Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

Az új év elsS ENSZ-határozata N em volt valami vidám szilvesztere az ENSZ Bizton­sági Tanácsa delegátusainak. Egész éjjel üléseztek, míg megszületett az új esztendő első ENSZ-határo­zata, a nemzetközi élet 19G9-es első ilyen dokumentuma. A világszervezet legfelső fóruma egyhangúlag elfogadott ha­tározatban elítélte Izraelnek a belruti nemzetközi repülőtér ellen végrehajtott katonai akcióját. A határozat szerzői sú­lyos aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Izrael is­mételt agresszív cselekménye méginkább kiélezte a közel­keleti feszültséget. Hasonlóképpen aggodalmukat fejezik ki a polgári légiforgalom zavartalanságát fenyegető megnöve­kodett veszély miatt. A határozat arra is rámutatott, hogy I.ibanonnak joga van „megfelelő kártérítésre az izraeli fegyveres erők támadásával okozott károkért", s figyelmez­tette Izraelt, „ha az ilyenfajta cselekmények megismétlőd­nek, úgy a tanács fontolóra veszi további lépések megtéte­lét annak érdekében, hogy érvényt szerezzen határozatai­nak." A szövegezésből is kitűnik — miként azt Malik szovjet ENSZ-delegátus is hangsúlyozta —, hogy az magán viseli a kompromisszum bélyegét. A közel-keleti politikai rende­zés és a közel-keleti béke érdekében sokkal határozottabb és egyértelműbb döntést kellett volna hoznia a Biztonsági Tanácsnak. Ha másért nem, hát azért, mert már sokszor figyel­mezette Izraelt a Biztonsági Tanács nemcsak az 1967-es júniusi tűzszünet betartására, hanem a BT 1967-es novem­beri határozatának végrehajtáséra is. Az agresszor azonban mltsem törődött a világszervezet felszólításaival, s most a „megtorlás" ürügyén követett el újabb agresszlós cselek­ményt. Erélyes Intézkedésre, tettekre van szükség a Tel­Aviv-1 szélsőségesek megfékezéséré, kevés a „további lépé­sek megfontolása". A fontolgatás közben a közel-keleti há­borús veszély ismét megnövekedett, ennélfogva erélyes és hathatós nemzetközi szankciókat kellene alkalmazni. Erre Int az év első egyöntetű, de az izraeli agressziót csupán szavakban elítélő BT-határozat, amely nem elég a veszély elhárítására. Izrael tegnap is provokált a Szuezl­csatorna mentén, a Jordán-völgyében, miközben a Szovjet­unió — az AP és az UPI amerikai szemleírói hangsúlyoz­zák — különböző erőfeszítéseket tesz, hogy elmozdítsa a holtpontról az ismét válságba jutott közel-keleti helyzetet. Vajon ugyanezt a nyugati hírügynökségek elmondhatják-e az új év kővetkező hónapjaiban a nyugati hatalmadról? M. T. Csehszlovákia új szövetségi kormánya # Prága (CTK) ban köszöntötte Jan Markőt, Ludvik Svoboda, a Cseh- a Csehszlovák Szocialista szlovák Szocialista Köztársa- Köztársaság külügyminiszte­ság elnöke 1969. Január 1-én, révé történt kinevezése al­a csehszlovák föderációról kalmábóL szóló első alkotmányos tör- Alekszej Koszigln és And­vénynek megfelelően, kine- rej Gromiko szintén tévirat­vezte a Csehszlovák Szocla- ban üdvözölte Oldrich Cer­Uata Köztársaság új kormá- niket és Jan Markót klneve­nyát A főbb tárcák meg- zéSük alkalmából, oszlása a következő: O. Cer­, nlk, a kormány elnöke, O. Ugyancsak január 1-én I Colotka, S. Faltian, F. Ha- Szlovákia fővárosában, Po­! inouzs és V. Vales, a kor- zsonyban ünnepélyes keretek mány elnökhelyettesei. M. között kikiáltották a Szlovák Dzur vezérezredes honvédéi- Szocialista Köztársaságot. Po­mi miniszter, J. Marko kül- zsonyban csütörtökön meg­ügyminiszter, J. Pelnar bel- tartották a Szlovák Nemzeti ügyminiszter, J. Tabacek kül- Tanács újjáválasztott elnök­kereskedelmi . miniszter, K. ségének első ülését. Ezen a Bodla miniszter, a Csehszlo- csehszlovák föderációról szó­vák Tudományos Akadémia 'ö alkotmányos törvény ér­levelező tagja, a mezőgazda- telmében kinevezték a Szlo­sági és élelmezésügyi bízott- vák Szocialista Köztársaság ság elnöke, J. Havelka ml- kormányát. A 19 tagú kor­nlszter, a sajtó- és tájékozta- mány elnöke Steían Sadovs­tási bizottság elnöke, V. Ples- ky jett kot külügyi államtitkár. Az új esztendő első mun­kanapján — csütörtökön — letette az esküt Ludvik Svo­boda köztársasági elnök ke­zében a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság első szö­vetségi kormánya. Oldrich Cernlk miniszterelnök veze­tésével. Ax eskütételnél jelen volt Alexander Dubcek, a CSKP rényletet követtek KB első titkára, Josef „Olympic Airways' Smrkovsky, a nemzetgyűlés VIETNAM A viszonylatm csend után újabb haicok Megbeszélések Párizsban <$ Hanoi (MTI) ez a jóindulatú magatartás Érthető, hogy az új esz- elősegítheti a párizsi tár­lendó első óráiban a világ gyalások sikerét „A csak­figyelme mindenekelőtt arra nem kéthónapos sikertelen felé fordult, ahol hosszú huzavonát követően — évek óta dörögnek a fegyve- amely a tárgyalóasztal alakja rek. Világszerte valamennyi körül alakult ki — itt az újévi kérdőív' válaszaiból ideje, hogy mindkét fél haj­kiderült. hogy az emberiség landó legyen a régen esedé­döntő többségének egyik leg- kes kompromisszumokra" — fontosabb kívánsága 1969- íría a laP- — -Ideje, hogy j szemben, tői: a sczabadságharcosok Saigon rugalmasabb állás jogos követelései alapján fe- PJg^f . helyezekedjék a jeződjék be végre a vietnami ^ T" MÍ? I!MU MIKOR ? 1960. JANUAR GENOVÉVA 3„ PÉNTEK — NÉVNAP: A HIDEG MÉRSÉKLŐDIK Válható időjárás pintek e« <lg i borult idő, sok helyen ha­vazás, hódúra. Mérsékelt, nyugatias szél. Az erős hideg mér­séklődik. Napközben ac északr.j ugati részeken plusz 1—mínusz 4, máshol minusz 4—mínusz 9 tok között lesz. A Nap kel 7 óra 39 perckor, és nyugszik 16 éra 05 perckor. A Hold kel 15 óra 21 perckor, és nyugszik 7 óra 48 perckor. VIZAIXAl A Tisza vízállása Szögednél csütörtökön plusz 65 cm. (Apadó.) SZAZ ÉVE * INSPEKCIOS ALLATO.tVOSl SZOLGALAT született Lyka Károly (1869—1963) Kossuth-díjas művészettörténész, a modern Irányzatoknak, külö­nösen a nagybányai iskola ered­ménycinek védelmezője az aka­démikus, konzervatív kritikával háború Ebben a háborúban a há­romnapos tűzszünet csak viszonylagos csendet jelen­tett: az amerikaiak többször DNFF-nek a békés rende­zésben betöltendő szerepét illetően". # Párizs (MTI) Cyrus Vance csütörtökön „„„„/.„.„t-Ai. délután ötven perces megbe­lg egyoldalúan megsértették ... JI tartott PWr» Dane az ünnepi fegyvernyugvást. na^övettel a saS Az újévet bizakodva, jóked- írnilSSS vűen ünneplő Hanoiban ja- k?n.T,a,lyzat Sfc2^ kuld.ö.n­ségének vezetőjével. A hír­nuár elsején délelőtt páldóul o^n^^k értesülése £e'­P™ ^ egy poióta-néküli felderítő-repülőgépre. A VDK légiereje egy ugynilyen gépet lelőtt Ha Bac tarto­mány felett is. Saigon (AFP) let ügvrendi kérdéseit tár­gyalták meg. Ugyancsak csütörtökön délután öt órakor találkozóra került sor Ha Van Lau, Az AFP jelentése szerint a VDK panzsi küldöttségének DNFF egységei a saigoni helyettes vezetője es Cyrus bábkormány hadseregének Vance az amerikai kuldótt­az újévi tűzszünetet meg- sAe« helyettes vezetnie között, sértő két századát megsem- A találkozót az AFP értesü­misítették Tay Ninh tartó- lése szerint az amerikaiak kezdeményezték új javaslatokat és Vance terjesztett mónyban. Ugyanitt a sza­badságharcosok öt amerikai helikoptert lelőttek — hang- ,, . „ , , . , Zik a DNFF rádiójára hívat- elfi a tervezett párizsi né­kozó jelentés. gyes értekezlet ügyrendi kér­Csütörtökön délelőtt B— déselre vonatkozóan. A ja­52-es típusú amerikai bom- vaslatokról Washington és bázók Saigontól ötven kilo­méternyire északra három hullámban támadták a dél­vietnami szabadságharcosok vélt üzemanyag-raktárait. B—52-es bombázók ezenkí­vül a Mekong deltavidéke ellen Is támadásokat intéz­tek. E bombázók szerda es­tétől összesen 800 tonna bombát dobtak dél-vietnami területre. • Washington (MTI) Az amerikai sajtó nagy jelentőséget tulajdonít annak a ténynek, hogy Dél-Viet­namban közvetlen kapcsolat létesült az amerikai parancs­nokság és a népi felszabadító erők között három amerikai hadifogoly szabadonbocsátá­sával kapcsolatban. A laook egy része szerint a jövőben is fenn lehet és kell tartani az ilyen kapcsolatot, nem­csak esetleges újabb hadi­foglyok szabadonbocsátás során, hanem más jellegű megállapodások biztosítása érdekében Is. A New York Times pél­dául vezércikkben szögezi le, hogy a front a foglyok sza­badonbocsátásával jóindula­táról tett tanúbizonyságot és Saigon előzőleg megegyezett SZÁZHARMINC ÉVE született Thaly Kálmán (1889— 1909) költő és történetíró. 1878­tól háláláiag függetlenségi párti képviselő. Egyik alapítója, első titkára, majd alelöke a Magyar Történelmi Társulatnak, Száza­dok című folyóiratának pedig első szerkesztője. Történelmi és Irodalomtörténeti munkássága a kururkort, Rákóczi-felkelés ko­rát ölelte fel. A kuruc költészet általa lett ismertté: sok más költőnk között Ad.vra is nagy hatással volt. 6 (alálta meg 1689-ben Konstantinápolyban II. Rákéezl Ferenc sírlát, s 1996-ban az ö kezdeményezésére szállítot­ták haza a hamvakat. Az 6 ér­deme Rákóczi emlékének tör­vénybeiktatása ls. SZÍNHÁZ Nemzeti: Bajazzók — A csodálatos mandarin. Ady­bérlet. (7.). Játékszín: Lulu. Bérletszünet. (7.). Szeged város területére 1969. Január 4-ig este 6 órától reggel 6 óráig (vasárnap nap­pal is) elsősegély és nehézel­lés esetére ügyeletes dr. Palo­tás Gyula állami állatorvos, lakása: szeged, Partizán u: 7. Telefon: 12-694. Az állatorvos kiszállít ásáről a hivó köteles gondoskodni. RÁDIÓ MOZIK Szabadság: Egri csillagok. I— II. rész. (Színes magyar, dupla helyárral, 3 és 7.). Fáklya dél­után: Huszárkisasszony. (M. b. színes szovjet, 2 és 4.). Fáklya este: Egri csillagok. I-II. rész. (Színes magyar, dupla helyárral. 6.). Mihálytelek: Tökéletes úri- Haydn Kossuth 4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg­leli kelig ... 5.00 Hírek. 5.30 Reggel kruiüka. 5.45 Falurádió. 6.00 Hl rek. 6.45 Hallgatóink figyelmébe 7.00 Reggeli krónika II. 7.15 Körzet! Időjárás. 7.30 tlj köny­vek. 8.00 Hírek. 8.05 Műsorismer tetés. 8.20 Párizsi vidámságok. 8.48 Mindenkinek a magáét ­rádiójáték. 10.00 Hírek. 10.10 M«'­sopnsta. 10.30 Édes anyanyelv vünk. 10.35 Chopin-zongoramű­vek. 10.59 Lottóeredmények. 11.09 Zenekart muzsika. 12.00 Hírek 12.15 Tánczenei koktél. 13.00 A világgazdaság hirel. 13.05 Buda­pest kulturális programjából. 13.06 Vita a korszerű mezőgaz­daságról. 13.21 Operaáriák. 13.44 Szép ez is! 13.59 Chlp es Dt­anne énekel. 14.09 Kétévi va­káció. 13.00 Hírek. 15.15 üzene­tek. 18.55 Ma 50 éve történt . . . 16.00 Falusi délután. 16.58 HaU­PTtólnk figyelmébe! "o Hírek. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.15 B-dúr azlmfónla. 17.40 ember. (6). BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket a n. sz. Közkórház (Tolbuhin sgL 57.) veszi feL Repülőgéprablás Szovjet—francia tárgyalások Párizs (MTI) Vlagyimir Kirillinnel, a szovjet minisztertanács el­nökhelyettesével az élén csü­törtökön szovjet küldöttség ülésezett, úgynevezett kls­bizottság jelentése a kultu­rális, műszaki és tudomá­nyos együttműködés alakulá­sáról. 2. Az űrkutatásra, az ozuvjet 5U1UUUSC6 atomenergiára és a színes te­™ Ltóánandóh0sfovtet2t tetfolóra vonatkozó egyezmé­francia vegSzottsl? h£ nyek végrehajtásával kapcso­madlk ülésszakán latos problémák megvizsgá­lása. 3. A francia—szovjet ke­Az ülésszak napirendjén reskedelmi kamara tevékeny­négy kérdés szerepel: 1. A sége. 4. A kereskedelmi kap­Moszkvában december végén csolatok fejlődése. # Kairó (MTD dászgépek nem hagyják ab­Csütörtökön délelőtt me- ba az üldözést el az A görög légitársaság re­görög pülőgépe helyi idő szerint légiforgalmi társaság egyik II órakor szállt le az ale­elnöké és Evzen Erban, a DC—6-B típusú repülőgépe xandriai repülőtéren, majd Nemzeti Front elnöke. Az ün- ellen. onnan tovább repült Kairó­nepélyes aktus alkalmával Az utasszállító gép a dél- ba. Kilencvennyolc utasa és Ludvik Svoboda és Oldrich előtti órákban szállt fel a hat főnyi személyzete nem Cernik beszédet mondott krétai Iraklion repülőteré- szenvedett sérülést Fock Jenő, a magyar ionra- ről. Felszállás után 18 perc- A kairói rádió csütörtökön dalml munkás-paraszt kor- cel egy fegyveres férfi tört bejelentette, hogy a me­mány elnöke táviratban üd- be a vezetőfülkébe és fel- rényletet Georgisz Lamori­vözölte Oldrich Cerniket, a szólította a pilótát hogy desz 29 éves krétai bányász Csehszlovák Szocialista Köz- Athén helyett Kairóba irá- követte el. A merénylő a nyltsa a gépet. Amikor a pi- kihallgatáson elmondotta, lóta érintkezésbe próbált lép- hogy Görögországból ilymó­ni az athéni repülőtérrel a don akart külföldre mene­merénylő lövést adott !e. A leülni. 1967-ben Ietartóztat­lövés elsüvített a pilóta mel- ták és egyévi börtönbünte­A TU—144 premierje # Párizs. London (MTI) amerikalak hasonló típusú Az Apollo szerencsés visz- gépe pedig aligha emelkedik szatérése után ezúttal egy fel 1972 előtt A nyugati vi­szovjet technikai-tudomá- lág egyik legtekintélyesebb nyos siker került a világla- lapja: a londoni Times is pok első oldalára: a TU—144- némi elégtétellel állapítja es szuperszónikus utasszállí- meg a hangsebességnél két­tó repülőgép eredményes ki- szer gyorsabb szovjet gépről, próbálásának híre. „A Szov- hogy annak konstruktőrei jetunió maga mögött hagyta nemcsak Angliát és Francia­Nyugatot" — hangsúlyozza a országot, hanem az Egyesült Le Monde. A lapok felhív- Államokat is maguk mögött ják a figyelmet arra, hogy a hagyták francia—angol koprodukció- Tupoljev professzor és ban készülő sokat emiege- munkatársai elmondhatják: tett Concorde próbarepülésé- számukra biztatóan kezdő­re még nem került sor, az dött 1969. Nyitott stúdió. 18.90 ŰJ zenei újság. 18.40 A Stúdió 11 játszik. 18.53 Hallgatóink figyelmébe' 19.00 Esti krónika. 19.30 Népdal­csokor. 20.03 Anyegin. — n. rész. 20.55 Hírek. 2t.0fl Dupla vagy semmi . .. 22.00 Hírek. 22.20 Os­car Strauss: Legénybúcaü. — Részletek. 22.50 Meditáció. 23.00 A XX. század zenéiéből. 24.00 Hírek. 0.10—0.25 Könnyűzene. Petőfi 4.30—8.05 Azonos a Kossuth Rádió műsorával. 9.54 Idegen nyelvű vlzjelzőszolgélat. 10.00 Kálmán Imre: Csárdáskirálynő. 12.40 Két Schubert-ballada. 13.17 válaszolunk haUgatólnknak. 13.33 Oláh Kálmán népi zene­kara játszik. 13.47 vízállásjelen­tés. 14.00 Kettőtől hátig . . . 18.00 Hírek. 18.10 Zenés beszélgetés. 18.30 világgazdasági krónika. 18.50 Osváth Júlia énekel.. 19.13 Tánedalok. 19.23 Kamarazene. 19 54 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Esti krónika II. 20.30 Vokális zene. 21.02 Oj könyvek. 21.05 Láttuk, hallottuk ... 21.25 Könv­nyűzené. 21.50 Az ACTH törté­nete. 12.00 Bartók összes vo­nósnégyesei — 111. rész. 23.00— 23.20 Hírek. TÉVÉ Budapest 17.25 Pedagógusok fóruma. 17.55 Hírek. 18.00 Zsebtévé. (Ism.) 18.30 Molekuláris biológia. L 19.00 Esti mese. 19.10 Tervek, eredmények. 19.40 Felfedező úton s képzőművészet birodalmában. I 20.00 Tv-hlradó. 20.20 péntek esti bemutató. Bihari Klára: Mi és ök. 21.40 Stúdiónk vendé­ge: a Bécsi Muslea Antlqua Kamaraegyüttes. 22.00 Tv-hlr­adó. — 2. kiadás. Belgrád 15.30 Síversenyek. 17.45 Hadd lássam, hadd lássam. 18.15 Ifjú­sági hangverseny. 19.00 A kul­túra ma. 20.35 Játékfilm. 23.05 Sorozatfilm. (A titkos ügynök.) Bukarest 16.38 Mezőgazdasági újdonsá­gok. 16.50 Ipari érdekességek. 17.06 Gyermekeknek. 18.40 Rajz­filmek. 19.00 Román népi zene. 19.80 Teleglóbui; Mongólia. 19.50 Brazil játékfilm. 21.15 Zenei stú­dió. társaság szövetségi kormá­nya megalakulása és annak miniszterelnökévé történt ki­nevezése alkalmából. Péter János, a Magyar Népköztársaság külügymi- lett és a vezetőfülke egyik tésre ítélték, de kiszabadulá­nisztere ugyancsak távirat­Eladó megegyezés szerinti áron egy db 1000 literes hűtőszekrény Megtekinthető a Dél-al­földi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézet kiszom­bori növény házi telepén, munkaidőben. X. S. 178. ablakát lyukasztotta át. Az sa után is az állambiztonsági elrabolt repülőgépet időköz- szervek állandó zaklatásának ben két görög vadászgép volt kitéve, vette üldözőbe. A fegyveres A kairól rádió azt ls kö­férfi azonban azza' fenyege- zölte, hogy a DC—6-B repü­tőzfttt, hogy felrobbantja a lőgép még csütörtökön visz­DC—6-B gépet, ha a va- szaindult Athénba. lUIAlf Iqasigatoság Értesítjük ügyfeleinket hogy új postai alköz­ponti hívószámai az alábbiak: 12-399, 13-522, 14-195, 14-270, 15-004. A Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodája boldog új évet kíván valamennyi kedves ügyfelének.

Next

/
Oldalképek
Tartalom