásasság céljából. .Ti­sza — Maros 440 680" Jeligére a Hirdetőbe, x Házasság céljából 50— 55 év körüli független nő Ismeretséget keresem. Özvegy és falusi előny­ben. Közös ház lehetsé­ges. Kimerítő levelet kérek a szegedi Hirdető­be: „Falust lparoe, la­kás van 440 573" Jel­igére. Egyedül élő. 51 éret, vidéket kedvelő. Józan életű férfi megismerked­ne özvegyasszonnyal há­zasság céljából. Levelet: „Szőke Tisza 440 803" Jeligére a Hirdetőbe. EGYÉB Parkettasegély léoet szép, széles Kivitelben, par­kettkeszí tőnél. Bal fa­sor 47, (Szombaton zár­va.) x Gépelést, másolást vál­lalunk. „Olasz vagy ma­gyar 9965" Jeligére • Sajtóházba. Magánautó vezetését vállalom. „Gyakorlat­tal 9998" Jeligére a Saj­tóházba. x Pekingi palotakölyök eladó. Berlini körút 13/B, fszt. 1. Különböző csemegeszóló­tőkék. átültetésre el­adók. kisajátítás miatt: Pannónia, Kocsis Irma, Attila stb. földieper, fiatal diófák, málna. Vajda u. 10. HAZASSAO 52 eves, 171 cm magas, barna dolgozo férfi há­zasság céljából megis­merkedne korban hozzá­illő nővel. „Lakás van 7988" Jeligére a Sajtó­házba. Gépesített háztartás­ba bejárónőt keresek. „Belvárosban 9938" jel­igére a Sajtóházba. x Mindennemű külsó és belső kőművesmunkát azonnali kezdéssel te vállalok. „Pontos mun­ka 9995" Jeligére a Saj­tóházba. Bérszámfejtő, anyag­könyvelő, adminisztra­tív munkára gépeléssel. nyugdíjas férfi elhelyez­kedne. „Gyakorlott — 9976" Jeligére a Sajtó­házba. Jogosítvánnyal rendel­kező egyetemisták mun­kát vállalnak. Clm: PaU tantyús Péter, Szeged, Bolyai Kollégium. Matracaim átdolgozá­sához nyugdíjas kárpi­tost keresek. „Megbíz­ható 9971" Jeligére a Sajtóházba. Albérletét kaphat kö­zépkorú házaspár ma­gányos férfinél házi munkáért. Megbeszél'*-, délutánonként. Nemes­takács u. 40. Négykerekű Diesel kis­traktor tartozékokkal él­adó. Vásárhely, Veres u. 3. x Garássbérletet keresek Clm: Dr. Győrfly Lász­ló, Szeged, Tarján. 609. A. x Matematikából és Un­kából érettségire, fel­vételire előkészítést, kor­repetálást vállálok. — „Tanárszakos egyetemis­ta 440 633" Jeligére a Hirdetőbe. Kisméretű kocsi régiére garázs kiadó. Farkas u. 6. sz. GépéJést vállalok. Tar­Jáo. 313. III. 12. Átadnám vágy bérbe adnám bérendezétt üz­lettel egybekötött mű­helyem, betegség mi­att. Bármilyen szakma .a Jó. .,440 830" jeligé­re a Hirdetőbe. Soha nem késő, lói úgy szórakozhat, ha megta­uulja a legszebb tánca. wet. Oroszlán u. 1. az. Tánctanár: Szabóné. Egyetemista fiú kémiá­ból, fizikából korrepetá­lást vállal, Erd.: csü­törtök délután, szombat, vasárnap egész nap. — Polgár László, Szeged­Hétvezér u. 45, Alkalmanként pótmz­ma&agot vállalok éstére -Medika 440 898" Jeligé­re a Hirdetőbe. Iskoláz korú gyermek ebédeltetését és délutánt felügyeletét vállalom. — Clm: Bokor u. 9.. Hl. ép. Szelesnő. A Tiszavirág zónázóból rendes ebédhordót ke­resünk. „Hajnóczy útra 440 660" Jeligére a Hir­detőbe. Matematika, kémia, testnevelés szakos -ok­kant nyugdíjas tanár sürgősen elhelyezkedne pedagógiai vagy egyéb vonalon, ahol képzettsé­get alkalmazni tudja. Laboratórium ls tehet. Ajánlatokat: „Teljes gyógyulás 440 865" jel­igére kérem a Hlrdető­Gépelest lakásomon vál­lalok. .Megbízható — 440 874" Jeligére a Hir­detőbe. Garása eladó Fürj utcai lakótelepnél. Szeged Pf. 198. X Közlemény (x) SOLTI KAROLY és JAKO este 8 órakor a postás Müvelí­VERA magyarnóta-estje október désl Házban. Jegyek a helyszl­23-án, szerdán délRtán íél 6 és nen máris kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom