Délmagyarország, 1969. október (59. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-11 / 236. szám

(Folytatás az S. oldalról) hadifogságba került. Illegalitásban műkö­dött elvtársaktól, vagy az orosz frontom átiött elvtársaktól szereztük. Apró Antal, ha jól emlékszem, eléggé súlyos beteg volt, s csak Debrecenben tudott részlete­sen beszélni, aktívan bekapcsolódni a munkába.) Szeged alig szenvedett rombolást, a többi városhoz képest, ami annak volt köszönhető, hogy nagyon derék szegedi elvtársak időben jelezték a szovjet had­seregnek, hogy miképp lehet a német had­sereg őrségéinek kijátszásával bevonulni. Nem tudom, hogy ezt a hősies teltet a történelem eléggé honorálta-e. (Szegeden bőséges nyomdakapacitás állt rendelkezésünkre. Nálam akkor kéz­nél volt két könyv, az egyik Sztálin va­lamelyik könyve, a másik az én mun­kám: Tizenhat éy a fegyházbun. Azonnal nyomdába adtam őket, hogy mindjárt az első időben valamilyen kommunista iro­dalom megjelenjék. Pechemre az én köny­vem a nyomdából valamivel hamarabb jött ki, mint a Sztáliné, amit akkor rossz néven vettek az elvtársak.) Mint a párt különleges megbízottja, „szabad úszó" voltam, egyedül tartózkod­tam a frontközeli városokban, ami azt jelentette, hogy mindig én kerültem elő­re. A nap bármely szakaszában kész voltam egy kocsiba beülni, s mentem, ha kellett, a front előtti településekre is, ••agy éppen a harcok zúgásából szabadult falvakba, hogy a helyi szervakkel együtt ügyeket Intézzek. így jutottam el a leg­különbözőbb helységekbe. A legnagyobb hatást mindenütt az kel­tette, hogy mi kommunisták, népfrontpo­litikát hirdetünk. Ez a politika kettős irányban volt hasznos. Először ls: mi kommunisták az első Időkben sehol sem voltunk olyan erősek, hogy kezünkbe ve­hettük volna az irányítást Ez csak a vörös hadsereg fegyvereire támaszkodva lett volna megvalósítható. Másrészt ez a politika megnyugtatta a polgárt, a haladó értelmiséget a proletárt — olyan érte­lemben, hogy az oroszok betartják azt amit röplapjaikon és a Kossuth Rádió­ban hirdettek, hogy megőrizzük a ma­gántulajdont tiszteljük a vallást bizto­sítjuk a választójogot a földreformot és a többi jogokat. A népfrontpolitika meg­teremtette a helyi kormányzás lehetősé­gét A párt felhívása szerint mindenütt megalakultak a nemzeti bizottságok. Sok energiával segítettük életre kelteni a bal­oldali pártokat mivel valahogy a polgári pártok, de még a szocdemek is sehol sem voltak, nem léteztek. (Ennek tipikus jele volt hogy pb Szek­szárdon olyan pártalakulást találtam, ahogy beléptem a pártok házába, egy föl­iraton azt olvastam: egyesült kommu­nista, szociáldemokrata, kisgazda és nem­zeti parasztpárt) Szegedtől hamar elszakadtam, Buda­pestnek vettem az irányt mert arrafelé újabb városok szabadultak fel, s hasonló feladatok vártak rám. Ahogy folyt a fel­szabadítás, az új területeken ugyanazt a pártszervező munkát végeztem, amit Sze­geden, illetve az első három felszabadí­tott megyében. Az első Időkben egyszer még visszake­rültem Szegedre, az ország fölszabadu­lása előtt. Nagyon emlékezetes előttem, mert a hadihídon, melyet a felrobbantott Tisza-híd helyett építettek, belezuhan­tam felöltözötten, csizmástól, télikabátos­tól a Tiszába. (Autón utaztam Aradra, hogy a szovjet elvtársakkal tanácskozzam, ugyanis vala­hányszor a vörös hadsereg előrenyomult, nekem a politikai osztályokkal egyeztetni kellett a munkámat. A vörös hadseregben az volt a metódus, hogy mindenütt előre kijelölték a kommendánsokat, várospa­rancsnokokat, akik bizonyos elvi útmuta­tásokat kaptak, s azt rendszerint én kö­zöltem velük. Ezeknek a jövendőbeli ma­gyar városokba kerülő szovjet parancs­nokoknak több előadáson át magyaráztam meg, miért fontos Magyarország jelenleg a fasizmus elleni harcban, mi Magyaror­szág története, mik a perspektívái, fel­adatai. Mindezek értelmében a kommen­dánsok hogyan segítsék Magyarország talpraállítását, hogy segítsék a népet a fa­sizmus elleni harc felvételére. Mindig őszintén beszéltem velük, hogy milyen sok kárt okoznak azok az atroci­tások, amelyeket frontkatonák olykor fö­M ár érett elhatározásunk volt 1944 októberében a felesé­gemmel, öcsémmel, hogy át­megyünk a fronton Makóra, Szegedre, de két kísérletünk is sikertelen maradt így a Szálasi-korszak egy hetét megértük Bu­dapesten. Ezután öcsémmel együtt indul­tunk el. De ez már afféle illegális moz­golódás volt, mivel az akkori Magyar Front fő politikusai azt ajánlották, hogy majd ők megszervezik az ellenállókkal szimpatizáló Horthy vezérkarnál, hogy engem a fronton áttegyenek. Hanem én paraszti ösztöneimre hallgatva azt mond­tam, Horthy tisztre nem bízom magam. Majd mi az öcsémmel paraszt módon át­megyünk a fronton. Nem részletezem, gyönyörűen, díszme­netben átjutottunk Kiskunhalasnál, s így árkáltunk ml a mellékutakon. Szeged elé tapogatózva. Az első találkozás a szovjet katonával Halas város szélén történt. Két napon belül elindultunk Szegedre. Természete­sen gyalog. Pusztamérgesre este érkez­tünk, közölték velünk az állomáson, hogy éppen holnap reggel indul Szegedre az első kisvonat. Már maga a kisvonaton való utazás is élményt jelentett, h'szen teli volt rémült, panaszkodó, ugyanakkor mindenféle már régebbi félelmek alól szabadult emberrel, akik azt tartották, hogy vége, legalábbis a mi számunkra vé­ge a háborúnak. (Egy jó vastag, Jdlencven-száz kiló kö­rüli asszony, olyan, amilyennek rajzok ábrázolják a kofaasszonyt, végigsápítozta az utat, hogy jaj istenem, istenem, mi­csoda borzasztó dolgok történtek a la­kossággal, különösen az asszonyi népek­kel. De olyan szaporán, s olyan hango­san, s olyan sokszor elismételte panaszát, hogy a végén már földijei intették le, mondván: magának is csak az a baja es­hetett, hogy nem esett meg magával semmi.) Beérvén Szegedre, Ismerős elvtársak fölkeresésére indultunk. Megtudtuk, hogy két kommunista párt van, s még elég zűrzavaros viszonyok uralkodnak, aminek tisztázásában Vas Zoltán nevét emleget­ték. Mi is épp őt kerestük, de nem talál­kozhattunk vele, hiszen ő két-három me­gyében szervezkedett már akkor. Erre el­határoztuk, hogy hazamegyünk Makóra. löslegesen elkövetnek. Nagy problémát je­lentett például számomra, hogy egy ízben Szeged püspökéhez kellett mennem, mind­járt az első napokba, s a vörös hadsereg és a párt elnézést kellett kérnem, mivel néhány frontkatona behatolt az alsóvárosi zárdába, s ott nem éppen szerzetes módra viselkedett.) Azért érkeztem elsőnek Magyarországra, mert a külföldi bizottság többi tagjai csak október végén, november elején érkeztek haza és kezdték meg a munkát. Október 11-e körül, mikor Szeged fölszabadult, a külföldi bizottság még Szebenben tartóz­kodott a főhadiszálláson. A felszabadulás utáni közvetlen napokban fölkerestek a szegedi elvtársak, s ott előadtam nekik, hogy meg kell alapítani a kommunista pártot, mire ők rögtön nekikezdtek a szer­vezésnek. (Emlékezetem szerint valamilyen város­házán levő rendőrőrszobában alakult meg a kommunista párt. Amikor legutóbb Sze­geden jártam, ezt a szegediekkel és Úr­ban Ernővel tisztáztuk. Arra nem emlék­szem, hogy november 5-én melyik sze­gedi épületben alakult meg a Központi Bizottság.) Ott jelent meg Vas Zoltán Makin, « engem keresett. Vele jöttem Szegedre. November volt, tél. sár. Egy hadsereg föl­vonulása sosem népünnepély. Háború volt. Sárban, cafatban utaztunk. Tisza­híd nem lévén, a hadihídon gyalogoltunk át, de hogyan? Alacsony volt a Tisza. A hídon lefelé csúsztak a járművek, embe­rek, fölfelé hernyózva másztak, és tolták a gördülő járműveket A mi kocsink is, amivel Makótól jöttünk, beledőlt egy kátyúba. A hídon olyan tömeg, hadi és civil népek törekedtek — úgy lehet vég­telen céljaik felé —, ml meg türelmetle­nül siettünk volna; ezért kívül mentünk a korlátfán, és a hadihíd pallóvégein ol­dalt lépkedve keltünk át a Jobbparti vá­rosba. Amikor a hídfőtói visszanéztünk az átkelőkre, az olyan volt, akár egy giccses csatajelenet Áradt a nép, tankok, nótázó katonákkal rakott teherautók, harckocsik, tüzérség és lovaskocsik. (Vas Zoltán szeles modorral mutatott a jelenetre, de találóan mondta: Látod mek­kora zűrzavar. Itt szemre össze-vissza megy minden. Az utolsó őrvezető nem tudna elszámolni katonáival. Az ezredpa­rancsnok a beosztott tisztjeivel. De ezek egy trombitaszóra seregbe fejlődnek, és ha győzünk, e korszak minden katonaembere hős lesz.) Mikor Vassal megérkeztem, láthattam, hogy Rákosi kivételével itthon vannak a moszkvai emigránsok. Azonnal leültünk, s tisztáztuk a kérdéseket Mi olyan szán­dékkal jöttünk az öcsémmel, hogy a pa­rasztpárt képviselői vagyunk, hogy azon­nal nekilátunk a parasztpárt megszerve­zésének. Ebben meg is egyeztünk, ez ellen az elvtársaknak ellenvetése nem volt. Sőt, abban fogtunk össze, hogy a többi balol­dali pártot is felserkentsük. Hiszen akkor még sem a Szociáldemokrata Párt, sem a Kisgazda Párt nem mozgolódott Például Valentini Ágoston még nagyon sokáig el­lenállt, hogy megszervezze a pártját A Kisgazda Párt régi tekintélye. Nagyiván János is húzódozott Végül kiderítettük, Balogh páter lesz az, aki majd szövetkezik velünk. Révai Józseffel egy szép őszi nap­sütésben kimentünk hozzá Alsóközpontra, ahol plébánoskodott Szinte várt bennünket, olyan készségesen fogadott —Nagyon jó, nagyon jó, örülök, hogy jönnek! Velem meg lehet egyezni. Köb­ben mfg tárgyaltunk, kiváló cslrkepaprlfcis rotyogott a papszakácsné jóvoltából, azt megettük, ittunk is rá egyet, s jöttünk ha­za, hogy kész a koalíció, mivel hárman megalakítjuk a Délmagyarországot Min­denki behozza a maga betétjét, Balogh pá-' ter lesz a gazdasági főnök, Révai a fő­munkatárs, s én leszek a főszerkesztő. Így indult el a Délmagyarország 1944. novem­ber 19-én, mint Kft Elmondhatom, hogy luxuskörülmények között szerkesztettem. Bár ugyan MTI nem volt hanem volt négy vevőképes rá­diónk, ahova odaültettük az embereket s összeszedték a híreket. Hetenként két ve­zércikket írt Révai, de én is megírtam annyit Riportjaink is voltak. Riporteri minőségben Komócsin Zoltán, Lőkös Zol­tán dolgoztak velünk az első pillanattól kezdve. A Jókai utcában, a Hunyadi Vas GeN gely házában laktunk. Ott volt a szerkesz­tőség is. Emlékezetem szerint ebben az időben Komócsin Zoltán hozta a legjobb riportokat Kistelekről, DorozsmáróL Hamarosan elhatároztuk — az Ilyen el­határozásokban a stratégiai elgondolásokat a moszkvai emigránsok hozták, akik két­ségtelenül jól elgondolták előre a tenniva­lókat és helyesen, következetesen indítvá­nyozták —, hogy a Magyar Nemzeti Füg­getlenségi Frontot kell létrehoznunk. Pes­ten ugyan már a háború éveiben megvolt és dolgozott a Magyar Front, amelynek a baloldali pártok voltak az alkotói, így a Kommunista Párt ls, és ennek képvisele­tében éppen maga Kádár János, de Itt Szegeden azt mondtuk: új helyzet van. Eképpen legyen új neve az új alakulás­nak: Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, a további fasisztaellenes háború és a de­mokratikus átalakulás programjával. December 6-án a színházban tartottuk meg az alakuló gyűlés. (Most a 25 éves évfordulóra majd megtartjuk a Népfront országos tanácsának ülését.) Akkorra Szegeden egészen elrendeződött a két kommunista párt helyzete. Nagy belső viták folytak, de kifelé legnagyobb tekintélye a Kommunista Pártnak volt, ez kétségtelen. S közben a szocdemek és a kisgazdák is rendezték soraikat, szervezet­ten bejöttek az MNFF-be, úgy, hogy de­cember közepére Szegeden és a Dél-Alföl­dön ennek következtében valóban a ma­gyar nemzeti újjászületés körvonala, kö­rülménye, lehetősége és hangulata alakult ki. (Hanem közben mint színfolt érdekes, hogy országos ügyeket mozgatván, háborús körülmények között éltünk, hiszen előfor­dult, nem egyszer, hogy kitettük a lábun­kat a szerkesztőség épületéből azzal, hogy háromnapos szakállunkat leszedessük a borbélynál, s csak másfél nap múlva ér­keztünk vissza a munkához, mert közben sebesülteket szállítottunk. Megérkeztek a szovjet sebesült szállító vonatok a Pest körüli harcok színteréről, s oda emberek kellettek, akik a hordágyakat megfogják, a peronokról lehordják, vagy fel az isko­lákban berendezett kórházakba. Azért al­kalmasint a városban található Járókelő­ket időnként összeterelgették sebesülteket szállítani. Sok efféle, csak háborús viszo­nyok között előforduló epizód történt ve­lünk, s másokkal, de hatalmas, szép föl­virágzás kezdődött, és az újjászületés lég­köre fogott körül bennünket. Máig is me­rem állítani, hogy reakciós tünetekkel, a közügyektől való húzódozáson kívül nem is találkoztunk. Tehát azok a polgárok, burzsujok vagy papok, akik később az el­ső választás során ádáz antikommunista, antiszovjet propagandát fejtettek ki, ez­időben még nagy csöndben hallgattak, mintha nem ls léteztek volna. Igaz, akkor az emberek örültek, hogy élnek, örültek, hogy alig volt veszteségük a világ átváltó, zásával kapcsolatban, örültek, hogy sem­mi nem igaz abból, amit a régi világ hír­verése el akart hitetni, hogy fölkoncolják az embereket, hogy tömegesen kihurcolják Szibériába, hogy a vallást betiltják. Sőt, a szovjet parancsnokok mentek el a plébá­niákra, hogy nyissák kl a templomokat, húzzák meg a harangokat Nagyon biza­Erdei Ferenc: ÚJSÁG, NÉPFRONT Géppuskások szekereken „tüzelőállásban" — a város főterén . - Még könnyű kis kocsikat, fiákereket te besoroltak a hadrendbe

Next

/
Oldalképek
Tartalom