Délmagyarország, 1971. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

yiLÁG FROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! Az Országgyűlési Kö< !yvtár állományából tort lVQ CO DELMAGYARORSZAG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART LAPJA 01. évfolyam. 1. szám 1971. JANUÁR 1.. PÉNTEK Megjelenik hétfő kivéte­lével mindennap, hétköz­nap 8. vasárnap 13 oldalon. ARA: 1 FORINT Boldog új éveH G azdag sikerekkel zárták Csongrád megye dolgo­zói az 1970-es esztendőt. Nehéz, küzdelmes év van mögöttünk, amely bővelkedett sikerekben, de nem várt nehézségeket is gördített utunkba. Me­gyénk dolgozói eredményesen, sok esetben hősiesen helyt álltak a munkában, a gondok, az árvízveszély le­küzdésében. Jogos büszkeséggel lépjük át az új esz­tendő küszöbét, amelynek távlatai, célkitűzései még szebbek, s termelési feladatai nehezebbek lesznek, mint az eddigiek voltak. Munkaprogramunk világos. A párt X. kongresszusa olyan célokat jelölt meg az ország, a nemzet számá­ra. amelyeket a dolgozók magukénak éreznek és meg­valósításukkal milliók egyéni vágyainak társadalmi beteljesedesét tesszük lehetővé. Arra van most szük­ség, hogy az év első napjától jól szervezett, ütemes munka bontakozzék ki Csongrád megyében az ipari, mezőgazdasági üzemekben, a népgazdaság minden te­rületén. Ha így lesz — és ez csak rajtunk áll —, ak­kor egy esztendő múltán erőben, jólétben gazdagodva, az elvégzett munka büszkeségével tekinthetünk vissza fáradozásaink eredményeire. Pártunk a fokozott követelményekre irányítja a dolgozó, alkotó emberek figyelmét.. Még szorosabb egy­segbe szólítja a társadalmat, hangsúlyozza a nagyobb fegyelem, a személyes felelősség és helytállás jelentő­ségét. Ezek a gondolatok az új tervidőszak első eszten­dejében nagyobb hangsúlyt kapnak, mint korábban. Ezt megkövetelik a nemzetközi események, s az, hogy belső fejlődésünkben, szocialista épitömunkánkban is fontos határkőnél tartunk. Az új esztendő első napján is hangsúlyozzuk, hogy elosztani csak azt lehet, amit megtermeltünk. Fel­emelkedésünk kulcsa viszont mindnyájunk kezében van. Helyes, hogy nőttön nőnek az igények, az embe­rekben erős a további felemelkedés vágya. Helyes, hogy megyénk minden állampolgárának tervéi van­nak, amelyeket szeretne megvalósítani. Jól tudjuk azonban, hogy az emberek egyéni vágyai, törekvései elválaszthatatlanok üzemeink, termelőszövetkezeteink, városaink, járásaink, megyénk és az országos egyete­mes előrehaladás tervétől. Mi, Csongrád megyeiek is jól értjük a párt útmu­tatását, a további fejlődésünk követelményeit. Ha fe­gyelmezett igyekezettel dolgozunk célkitűzéseink való­raváltásáért, akkor egyéni boldogulásunkkal együtt erősödik az ország is. Hazánk gyarapodásával viszont hozzájárulunk a szocialista tábor erejének növelésé­hez. a béképrt vívott küzdelem sikeréhez. "Ámikor á Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei Bi­zottsága. valamint a Csongrád megyei Tanács nevében elismeréssel szólunk megyénk dolgozóinak elmúlt évi nagyszerű helytállásáról, amikor megköszönjük a mindennapos és eredményes munkát, kérjük megyénk valamennyi dolgozóját, hogy képességéhez, tehetségé­hez és erejéhez mérten vegye ki részét az üj eszten­dőben is ebből az életünket szebbé formáló munkából. Kívánjuk, hogy Csongrád megye minden dolgozója és családja, állampolgára éljen, munkálkodjon, erőben, egészségben és boldogságban. Kommunisták és párton­kívüliek, munkások, parasztok, értelmiségiek, az idő­sebb és fiatalabb nemzedék tagjai tevékenykedjenek együtt sikeresen a negyedik ötéves terv feladatainak megvalósításán. A MAGTAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT CSONGRÁD MEGTEI BIZOTTSAGA A CSONGRÁD MEGTEI TANÁCS M a, az 1971-es év első napján, eredményes, békés és boldog új esztendőt kívánunk Szeged lakói­nak. a gyárak, a termelószövetkeaetec. a hiva­talok. intézmények minden dolgozójának. Kívánjuk, hogy a most kezdődő negyedik ötéves terv első esz­tendejében újabb munkasikereket érjenek (1, s hogy eletük váljék mind tartalmasabbá, szebbé, ;azdagab­bá, az ország, a város és önmaguk javára. AZ MSZMP SZEGED VÁROSI BIZiTTSAGA A SZEGED VÁROSI TANÁCS Indul a negyedik A NEGYEDIK ÖTÉVES TERV SZEGED SZÁMÁRA ISMÉT SOK ÜJAT HOZ.' AZ A LENDÜLETES FEJLŐDÉS. AMELY AZ UTÓBBI ÉVEKBEN KIBONTAKO­ZOTT. TOVÁBB IVEL MAJD FELFELÉ. ENNEK ÉRZÉKELTETÉSÉT KÍSÉRLI MEG NÉHÁNY PÉLDA SEGÍTSÉGÉVEL A LAPUNK 4—5. OLDALÁN KÖZRE­ADOTT INDUL A NEGYEDIK ÖTÉVES TERV CÍMŰ ÖSSZEÁLLÍTÁS. S AZ OTT BEMUTATOTT KILENC ÜJ ALKOTÁST ILLUSZTRÁLJA RAJZUNK IS. Diaeddin Daud Csütörtökön délelőtt a Külügyminisztériumba lá­togatott Diaeddin Daud, az Egyesült Arab Köztársaság elnökének személyes megbí­zottja, az ASZÚ legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja, és nemzetközi kérdé­sekről megbeszélést folyta­tott Púja Frigyessel. Uj cementmíí épül Hejocsabán r» Uiést tartott a Minisztertanács Béketárgyalás Közel-Keletről Anvar Szadat egyiptomi elnök ismételten figyelmez­tetett arra, hogy február 5-e után Kairó nem hajlandó üjra kiterjeszteni a t.üzszü­neti megállapodás érvényes­ségét, csak akkor, ha a köz­vetett béketárgyalásokon konkrét megállapodások szü­letnek az izraeli csapatok kivonásának menetrendjé­ről. Jarring ENSZ-megbizott New Yorkba való visszaté­rését várják. Megfigyalök egybehangzó véleménye sze­rint a közvetétt béketárgya­lások felújítására január 4­en kerül sor. Fecyvernyugvás Dél-Vietnamban Csütörtökön hyi idő sze­rint O.OO órakorletbe léoett Dél-Vietnambari DNFF ál­tal meghirdetei háromna­pos, újévi tüzsnet. Mint ismeretes, az aerikai, sai­goni fél csak I órás újévi fegyvernyugvásájánlott, és ez csütörtököl8 órakor kezdődött. A dél-vietnaj népi erők rádiója, a GiíPhong csü­törtöki adasába felajánlotta iá del-vietnamioldoshadse­reg tagjainak, hogy látogas­sák meg újév napján a fel­szabadított területeken élő családtagjaikat. Az ilyen lá­togatások feltétele: a kato­nák nem vihetnek magukkal fegyvert. A tűzszünet első óráiból érkezett saigoni beszámolók szerint Dél-Vietnamban va­lóban elcsitult á csatazaj, a helyzet — mint egy amerikai szóvivő közölte — „nagyon csendes". A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. Apró Antal, a Miniszterta­nács elnökhelyetese beszá­molt a KGST végrehajtó bi­zottsága 50. ülésének mun­kájáról. A tanácskozás részt­vevői elsősorban az integrá­ció programjával kapcsola­tos okmányok kidolgozásával foglalkoztak. A kormány a jelenést jóváhagyólag, tudo­másul vette. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter tájékozta­tó jelentést adott az idei ár­víz okozta épületkárok hely­reállításának és újjáépítésé­nek helyzetéről. Közvetlenül az árvízvédelmi munkálatok befejezése után olyan hatá­rozat született, hogy mind­azok, akiknek lakóházát az árvíz lerombolta, még a tél beállta előtt tető alá kerül­jenek, az új épületekben pe­dig legalább két helyiséget lakható állapotban át kell adni. A július elsején meg­kezdődött építkezések a fe­lelős állami és társadalmi szervek munkája és a szé­les körű társadalmi összefo­gás eredményeként a várt­nál is jobb eredményre ve­zettek: Szabolcs-Szatmár megyében november 10-ig az előirányzatot túlteljesítve, 4171, december 20-ig pedig 4673 lakás készült el. Csong­rád. Békés és Szolnok me­gyében ez év végéig 898 la­kás épült újjá, és befejező­dött 1312 lakás helyreállítá­sa. A kivitelezési munkákat 29 minisztériumi, 7 tanácsi vállalat, számos ktsz és kis­iparos végezte. Részt vettek az újjáépítésben a magyar néphadsereg, a Belügymi­nisztérium és a munkásőrség alakulatai, a KISZ által szer­vezett ifjúsági építőtáborok lelkes fiataljai és az érin­tett területek lakói. Az újjáépítési munkában elismerésre méltó eredrtié­nyeket értek el a Szabolcs­Szatmár megyei párt-, ta­nácsi és társadalmi szervek, továbbá a tervező- és épí­tőipari vállalatok, a MÁV és a közúti autóközlekedés dol­gozói. A TUZÉP. az OTP, vala­mint az építőanyagipari vál­lalatok jelentős munkát vé­geztek az újjáépítés feltéte­leinek biztosításában, a nép­hadsereg és a belügyi szer­vek tagjai nagy tömegű anyag kirakását segítették elő. Ugyancsak jelentős volt az a segítség, amit a Szov­jetunió és több más baráti ország nyújtott a helyreál­lítási munkákhoz. A kor­mány az építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszternek, mint helyreállítási kormány­biztosnak zárójelentését jó­váhagyólag tudomásul vette. Az építésügyi és városfej­lesztési • miniszter javaslata alapján a kormány hozzájá­rult, hogy Hejocsabán új cementmü épüljön. A mint­egy 3,5 milliárd forintos be­ruházást 1971-ben kezdik el, A művelődésügyi miniszter a magyar—szovjet kormány­közi kulturális együttműkö­dési bizottság VII. üléséről tett jelentést. A Minisztertanács titkár­ságának vezetője jelentést terjesztett a kormány elé az országgyűlés decemberi ülés­szakán elhangzott képvise­lői javaslatokról. A Mi­nisztertanács felhívta a mi­niszterek figyelmét a javas­latok megvizsgálására és megfelelő intézkedések meg­tételére, majd egyéb ügye­ket tárgyalt. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom