Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-05 / 3. szám

flUG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1 DEL-MABYARORSZAB MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 59. évfolyam, 3. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1969. Január 5. Megkezdik a közúti híd felújítását Aür néhány hét múlva, Január 31-gyel megszűnik az újszeged! villamosjárat. A Jó öreg 5-ös villamosok többé nem vánszorognak át a hí­don, • nem ballagnak már sohasem strandotokkal, diá­kokkal, utasokkal terhelten a liget sudár fái alatt. Für­gén suhanó csuklós autóbu­szok lépnek örökükbe. Már nem újdonság a sze­gedieknek, hiszen egy éve rebesgetik, hogy a közúti hi­dat fel kell újítani. Az elsó röpke hír szerint már 1968 tavaszán hozzákezdtek volna. Azután ősz lett, tél, s úgy látszik most jött el az ideje ennek a munkának, mely tu­lajdonképpen szorosan össze­függ a villamosjárat meg­szüntetésével. A híd 1948-ban épült, de a fasiszták által felrobbantott F eket eházy-féle híd 1880-as évekből való vasszerkezete a szegedi oldal hídfeljárójában mintegy 40. az újszegedi ol­dalon körülbelül 10 méteres szakaszon megmaradt. A szakemberek szerint mostan­ra ezek a vasszerkezetek „el­fáradtak", s bár közvetlen veszélytói nem kell tartani, időszerűvé vált kicserélésük. Mindkettő helyébe új vasbe­ton tartószerkezet kerül, mely jobban is illik a jelen­legi híd stílusához. Ez a jelentéktelennek lát­szó csere, a híd felújítása, Igen sok kédést vetett fel. Arra gondoltak például, hogy a gyalogjárót esetleg a híd­szerkezeten — a korláton — kívülre helyezik. De a vizsgá­lat kimutatta, hogy ennek nem lenne különösebb értel­me: a híd teljes keresztirá­nyú pályaszerkezetét ki kel­lene cserélni hozzá, mert a jelenlegi járda helye nem bírná el a közúti forgalom terhelését. Ez a „játék" 60 millió forintot vinne el, de az úttest végülis alig lenne szé­lesebb: négy nyomsáv akkor Január végén megszűnik újszegedi víllc iuklős autóbuszok szállítják utasokat sem alakítható ki, mert a járdából még 1—1 métert sem lehetne elvenni, a többi úgynevezett kerékvetőnek kellene. A másik problémát a villa­mos okozta, amit az építkezés idején semmi esetre sem le­het közlekedtetni. De azután? Az 1963-as forgalomszámlá­lás szerint 11 ezer 557-en, az 1967-es szerint 16 ezer 370-en utaztak egy nap alatt az 5-ős járaton. Ez négy év alatt 42 százalékos növekedés. Te­kintve, hogy a vonal egy vá­gányú, a kitérő hossza miatt 5 kocsinál (2 csuklós és egy szóló) több nem közlekedtet­hető rajta, a számítások sze­rint 1971-re elérné a teljes telítettséget. Éppen körülbe­lül addigra, mire a hídépít­kezés véget ér. Ahhoz, hogy az átkelő forgalmat azután is lebonyolíthassák, autóbusz­járatot is kellene a villamos mellett indítani. Ráadásul az 5-ös vonal al­és felépítménye is kimerülő­ben van már, felújítása 1969 —70-ben esedékessé válna, s ez legalább 5 millió forintba kerülne. Vajon megéri? Még egy érv szól a villa­mos megszüntetése mellett: a híd forgalmi áteresztő képes­ségének korlátai. A híd köz­úti része 8,30 méter, amiből a villamos űrszelvény 3,20-at foglal el. A közúti forgalmat is megszámolták, 1964-ben és 1967-ben is, s 67 százalékos növekedést tapasztaltak. Eb­ből kiszámítható volt, hogy villamossal mór az idén, nél­küle viszont 1973 végére t'á­fík a híd közúti forgatna te­lítetté. S ez lényeges időnye­rés, tekintve, hogy az új, második szegedi hídnak csu­pán a tanulmányterve ké­szült el eddig, felépítésével még jócskán várni kelL Ez az egy hidunk van, a nagy járműveket — szállító­eszközöket, kamionokat, au­tóbuszokat — éppúgy nem tilthatjuk le róla, mint a ke­rékpárosokat és a lovaskocsi­kat. Ha a villamossíneket fel­szedik, az eddigi 2,55—2,55 méteres nyomsávok helyett (az előírás minimum 3—3,50 méter) szabályos és kényel­mes nyomsávok alakithatók ki, s a járda mellett a kerék­párosoknak is lesz helyük. Nyomban ide kívánkozik azonban a kritikai megjegy­zés: a városi tanács vb építési és közlekedési osztályán ka­pott általános Információ sze­rint a két hídszerkezet cseré­je mellett csak a szegedi híd­feljáróban levó útszűkület megszüntetését vette tervbe a beruházó Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és a szaktervező UVATERV, de nem gondoltak a teljes híd­pálya útburkolatának felújí­tására (esetleg aszfaltozásá­ra), az úttest előzést is bizto­sító felezővonalának és a ke­rékpárút jelző vonalának el­készítésére. Nagyon jó len­ne az ls, ha a gyalogjárda szélére legalább lánckorlátot tehetnének, hogy védjék ve­le a gyalogosok testi épségét. Talán még nem késő intéz­kedni! újítási munkához már i na­pokban — terv szerint janu­ár 6-án — hozzákezdenek, mégpedig érdekes módon, egy gázvezeték építésével. Mi­után a híd alatt levő gázel­osztót meg kell szüntetni, In­nen — a Béla utca nyomvo­nalán — új vezetéket fektet­nek az Oskola utcai gázel­osztóhoz. Újszeged gázellátá­sa egy közvetlen bekötéssel, a Tanácsköztársaság útjának és környékének ellátása pe­dig az új vezetékkel válik za­vartalanná az építkezés Ide­jén. A híd alatti viz-, gáz- és villanyvezetékek, valamint a posta kábeleinek átépítése nemrég fejeződött be, bár az újszegedi oldalon még csak ezután fogják „kiváltani" a vízvezetéket. Mindebből lát­ható, hogy a híd felújításához korábban nem is igen lehe­tett volna hozzákezdeni. Mint már említettük, a villamosközlekedés január 31-gyel szűnik meg. Ezután az újszegedi végállomástól kezdve felszedik a síneket, leszerelik a vezetékeket. Ezeket még pályakocsikon, villamossal hozzák át a sze­gedi oldalra. A Kállay Ödön utcában egyelőre megmarad a sín, s majd csak a hídépítés után — melynek befejezési határideje jelenleg 1970. jú­Tlszaszige?, nta Komócsin Zoltán, Péter János és Győri Imre találkozása a község vezetőivel A tulajdonképpeni hídfel- (Folytatás a 3. oldalon.) Ha vannak emlékezetes falusi téli esték, úgy a teg­napi bizonyára annak mond­ható Tiszaszigeten. Egy ré­gebbi meghívásnak eleget téve, ellátogatott a község­be Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bizottság titkára; Péter Já­nos, az MSZMP KB tagja, külügyminiszter; Győri Imre, az MSZMP KB tagja, a Csongrád megyei pártbizott­ság első titkára, Rózsa Ist­ván, a megyei pártbizottság titkára és Csápenszki István, a szegedi járási pártbizottság első titkára. Este 6 órára a pártházban jöttek össze a község és a Búzakalász Tsz vezetői, ahol igen érdekes és hasznos esz­mecsere kezdődött a lakosság életkörülményeinek alakulá­sáról, gondokról, tennivalók­ról. Először Kiss András, a községi tanács vb elnöke adott rövid tájékoztatót a község eredményeiről, majd Niezner Ferenc, a tsz elnöke ismertette a közös gazdálko­dásban elért sikereket. A vendégek élénk figyelem­mel hallgatták az elhang­zottakat. Tiszaszigeten ma 1576 ember él, egyre bizta­tóbb kilátásokkal. Ott, ahol a felszabadulás előtti 30 esz­tendőben semmilyen fejlő­désről nem lehetett beszélni, most a lakosságnak 3 millió 860 ezer forintja van a taka­rékban. 236 bejelentett tele­vízió-, illetve 338 rádiókészü­léket tartanak nyilván. Sze­mélyautó tulajdonos is van 21. Tizenöt évvel ezelőtt keskenymozit, majd 1968­ban szélesvásznú filmszínhá­zat kapott a község, emellett 50 férőhelyes óvoda és 80 személyes iskola is felépült. A lakosság a község fejlődé­se érdekében szívesen végez tártadalmi munkát, és ete­kintetben Tiszasziget máso­dik helyen áll a járás köz­ségei között De a Búzakalász Tsz ls be­szédes adatokat tud felsora­koztatni. Az induláskor, 1959-ben még csak 5700 fo­rint volt a tagok évi jövedel­me, 1967-ben azonban már 18 ezer 134 forintot vittek haza a gazdák a közös Jövedelem­ből. Az állóeszközök értéke kezdetben 8 millió forint volt tavaly viszont elérte a 30 millió forintot Ma már csak mosolyognak a közösség tagjai, ha a te­hénállomány különbségére gondolnak: kezdetben 3 da­rab volt, ma pedig 711 tejelő szarvasmarha számolható meg a jászlaknál. Az állat­tenyésztés teljesítette 2 millió 600 ezer forintos ter­vét. Csak a legjellemzőbb szá­mok ezek, mégis jól érzékel­tetik, mire képes a mindig jobbra, többre törekvő dol­gozó parasztok összefogása. Komócsin Zoltán elvtárs a részletkérdésekre is kíván­csi volt: milyen gazdálkodási ágakból tevódik össze a jö­vedelem; kifizető-e a szarvas­marha-tenyésztés; képes-e a tsz megtermelni a szükséges takarmányt; mit nyújt a kö­zösség a nyugdíjasainak; a fiatalok hogyan törődnek idős szüleikkel; kiket tarta­nak ma a községben szegény embernek stb. A válaszokból; amlyeket Pelle László fő­könyvelő, Márton Nándor tsz-párttitkár, Molnár Imre főagronómus, Puskás János tanácstag, Bódi Mihály KISZ-titkár és Farkas János pedagógus adott, szintén kedvező kép alakult ki. Ki­derült többek között, hogy a Búzakalász Tsz boldogulása egymás után hozza vissza a 10 évvel ezelőtt másfelé pá­lyázott fiatalokat. Mintegy kétszáz 40 éven aluli férfi és nó lépett be az utóbbi évek­ben a közösségbe, sokan kö­zülük 2000 forinton felül ke­resnek havonta. Mint el­mondották, csak egyetlen nehezen élő emberről tudnak a faluban, de az is önmagá­nak szegénye, mert nem sze­ret dolgozni. A tanulságos beszélgetést követően Péter János elvtárs beszélt nemzetközi kérdé­sekről, a béke kilátásairól. Ezt követően Komócsin Zol­tán elvtárs aktuális bel- és külpolitikai problémákat elemzett mélyrehatóan. Vé­gezetül Győri Imre elvtárs szólt Tiszasziget község ve­zetőihez. Küzdelem Harmadik hete tör felszínre az olaj és gáz Algyőn a 168-as kútból. A napok, az órák hősiességet követelnek az olajbányászoktól, rendőröktől, katonáktól. Nekik köszön­hető, hogy megnyerték az első csatát, eloltották a lángokat A nagy feladat második része azonban hátra van: el kell zárni a kút száját. Képriportunk ezt a percig sem szünetelő küzdelmet, az ember és az elem harcát mutatja be. Minden műveletet gondosan megbeszélnek a mentőbrigád vezetői Somogyi Károlyné felvételei Elkészült aa ÚJ kitörésgátló szerkezet A vattakabátra rakódott olajréteget gőzzel távolítják 4 A gázszennyezettséget állandóan ellenőrzik A kúttól „olafnntok" vezet, belőle nivaUyúzzák a dermedő szénhidrogént ii J

Next

/
Oldalképek
Tartalom