Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-16 / 12. szám

Küldöttségünk Romániában Szurdi István belkereske­delmi miniszter vezetésével szerdán délután öttagú ke­reskedelmi küldötség uta­zott Romániába. A magyar delegációt a Keleti-pályaud­varon búcsúztatták a mi­nisztérium vezető munka­társai. Ott volt Dimitru Turcus román nagykövet és Jordán Georgiev bolgár ke­reskedelmi tanácsos. A magyar küldöttség út­jának céljáról Szurdi István elmondotta, hogy — viszo­nozva Ion Patan, román belkereskedelmi miniszter múlt év végi magyarországi látogatását. Bukarestben befejezik az eddigi tárgya­lásokat és aláírják az 1969. évi magyar—román belke­reskedelmi választékcsere megállapodást. Az 1969. évi magyar—román választék­csere előreláthatólag 30—35 százalékkal lesz magasabb a tavalyinál. Aláírjuk a két minisztérium közötti — 1969. évre szóló együttmű­ködési megállapodást is. — Küldöttségünk Buka­restből január 20-án Bulgá­riába utazik, ahol ugyan­csak belkereskedelmi vá­lasztékcsere megállapodást kötünk. Utazik az áru Mit szállít a MÜSPEB ? — Hagy a forgalom Milyen áruk érkeztek az új év első napjaiban és mi­lyen magyar export-termé­kek továbbítására kaptak megbízást az év első két he­tében a MASPED szakem­berei? — ezzel a kérdéssel fordulunk a Magyar Általá­nos Szállítmányozási Valla­lalat képviselőihez, akik a következő információt ad­ták: A januári forgalom az eddiginél élénkebbnek bizo­nyul. A külkereskedelmi és az exportjoggal felruházott iparvállalatok az utóbbi két hétben is sok jelentős szál­lítmányt bíztak a MASPED­re, hogy azokat a megren­delőkhöz, elsősorban a ten­gerentúli vásárlókhoz jut-' tassa el. Ezek között voltak az argentin megrendelésre készült portáldaruk, — ket­tőt már decemberben útnak indítottak, — a másik ket­tőt most juttatjuk el Ham­burgba, ahonnan további útját hajóval teszi meg. A múlt év utolsó napjaiban feladott húszonkét Ikarus­autóbusz szállításának foly­tatásaként ezekben a na­pokban öt csuklós autóbuszt küldünk Rijekába, ahonnan szintén hajóval jutnak el rendeltetési helyükre, Ale­xandriába. Ugyancsak Rije­kán keresztül két szerelőko­csi megy Ghanába. Pakisz­táni megrendelésre száz vasúti tartálykocsit készí­tett iparunk, ebből már 65 Rijekában van és várja a most útba indított további 35-öt. Szinte szünet nélkül ér­keznek az importszállitmá­nyok is, amelyek közül a lakosság elsősorban a déli­gyümölcsöt várja. A hajóra­kományok a jugoszláviai Koperba futnak be, s on­nan vasúti kocsik hozzák a citromot és a narancsot. Megbízást kapott a MAS­PED többek között arra is, hogy gondoskodjék az Ang­liában lekötött Ford sze­mélygépkocsik első szállít­mányának, 200 autónak a hazaszállításáról. (MTI) Üj bemutatókra a Játszik a család Amíg az operaegyüttes a nagyszínházban teljes lendü­lettel készül a Carmen be­mutatójára, a Játékszínben Bozóky István főrendező irá­nyításával egy másik bemu­tató előkészületei folynak. A prózisták Gyárfás Miklós új vígjátékát, a Játszik a csa­lád- ot próbálják a február 7-i premierre. — Miről szól a darab? — A vígjáték fő alakja a tudós — mondja a rendező —, aki a cselekmény kezde­tekor ünnepli 50. születés­napját. Egyetlen pihenése a játék; családjával nagy re­gényeket szokott eljátszani. Ez a furcsa játék most is megkezdődik, de aztán várat­lan fordulatok következnek, meglepő helyzetek szület­nek ... — A darab hangvétele, hangulatvilága? — A vígjáték humora nem nyers, nem éles. Derűs, fi­noman élcelődő darab, já­ték a játékban, sőt játék a játékkal. Szellemes többré­tűsége azt mondja el, hogy még a legnemesebb ügy ér­dekében sem szabad hazud­nunk, mert akkor éppen azt veszítjük el, aminek érdeké­ben megpróbáltunk hazudni. — A darab helye Gyárfás színművei között? — Talán nem túlzok, de azt hiszem, ez a darab az író legjobb vígjátéka. Szándékai nemesebbek, anyaga fino­mabb szövésű, mint a koráb­bi Gyárfás-daraboké. Cse­lekmény- és helyzetalakítása világos, közérthető, olyan játék, amely minden bizony­nyal — legalábbis szívből reméljük — elnyeri majd a közönség tetszését. — Szereplői? — Nemcsak rendezem a hatszereplős előadást, ha­nem a tudós figuráját ját­szom is benne. A feleség szerepét Molnár Piroska, a fiú szerepét Szendrő Iván játssza. A tudós apja Káro­lyi István, a feleség anyja Bartha Mária. Még egy ér­dekes szerep van a darab­ban, a játékba később be­kapcsolódó idegené: ezt a szerepet Király Levente ala­kítja. — Bozóky István a Bánk bán és a Koktél hatkor után ebben a szezonban már har­madszor rendez, s mind a Já­tékszínben. — Ennek az az oka, hogy ezzel is szeretném elősegíte­ni a Játékszín sajátos elő­adási stílusának megteremté­sét. Üj vállalkozásról, alapok építéséről van szó. Ezért szükséges, hogy egy rende­ző minél több alkalommal rendezzen. Szoprán Carmen Herlea üdvözli a szegedi közönséget. A hírrel teg­nap délben szolgált Vaszy Viktor, aki kedden érkezett haza wroclawi vendégszerep­léséről, hogy a Carmen szom­bati szegedi premierjének próbáit átvegye. A szegedi di­rigens Pillangókisasszonyt és Toscát vezényelt a lengyel város nemzetközi olasz-opera fesztiválján — Lucia Stanes­cu címszereplésével —, s itt találkozott az ugyancsak ven­dég Nicolae Herlea-val, az 1967-es szabadtéri Don Car­los világhírű Pósa márkijá­val. A szegedi dómszínpad idei nyarán első ízben csendülnek fel Bizet dallamai, s a Car­ment ennek mintegy előkészí­tésére tűzte műsorára a szín­ház — miként hosszú évek gyakorlata szerint a nyári operát rendre a főévadban is játssza a színház. A szerep­osztás újdonsága: a mezzo­szoprán Carmen szólamát drámai szoprán énekli: Har­math.Éva, és másik szerep­osztásban Alpár Mária. Igaz, a megoldás külföldön is di­vatos — elég csak Karajan híres előadását idézni a né­ger Grace Bumbry-val —, mégis mi adta a szegedi vá­lasztás ötletét? — Művészi szempont és kényszerűség egyaránt — vá­laszolt Vaszy Viktor. — Ténykérdés, hogy a mezzo­szoprán alkatú énekesnők ritkán felelnek meg azoknak az összetett feladatoknak, melyeket á címszereplőtől vár a mai közönség. Ugyan­csak ténykérdés, hogy a par­titúrában Bizet drámai szop­ránra is elkészítette a tempe­ramentumos cigánylány szó­lamát — ennek ellenére mi a drámai szopránnal — a premieren Harmath Évával —, zömében a mezzoszólamot énekeltetjük. — A Carmen-modernizálá­soknak világszerte se szeri, se száma — kapcsolódik be Versényi Ida, a darab ren­dezője. — Ezen vállalkozások azonban kérészéltűek, leg­többször megbuknak. Teena­ger-Carmennek és hasonlók­nak nincs helyük a korszerű operaszínpadon sem. A mi modernségünk az ízléses, jó­zan korszerűség. A darabot visszatenni eredeti levegőjé­be, s csak ezen a színpadon megfogalmazni a ma embe­rét. Ehhez segít az opera ve­rista jellege is. Festészetileg díszletekben, színészi já­tékban alakítunk ki modern operaszínpadot. Vaszy Viktor harmadszor tanítja be a Carment Az el­sőt 1942-ben állította szín­padra. Azóta benne is módo­sult az opera érzésvilága, másként hallja a színpadi hangokat. Kiváltképp Mi­caela szerepéből kívánja ze­neileg is száműzni az olcsó szentimentalizmust. Hogy mi­lyen eredménnyel — szombat este kiderüL Felsőbb osztályba lépett Exportál az EMERGÉ Az exporttermelés jó bizo­nyítványt jelent az üzemek számára. Azt mutatja, hogy jó színvonalon dolgoznak, a termékek külföldön is kelle­nek. A szegedi EMERGÉ gu­migyárat is dicséri az egyre emelkedő export­termelés, az, hogy a négy év óta mű­ködő szegedi nehézipari üzem 1968-ban valamennyi exportmegrendelését teljesí­teni tudta. Az eredmények­hez tartozik, hogy csupán mélyfúró tömlőből — az egyik legértékesebb cikkből — több mint 200 millió fo­rint értékű került ki a gyár­ból, főként a szocialista or­szágokba, elsősorban a Szov­jetunióba. A kedvező tapasztalatok és eredmények megalapozták az EMERGÉ idei exportmunká­ját. Amint Mikes Sándor, az EMERGÉ gumigyár igazga­tója tájékoztatott: 1969-ben jobban felkészül­tek a tőkés országok által meg­rendelt műszaki gumitermé­kek elkészítésére. Mivel a nyugati országokban szíve­sebben vásárolják a pamut­betétes hevedereket, ebből az árucikkből több ezer négyzetmétert gyártanak. Üj technológiával készítik a mélyfúró tömlőket 1969-ben, az eddigi megoldás helyett könnyített, ragasztott eljá­rást alkalmaznak, a műszaki gumilemezekből hideg-meleg víz-, olaj- és saválló példá­nyok is készülnek. Újdonsá­got jelent, hogy megkezdték a nagynyomású 120—400 at­moszférás páncélbetétes töm­lők gyártását is. Ebből a ter­mékből ez ideig külföldről szerezte be a magyar ipar szükségleteit — az EMER­GÉ-ben megindult gyártás nyomán most már hazai ter­mékkel fedezik az ország igényeinek kétharmadát. Dicséretes törekvése a sze­gedi gumigyárnak, hogy a magyar gumiipar régi, külföldi vevőit vissza kí­vánja szerezni. Ennek megfelelően főként a közel-keleti országok — Li­banon, Marokkó, Líbia — számára is gyártanak majd különféle műszaki gumiáru­kat. A sikeres exportmunka ér­dekében az EMERGÉ tovább korszerűsíti technológiáját, új gépeket állít munkába. Nem­rég az NSZK-ból vásárolt új gépsort szereltek fel a sze­gedi üzemben, amelynek se­gítségével jó minőségű pán­célbetétes tömlők készülnek. Hamarosan új NDK-gépsort is elhelyeznek a nagycsar­nokban, amelyen szövetbeté­tes műszaki tömlőket gyár­tanak majd. Mikes Sándor azt is elmondotta, hogy az EMERGÉ nagyobb mun­kájához nemcsak új gé­pekre, hanem újabb dol­gozókra is szükség van. Mintegy 100—150 nőnek nyújtanak munkaalkalmat az új berendezések, s a már működő gépek, ezért a gu­migyár új dolgozókat vesz fel. Az elmúlt évben mint­egy 4 százalékkal emelkedett az EMERGÉ dolgozóinak bé­re — s az eredményes mun­ka alapján — legalább ilyen növekedésre számítanak az idén ís. I. M. Somogyi Károlyné felvétele Az új gépsoron elkészültek az első páncélbetétes (ömlők Csak postamunka? Egyszerűbb ügymenetet a gázszerelésnél — A Szegeden sokan örültek annak, hogy megalakult az Építő Ktsz gázszerelő rész­lege. Az új részleg valóban segített a bajon: rövid idő alatt több mint 500 sürgős munkát végzett el. Elsősor­ban azokat, amelyeket a gázmű adott át az építő szö­vetkezetnek. Igen ám, de a postamun­kának is vége van egyszer. A részleg azon kapta ma­gát az elmúlt év végén, hogy elfogyott a munkája. Mint Szekeres István, az Építő Ktsz elnöke elmondta: alól A megenyhült időjárás el­lenére továbbra is jégpáncél borítja a tavakat. A Szegedi Állami Gazdaság fehértói kerületében a pontyokkal zsúfolt teleltető medencéken tizenhat-tizennyolc centi­méter vastag a jégtakaró. Ez azonban nem akadályoz­za a városok elsősorban Szeged zökkenőmentes, egyenletes halellátását. He­tenkint háromszor húzzák meg a kis tavon a kerítőha­lót. A jeget a partok mentén .vágják körül annyira, hogy vízbe engedjék a hálót, amit a tó másik felén húznak ki a „zsákmánnyal". Naponta ötven-hatvan má­zsa pontyot emelnek száraz­ra. A halászok munkáját gyakran viharos erejű szél is nehezíti, de nem akadá­lyozhatja meg, hogy a hal­szállítmány a kijelölt na­pokon menetrendszerű pon­tossággal megérkezzék ren­deltetési helyére. Szegeden kívül Kecskemétre is in­dulnak halas vagonok. az idei mintegy 12 millió forintos termelésre beállí­tott 70 fős részleg kapacitá­sának még fele sincs ki­töltve. Miért van ez így? Szegeden a gázprogram vég­rehajtásának időszakában ta­lán nincs a kelleténél is több ilyen „gázos" megbíza­tás, munka? Aligha. Sebő Lajos, az Építő Ktsz szerelő részlegének vezetője a gázművel való függőségi viszonyban látja az okot. A munkát lassítja az engedé­lyezési eljárás. A DÉGÁZ igazgatója viszont arról tájé­koztatott, hogy a gázmű kéthetenként bírálja el a fűtési kérelmeket, azaz a beadványokra legkésőbb két héten belül válaszolnak. Ha a válasz pozitív, megkezdőd­het a munka. Jelenleg senki nem áll sorba a gázműnél, nincs a régihez hasonló álla­pot Ahogy ritkul az új rész­leg feladata, más természe­tű problémák is akadtak: nemrég kellő előkészítés, megalapozottság nélkül akarták a szakmunkások bé­rezését, normáit megváltoz­tatni. Szerencsére a ktsz vezetői idejében közbelép­tek, s nem lett komolyabb következménye a vitának. A ragyobb gondot — a kihasz­nálatlanságot a ktsz egyma­ga nem oldhatja meg. Mond­hatnánk úgy is, a kifejezet­ten lakossági megrendelések elvégzésére született szolgál­tató üzemet jobban kellene segíteni, érdemes volna mun­kaerejét jobban igénybe venni. De meggyorsítaná a gázszerelést az is, ha to­vább egyszerűsödne a jelen­leg érvényes ügymenet. Jő lenne, ha a megrendelőknek csupán az Építő Ktsz-szel kellene kapcsolatba lépnie, s a további teendőket a szö­vetkezet végezné — a DÉ­GAZ-zal szemben is. A két­hetenként megkapott alkal­mi engedélyeknél kétségtele­nül jobb lenne az egyszer adott „nagy engedély", amelyben esetleg lakótöm­bök. utcák, városrészek sze­reléséről döntene a DÉGÁZ. Jobban gazdálkodhatna mun­kaerejével a ktsz és keve­sebb adminisztratív intéz­kedésre volna szüksége a gázműnek is. Persze az építő szövetke­zetnek is új utakat, módo­kat kell keresnie, hogy hasznosan foglalkoztassa új részlegét. >1. L CSÜTÖRTÖK, 1019 T 4NTTÁ1 16. 12 ŰEL-MAGYARORSZÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom