Délmagyarország, 1969. október (59. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-11 / 236. szám

Komócsin Zoltán: MIKOR NEHEZEBB? kodó volt az újat régóta váró, azért áldo­zatokat hozó tömegek hangulata. Olyan volt ez a hangulat, amilyet a történelem csak ritkán szokott produkálni. A hajna­lodás hangulata volt ez. S ennek tetőfoka volt az az idő, amikor innét elindultunk Debrecenbe, hogy ott ideiglenes nemzetgyűlést szervezzünk. A Délmagyarorszóg szerkesztését Szirmai István vette át tőlem. És öcsém, Sándor, itt maradt a lapnál.) Révai Józseffel Debrecenben azt a meg­bízatást kaptam, hogy az Ideiglenes Nem­zetgyűlésbe képviselőket toborozzak. Ez is csodálatos föladat volt. Ceglédre utaztunk vissza, onnan lefelé Kecskemét, Kiskőrös, Baja, Halas, Félegyháza, Szeged, Makó, Vásárhely stb. városokba mentünk, hogy ebből a két megyéből, a mai Bács-Kiskun és Csongrád megyéből képviselőket verbu­váljunk. (Általában simán megtaláltuk azt a né­hány jelöltet, akit a helybeliek előmutat­tak, s mikor ez megvolt, akkor dobszó és szóbeli hírverés útján tömeggyűlést ren­deztünk, hisz a nép éhes volt a hírekre, történésekre, szívesen összetömegelt. Más­nap reggel kihirdettük, hogy ez meg ez a javaslatunk, szóljanak hozzá. Amire vagy nagy egyhangú hurrázás volt á válasz, de ahol közbekiáltottak, hogy nem, megállí­tottuk az örömujjongást — várjanak em­berek, maradjanak csak egy kicsit, majd tanakszunk a dolgon, s jöjjenek más ja­vaslattal ide. Ha jobbat tudnak, korrigál­juk álláspontjukat. Mondhatom elég szépen ment a munka. Hanem Kiskőrösön azért csúful jártunk. Mai ésszel látva várható volt, hiszen úri szőlőbirtokokkal teli vidék volt, s mellesleg ott volt Dálnoki Miklós Bélának, az akko­ri miniszterelnöknek is a szőlője. Én meg annak idején a Futóhomok című köny­vemben azt írtam, hogy itt Kiskőrösön af­féle osztálybéke van. A földbirtokosok és a proletárok olyan ritka békességben él­nek, hogy bámulat Na, tévedésemre csat­tanós választ adott az élet. Kiskőrösön fogadott a legélesebb oszályharc. Mert itt megvolt a gazdáknak is. meg a proletárok­nak ls a képviselőjelöltje. De mi azt mondtuk, hogy ennek a területnek egy képviselője lehet Az legyen olyan, akiben mindannyian megbíznak. Olyan vad ellen­tét csapódott föl, ami azelőtt a homok alatt lapult, hogy kölcsönösen a két osz­tály nem volt hajlandó elfogadni egymás jelöltjét. Ml aztán ajánlottunk egy tekin­télyes odavaló orvost, akiben mindenki bí­zik. De az nem közülük való volt így az­tán nem és nem. Akkor inkább senki! Nem is lett Kiskörösnek képviselője.) Szegeden aránylag simán ment a képvi­selők delegálása, mert itt már szervezett koalíció alapján tudtunk dönteni. Szépen kialakultak a frontok, s nagy békességben mentek el képviselőink Debrecenbe. Amikor ezzel a misszióval is elkészül­tünk, a politikai élet súlya áttevődött Deb­recenbe. Pedig maradhattunk volna Sze­geden. Hiszen Szegeden indult minden. Itt volt az első szabad nagygyűlés, az első új­ság, a Kommunista Párt, az MNFF, a nemzeti bizottságok, üzemi bizottságok. (A Szegeden való maradás témája so­káig vitatott kérdés volt közöttünk. Az emigránsok is szívesen Itt maradtak vol­na, de Szeged „bűnös" városnak számított Horthyék itt szervezték meg az ellenforra­dalmat. Ezért a döntés úgy született meg. Szeged nem lehet a nemzeti újjáalakulás szimbóluma. Debrecen, az igen. így átcsú­szott a súlypont Debrecenbe, de Szeged se hagyta magát, itt se langy ult el az élet) A munkásmozgalomnak mély gyökereit őrzi a Komócsin család. Tagjai 1944-ben a fel­szabadulást megelőzően más elvtársakkal együtt nagy mun­kát végeztek az akkori bebör­tönzöttek, elítéltek és hozzátartozóik meg­segítésében. Szeretnénk erről hallani — ez volt első kérdésünk. Válasz: 1944. március 19-én, hazánk né­met fasiszták által történt megszállása után — mint az egész országban — Sze­geden is letartóztatták a Szociáldemokrata Párt és a szakszervezetek akkori vezetőit és bebörtönözték vagy internálták őket. A horthysta hatóságok terrorjának áldozatai­vá vált családok helyzete — a mindenkit súlyosan érintő háborús megpróbáltatáso­kat is felülmúlva — még elviselhetetle­nebbé vált. Számukra nagy segítséget je­lentett a szociáldemokrata és szakszerve­zeti ifjúsági mozgalomban tevékenykedő, főként fiatal elvtársakkal, haladó gondol­kodású emberektől összegyűjtött pénz, élelmiszer. Még az anyagi segélyezésnél is fontosabb volt azonban a vigasztalás, buz­dítás, politikai információk nyújtása, a hozzátartozókkal folytatott rendszeres be­szélgetések révén, az elhurcoltaknak virág­nyelven, de számukra érthetően megírt le­velek segítségével. A szegedi Vörös Se­gély-mozgalom — különösen mai szemmel nézve — nagyon szerény Jelentőségű volt. Mégis az akkori nehéz helyzetben ezek a sok veszéllyel járó erőfeszítések nagy er­kölcsi-politikai próbatételt jelentettek a sokszor csak ösztönösen, félig tudatosan velünk együtt cselekvők számára is. A felszabadulás előtti munkásmozgalmi tevékenységünkkel kapcsolatosan még két dologra szeretnék utalni. Az egyik, hogy Budapestről Fehér Lajos elvtárstól szá­munkra érkezett illegális pártkiadványok terjesztésével sok emberhez juttattuk el a magyar kommunisták által terjesztett igaz­ságot. A másik, hogy a Szovjetunió ellen indított háborútól kezdve hétről hétre a munkás családok százait kerestük fel Népszava előfizetés-gyűjtés és vasárnapi példányszám árusítás címén. Ezek a láto­gatások rendszerint politikai jellegű be­szélgetéssé alakultak át, amelynek kereté­ben továbbítottuk a moszkvai rádió ma­gyarnyelvű híreit és hol nyílt, hol burkolt formában terjesztettük azt a meggyőződé­sünket, hogy a háborút a német fasiszták és magyar csatlósaik elvesztik, a Szovjet­unió győzelmével új élet kezdődik Magyar­országon. A felszabadulás előtti szegedi munkás­mozgalom legnagyobb gyengesége termé­szetesen abban volt, hogy nem volt képes eljutni a széles munkástömegekhez és így nem válhatott Igazi fegyveres ellenállási mozgalommá. Ezt a nagy gyengeséget már akkor ls éreztük, de csak később, a felsza­badulás után vált egészen nyilvánvalóvá, hogy milyen kára volt abból a magyar népnek, hogy nem bontakozott ki egy or­szágos méretű antifasiszta fegyveres ellen­állás. A múltat egy cseppet sem szépítve, mégis azzal az erkölcsi elégtétellel idé­zem fel az akkori eseményeket, hogy — számítva a velünk rokonszenvező antifa­sisztákra —* nem is kevesen voltak olya­nok, akik önzetlenül, eszmei meggyőződés­ből, egyéni szabadságukat, sőt életüket is kockáztatva, megkísérelték a szembeszállást a magyar és a német fasiszta túlerő ter­rorjával szemben. Kérdés: 25 évvel ezelőtt fiatal ember­ként élte át Szeged és az ország felsza­badítását. Milyen emlékeket őriz erről a történelmi időről? Válasz: Megszámlálhatatlanul sok és őrökké maradandó személyes emlékem kapcsolódik a felszabaduláshoz, hiszen éle­temnek ez volt a legnagyobb eseménye, a közvetlen, tudatos részvétel a magyar nép ezeréves történetének minden bizonnyal legnagyobb jelentőségű sorsfordulóján. Mindenekelőtt — az előzmények után ez érthető — ésszel, tudatosan vallottam, egész szívemmel átéreztem, mit jelent fel­szabadulni. A felszabadulás, mint a dolgo­zó milliók számára, az én számomra sem csupán a háború végét jelentette (annál kevésbé, mert akkor még nem is ért véget), hanem egy olyan társadalmi rendszer vé­gét, amelyben sokat kellett nélkülözni, mérhetetlen megaláztatást tehetetlenül tűrni, amellyel szemben nemcsak lázad­tam, de harcot is folytattam. A felszaba­dulással megnyílt a lehetőség az előző években többnyire titokban dédelgetett ál­mok, tervek, célok megvalósításához. Egé­szen közeli távlatban elérhetőnek véltük életkörülményeink anyagi megjavítását, a tanulás, a kulturálódás lehetőségét. A leg­fontosabb persze az volt, hogy tudtuk, most már lehet szabadon élni, beszélni, szervezni, agitálni, éjt nappallá téve elme­rülni a közösségért való munkálkodásban. Kérdés: A felszabadulást követően rend­szeresen publikált újságcikkeket, lapot szerkesztett, néhány év alatt Szeged egyik ismert kommunista vezetője lett. Hogyan gondol most vissza az akkori „világra"? Válasz: Magától értetődően — mai szemmel nézve — a felszabadulás után írt cikkeim, riportjaim szakmai tökéletlensé­gük mellett, sok naivitást tartalmaznak. Talán mégsem szerénytelenség azt monda­ni, hogy az akkor megjelent írásaim között voltak olyanok, amelyek — a párt politiká­jának általános vonzásán belül — hozzá­járultak ahhoz, hogy az emberek tömegei gondolkozzanak nagyobb társadalmi tuda­tossággal és felelősséggel saját sorsukról és a közügyekről, s rátaláljanak a közös­ségi élet és munka Igazi örömeire. Azok­ban az években — mint ez teljesen köztu­dott — sokszor nagyon kiélezetté vált az osztályharc, amely a pártok közötti har­cokban öltött testet. Ebben a harcban egy­egy jól sikerült írás, lapszám nagy hatást gyakorlot Pontosan kimutatni lehetetlen a kommunista sajtó szerepét, eredményeit a felszabadulást követő társadalmi, politi­kai harcokban, de az nem lehet vitás, hogy számottevő jelentősége volt Számomra a puszta visszaemlékezés is örömet jelent, hogy tollal, újságírással is részese lehet­tem az akkori idők küzdelmeinek. Kérdés: A Magyar Kommunista Párt Nagy-Szegedi Bizottságának képviseletében Szegeden és a környező falvakban, akkori tanyaközpontokban szervező munkát vég­zett, előadásokat, pártnapokat, választási gyűléseket tartott. Érdekes lenne feleleve­níteni a csaknem negyedszázados esemé­nyek emlékét Válasz: Mostanában gyakran előfordul, hogy azok az emberek, akik a felszaba­dulástól kezdve részt vesznek a mozga­lomban, arról vitáznak, akkor volt nehe­zebb, vagy most Nem valószínű, hogy ezt a vitát megbízható ismérvek alapján meg­nyugtatóan el lehetne dönteni. Én úgy lá­tom, hogy abban az időben meglehetősen általánosan jellemző volt egész társadal­munkra az. ami a felszabadulás utáni első egységes szervezetet a Magyar Demokra­tikus Ifjúsági Szövetséget jellemezte. A MADISZ-ban egetverő volt a lelkesedés és egész minimális a hozzáértés azokhoz a feladatokhoz, amelyeket akkor kellett megoldani. Valóban sok hiányosságunkat hidaltuk át lekesedéssel. Arra az alkotó, tettekben megmutatkozó lelkesedésre gon­dolok, amely hozzásegített bennünket mindannak megtanulásához, amire az ak­kori élet követelményei szerint szüksé­günk volt. Abban az időben a munka leg­nagyobb részét két feladat jelentette: a szervezés és az agitálás. Mindkét feladat végzésében jól éreztem magam. Azokban az években nem volt olyan nap, amikor 2—"3 gyűlést vagy előadást ne tartottunk volna. Valójában a szervezés és a meggyő­zés teljesen összefonódott. Amikor szer­veztünk, csak akkor számíthattunk ered­ményre, ha alapos meggyőzést is végez­tünk. Mindenekelőtt saját magunkat kel­lett meggyőznünk. Ezért is folytattunk szüntelenül nem is az éjszakába, hanem a hajnalokba nyúló vitákat magunk között is. Amikor gyűléseken, pártnapokon meg­győzéssel foglalkoztunk, valójában szer­veztük is az embereket az akkori napi­renden volt feladatok teljesítésére. Számomra a legnagyobb élményt azok a gyűlések jelentik ma is, amikor a szegedi üzemek munkásai vagy a környék pa­rasztsága előtt kellett beszédeket monda­nom. Ezek a találkozások — nagy örö­mömre egészen hamar rájöttem erre — mindig lehetővé tették számomra, hogy le­mérjem: a munkások, a parasztok, az értelmiségi és a kispolgári hallgatóság mennyire érti és teszi magáévá azt a po­litikát, azokat a célokat, amelyeknek meg­magyarázása időszerű volt. Bizonyosan a tömeggyűlések voltak az egyik fontos té­nyezője annak, hogy eléggé pontosan fel tudtuk mérni mindig a széles dolgozó tö­megek hangulatát, politikai állásfoglalását, amire különösképpen a választások idején volt nagy szükség. Ma is őrzöm azokat a megszámlálhatatlan személyes élményeket, amelyeket Szeged és a környék lakossá­gával történt találkozásainkon gyűjtöttem, és amelyek, úgy érzem, számomra az igazi gyakorlati-politikai iskolát jelentették. Kérdés: A személyes élmények összege­zéseként vajon milyen történelmi tanulsá­gok vonhatók le negyedszázad távlatából? Válasz: Mindent egybevetve: sok felbe­csülhetetlen, életem végéig tartó élményt szereztem és számtalan hibát követtem eL A sok jó mellett keserű tapasztalatokat Is szereztem, a legfontosabb következtetésem az, hogy érdemes volt! Érdemes volt vál­lalni a közösség szolgálatát. Ebben a szol­gálatban úgy élni legszebb fiatal éveim­ben, hogy a szó mai értelmében nem is le­hetett fiatalságunk. A sokszor, sokak által hangoztatott életigazságot vallom én is: ha most kellene újra kezdeni, újra csak azt vállalnám és tenném, amit az elmúlt 25 évben. Ez korántsem azt jelenti, mintha mindent csak szépnek és jónak tartanék az elmúlt 25 évből. Mai fejjel gondolkodva és mai szemmel nézve, a szüntelen előre­haladás közepette, sok hibát is elkövettem, ha visszagondolok olyan fontos esemé­nyekre, mint a felszabadulást követő évek kiélezett osztály- és pártharcai. Mai felké­szültségem szerint sok mindent másképp csinálnék. Nagy tanító volt számomra az elmúlt 25 év, eredményeivel és hibáival is A történelmet azonban utólag már nem lehet megváltoztatni és másként csinálni. A jóval és rosszal együtt vállalnunk kell azt, ami volt, s aminek részesei, szereplői voltunk. Azt, ami ebből rám hárul, a ma­gam részéről természetesen vállalom. S el­gondolkodva az életemen, ha nem sze­rénytelenség ilyet mondani, végső soron büszke vagyok rá, s hálás vagyok érte, hogy ha olykor tévedezve is, de részese le­hettem annak a munkának, amely itt 25 évig a szocialista Magyarország megte­remtése érdekében folyt Visszatekintve a felszabadulás időszaká­ra és az utána következő első évekre, a magam részéről a legnagyobb szeretettel és tisztelettel, megbecsüléssel a szegedi mun­kásmozgalom veteránjaihoz fordulok, akik engem tanítottak, neveltek, akiknek első­sorban köszönhetem mindazt a szépet és jót amiben életem eddigi útján részem volt. A szegedi munkásokra és a környék parasztságára emlékezem olyan szeretettel, mint saját szüleimre, akikkel együtt vég­zett közös munkánk és harcaink meghatá­rozták sorsomat kijelölték utamat, ök az igazi hősei a felszabadulás után következő éveknek, az elmúlt negyedszázad viharos fejlődésében elért eredményeinknek, a né­pünk életét gyökeresen átalakító társadal­mi jelentőségű vívmányoknak. Gyalogosok és lovaskaio nak vouuUsa a mai Cwmege-boU előtt Az elfáradt harcosok felkapaszkodtak a tankokra. Kép az Annakút előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom