Délmagyarország, 1973. szeptember (63. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-12 / 213. szám

SZERDA, 1973. SZEPTEMBER A 3 Szeptember 27-re: Összehívják a megyei tanácsot A Csongrád megyei tanács Az ülés napirendjére a ta­Végrehajtó bizottsága tegna- nácsnak és szerveinek szer­pi ülésén a tanács soron kö- vezeti és működési szabály­Tetkező, szeptemberi ülésé- zatáról szóló rendelettervezet Bek napirendjét vitatta meg. . . ... .. , A végrehajtó bizottság úgy 68 a megye demográfiai hely­döntött, hogy szeptember zetének megvitatását javasol­37-ére összehívja a tanácsot, ja, más témák között. Ikarusok Limában A limai (Peru) közlekedési vállalat 50 darab Ikarus 180-as típusú, városi közle­kedésre alkalmas csuklós au­tóbuszt is rendelt a Mogürt Külkereskedelmi Vállalattól. A most megkötött szer­ződés értelméfcen a "Mogürt még az idén leszállítja az autóbuszokat. (MTI) Új orvosi körzet Felsővároson Néhány napon át vastag- számú körzet kapja tehát a ján orvosi rendelője, úgy betűs hirdetmény hívta fel terület egészségügyi ellátá- ide kerül át a József Attila fodortelepiek, sának feladatát. Utalt tájékoztatójában dr. illetve Salgó Gábor igazgató" főor­utcák vos arra is, hogy a koráb­lapunkban a továbbá az Északi körút és az attól északra, északnyugatra fekvő tehát a Lomnici, a Mak­kosházi, a Gyöngyvirág, a Gál, az Agyagos, a Pöstyéni, rülő rész, valamint a Lom­sugárútról a lakótelep négy — 38., 39., 40. és 41. számú — körzetének általános or­vosi rendelése. Itt helyezik ban Baktó, Fodortelep és az el az újonnan kialakított 52. Északi körúttól északra elte- számú körzet általános ren­3 Gladics János és a Stéhly István utcák — lakóit, hogy tott. Most az új körzet ki­részükre új orvosi körzetet alakítása után Baktó és a alakítottak ki. Ez a körzeti Petőfitelepnek az algyői or­delését is, míg a szakrende­nici utca egy körzetet alko- lések továbbra is a József rendelő addig is, amíg nem íészül el' teljesen a Tarján­ban épült rendelő, a József szágút mentén elterülő ré­sze az Acél utcával bezáró­lag alkot egy körzetet, ami Attila sugárúti rendelőben maradnak. Az adott körülmények és lehetőségek között tehát nagy körültekintésre és a helyzet állandó figyelemmel kíséré­Attila sugárúti rendelőben gyakorlatilag az algyői út két van szükség ahhoz „7 — f.f.n.AT, .lUnl.k.M nWrtí/i W. >J» naűOnMóc 1á_ 1 latja el a felsorolt utcákban Jakókat. Azt is aí: érdekel­tek tudomására hozta az em­lített hirdetmény, hogy Pe­oldala. Ez a megoldás lé­nyegesen kedvezőbb, mint volt a korábbi a lakosság és a körzeti orvos számára tőfitelepen, a Gábor Áron ut- egyaránt. E körzet lakossága Ca páratlan oldalán, a Má­jus 1. utcában és a Pápai Utca páros oldalán lakók számára szeptember 3-tól az kellett a Petőfitelep már em­Acéf utcai körzeti rendelő- lített utcáit a telep északi ben biztosítanak orvosi ellá- részének lakosságát ellátó 21. tást. orvosi körzethez csatolni. Ar­Érdeklődésünkre, hogy mi lette szükségessé az említett kóinak a szama az hogy a rendelőintézet a na­gyon szerény, évi egy kör­zetorvosi fejlesztési lehető­séget a legésszerűbben hasz­nálja fel. A helyzet a kör­nyező községek i Szegedhez történt csatolása után is vál­tozatlanul az, hogy az im­már 145 ezres város 52 or­vosi körzete közül a korábbi városi körzetek ellátása szo­,, . . . , rul elsősorban javításra. * fZlt:, Ezekben ugyanis mind na­számára a rendelés az Acél utcában történik. Kitért arra is, hogy miért Jól vagy szépen élni Egyre többen mondják, amikor a csalá­di költségvetés készül: „egyenesbe jutot­tunk". Ki-ki persze másként értékeli a maga korábbi útjának, felemelkedésének „görbe", vagyis nehezebb szakaszait. A puszta megélhetés kátyús, gödrös részein a túlnyomó többség már alaposan túlju­tott. A kezdet nehézségei után sokan na­gyobb „sebességre kapcsoltak". S egyre sű­rűbben „repesztenek" a nemcsak képletes, de nagyon is valóságos gépkocsik. A kérdés most már: az élethez és a továbbhaladáshoz szükséges cselekvések után tudjuk-e, hogyan lehet nemcsak jól, de szépen, vagyis tartalmasan élni? Attól szerencsére már kevesen tartanak, hogy az anyagilag biztonságosabb, gazdagabb élet feltétlen velejárója az eltespedés, a kispolgári életszemlélet, az önzés. Arra vi­szont még mindig túl sokan gondolnak, hogy bizonyos javak megszerzésével nemcsak állítólagos tekintélyhez jutnak, hanem automatikusan megvásárolhatják, birtokba vehetik az élet szépségtartalmát is. Van, aki ez utóbbit divatosan szólva „élet minőségének" nevezi. Valójában az anyagiak jórészt a mennyiségi gyarapodást hozzák: a hűtőszekrényt, tévét, lakást, telket, gépkocsit. A minőségi változást mégsem csupán ezek a kétségtelenül kör­nyezetmódosító (kellemes, hasznos, nélkü­lözhetetlen stb.) tárgyak eredményezik. Közismertek az ellenpéldák: mindannyian hallottunk már tökéletesen felszerelt laká­sokban is ketrecbe zárt, boldogtalan em­berekről. A tartalmas élet természetesen csak részben anyagi kérdés. Van-e recept a „szépen élni"-re? Elkép­zelhető-e mondjuk egy telefondoktor, aki minden ilyen bajra alkalmas gyógyirt tud ajánlani? A vírusoknál is változékonyabb, ravaszabb kórok, szomorúságok érhetik, az anyagi eszközeivel tapasztalatlanul, ügyetlenül, ostobán, rosszhiszeműen gaz­dálkodót. Nincs tehát egységesen alkal­mazható tanácsmedicina, sem az élettor­zulások ellen biztosan ható szérum. Aki bölcs, érdekes, szines életre vágyik, java­részt önállóan kell, hogy megkeresse a ma­ga számára tartalmas cselekvéseket. A napi munkakeret például többnyire adott. Mindannyian dolgozunk. S legtöb­ben azt is tudjuk, hogy mi a feladatunk. De vajon elegendő örömet találunk-e te­vékenységünkben? Megkeressük-e elfog­laltságaink szépségtartalmát is? S ha har­monikus viszonyban vagyunk azzal, amit naponta tennünk kell, megtaláljuk-e a megfelelő munkahelyi hangot, kapcsolato­kat? Tudjuk-e eléggé, hogy jól és tartal­masan csak úgy élhetünk, ha nem fo­gyasztjuk egymás energiáját feleslegesen? Aki szépen akar élni, aligha feledkezhet meg arról, hogy idejének igen jelentős ré­szét közösségben, és közös célok érdeké-i ben kell eltöltenie. Aki egyszer az egy­másra utaltság elemi törvényeiről megfe­ledkezik, nem élhet kiegyensúlyozottan, és közérzettel. De a. szaporodó szabad időben sem elé­gedhetünk meg a puszta pihenéssel, szem­lélődő kikapcsolódással. Aki csupán pasz­szív befogadóként várja, hogy a figyelmes társadalom, a szórakoztatás, a sajtó, a rá­dió, a tévé, a könyv stb. majd felkeresi, s nem lesz más dolga, mint hagyni, hogy* kellemes esőként zuhogjon rá az informá­ció, a kultúra, az alighanem csalódni fog. Ha nem tudjuk kiválasztani azt, ami ép­pen nekünk kell, ami bennünket pihen­tet, szórakoztat, gyarapít, tehát nem cse­lekvő emberként döntjük el, mi legyen mindennapi életünk „töltete", kevés az esélyünk a tartalmas életre. Mert jól és szépen élni csak akkor le­het, ha az anyagi gyarapodással párhuza­mosan életünk tartalmát is szüntelenül fel­frissítjük. Ha „nyitott", vagyis kíváncsi és érdeklődő emberek maradunje. Ha arra törekszünk, hogy mindig valamivel töb­bet értsünk, élvezzünk a rendelkezésünkre álló és ugyancsak szüntelenül változó szel­lemi kínálatból. N. T. gyobb az idős korú lakos­utóbbi hirdetményben ismertetett években nagymértékben nőtt ség ""aránytehát" azoké" változásokat, dr. Salgo Ga- Amíg egy-egy orvost körzet akik elsős/,rban szorulnak az bor a rendelointezet igazga- altalaban 3000 ember egész- intenzivebb orvosi ellátásra, tó főorvosa elmondotta, hogy segugyt ellátását végzi, Pe- Szeeeden különösen kedve­1969 óta minden esztendő- töfitelep déli részében a 20. ^tten a helyzet. Amíg ben - így az iden is - a körzetben eveken at leg- is országm atlaghal varos szamara egy uj Kor- alább 3800 lakos kezelese es 0rt,0.si körzetben 450 zetorvosi fej lesztest biztosi- gyogyitasa hárult a körzeti (Budapesten 405) az idős ko­tornak. Az elmúlt negy esz- orvosra. A túlzsúfoltság eny- niafc átlagszáma addig ez az tendoben ezeket az uj kor- hulese után e körzetben is ará Szegeden 607. Ez még oriasi kiegyensúlyozottabb lesz a lakosság egészségügyi ellá­szére biztosították. Idén ezt tása. a fejlesztési lehetőséget már Egyébként a tarjáni ren- gépeit "a' ~meglevő kissé előretekintve használ- delő épületében már a bel­zeti rendelőket ütemben épülő Tarján ják fel, mivel a Tarján épí- ső szerelési munkák folynak, ii— v. a* uv„./vm jeinasznaijaK. indokoltabbá teszi, hogy az évenként kínálkozó egy új orvosikörzet-bővítés lehető­körzetek viszonyainak javítására is tése hamarosan a József At- s mint ottlétünkkor Korom tila sugárút másik oldalán, Kálmán, a DÉLÉP műveze­vagyis Fodortelepen és az tője, e munka irányítója el­Perényí István Egyetemi-főiskolai kutatómunka Irányelvek az irányítási rendszer továbbfejlesztésére Éppen egy esztendeje je- ményekben végrehajtandó lent meg a tudománypoliti- feladatokat, kai bizottság állásfoglalása A Művelődésügyi Miniszté­az egyetemi kutatások leg- rtum most nyilvánosságra fontosabb elvi problémáiról, hozta irányelveit az egyete­Ennek alapján határozták mi-főiskolai kutatás-irány í­meg teendőiket az irányító tási rendszer továbbfejlesz­főhatóságok, illetve a fel- tésére. A Művelődésügyi ügyeletük alá tartozó intéz­Bszaki körút körzetében foly­tatódik, ennek a területnek mondotta, a rendelő helyi­ségei ebben a hónapban tet­őz orvosi ellátására is fel jesen elkészülnek. kellett készülni. Az új, 52. Ha teljesen elkészül Tar­Kukoricaújdonságok Bötermö hibridek bemutatója Szegeden Szegeden, a Gabonater- szülhet az őszi kalászosok­mesztesi Kutató Intézet Ság. nak. A búza éppen azért váritelepén, kedden négyna- mert idejében és jó talajba pos kukoricabemutató kez- kerül, hektáronként három­dődött azzal a céllal, hogy az négy mázsával jobban fi­ország több megyéjéből meg- zet. hívott szakemberekkel meg- A Szovjetunióban. az Ismertessék a legújabb faj- NDK-ban, Csehszlovákiában, tákat. A „kukoricaszemle" Jugoszláviában, Franciaor­résztvevői minden szakmai szágban és az NSZK-ban is kérdésre a helyszínen kap- kipróbálás alatt áll a KSC— nak választ az intézet kuta- 360-as előzetesen elismert tóitól. hibrid. A nemesítők elérték A közeljövő egyik ígéretes céljukat, mert ez a fajta hibridje az előzetes szaporí- hektáronként hatvan-hetven tásra engedélyezett GK—TC mázsás szemtermést ad. gépi —255-ös és az MSC—267-es. betakarításra alkalmas, olyan Mindkettő kimondottan ko- szilárd szárú, hogy viharos, rán érő. a betegségekkel szeles, esős időjárás sem szemben ellenálló fajta, dói dönti meg. bírják a tőszámsűrítést. és A szegedi kutatók a dél­így hozamuk alig marad el alföldi éghajlati és talajvi­a később érőkétől. A korai- szonyokra nemesítették a Sze ság azzal az előnnyel jár, DC—624-est, ugyancsak álla­hogy a nagy betakarítási milag előzetesen elismert idényt megnyújthatják a fajtát. A melegben, napfény­Az UniverzáI szociális háza ben bővelkedő Csongrád. Bé­kés és Bács megyében ter­, , ... , , . , , .., meszthető a legeredménye­jiokat. Mivel korán lekerül- sebben> mjnt fövetésű. kései gazdaságok, jobban kihasz­nálhatják a csőtörő kombáj­Minisztérium felügyelete 554 tanszéki kutatóhelyre terjed ki, amelyből 150 természet­tudományi, négy agrártudo­véleményezésében és a tepJ vek megvalósításának érté­kelésében az eddigi gyakor­latnak megfelelően támasz^ kodni kíván az Akadémia tudományos osztályainak, szakbizottságainak vélemé­nyére, továbbá azokra az elemzésekre, prognózisokra.' amelyeket az Akadémia az egyes tudományágak helyzet téről készít. Kívánatosnak Bek a földről, utánuk kitű Oó minőségű magágy kó­érésű, nagy hozamú kukori- j ca. Az Univerzál Szövetkezet mintegy 5 millió forintos költséggel a Bajai úton űj, szociális házat építtetett, amelyben orvosi szobát, ebédlőt, konyhát helyeznek el. Ide költözik a szövetkezet műszaki irányító részlege, itt ren­dezik be az irodákat. Az építkezés a napokban befeje­ződik, októberben kerül sor a költözésre, az Univerzál Ktsz visszaadja a szegedi tanácsnak a Batthyány utcában bérelt irodahelyiségeket. mányi, 150 műszaki tudomá- tartja azonban az akadémiai nyi és 250 társadalomtudo- szakbizottságok és a minisa­mányi tanszéki kutatóhely, tériumi szakbizottságok koorj A minisztérium az ország dináltabb együttműködését, összes tanszékeinek 62 szá- nemcsak az oktatás, hanem zalékát irányítja. A minisz- a kutatásirányítás területén térium felelősségét jelzi az is. Gondoskodik arról, hogy is. hogy ezeken a tanszéke- az együttműködésre a mi­ken a dolgozók összlétszáma nisztériumi szakbizottságok meghaladja a 9000-et. A Művelődésügyi Miniszté­rium felelőssége az egyetemi alkalmasabbá váljanak. A Kutatási tervek jóváhaJ gyása és végrehajtásának foá formában jelentkezik, kamatos értékelése azegye­,-tií, „ tö.tntócUr temek, foiskolak vezető tes­tületeinek feladatkörébe tar. tozik. Annak érdekében, hogy aZ egyetemi, főiskolai vezető szervek, az oktatási szerve­zeti egységek és az igazga­kutatások irányításóért sajá­tos Biztosítja a kutatósok vég­zéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gon­doskodik az oktatók, kutatók szakmai, tudományos képzé­séről és neveléséről, a tudo­mányos kutatások megszer­vezéséről. A tudományos tási szervek alkalmasabbá kutatások felsőszintű irá- váljanak a kutatási felada­nyításóban kialakult hatás- tok elvégzésére, szükséges, köri megosztás szerint azon- h°gy a Művelődésügyi Mi­ban a Magyar Tudományos nisztérium felügyelete alatt Akadémia főtitkára és azOr. működő egyetemi, főiskolai szágos Műszaki Fejlesztési kutatóhelyek struktúráját és Bizottság elnöke koordinál- szervezeti felépítését tovább-: ja az egyetemi tanszékeken fejlesszék, folyó természettudományi, Az oktatási, kutatási szeiS társadalomtudományi, illetve vezet jelenlegi rendszerére a műszaki tudományi kutatá- felaprózottság jellemző. A sokat. Az Akadémia értékeli minisztérium folytatja a kér. a minisztérium felügyelete dés végleges rendezését elő­alatt működő egyetemi tan- készítő struktúravizsgálato­székek terveit. beszámoló kat. Indokolt esetben támo­jelentéseit. közvetlenül irá- gátja a nagyobb szervezeti nyit és pénzügyileg támogat egység (intézetek, tanszék­egyetemi tanszéki kutatóhe- csoportok) létrehozását cél­lyeket. A minisztérium fele- zó munkát. Ennek érdekében lősségének tartalmát tehát a minisztérium részletesen mindezek figyelembevételé- kidolgozza a szervezés irány, vei lehet és kell megható- elveit, meghatározza nagyobb rozni. egységek felépítésének, mű­A minisztérium saját szer- ködésének, jogállásának sza-' vező és ellenőrző tevékeny- bályait — és ebben a tárgy­ségének javítása érdekében a ban előterjesztést készít a középtávú kutatási tervek Minisztertanácshoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom