Délmagyarország, 1969. október (59. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-11 / 236. szám

Pálfy György: A VÁRÓ SHÁ2 ^ÁN F amíliánkban a németellenes­ség a magyar szabadságharc leveréséig nyúlik vissza. 1944-ben, a város kiürítése­kor ez az érzés tartott meg szülőföldemen. Édesapám a német megszállás előtt már betegszabad­ságon volt. mivel mint polgármester, az emberellenes háborús törvényeket nem volt hajlandó aláírni. 1944. március 21-én, a német megszál­lás harmadik napján Tukats főispán ma­gahoz kéretett, s a leggorombább hangon utasított, hogy adassam be édesapámmal polgármesteri állásáról való lemondását. Ha nem viszem keresztül apám lemon­dását, én is súlyos retorzióknak nézek elébe. Mérgemben közöltem vele, hogy édesapám negyvennégy esztendeig szol­gálta Szeged városát, talán mégsem ér­demli meg. hogy őt, mint valami rossz cselédet, rúgják ki, de a főispán utasítá­sát tudomásul veszem, mivel nem vár­hatok mást sem a főispán úrtól, sem az előállított helyzetről. Hazamentem, apámmal megírtuk az egysoros beadványt: Pálfy József pol­gármester kérte nyugállományba helyezé­sét. Még azon a napon szentesítették a le­mondást. 1944. október 8-án újra magához kére­tett az akkori főispán és polgármester, Tukats Sándor, s közölte velem, hogy a várost elhagyni kényszerülnek a hadi­helyzetre való tekintettel, s mint egyedüli intézkedésre jogosult főtisztviselőt, meg­bíznak a főispáni és polgármesteri te­endők ellátásával mindaddig, amíg újból át nem vehetik a város vezetését. Főispáni, polgármesteri, tanácsnoki Mercedeseken távoztak az urak, de pri­vát személyautókat is bevonultattak, s azokon is távoztak. Az irattárat s a pénz­készletet városi teherautókon szállították. Mi itt maradtunk minden eszköz nélkül. F,gy teljes hétig szovjet katonakenyéren éltünk, mivel az első napokban csak az ő tábori pékségük sütött kenyeret. Velem azt sem közölték, milyen ka­tonai raktárak, készletek találhatók a vá­rosban. Korábban hivatalból — mint kul­túrtanácsnoknak — semmi közöm nem volt efféle ügyekhez, csak akkor ismer­tem föl a katonai objektumok létét, ami­kor 10-én egyre jöttek be a jelentések a feltört magazinokról, üzletekről, gettók­ról, hogy mekkora értékek felejtődtek mégis itt a városban. Miután én már augusztusban kijelen­tettem a kiürítési ügyeket tárgyaló bizott­ság ülésén, hogy a várost semmi körül­mények között el nem hagyom, ennek kö­vetkeztében bízták rám az ügyek intézé­sét, s ennek következtében maradt meg a városi tisztviselői kar is Szegeden kb. 80 százalékban. 1944. október 10-én, hajnali 5 órakor megkezdődött Szeged ostroma. A város­ban ebben a pillanatban megszűnt a víz, villany és gázszolgáltatás. Több helyen történt belövés. így kapott találatot a városháza, a fogadalmi templom tornya, a Szent István tér, ettől a tüzérségi tűz­től gyulladt meg tudomásom szerint a Baross Gábor gimnázium tetőzete is. A Tisza Lajos krt. 65. számú ház is olyan két belövést kapott, hogy a berendezési tárgyai az utcára kerültek. A közbizton­sági alakulatok, amelyek rendelkezésem alá tartoztak, tudtom nélkül elhagyták a várost. A Szeged lövetése utáni fél órában városszerte elkezdődött a fosztogatás. A gettót, s különböző gazdátlan boltokat feltörték, az árukat hordták ki. A város­háza pincéjében elhelyezett zsidó munkás­századot kértem meg a rend helyreállí­tására. A zsidó munkásszázadot úgy mentettem be a városháza légópincéjébe. Ez a szá­zad a bombakárok és egyéb sürgős romok eltakarítása végeit tartózkodott Szege­den, de a város kiürítésekor, 8-án, már parancsuk volt a továbbvonulásra. Én ak­kor betessékeltem őket ide a pincébe. Így maradtak itthon. De voltak lenn a pin­cében olyan emberek is, akikről nem tud­tam, kicsodák. Szegediek voltak, akik féltek, akárcsak mi, s odabújtak közénk. De ugyanakkor a városháza udvarára elég tömegesen hordták be a sebesült magyar katonákat, s itt az udvaron a városban maradt orvosok műtötték őket, s látták el a legszükségesebbekkel. Egyik legmeg­rázóbb élményem volt. amikor 10-én hordták be a szerencsétlen magyar ka­tonákat a Szeged elé ásott lövészárkok­ból. Egyiknek a keze, másiknak a lába hiányzott vagy volt csonkolt. A város­háza udvarán íróasztalokból rögtönzött műtőszerüségen operálták őket a legpri­mitívebb körülmények között. Jólesz Gyurka, Viola György, Vidákovits Ka­mii ló, Szabó Dénes meg Sándor Jóska működtek ott. Az egészségügyi intézmé­nyeket részben a bombázások miatt ki­menekítették a tanyavilágba. • a megma­radtakat pedig elhurcolták. Közben a városban maradt tűzoltó fő­parancsnok légótelefonon jelentette ne­kem, aki a városháza légoltalmi pincéjé­ben tartózkodtam, és igyekeztem ellátni tisztemet, hogy a város több ponton ég. A tüzeket, mivel a vízmű is kikapcsolt, a közművek leálltak, nem lehetett ha­gyományos módon oltani, nem volt víz­szerzési lehetőség, de elmenekítették a város hatásos tűzoltó-felszerelését is. Hiá­ba volt itt a Tisza. Csupán poroltókkal dolgozott néhány derék tűzoltó, akik itt­hon maradtak, és Horváth István pa­rancsnok. Ilyen körülmények között határoztam el a város polgári feladását, amelyet a kiértesíthető polgári személyekkel meg­tárgyaltam. Ezután juttattam el az orosz nyelven írt, a város és az állam pecsét­jével ellátott levelemet a szovjet pa­rancsnoksághoz, melyben a város lakos­sága részére kegyelmet és tűzszünetet kér­tem. saját személyemben vállalva a fe­lelősséget azért, hogv polgári ellenállásra Sor nem kerül. Ekkor tűzettem ki a vá­rosháza tornyára a fehér lobogót. A szovjetekhez Intézett levelemet Bo­hó András mérnök vitte el a Szeged ha­tárába érkezett első szovjet tank pa­rancsnokához. Valahol az alsóvárosi te­mető környékén találkoztak, ez történt este 8 órakor, és este 8 óra 15 porckor Szeged lövetése megszűnt. A Földműves utcai iskola alatt levő pince légóőrsége 10-én este 10 óra tájban jelentette, hogy orosz beszédet, inkább suttogást halla­nak az utcáról. Földerítők lehettek. Míg ez a beszélgetés történt a mondott iskola pincéjében, sortüzeket hallottam eldörrenni a Széchenyi téren. Én foszto­gatókra gondoltam, de később kiderült, hogy német hátvédek vonultak még át a városon, s valami okból magyar civil foglyok, túszok lehettek a kezükben, aki­ket talán itt akartak volna hagyni. Mi­után nem kerülhettünk érintkezésbe, úgy szabadultak terhüktől, hogy a téren le­lőtték őket. Soha nem tudtuk meg, ki volt az a három-négy férfi, akit másnap reggelre holtan találtunk a városháza előtt. 1944. október 11-én. hajnali negyed öt­kor egy szovjet tiszt vezetésével patrul érkezett a városháza elé, s név szerint engem keresett. Amikor a városháza kapuján néhány perc múlva tolmácsom kíséretében kilép­tem, a patrul közrefogott, és a MÁV igazgatóság épületébe kísért. Ott egy ve­zérkari ezredes fogadott, aki beléptemre fölállt, s első kérdése ez volt: Miért ma­radt Ón itt? Erre azt válaszoltam: Szá­momra a szenátusi stallum nemcsak rep­rezentatív tisztséget és jogokat jelent, de azt a súlyos kötelességet is, hogy váro­som legnehezebb órájában a lakossággal együtt legyek, és el ne hagyjam. A tiszt ezek után közölte velem, hogy mára virradóra a szovjet hadsereg a várost elfoglalta. Ennélfogva Szeged ka­tonai parancsnokság alá került. Ezután kezet nyújtott, s közölte, hogy a szovjet hadsereg parancsnoksága nevében a város polgármesterévé r.evez ki, s ettől kezdve a katonai parancsnokság utasításait, ren­delkezéseit köteles vagyok végrehajtani, s végrehajtatni. A radról Szeged városába vitt az utam. Ez néhány nappal azután történt, hogy a szov­jet hadsereg fölszabadította a várost, de még a párt nem alakult meg. Valahogy hi­básan abból a nézetből indultak ki a sze­gedi elvtársak, hogy a népfrontot úgy kell értelmezni: minden párt együtt lesz, önálló párt nem lesz. Igen heves vita volt közöttük, amelyet lényegében az én megérkezésem döntött el. amikor itt ki­fejtettem az elvtársaknak — akik engem a Tisza-szállóban felkerestek, mivel hal­lották, hogy valaki vezető magyar kom­munista érkezett Szegedre. Már nem em­lékszem, kitől értesültek érkezesemről, de már az első nap kora éjszakáján felkeres­tek. (Egyedül éltem az üres szállodában, an­nak se személyzete, se őrsége nem volt. A beszélgetést követő másnapon a sze­gediek nekiláttak — azon belül is főleg a Komócsin család tagjai — a párt meg­szervezésének.) Miután megegyeztem a szegedi elv­társakkal. hogy sürgősen megalakítjuk a pártot, nagygyűlést hívtunk össze a színr házban. Nemrég a tévé fölkért arra. hogy a szegediekkel együtt emlékezzünk vissza Szeged eme napjaira. Urbán Ernő írta meg a történetet. Miután eimek kapcsán fölelevenítettük az emlékeket, így elég pontosan emlékszem vissza erre a gyű­lésre. (A korabeli lap szerint annyian vol­tak, hogy ennyi népet Szeged nem látott még együtt. Urbán Ernőt ki is javítottam, mert az egvik szegedi lap azt írta, hogy Kossuth óta nem volt ekkora Jömeg jgyütt Szegeden, az ügyben, hogy népszó­nokot meghallgasson. Siettem kijavítani ezt a túlzást, mert a legnagyobb hatása a történelemben Kossuth beszédének volt Szegeden, amikor az itteni népekhez for­dult ismert alföldi toborzó útja során.) Rövidesen ide érkezett Révai, Farkas, Szirmai és mások. It alakult meg a fel­szabadított területek Központi Bizottsá­(Volt olyan parancs 11-én, hogy a la­kosság segítségével a romoktól tisztíttas­sam meg az utakat és járdákat, hogy a gépjármű-forgalom megindulhasson. Azonnal intézkednem kellett, ós tudtam is. A körém sereglett munkások sietve, szívesen segítettek. Ezek az emberek szét­futottak a városban, házról házra szólí­tották a lakosságot a közmunkára. Még azon a napon estére kelvén a főbb út­vonalak szabadokká váltak. Voltak forró pillanatok. A front inga­dozott, Szálasi engem képletesen felköt­tetett. mivel nem hagytam el a várost, mert ő hatalma átvételekor országos pa­rancsot adott mindenkinek, hogy siessen Budapestre. Hát nem siettem. Ekkor a vésztörvényszék távollétemben halálos ítéletet mondott ki rám. Budán lógott a szalmabábü, ráírva a nevem! Tessék azt elképzelni, milyen lelki vál­ságon mentem keresztül a lakosságért is. s a szovjet parancsnok előtt, sok jogos szemrehányás miatt, de azért is. hogy a régi magyar hatóságra tett eskümet meg­szegtem. S az elküldött levél is elvágta előttem a régihez vezető utat. Sok magas rangú tiszttel érintkeztem azokban a napokban. Németül, franciául jól beszéltek. De nekem soha de soha, hogy tovaris. nem mondták. Pontos in­formációik voltak rólam, hogy nem va­gyok kommunista.) ga, amely kezébe vette a kommunista párt országos szervezesét. irányítását, a már felszabadult területeken. Egyelőre azonban hadd térjek annyi­ban vissza Szegedre, hogy az emiitett gyűlésnek óriási volt a hatása. Emlék­szem, hatalmas betűkkel, részletesen hoz­ták ott elhangzott beszédemet, amelyben kifejtettem a kommunista Párt népfront­politikáját. (Ez nagy meglepetés volt Szegeden, an­nál is inkább, mert bizonyos mértékig nem is volt kommunista uralom akkor a városban, hanem valami rablóvezérnek rov:d életű uralma, aki tudott oroszul, s ő kaparintotta kezébe a politikai hatal­rrr.fc. Ezért nekem úgyszólván fegyverrel kelleti kivernem a városházáról. De nem­csak ez volt a probléma, hanem a gaz­dátlanság következtében a magukat szerb partizánoknak nevező magyarok is el akarták foglalni a felszabadult. Szegedet. A város szovjet katonai parancsnoka tá­jékozatlan volt ebben az ügyben, de én erélyesen közbeléptem, hogy Szeged nem Jugoszlávia területe, erre semmiféle dön­tés nincs, mi magyar kommunisták in­tézzük a mi hazánk sorsát, így Szegedét is) A párt hamarosan megszerveződött, elég jól, kemény organizáció lett belőle, amit elsősorban az segített elő, hogy itt. jó erők végezték a szervezés munkáját. Mind a helyi, az illegalitásban kipróbált elv­társak. mind az ide érkezett emigránsok, valanlint az internáló táborokból hazatért elvtársak keményen dolgoztak, kommu­niíta módon gondolkoztak. (Itt találkoztam először Apró Antallal, kit eredetileg is nagyon kerestem, mert a Moszkvából kapott megbízatásom az volt eljövetelemkor, hogy bárhol, bármikor, de vegyem fel a kapcsolatot a magyar­országi Központi Bizottsággal. Sok min­dent tudtam róluk, tudtam a nevüket, és ismertem az illegális nevüket, jobban mondva sokuknak csak az illegális nevét. Már amennyire megtudtuk igazibői álla­pítani, hiszen információinkat különböző, (Folytatás a 6. oldalon.) Vas Zoltán: ELSŐ VONALBAN Szovjet gyalogos csapatok átvonulása Szegeden, a Széchényi téren A gyalogságot a tüzérségi erők követik. Lóval vontatott ütegek a Széchenyi téren

Next

/
Oldalképek
Tartalom