Délmagyarország, 1969. február (59. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-06 / 30. szám

Heti naptár Hová menjünk? Mit nézzünk! Most induló és ezentúl rendszeresen megjelenő új rovatunkban a kulturális élet egyheti várható eseményeit tekintjük át, csütörtöktől csütörtökig, hogy olvasóink figyelmét felhívjuk a legfon­tosabb és legérdekesebb prog­ramokra. Ez a hét különösen gazdag választékot ígér. A színházi élet legizgalma­sabb eseménye ezen a hé­ten kétségtelenül a Játékszín iij premierje. Pénteken este ősbemutatóként kerül a sze­gedi közönség elé Gyárfás Miklós új vígjátéka, Ját­szik a család. Rendezi Bozó­ky István. Szereplói Barta Mária, Molnár Piroska, Kál­lay Bori, Károlyi István, Bo­zóky István, Szendrő Iván én Király Levente. A má­sik exkluzív színházi ese­mény Simándy József ven­dégjátéka Bizet Carmen-jé­nek 11-i, keddi előadásában. A színház heti műsora egyébként a héten a követ­kezőképpen alakul: ma este a Doktor úr, pénteken a Bá­lázzék és A csodálatos man­darin, 8-án és 9-én, vasár­nap, valamint 12-én szerdán, szintén a Doktor úr, 11-én pedig a Carmen kerül színre. A Játékszínben szombaton is­mét a Játszik a családot, va­sárnap délután és este a Lu­lut láthatja inajd a közön­ség. A heti moziműsor is szen­zációt ígér. A Szabadság-mo­ziban ugyanis ma kezdik ve­títeni — egészen február 19­ig — „a világ legdrágább filmjét" a Mankewicz ren­dezte amerikai szuperpro­dukciót, a Kleopátrát. A Fák­lya-moziban ezalatt — a hét másik újdonságaként — a Tiltott határátlépés című francia filmet vetítik, amely a portugáliai munkanélküli­ség elöl Franciaországba ki­vándorló munkások szomo­rú sorsáról szól. Felújítás­ként délután a Makszimka című szovjet filmet vetítik, szombatig. Szombattól hét­főig a Max Linder társasá­gában című burleszk kerül felújításra a délutáni mű­sorban, hétfőtől szerdáig vi­szont a Big-beat című lengyel vígjátékfilm. Hétfőtől a Fáklya-mozi esti műsorában a Pipák című csehszlovák— osztrák film szerepel, ugyan­csak felújításként. A heti filmprogram érde­kes eseményének ígérkezik a tavalyi országos amatőr­film-fesztivál díjnyertes filmjeinek vetítése holnap, pénteken este 7 órai kezdet­tel a Juhász Gyula Művelő­dési Otthonban. Nem panaszkodhatnak ezen a héten a zene barátai sem. A komolyzene hívei számára bizonyára jelentős esemény lesz Lehel György vasárna­pi hangversenye a Szegedi Nemzeti Színházban. A rá­diózenekar karmestere ezen a délelőtt 11 órakor kezdődő koncerten Liszt Esz-dúr zon­goraversenyét és Beethoven két szimfóniáját, a II-t és a Vl-at vezényli. A Liszt-ver­senyművet a televízióból ri­porterként, játékvezetőként és legutóbb színészként is jól ismert fiatal zongoraművész, Antal Imre játssza. A köny­nyűzene hívei viszont más­nap, hétfőn két előadásban, 5, illetve 8 órai kezdettel néz­hetik végig — ugyancsak a Szegedi Nemzeti Színházban — a Vidám tél című esztrád­müsort. Néhány név a közre- I működők közül; Kabos Lász- I ló, Kibédy Ervin, Hlatky László, Lórán Lenke — és hogy a beat rajongóinak is kedvet csináljunk — Magay Klementina és Poór Péter. Az otthonülőknek a televí­zió és a rádió műsoraiból a szegedi érdekességű közve­títéseket emeljük ki. Szom­baton este — fél 9 órai kez­dettel — a Petőfi-adó a Sze­gedi Nemzeti Színházból köz­vetíti a Hoffmann meséi, kedden este pedig — 7 óra 40 perces kezdettel — a te­levízió a Háború és béke elő­adását. Még egy szegedi ér­dekesség, a rádióból: Szabó Miklós hétfőn délután — 2 óra 10 perckor kezdődik az adás — új oldaláról mutat­kozik be a Kossuth-adón: a népszerű operaénekes népda­lokat és magyar nótákat éne­kel. Szívátültetés Láttalak a fehér ágyon, fehér ar­cod alatt fehér lepedővel. Te akkor már nem voltál ébren. Az orvos éb­reszteni sem próbált. Azt mondta, minden óra nyugvás életed hosszab­bíthatja. Mert ez lényeges. Nem ne­ked, hanem azoknak, akik téged szeretnek. Te belenyugodtál. — Ilyenek az intelligens emberek. — Ezt mondotta az orvos, aki már két külföldi minisztert is gyógyke­zelt. Azok is néhány nappal tovább éltek. S azért beszélt rólad ilyen jó­akarattal, mert te nem erőszakoltad az életet. Leszámoltál a negyvenhét esztendőddel és nem rettegtél a ha­láltól, nem forszíroztad, hogy még ezt meg azt el kell végezned. — Persze, mi még nem tartunk ott, ahol az afrikai fanatikusok, akik feláldozzák magukat, hogy az emberiség nagyjainak átadott szí­vükkel előre vigyék a fejlődést. Nem értettem először. Aztán — miután szürkekószán álló hajszálai­dat eligazítva szobájában egy fekete mellett megmagyarázta — kezdtem érteni. — Asszonyom, ne vegye ígéret­nek, hiszen itt nálunk a gyakorlat­ban sohasem próbáltuk még. Csu­pán az elméleti kimunkálásig jutot­tunk el. De az ö — így hangsúlyo­zottan nagybetűvel beszélt rólad — esetében ha donor jelentkeznék, végrehajtanánk a kiserletet. Rajta már csak szivesere segíthet. Elmondotta, hogy a különböző he­lyeken eddig negyven-egynéhány esetben végzett szívátültetések mintegy tíz százaléka mondható tel­jes sikerűnek. Blaiberg a legered­ményesebb. És csak fogorvos. Ami­ből millió van. Persze, nem ez a lé­nyeg. Hanem az, hogy idegen szív­vel él. Több mint egy éve már s elő­reláthatólag még sokáig. — De Kordó Iván csak egy van. Ügy értem, hogy amit mond, meg­határoz, tanácsol, az a mi korunk­ban nélkülözhetetlen. — Ezeket je­gyezte meg még, mielőtt elbúcsúz­tam tőle. Nekem mondja! Ki ismerhet té­ged úgy, mint én? Mit tud az orvos csak nekem elárult terveidről? A munkádról, amibe belekezdtél? Az elméletről, amely tanyáktól a mi­nisztériumokig átfogó irányokat ír elő, hogy megrázkódtatás-mentesen gyorsan végbe menjenek az életsor­sok polarizációi? A megkezdett, de betegséged miatt félbehagyott re­gényről, amely „még valamit" akart mondani az irodalom művelőinek és kedvelőinek a te ötvenedik éved előtt. Negyvenhét éved alatt megélt múlt évszázadok és jövőbeli évezre­.dek sejlő tapasztalataira alapozva. „Még valamit" a te szerénységed tónusában emberségről, kapcsola­tokról, érzelmekről és az ész meg­dönthetetlen hatalmáról. Ügy el­mondani, hogy minden kor vala­mennyi embere értsen abból. Te pedig a fehér ágyban, fehér arccal, fehér lepedővel borítva esz­méletlenül. Tönkrement az a nagy, szép szived, kedvesem. Az a szíved, amitől az életed, a gondolataid, gaz­dag értelmed közreadása függ. Én csak mindennapi ember, a sze­relmesed vagyok. Az előbbi a sa­ját megállapításom, az utóbbit te is­mételgetted leggyönyörtelejesebb óráinkban órákhosszát. — Éppen azért, mert oly hosszú évek hiábavaló keresése után talál­tam rád, a legteljesebbre — mon­dottad annyiszor, utánozhatatlanul. S én húszonhat évemmel rajong­va mentem veled, ki apám lehettél volna. S én ez egy év alatt mindent, mit képzeltem, annál is sokkal töb­bet megkaptam tőled, Emberem. A szenvedélyen túl éppen azt a felis­merést, hogy Ember voltál, igaz és nagyszívű. Mellettem és rajtam kí­vül mindenkihez nagyszívű. Te, aki­nek a szíve már rég elégett s csu­pán a reflexek iszonyatos energiája pumpálta mostanáig. Te, akinek a szíve eléghetetlen, mert szüksége van a te nyugtató, okító tanításaid­ra. így meditáltam hazafele menet a klinikáról és amikor otthon felbon­tottam az ágyat, s keményre vasalt lepedőt terítettem a régen együtt használt fekhelyünkre, mielőtt lefe­küdtem, felcsöngettem orvosodat: — Most tízszeres adag altatót ve­szek be. Jöjjenek azonnal, hogy szí­vemet halott testemből időben he­lyezzék át az én' Kódor Ivánomba, ö akar mondani „még valamit". Kondoros! János Halál az utakon Q e Ügyes reklám Tragikus baleset történt tegnap, szerdán kora reggel az újszegedi állomásra vivő útszakaszon. A gyalogjárda mellett az úttesten közleke­dett több gyalogos, amikor ott haladt el lassan közle­kedve egy autóbusz. A gya­logosok között haladt Varga Jánosné 46 éves, Szőreg, Lad­vánszki utca 2. szám alatti lakos is, aki megcsúszott a havas úton, s az autóbusz hátsó kereke alá esett, amely áthaladt rajta. Vargáné a helyszínen meghalt. Figyelmetlenül lepett az úttestre Szegeden, a Hámán Kató utca és a Hunyadi Já­nos sugárút kereszteződésé­ben Márki Béla, Szeged, Ho­mok utca 4. szám alatti lakos. Ne vigye rádiólát. televíziólát és háztartási gépeit a belvárosba. Szegedi Elektromos Féktávolságon belül egy kis tehergépkocsi elütötte. A fi­gyelmetlen gyalogos kórház­ba szállítás után életét vesz­tette. A figyelmetlenség áldoza­ta lett Szegeden, a Lenin körúton a Mérey utcai kité­rőnél Bóka István, Szeged, Pásztor utca 25/b szám alatti lakos is. A villamos mögül lé­pett ki az úttestre, s a nem gyalogátkelőhelyen egy te­hergépkocsi elütötte. Bóka olyan súlyosan sérült, hogy kórházba szállítás után meg­halt. A síkos úton árokba bo­rult személygépkocsival Baks és Sövényháza között György Tamás, Sándorfalva, Pető­fi utca 9. szám alatti lakos. Sérülés nem történt, a kár mintegy 10 ezer forint. Jobbra kanyarodva a Kos­suth Lajos sugárútról nem adott elsőbbséget a gépkocsi­val haladó Sziveri Imre, Sze­ged, Marx tér 16. szám alatti lakos. Összeütközött a villa­mossal. Sérülés nem történt, a kár mintegy 30 ezer forint. — Megye! klubtanács. Feb­ruár 7-én, pénteken délelőtt alakul meg Szegeden Csong­rád megye ifjúsági klubjai­nak tanácsa. Az új szervezet a klubmozgalom megyei irányító szerve lesz. — Nyelvtanfolyam. Meg­kezdődtek a beíratások a TIT nyelvtanfolyamaira a Radnóti Miklós Gimnázium­ban. Különösen nagy az ér­deklődés az audió-vizuális nyelvtanfolyamok iránt. Az idén már az orosz, német, francia nyelv mellett az an­gol nyelv is bekerült az audió-vizuális nyelvi képzés programjába. A hagyomá­] nyos nyelvoktatási formában olasz és szerb nyelvre is I szép számmal jelentkeztek az első napokon. Érdeklödes mutatkozik — elsősorban középiskolás tanulók részé­ről — a latin nyelv tanfo­lyam iránt is. — Dokumentumjátékok. Kisteleken, a művelődési házban február 9-én. vasár­nap délelőtt tartja következő foglalkozását a Csongrád megyei és Szeged városi Népművelési Tanácsadó szín­iátszó szakbizottsága. A bi­zottság tagjai a kisteleki színjátszók által bemutatott dokumentumjátékokat vitat­ják meg. — Mibe kerül az emberi­ségnek a fegyverkezési ver­seny? Erről tart előadást a fiatalok politikai akadémiá­ján a magyar néphadsereg egyik főtisztje holnap, pén­teken este 6 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Otthonban. — A házat akarta felgyúj­tani ... Súlyos égése* balesel történt Nagyiemándon. Pog­rányi József 33 éves rakodó­munkás részegen tért haza lakásába, ahol özvegy édes­anyjával lakott. Megfenye­gette anv.iát. hogy felgyújtja a nádfedeles házat. Petróle­ummal kezdte locsolni a konvhát. Az anyja ijedtében segítségért szaladt. Mire a szomszédokkal ' visszatért addigra nem a ház. hanem Posrányi állt lángokban. A •űzet eloltották. Pogránvi Jó­zsef állapota életveszélyes. RÓKAÖLŐ Tavaly mintegy 50 ezer „ravaszt" pusztítottak el a Szegedi Univerzál Ktsz-ben készült rókairtó fáklyákkal. Idén a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium ren­delésére mintegy 50 ezer darabot gyártanak a rókaölő fáklyákból a szövetkezet vegyi részlegében. A veszett ró­kák feltűnése után kikísérletezett termék kitűnően bevált; . mérgező füstje a zegzugos föld alatti rókavárak legtávo­labbi sarkába is „utánamegy" a menekülő állatnak. — Tél! gépjavítás. A me­zőgazdasági üzemekben jó ütemben halad a téli gépja­vítás. A mezőgazdasági gép­alkatrészellátó vállalat leg­frissebb összesítése szerint idén januárban, a korábbi évekhez képest jóval na­gyobb volt az érdeklődés a pótalkatrészek és a csereda­labok iránt. Az év első hő­napjában a gazdaságok álta­lában 150—160 millió forintot költenek alkatrészekre: idén ez az összeg elérte a 200—220 millió forintot. Modern koldus — Békés járókelőket ütle­gelt három salgótarjáni huli­gán. A salgótarjáni járásbí­róság u fiatalkorú O. Bélái négy-. Olah Antalt öt-. Oláh Istvánt pedig hathonapi, pró­baidőre felfüggesztett sza­badságvesztésre ítélte. — Halál a síneken. A büki vasútállomáson mozgó sze­mélyvonatra ugrott fel Zengő József 57 éves vízszerelő, csepregi lakos. A lépcsőről visszaesett és a vonat halaira gázolta. A tamási vasútállo­máson vonatrendezés közben két kocsi közé szorult Ma­gvar István 40 éves vonatkí­sérő. keszőhidegkúti lakos és a helyszínen meghalt. — Piaci árak. A nagy hó miatt a tegnapi piac is gyen­ge volt. Kevés árut hoztak a termelők, emiatt az árak is magasabbak voltak a szo­kottnál. Arak: alma 6—12— 14, dió 18—20. mák 34—35. káposzta 2—2.50, sárgarépa 4—5. gyökér 6—7, szárazbab 18—20. vöröshagyma 3—4 fo­rint volt kilónként. A tojás darabját 1,60—1.70 forintért adtál:. Baromfi felhozatal nem volt — Tokió lakossága 1968­ban több mint 153 000 fővel nőtt és 11 353 724-re emelke­dett — Szegedi szakemberek Szentesen. Holnap, pénteken délelőtt 9 órai kezdettel Szentesen, a kukoricater­mesztés korszerű módszerei­ről és fejlesztésének lehető­ségeiről rendeznek tanácsko­zást a Petőfi Szálló éttermé­ben. Erre neves szakembe­reket hívtak meg ígv többel: között a Délalföldi Mezőgaz­dasági Kísérleti Intézet tu­dományos munkatársait. — Keresik a rablói. Feb­ruár 1-én éjjel I óra és fél 2 között kerékpáron igye­kezett hazafelé zárás után a hódmezővásárhelyi Kistó­part vendéglő helyettes ve­zetője. Dezső Imréné, hód­mezővásárhelyi lakos. A Le­nin úton haladva ismeretlen férfi lelökte kerékpárjáról, majd a kormányra akasztott táskát magához vette, amely­ben a vendéglő aznapi be­vétele volt. A rabló elmene­kült. A Csongrád megyei Rendőr főkanitányság nyo­mozást rendelt el a rabló kézrekerítésére. — A Dunába fulladt. Pom­södön a Duna egyik holt­ágának vékony jégrétegen kerékpározott három fiú: a 15 éves Gulyás György, a 16 éves Nyerges Imre és a fl éves Gulyás János. Gulyás György és Nyerges Imre alatt a jég beszakadt. A parton tartózkodó Ispán László 22 éves villanysze­relő és Pál Imre 19 éves lakatos a bajbajutottal: se­gítségére sietett. Csak Nyer­ges Imrét sikerül azonban kimenteniük. Gulyás György a Dunába fulladt, — Büntetőeljárás a gyúj­togató ellen. Lapunk január 3 l - i számában rövid hírben közöltük, hogy családi vesze­kedésből felgyújtotta házá. Lakatos Lajos 72 éves, Sző­reg. Szegfű utca 21. szám alatti lakos. A szegedi tűz­oltók beavatkozása mellett is mintegy 50 ezer forint a kár. A gyújtogatás mögött azon­ban más bűncselekmény is van. A tett elkövetese előtt Lakatos Laios baltával több­ször feibesújtotta feleségét, majd önmagát késsel három­szor hasbaszúrta, s karján az ereket felvágta. Lakatos Laios ellen emberölés kí­sérlete miatt indított eljá­rást a rendőrség. Ktsz Az életben maradt kilencedik külterületi részlegei megjavítják Újszeged. Bérkert u. 56 Telefon: 15-934. Alsóváros, szabadság ter szolgáltatóház. Telefon- 11-742. missd 'it mennyiségben t.aphuUi a HÁZTARTÁSI BOLIOKUAN Szegeden, HctímezivásárSie'yen, Szenten H Ifak^s? Csongrád megyei Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi Vállalat, Hódmezővásárhely A Fülöp-szige­ti San Luis­ba.n férjhez ment Corazon Amurao. a szép Fülöp-szi­geti ápolónő, aki 1966-ban csodával hataros módon maradt életben, amikor Richárd Speek, a „chicagói rém" behatolt az ápolónők szállá­sára és Cora~or. nyolc kolléganőjét meggyilkolta. Co­razon — mint an­nak idején ielen­tettük — egy ágy alá bújt, és a gyil­kos nem vette ész­re. A gyilkost 1967-ben ték. CSÜTÖRTÖK 1969. FEBRUÁR 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom