Délmagyarország, 1969. február (59. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-06 / 30. szám

(Tamás bemutatkozik: Itt vagyok, ilyen vagyok! clso találkozása kisfiával „Most pedig alszunk. A karkötőmön oit a nevem la, Tápai Jenő vagyok, első gyerek, szüleim büszkesége". Somogyi Károlyné képriportja Ez az anyuka már hazalnrtulhat. Az ifjú apa, a mórahalmi Csihöczki István óvatosan lépked a pólyás Györgyikével, mellette a nagymama Pusztai Ferencné CSÜTÖRTÖK, 1969. FEBRUÁR 6. Áz év első nagy atlétikai eseménye Európában a bel­grádi fedettpályás Európa­játékok verseny lesz, amely­re március 8-án és 9-én ke­rül sor. Ezen a tervek sze­rint 13—14 magyar atléta áll rajthoz. * Az atlétikai Európa-baj­nokságot szeptember 16-a és 21 -e között rendezik meg At­hénban. A négynapos ver­senysorozat nagyon küzdel­mesnek ígérkezik. Az utolsó napon az egyik leglátványo­sabb számra, a maratoni fu­tásra kerül sor. * Irena Kirszenstein, a 200 méteres síkfutás olimpiai bajnoka kapta a lengyel kül­ügyminisztérium 1968. évi sportdíját. A serleget a len­gyel külképviseletek szava­zatai alapján annak a spor­tolónak adják, aki nagy ér­denveket szerzett az ország népszerűsítésében. * Budapesten jelvénygyűjtő klub alakult A sportjelvény­gyűjtők nagy számban je­lennek meg a klubban, ahol mindig lehet cserélni hazai és külföldi jelvényeket. * Londonban a Daily Mail olvasótermében kiállították a Rímet Kupát, a labdarúgó világbajnokság győztesének kijáró díjat. A korábbi ta­pasztalatokon okulva az ér­tékes serleget állandóan őr­zik, mert mint emlékezetei, az angliai VB előtt egy ku­tya segítségével találták meg az akkor ellopott és min­denütt keresett trófeát * A Magyar Televízió feb­ruár 23-un nem ad közvetí­tést az NB I rajtjáról, ha­nem vasárnap délelőtt Var­sóból láthatjuk majd a Legia Varsó—Újpesti Dózsa első VVK találkozót, egyenes adásban. * A Szegedi Tanárképző Fő­iskola sportköre művészi torna tanfolyamot indít hat évestől tizennégy éves leá­nyok számára. Jelentkezni szerdán és pénteken délután 5 órakor a főiskola testne­velési tanszékén. Hámán Ka­tó utca 25. sz. alatt lehet. Barna László, az SZVSE elnöke egészségügyi okokra hivatkozással funkciójáról le­mondott. Az egyesület elnök­sége tegnapi ülésén dr. Dáni Mihályt, a MÁV Szegedi Igazgatósága osztályvezetőjét választotta meg a Szegedi Vasutas Sportegyesület el­nökévé. • Több külföldi újságban az a hír jelent meg, hogy Pelé visszavonul. A kiváló labda­rúgó ezzel szemben kijelen­tette, hogy még legalább há­rom évig játszik csapatában és a brazil válogatottban. Itt jegyezzük meg: ha Pelé csa­pata, a Santos nélküle áll ki külföldön mérkőzésre, a klub általában csak feleannyi dí­jazásban részesül, mint Pe­lével. Képűnkön Sylvia Ruzícska, Ausztria első női futballbí­rója látható. Jóllehet, a já­tékvezetői vizsgát szabályo­san letette, az Osztrák Lab­darúgó Szövetség egyelőre csak alsó kategóriájú mér­kőzések vezetését bízza rá, melyeken kitűnően helytáll. Szeged első női labdarűgő­játékvezetője Nyiczók Ilona, ö is csak ifjúsági és serdülő mérkőzéseket vezet. Legna­gyobb sikere a nyáron az SZVSE—Ferencváros MNK­találkozó előmérkőzésén volt, amikor 8 ezer néző tapsolt a fiatal játékvezetőnek. Dorozsma fiatalokkal erősít Dorozsma labdarúgó-csapa- együtt dolgoznak. Ha nem ta ebben az évben is a me- lesz túlságosan nagy hó, va­Az MTS Országos Elnöksé- gyei bajnokságban indul. Gá- sarnap Dorozsmán már ba­ge határozata nyomán az bor Imre, az eddigi edző el- rátságos mérkőzést játsza­MTS Értesítő helyett ezentúl foglaltsága miatt lemondott, nak, amelyen a hazaiak el­minden hónapban az MTS és a vezetőség most Takács lenfele a Szegedi Textilmű­Határozatok című füzet jele- Imrét bízta meg a szakveze- vek együttese lesz. nik meg. Az MTS Határoza- téssel. öt jól ismerik a köz- Takács Imre ^g beszél„ tok 1. száma mar megjelent, segben, bizalommal vannak _ t- ,j k á elmondta Ismerteti az MTS 1969. évi iránta, mert régebben már R^a játékosok SS S^bályzlt és a sporiS™ doro^maSk edréfe 3 be" elfoglaltságuk miatt nem lom srakkáderké^résiTendl Tz* edzéseket két héttel ez- í^"^!™^!™ t^Z szeréről szóló határozat mó- előtt kezdték. Az első csa dosítását. pat tagjai és az ifjúságiak mindenki Tornászversenyek Szegeden a hét végén, szombaton rendezik meg az év első tornászversenyét. A városi középiskolás leány egyéni- ^ és csapatbajnoksá­gon előreláthatólag a Köz­gazdasági Szakközépiskola, a Radnóti Gimnázium, a Rózsa Ferenc Gimnázium és a Tisza-parti Gimnázium legjobb tornászai vesznek részt. Ugyanakkor lesz a 13—15 éves leányok kivá­lasztó-versenye is. Mindkét tornászviadal a Tisza-parti Gimnáziumban, délután 3 órakor kezdődik. A fiúk részére nem lesz városi középiskolás verseny, mert. Szegeden komolyabb formában inkább csak az Erdészeti Technikumban foglalkoznak a tornasport­tal. Ök majd a megyei dön­tőben indulnak. Ugyancsak rendeznek női megyei dön­tőt is. A lányok megyei ver­senyére Szegeden február 16-án, a fiúk megyei verse­nyére pedig Makón február 20-án kerül sor. Hozzátette azonban, hogy ezt a mulasztást szerdán reggel megszüntette. Ugyanis, amikor korán reggel a Pamutnyomóba munkába ment, sok játékos az utcán, vagy a ház körül a leesett nagy havat lapátolta. Az ilyesfajta mozgás pedig még alapozásnak is kitűnő... Újság még Dorozsmán az, hogy a játékosállományban nincs változás. Az első csa­patot tehetséges ifistákkal akarják felfrissíteni, és a ki­szemelt fiatalok már az elő­készületi mérkőzéseken he­lyet kapnak majd a legjob­bak között. M. K. DÉLMAGYAR ORSZÁG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi hizottságának napilapul - Főszerkesztő: F. Nagy István. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged. Magyar Tanács­köztársaság útja 10., telefon: 13-53-:. 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky u. 28. szám. (Index: 29 053). — Előfizetési dij egy hónapra 20 forint S=OR-OK=B=A=N BÉBIK, ANYÁK Anyaság, új elet. Lehet-e erről gyöngédség és öröm, meghatódás és szeretet nélkül beszélni? A szülészeti kli­nikán is — ahol képeink készültek — egyértelmű választ adnak erre az orvosok, szülésznők, nővérek, s természete­sen a kismarnak. Gondok a Kossuth SE-ben SPORT Ilat kisbaba a kocsiban avagy a hagyományos utazási mód a mamákhoz Műkorcsolya EB A Garmisch Partenkirche­ni olimpiai jégpalotában | szerdán folytatódtak az EB j küzdelmei. A kötelező gyakorlatok ! után a férfi verseny állása: j l. Nepala (csehszlovák) 11 hsz, 1240,4 pont, 2. Pera (francia) 16 hsz, 1223.2 pont. 3. Csetveruhin (szovjet) 28 hsz, 1179 pont, ...21. Hor­váth Zoltán (magyar) 180 hsz. 033.9 pont. A szabadon' választott gya­korlatok bemutatására ma, csütörtökön este kerül sor. A délutáni program kere­tében bonyolították le a jég­táncverseny első két köte­lező táncát. 17-en léptek a iégre. s a magyar színeket a Mató—Csanády és a Be­recz—Sugár kettős képvi­selte, akik a 9„ illetve 12. he­lyen állnak. Este már Európa-bajnok­avatásra is sor került, még­pedig a hagyományoknak megfelelően a páros verse­nyen. A többszörös világ-, olimpiai és Európa-bainok Protopopov-házaspár ezúttal nem tudta megismételni évek óta tartó sikerét, meg kel­lett elégedniük a második hellvel. Páros műkorcsolyázás 1969. évi Európa-bajnoka: Irina Rodnyina, Alexej Ulanov (Szovjetunió) 10 hsz, 418.4 nont, 2. Protopopov-házaspár (Szovjetunió) 19 hsz, 413,6 nónt, 3. Moszkvina, Miscsin (Szovjetunió) 27 hsz, 408,9 pont, NB-s labdarúgó-csapataink házatáján már általában rend van, az NB III-as baj­nokság tavalyi negyedik he­lyezettjénél, a Kossuth SE­íél azonban még sok kérdő­éire kell választ adni. Ennél a csapatnál — helyzetéből adódóan — különben is min­dig zökkenőkkel járt a rajt, most azonban jóval több a nehézség, mint az elmúlt években. Lassan érkeznek a válaszok az egyesületektől és a szervezésben is problémák mutatkoznak. Súlyosbítja a helyzetet a pályagond, a tar­talékbajnokság kérdése. De vegyük sorra a mostani ál­lapotot Eltávozott az egyesülettől: Csonka János a SZEOL-hoz, Tóth Ferenc az SZVSE-hez, Szőke László az FTC-hez, Janiga János a Mezőkovács­házi SK-hoz és Veress János a Bp. Láng együtteséhez. A régiek közül itt marad­tak Dupsi Ferenc, Terhes Sándor, Héger Zoltán, Mol­nár Pál, Turcsányi András, Zana Mihály, Rutz Jenő, Ku­tasi Mátyás és Szendrei Zol­tán. Az eddig igazolt új játéko­sok a következők (zárójel­ben, amelyik csapattól jöt­tek): Matatsz István (Szegedi Építők) center. Kovács Zol­tán (Szegedi Építők) kapus, Putymer István (Medgyes­egyháza) fedezet, Bóné Sán­dor (Mezőkovácsháza) védő­játékos, Kránitz János (Al­győ) fedezet, Jakus Zoltán (Ipolyszegi Haladás) jobb­összekötő, Angyal Sándor (Baglyasaljai Bányász) csa­tár, Bózó János (Salgótarjáni Bányász, megyei csapat) vé­dőjátékos, Juhász András (Kisterenyei Bányász) védő­játékos, Majnik János (Szé­csényi Vörös Meteor) közép­fedezet, Hevesi István (Mó­rahalom) középcsatár, Terhes István (Tápé) kapuvédő. A felsorolásból látni: a kö­zönség előtt eddig ismeret­len játékosokat igazolt a Kossuth SE. NB-s játékos nincs közöttük, zömmel a megyei és a városi bajnok­ságban szerepeltek a labda­rúgók. Itt legfeljebb abban lehet bízni, hogy szívvel-lé­lekkel játszanak, nem úgy, mint a tavalyi jobb nevek­kel tűzdelt gárda. Az edzőkérdés megoldó­dott A csapatot Balogi Kál­mán veszi át. Tavalyelőtt is 6 irányította az együttest, s nem sokon múlott, hogy nem jutottak be az NB II-be. A csapat helyzetét, lehetőségeit jól ismeri. Nagy gondot okoz az egye­sületnek a pályahiány. Az idén, úgy látszik, kiszorul­tak már Szegedről is. Szőre­gen kaptak helyet (Nem vet ez jó fényt a szegedi létesít­ményhelyzetre sem.) De van még nehezebb probléma is: a tartalékbaj­nokságban való szereplés. Tavaly az egyesület enge­délyt kapott, hogy nem kell részt vennie a tartalékbaj­nokságban. Az illetékes szer­vek az idén nemet mondtak. (Persze egy kicsit nehéz len­ne belenyugodni abba. hogy az NB III-as negyedik he­lyezett csak a megyei baj­nokságban szerepeljen.) Az ügy még nincs lezárva. Meg kell várni, mi lesz a végső döntés. Mindenesetre elég sok probléma tornyosul most a szezon kezdetén a Kossuth SE-ben. Reméljük azonban, hogy minden rendeződik. Női játékvezetők

Next

/
Oldalképek
Tartalom