Délmagyarország, 1969. március (59. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-09 / 57. szám

TáskákszerszámokCípŐVálaSZték kazánjavitás, aprócikkek 1969^11611 Mérlegzárás a ktsz-ekben Mérlegzáró közgyűléseket tartanak a kisipari szövetke­zetekben. Szegeden is mind több ktsz ad számot tavalyi munkájáról. A hét végén a Szegedi Bőrdíszmű, a Szer­számkovács, a Kazánjavító, a Fémtex Ktsz tagsága mér­te fel a tavaly megtett utat, dolgozói kézhez kapták a jó munkával szerzett osztalé­kot. Százharmincezer mutatós, modern női táska, ebből — közvetlen és közvetett — exportra 51 ezer darab. Ezek a számok magukban is imponálók, de nem fejezik ki, milyen erőfeszítéseket tett a választék bővítéséért, a nagyobb versenyképességért gazdasági reformunk első évében a Bőrdíszmű Szövet­kezet. Fáradozásuk ered­ménnyel járt, kedvező szá­mok kerültek a nyereség ro­vatba. Két és fél hónapi fi­zetésnek felel meg a része­sedés, jobb, mint az előző években volt Idén is arra törekszenek, hogy a versenytárgyalásokon a több mint tíz konkuirens üzem között szép eredményt érjenek el. Céljuk a szövet­kezet itteni üzletének jobb ellátása, a helyi igényele tel­jesebb kielégítése is. Ugyan­akkor Hódmezővásárhelyen is nyitnak egy reprezenta­tív üzletet, ahol termékeiket értékesítik. Korszerűen felszerelt űj 0 /.emházba költözhetett ta­valy a Szegedi Szerszámkovács Ktsz kollektívája. Ez a szö­vetkezet szinte mindenfajta kéziszerszám gyártásával foglalkozik: sokféle fogót, kalapácsot ezenkívül csi­peszt, ollót is készitenek. Huszonhat és fél millió fo­rintos termelési értéküknek — ami nagy ugrás az előző évhez képest — jórésze köz­vetlenül, vagy közvetetten kivitelre került, szép summa devizát jelentve a népgazda­ságnak. Osztalékuk is ma­gasabb a tavalyinál, mint­egy hat heti fizetésnek felel meg. A több mint 200 tagú kö­zösség idén különösen nagy „rössel" lát munkához, a rendelések, tárgyalások alapján előreláthatólag 40 millió forint értékben lesz szükség különféle termékeik­re — idehaza és külföldön. Nagyot fejlődött a Szegedi Kazánjavító Ktsz egy év alatt, termelését csaknem megduplázta. Méghozzá rendkívül hasznos munká­val foglalkozott: vállalatok, üzemek, intézmények részé­re végeznek kazánkarban­tartást, átalakítja a régi tüzelőrendszereket korszerű gáztüzelésűre. A kazánjavító ktsz nem­csak hagyományos feladatait látja el, újakkal is próbál­kozik. Termelőszövetkezetek­kel közösen a Tisza bútor­gyár szegedi gyáregysége ré­szére készít íróasztal-váza­kat A közgyűlésen rekord termelésről és rekord nyere­ségről adott számot a veze­tőség, az előző esztendőhöz képest csaknem megkétsze­rezték a termelést, amely­nek értéke eléri a 14 millió forintot. Ezzel a kazánjaví­tó ktsz dolgozói mintegy kéthavi keresetüknek meg­felelő osztalékban részesül­tek. A Szegedi FÉMTEX Ktsz dolgozói is szép eredménye­ket értek el az elmúlt év­ben. Keresett aprócikkeket gyártottak, jelentős nyere­séggel. A mérlegzáró köz­gyűlésen újabb előrelépésről is szó esett, az új helyiségé­ben mód van a fejlesztésre, több csökkent munkaképes­ségű dolgozót foglalkoztat­hat majd. Figyelmesség Az ötös busz tegnap délután négy óra táj­ban elindult a Maros­tői utcai megállónál, Új­szegeden. Sok felszálló volt, de amikor már el­indult a kocsi, még egy nő szaladt ki a szomszé­dos élelmiszerüzletből, és lemondó mosollyal vette tudomásul, hogy lemaradt. Tíz métert sem tett meg azonban a veze­tő, amikor lassított és a kocsit megállította. Ki­nyílt az ajtó, majd a hölgy mosolyogva fellé­pett a buszba. — Csak azért álltam meg, mert nőnap van — jegyezte meg Riba Gyu­la kocsivezető. Lehet, hogy az eset egyébként szabálytalan­ságnak számít, mégis, ez­úttal figyelmesség volt! M. K. A cipőkereskedelem tava­szi-nyári felkészüléséről, s a minőséggel kapcsolatos kér­désekről beszélt szombati saj­tótájékoztatóján dr. Gál Lász­ló, a Cipőnagykereskedelmi Vállalat igazgatója. A vállalat mintatermében a jelenleg kapható 600-féle női, 200—200 fajta férfi- és gyermekcipő modell közül választhat a kiskereskede­lem, s tőle függően majd a vásárló közönség is. Szállítá­si apparátusuk a megrendelé­seket még vidékre is 3 na­pon belül teljesíti. A minta­teremben naponta átlagosan 40 000 pár lábbelit vasáról a kiskereskedelem. Raktárkész­lete olyan nagy, hogy követ­ni tud akár 20—30 százalék­kal magasabb kiskereskedel­mi forgalmat is. A tavalyi­nál 380 000 párral több női, 260 000 páral több férfi- és 200 000 párral több gyermek­cipő áll rendelkezésre. A női és a férficipők for­májukban, színválasztékuk­ban a legújabb külföldi diva­tot követik, örvendetes, hogy a serdülőknek is jócskán van az idén választási lehetőség. A vállalat arra törekszik, hogy a cipőellátás ne csak válaszékában, mennyiségé­ben, hanem a minőség szem­pontjából is megfeleljen az igényeknek, vagy legalábbis javuljon. Kiemelkedő teljesítmények néphadseregünk rakétacsapatainál Néphadseregünk szárazföl­di egységeinek nagy több­ségénél 1967 őszén új kikép­zési rendszert vezettünk be A múlt év őszén újabb csa­patok tértek át erre, s ma már elmondhatjuk, hogy az áttérés folyamata a száraz­földi alakulatoknál lényegé­ben befejeződött — közölte Oláh István vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyet­tes, a néphadsereg kiképzési főcsoportfőnöke. Ezután megállapította: Az új modern technika és az ezeknek megfelelő kato­nai szervezetek alkalmazása mind nagyobb követelmé­nyek elé állította katonáin­kat, csapatainkat. Ennek kö­vetkeztében egyre élesebben és átfogóbban jelentkeztek a feszültségek a kiképzés és a csaaptélet különböző terüle­tein. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az évente egyszeri behíváson alapuló kétszer egyéves kiképzési fo­lyamat alapvető felülvizsgá­latra szorul. A szűkreszabott idő miatt nem volt mód a korszerű követelményekből eredő újabb és újabb téma­körök feldolgozására. Sürget­te az új kiképzési rendszer bevezetését az is, hogy az évenkénti egyszeri behívás folytán a csapatok állomá­nyának 50 százaéka újoncok­ból tevődött össze. Ez külö­nösen károsan befolyásolta a harckészültséget. Végső so­ron tehát elkerülhetetlenné IUOK - egymásról Színházi újdonságok Tegnap, szombaton este a nek alakítására A vendég­szegedi opera két tagja, Ka- szereplés pontos idejét ké­rikó Teréz és Gyimesi Kál- sőbb állapítják meg. mán Bécsben a Magyar In- • tézetben adott nagy sikerű A Játékszín március 14-i, hangversenyt. ^ új premierjén Hubay Miklós . „ * „ _ . . , két egyfelvonásosát, a Fiatal A Szegedi Nemzeti Színház nők kékben és pirosban és az igazgatósága a jovo évadta Akik ifjú szívekben élnek el­vezető dramaturgnak Ka- mű trágyát mutatja be., rinthy Ferencet, az ismert Rendező Versényi Ida. A főbb írót szerződtette. szerepeket Liska Zsuzsa,' „ * ... Demjén Gyöngyvér, Miklós A szegedi operaegyuttes Klára> Bozóky István, Jászai D.™ László, Kiss István és Kiss március 11-én és 12-én Bizet Carmen-jének előadásával a székesfehérvári színházban vendégszerepel. Carmen sze­repét — ezúttal először — Lengyel Ildikó énekli. Ebben a szerepben a művésznő ké­sőbb Szegeden is bemutatko­zik. • Kovács János, Jászai-díjas színművész a kaposvári szín­házban vendégszerepel. * Japán operaénekesnőt, a Bécsben élő Kimiko Satót hívta meg a szegedi opera a Pillangókisasszony szerepé­A SZEGEDI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT ismételten megkezdte a temető: sírkőmunkák megrendelésének felvételét a Szeged, Dáni János u. 14—16. sz. irodaházban. Telefon: 11-361. Megrendelési idő: szerda, péntek 9—14 óráig. xS 031769 Gábor játssza. • Március 27-én, a színházi világnap alkalmából a nagy­színházban a Július 14., a Já­tékszínben a Játszik a esalád előadása előtt olvassák fel Peter Brook, erre az alka­lomra írt üzenetét • Április 5-én mutatják be Szegeden Szinetár György­Szenes Iván és Lendvay Ka­millo Knockaut című ze­nés krimijét. Rendező Szász Károly. Szereplők: Máthé Eta, Jászai László, Csizma­dia László, Kállai Bori, Lak­ky József, Katona András, Bordás Dezső és Kovács Gyu­la. * Az évad utolsó premierjé­re május 10-én kerül sor. Ez alkalommal az operaegyüttes — magyarországi ősbemuta­tóként — Werner Egk világ­hírű nyugatnémet zeneszer­ző Peter Gynt című operá­ját viszi színre. Vezényel Va­szy Viktor. Rendező Bozóky István. A címszerepet Gyi­mesi Kálmán énekli. Március 8 nem olyan hét­köznap, mint a többi. Ilyen­kor másképp beszélnek a férfiak. Ki tudja, talán őszin­tébbek is? Mindenesetre: ma csupa dicséret és elismerés hallható a nőkrőL Szóljanak most a nők egy­másról. Pontosabban arról, hogyan segítik — ismeretle­nül is — egymás munkáját, életét könnyebbé tenni. Mert sokat tehetnek egymásért — ha akarnak. A fogorvosnő Dr. B. J.-né hófehér kö­penyben, mosolygós arccal fogadja a „következő vendé­get". Pedig hát — ki törő­dik itt a mosollyal, a féle­lem birodalmában, a fogor­vosnál? Törékeny asszony a fog­orvosnő. Először azt hitték, ki se tud húzni egy fogat... — A nők, vagy a férfiak félnek jobban? — A férfiak. Hozzáteszem: nemcsak a nőnapon mondom ezt. A férfiak a betegségben, fájdalomban nem bizonyul­nak „erősebb nemnek". Ép­pen ezért csodálom, hogy mégis kevés a rendszeresen fogorvoshoz járó nő — pe­dig a foguk rossz! Hiszen a terhesség alatt, köztudott, igen tönkremennek a fogak. — Mégis félnek? — Magam sem értem. Sok­szor kérdezem: nincs bennük ennyi hiúság? A fodrásznő Kutasi Józsefné a Széche­nyi téri szövetkezeti fodrá­szatban dolgozik, 32 éve van a szakmában. — Nem vitás, mi szépítjük a nőket! — mondja és hoz­záteszi rögtön: ma már ez nem luxus. Nagyon sokan járnak rendszeresen fodrász­hoz, igazán ápoltak a ma­gyar nők. — Vita nincs a frizura miatt? — Hát... vitáig nem ju­tunk. Igyekszünk diplomati­kusan, de meg kell sokszor „mondani", hogy milyen haj­viselet jobb a vendég arcá­hoz. Ez hozzátartozik a mun­kánkhoz. Az üzletvezettí­szoktuk az üzletben: minden megvan, mit tetszik még kérni? Megértjük, hisz ma­gunkról tudjuk, mennyi gondja-baja van egy asz­szonynak — mondja Juhász Károlyné, a 8. sz. élelmiszer­bolt üzletvezető-helyettese: — A legtöbbet azzal tu­dunk segíteni, hogy ügyelünk a vásárló gyerekekre. Ná­lunk nem kerül tegnapelőtti kenyér a kicsik szatyrába, amit a papírra felír az édes­anya, az hiánytalanul meg­van. Sokat is bíznak a ma­mák a kicsikre. Némelyik gyerek 100—120 forintot is elvásárol nálunk! — Itt a házban, a Széche­nyi tér 6-ban lakik egy kis­lány. Még ötéves sincs, de ügyesen vásárol. Múltkor be­szalad. Nem vesz semmit, csak odarohan hozzám, ke­zembe nyom két szál szeg­fűt Aztán eltűnik. Legköze­lebb kapott két nagy pu­szit... Mondjuk ünnepen is, hogy nem könnyű az asszonyok dolga? Mindenki tudja. De az sem számít ünneprontás­nak, ha azt mondjuk: a nők is sokat tehetnek egymásért! P. Sz. M. vált a kiképzés egész rend­szerének megváltoztatása, korszerűsítése. A fokozatosan bevezetett háromszor nyolc hónapos új kiképzési rendszer összefüg­gő egyseget alkot. Hatékony­ságát széleskörű csapatpróba keretében ellenőriztük. Az eddigi tapasztalatok egyér­telműen azt igazolják, hogy az új modell bevált, a korsze­rűsítésben helyes úton já­runk. Konkrét tapasztalatok sora bizonyítja, hogy a csa­patoknál jelentősen javult a harckészültség, emelkedett a hadrafoghatóság színvona­la. Kiemelkedő teljesítményt értek el rakétacsapataink, amelyek az éleslövészettel egybekötött harcászati gya­korlatokat jó és kiváló ered­ménnyel hajtották végre. örvendetes, hogy az új ki­képzési rendszer kedvezőbb feltételei között szélesedett, s elismerésre méltó eredmé­nyeket hozott katonáink so­raiban a szocialista verseny­mozgalom. Ezt példázza, hogy az egyik legrangosabb elismerést A néphadsereg kiváló százada kitüntető cí­met a múlt évben 26 alegy­ség nyerte el. Emellett ter­mészetesen fontos szerepet tölt be a hósszú évek óta felhalmozott tudás, tapasz­talat, a személyi állomány művetségének. felkészültsé­gének növekvő színvonala, nem utolsósorban, az új ki­képzési programok, az erő­teljesen fejlődő kiképzési bá­zisok, a gyarapodó oktatási segédeszközök, a jó katonai tankönyvek, az ésszerűbb és reálisabb időgazdálkodás. A perspektívát illetően: a korszerűsítést olyan állandó folyamatként fogjuk fel, amelynek legfontosabb célja, hogy növelje a hadsereg felkészültségét, fokozottan biztosítsa csapataink harcké­pességét. A következő évek­ben a hangsúlyt mindenek­előtt a kiképzés anyagtech­nikai feltételeinek javítására helyezzük. Alapelvünk, hogy az utóbbi években szerzett értékes tapasztalatok fel­használásával — a kiképzés korszerűsítése, a csapatélet körülményeinek javítása lé­pést tartson a növekvő kö­vetelményekkel — fejezte be nyilatkozatát Oláh István vezérőrnagy. Épült: 1957—1969 helyettes — A nővásárlók idegeseb­bek az üzletben. Feledéke­nyebbek is, azért kérdezni Értesítjük a város lakosságát, hogy a SZEGEDI 1. SZ. POSTAHIVATALBAN a csomagfelvétel március 10-től újra megkezdődik. CsomagfeladÁ 8—20 óra között. POSTAHIVATAL, SZEGED 1. Püspök utca 9. (32.) A Mérey utca szépen alakuló új arculatát for­málja ez a saroképület is, melynek földszintjén az Allami Biztosító egyik fiókjának irodái kaptak helyet. Az Illés Lajos tervei szerint készült épület azonban rövidesen el fog bújni, mivel a Centrum Áruház mellett felépül a középmagas irodaház. VASÁRNAP, 1969. MÁRCIUS 9. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom