Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

igy kéve rézse? Az öregember az újszeged! Haladás Tsz-ben dolgozik, rövidesen nyugdíjas lesz. „Nyugdíjas paraszt" — ahogy 6 mondja. Valamikor utazgatott, meg­járta Pestet is, gyakran a kubikos taligával. Az egyik dorozsmai csapatban kereste kenyeret, regi világ volt, rossz világ, fillérekért csor­gott rajtuk, kubikosokon a verejték. Idestova s30 eszten­dővel ezelőtt járta Pestet. Azőta nem volt sem ott, sem másfelé, elfoglalta a min­dennapi kenyérkereset. A jó múltkorában így szólott a családhoz: — Autót veszünk. Utazga­tunk. Ti majd gyerekek, ve­zetitek. Eleget dolgoztam eddig, most már látni ls aka­rok a világból. i Megteheti. Biztos megélhe­tése van, jó keresete, r a megérdemelt nyugdíjra sem lesz majd panasza. Nem ku­porgatott földre, minek ku­porgatna? Nem gyűjt már családi házra, van neki. Se­gíti a gyerekeket, most él­vezni akarja munkája gyü­mölcsét, megnézni, milyen ls a Balaton, • Mátra, a mesz­szi tenger. Szép öregkor. De megérheti-e minden parasztember? Ma még nem. Faluról falura járva tapasz­talható, akad gond is elég. Amikor az ember már ki les­ük a munkából, elfárad a kéz, betegség szomorítja, szű­kösebbek lesznek az igények, összezsugorodnak a vágyak, akkor a kicsi is nagyon jól jön. Mert gondoskodnak az öregekről, a betegekről, a munkaképtelenekről vala­mennyi közös gazdaságban, a szövetkezet megszilárdulá­sától, anyagi alapjaitól tel­hetően. Nem mindenütt futja parádés, mutatós öregek nap­jára, de a jó szó, a fejadag, a téli tüzelő ott is kijár. So­rolhatjuk a példákat Elpanaszolták a forráskú­tlak, hogy a november 7-i öregek napjára nem mentünk ki. Szép, igazán kedves ün­nepség volt. A művelődési házban találkoztak az elfá­radt öregek, megvendégelte őket n közös, fehér asztalhoz terített vígassággal szolgált, borítékokba csúsztatott szá­zasokkal. Jó volt Ünneplő gúnyában ültek ott az öre­gek, az asszonyok* igazgatták a fejkendőt vagy ölükbeej­tett kezüket morzsolgatták. Százezer forintnál jóval töb­bet adott a közös, mert a pénz bár Jól Jött, Idővel el­szalad, ám az emberek, a falu megbizonyosodhatott Ismét, hogy a tsz őértük van, nekik szolgál. Nemcsak ünnepi napokon, a hagyo­mányosan megrendezendő öregek napján, hanem egész esztendőben, egész életben. S ez a legfontosabb. A hu­mánum. a kőszerű gazdálko­dás jegyei mellett fel-feltörő emberi jószándék, jóakarat amely bizonyságul szolgál, nem egy szívtelen, lélektelen, modern gépi nagyüzem a cél, futkosó robotemberekkel, ha­nem eleven, élő szocialista közösség. öregek napja, üdültetések az ország legszebb tájain, termelőszövetkezeti üdülők a Balatonnál, szociális bizott­ságok, mid megannyi lehe­tőség. A kiskundorozsmai József Attila Termelőszö­vetkezetben ls rendszeresen segítik a keresetből, mun­kából kiöregedett dolgozókat a szociális törődésre szoru­lókat Kenyérgabonát Juttat­vagy betegségi Járulék cí­mén rendszeres havi ellátás­hoz. A példák csak Illusztrá­ciók. tgy mondta egy öreg­ember. — Nyugodtan várom én a holnapot. Akkor ls jut ke­nyér, télire meg tüzelő. Helyenként azt ls adnak, rőzsét fákról levagdosott gallyakat Ne legyen hideg, szigorú a téL Pár kéve rő­zsét egyformán, ahogy elosz­tódik. Ilyentájt már jobban jut idő az ilyesmire Szociális bizottságok kopognak az aj­tókon, számba veszik az esettséget a panaszos szót és segítenek. Ez a dolgok rend­je S a legfőbb' összetartó erő, a legszebb biztatás; a nélkülözhetetlen humaniz­mus, az emberi megbecsülés nak nekik, minden eszten- legnagyobb, kiapadhatatlan dőben 40—50 mázsa lisztet forrása az emberi közösség, küldenek szét 50 kilójával Nem mindenütt terül még A szociális bizottság előter- meg a fehér asztal, s nem jesztése alapján 100—300 fo- mindenütt fizetnek nyugdíj­rlntot lg adnak mellé, kt- kiegészítést De a szándék nek miképpen mérte ld a sors élete útját mennyire szorul a közös támogatására. Említhetjük a bordányiak tisztességéhez, a segíteni­akaráshoz, az apró jó sza­vak tisztességéhez nem fér semmi kétség. Igaz, akadnak Ikrek — katonaruhában példáját ahol a Munkásőr szövetkezetek, ahol néhány Termelőszövetkezetben nyűg- kéve rózse és a fejadag is díjkiegészítés jár. Vagy a már szép ajándék. De ott ls szőregi kólátót amikor az a kenyér Idejében eljut az öregek is összeverik a boká- asztalra, g a rőzse megér­Jukat Mulatoznak. Fejada- kezlk minden tél előtt. Hi­got rendkívüli segélyt gon- deg Időben vigasz, mellette doskodást kapnak. Röszkén melegednek, több százan jutnak öregségi, Sz. Lukács Imre Sfiaiptt kerékpárok Időről Időre emelkedik karóra, egy láda burgonya, Szegeden az elhagyott kerék- férfi zakó, öt darab 100 fo­párok száma. Szeptember 16-tól november 16-ig 45 fér­fi és 20 női kerékpárt vittek be a Szeged városi és Járási rintos. gépjármű rendszám­tábla, két mikroszkóp áll­vány, női esernyő, szivacs szoknya, Panni segédmotor­kerékpárváz. rendőrkapitányság igazgatás- , ' h,,1.A_._„k ^ tö5h rendészeti alosztályára. Sze- kerékpár, bukósisak, és toDr. geden naponta átlagban két kerékpárt hagynak el, rend­szerint a vendéglők, az ital­boltok előtt Ezeken kívül kere6i Igazolt tulajdonosát egy női kardigán, tűzoltó ké­szülék, pénztárca 100 forin­ton aluli összeggel arany pecsétgyűrű, női karóra, ak­tatáska különféle szerszá­moklkai, gáz öngyújtó, férfi Most vonultak be a határ­őrséghez Asotthalomról. Ab­ból a helységből, amely idén júniusban határőr község „katonai rangot" kapott. Amikor otthon elköszön­tek, édesanyjuk szemébe könny szökött. S ők ketten, a bevonuló 18 éves Ikrek, Sági György és Sági Zol­tán igen elérzékenyültek. Az apa, a tanári diplomás Sági János, immár hosszú évek óta a községi tanács vb el­nöke, belső érzéseit palástol­va „katonásan" szólt: — A sírást befejezni, jó helyre mennek a fiúk. Kü­lönben ls túl kell lennlök a katonai szolgálaton. Gyuri és Zoli, mindketten szinte lángolóan szőke ha­júak, eleven kék szeműek, együtt indultak Szegedre, a bevonulási helyre. Édesapjuk elkísérte őket, akárcsak sok más szülő a fiát. * A BM határőrség kerületi parancsnokságának képvise­lőjével, Gazsó Béla alezre­dessel beszéltünk Asotthal­mon az ikrek szüleivel, fi­aikról. Hiszen — mint Ga­zsó Béla említette — már nagyon régen nem teljesítet­tek náluk szolgálatot Ikrek, s általában ritka az ilyesmi. Az édesanya szavai: — Tisztességtudó, szófo­gadó gyerek mindkettő. Itt­hon ls mindig segítettek, még a házi munkában is. Gyurka az elevenebb, talpraesettebb, Zoli a csendesebb. Mindket­ten hajlanak a szóra. Azt hiszem, nem lesz velük baj, jóravaló gyerekek. Es sorolta aztán az anya és az apa, hogy Gyuri és Zo­li nagyon szereti a szülői há­zat, mindig együtt voltak. Valahogy „összenőttek". Az is a tervük, hogy a katonai szolgálat után, ha majd megnősülnek, párt választa­nak, akkor egymás mellett laknak, társasházat építenek. Hogy mennyire nem tudnak egymástól elszakadni, azt Nincs korlátozva a sertésvágás A ragadós száj- és köröm­fájás miatt elterjedt az a hír a megyében, hogy nem lehet Motorosok, figyelem! un. aorenbrr R-tsi »»• MnwnK réuleettnk új telephelyen Ue.emel. Cl el­münk » Szexed. Caerzy M. a. I. Szegedi Fémfeldolgozó Vállalat. H. K. 418 sertést vágni a háztáji udva­rokban és a magánházaknál. A megyei Állategészség­ügyi Állomástól kapott tájé­koztatás szerint alaptalan ez a híresztelés, mert nincs korlátozva a sertésvágás. Csupán az a megyei rendel­kezés született meg, hogy az esetleges fertőzés továbbter­jedésének a megakadályozá­sára az illetékes tanács szak­igazgatási szervéhez kell be­jelenteni a sertésvágási fi tizennyolcadik... A Közép-Afrikai Köztársa­ság a 18. afrikai ország, amellyel Magyarország ke­reskedelmi egyezményt kö­tött. Az egyezmény értelmé­ben Magyarország különböző berendezéseket, textilipari termékeket, közfogyasztási cikkeket és más ipari termé­keket szállít a Közép-Afrikai Köztársaságnak, ahhonnan gyapotot, nyersgumlt, földi mogyorót, gyógynövényeket és egyéb árukat importál. (TASZSZ) Tóth Béla: lA rikkancs Egy szegedi újságárus félszázados emlékéi új­ságokról. szerkesztőkről, történelemről 1 könyvért fisét9 a többit megnyerheti! KÖNTVTOMBOLA A SZÖVETKEZETI KÖNYVESBOLTBAN (Bartók Béla tér 1. Tel.: 11—998) A TÉLI KÖNYVVÁSÁRON DECEMBER 1—20-ig DK/, DÉL-MAGYARORSZAG VASÁRNAP, 1W8. DECEMBER l. Cű Egy szombaton este Ud.. Móra lakására kellett mennem kéziratért, s mikor beértem, eszegetett a szobá­jában. Kis darab sajtok, ecetes uborka, nyers füstölt­hús, miegyéb volt a tálcáján, ö más volt, mint Tömör­kény. Tömörkény ha men­tünk hozzá írásért, még az utolsó pillanatban ls böngészte, s olyankor nem volt szabad szólni, sót köszönni se, hogy ne za­varjuk. Határozottan tiltotta. Divatban van ma is embe­rek között az Ilyen évődés: ha hazaérsz, el ne felejts köszönni. Mikor Tömörkény­hez küldtek valamiért, tár­saim figyelmeztettek, aztán nehogy köszönj! Móra be­szélt hozzánk ilyenkor ls. Várjál egy kicsit, hé! Ülj le, vagy gyere félóra múlva! S ha evett, hát odanyújtot­ta a villát — Falatozzál, paj­tás! Falatozni kellett. Mert bár éhes volt az ember örökké. Kis igazítás a sapkán, hogy Jól álljon. Zoli „beöltözött'' éti Gyuri az ls mutatja, hogy Gyuri motorszerelőnek tanult Sze­geden, míg Zol! a szalámi­gyárba járt dolgozni. Pár hónapig bírták csak kl, hogy napközben nem együtt töltik az időt. Ezért végül Gyuri ls a szalámigyárba ment Is­kolába is együtt jártak, egy padban ültek. Egyiküknek kellett volna bevonulni a ha­tárőrséghez, de kérték, mind­ketten mehessenek, együtt legyenek túl a katonáskodá­son. Reggel 3 órakor keltek, hogy időben a szegedi gyárba érjenek és este volt, amire hazaértek. — Anyáméknál ls lakhat­tak volna Szegeden a fiúk — mondja az apa —, de ők mindig hazajöttek, vállalták a fáradságos utazást, korán­kelést Így akarták, mert olyan „anyás" gyerekek ... Egy hibájuk van — töpreng az apa —, nem szeretik a könyvet A gyárban ahol többször érdeklődtem, elége­dettek voltak munkájukkal. És ez a fontos, mert minden munka megbecsülést érde­mel. Persze, a fiúk szakmun­kásvizsgát szeretének tenni, a hentességhez van kedvük. * A határőrség kerületi pa­rancsnokságának kiképzési pontján vagyunk. Itt közli Gazsó Béla: — A néphadseregben, a határőrségnél Íratlan tör­vény, humanitás, hogy az ik­rek együtt maradjanak. Ter­mészetesen egy szobában laknak. Az ikrek érzéke­nyebb lelkületűek, ezt ii fi­gyelembe vesszük. Zoli és Gyuri már katona­ruhában. Nagyocska hajuk kisebb lett, együtt voltak a borbélynál. De persze ók sem kopaszok, Ilyesmi is csak régen volt Ruhát együtt kap­tak, egy rajban sajátítják el mindazt, amit a határ őrzé­séhez tudniuk kell. A katonáskodás más, mini a polgári élet ízleli Zoli 4a Gyuri. Most még mackóséin mozognak a „mundérban", de hát rövid idő alatt na­gyon otthonosak lesznek Itt ők is, mert szeretettel fog­lalkoznak a bevonultakkal a tisztek, tiszthelyettesek. — Jó határőrök akarnak-e lenni? — kérdezem az ik­rektől. — Igen, szüleinknek ls megígértük ezt! — felelik csendesen, s tán észre sem veszik, hogy közben meg­fogják egymás kezét. — Tanulni ls kell, könyvet kézbe venni ahhoz — mon­dom —, hogy valaki kiváló határőr lehessen. Tanul­nak-e? , — Nem akarunk elmarad­ni... Hogyan alakul sorsuk a határőrségnél, miként tör­tént első járőrszolgálatuk stb. — ezt is figyelemmel kísérjük majd. * Este van. A körletben Zo­li és Gyuri levelet ír haza. Otthon borítékokat és levél­papírokat is csomagoltak ne­kik a szülők. Aztán írnak majd Szeged­re, két jé ismerős kislány­nak. Gyuri a fodrász Mari/ kának, Zoli pedig Etának, akt a szőrmeárugyárban varró­nő S december 15-éra, az ünnepélyes katonai esküté­telre várják szüleiket De takarodót Jelez a trom­bita. Aki nincs szolgálat­ban, hamar álomba merül. Morvay Sándor akár a kölyökfarkas, Móra jelenlétében elment a nyá­lam is, ami a finom falatok láttán oly bőségesen futott össze az imént a számban. Akkor nem tudtam mi ez, ma tudom, hogy bizonyos kisebbségi érzésből fakadó gátlás. Hogy egyek én Móra jelenlétében? Rágtam, rág­tam a falatot, de nem bírtam elnyelni. Mikor szólt hozzám közben, hogy az egyszavas választ valahogy kinyögjem, nyelvemmel a pofazacskóm­ba tóltam a falatot, s így vakkantottan nagy szégyen­kezve valamit­Hát hallgattam most is a gépteremben, ahogy a többi. Olyan csönd vett körül ben­nünket, hogy tisztán hall­hattuk, valamelyik gép alá tett tepsibe csöpög az olaj. Különösen nekem állt. el a szavam, hiszen én ahajkod. tam utoljára, még károm­kodtam is elkeseredésemben, s ezt meghallotta Móra, aki egy fenét soha ki nem mon­dott. Szava puhán esett min­dig, semmi ércessége, vagy kellemetlen csengése annak nem volt. — No, Pétör, hát mond­jad! — Befejeztem, Móra úr, kérem szépen. — Kár. Valamelyik inas megjött a postáról a Hőferrel. Az em­berek szétrebbentek, mentek a dolguk után. Én ls elszé­delegtem volna, mert ha futnivaló nem akadt, ilyen­kor a gépek alól szedtem ki a kész oldalakat. De Móra nem eresztett. — Gyere föl egy kicsit. Fölmentünk, leült egy kis karos plüss székbe az aszta­lához, nagy családi gyújtóval, amit srapnelhüvelyből készí­tett neki valamelyik tisztelő­je. Akkora kormos lángot vetett ez a gyújtó, akár egy középkori fáklya. Meggyúj­totta a szivart, fejét kicsit félrefordította, bai szemét behunyta, a jobbal figyelte, hogy parázsra kap-e a do­hány. Mikor így a szivari hadműveletekkel elkészült, lassan szólt: — Mondok ért egyet, kettő lesz belőle. Kössünk szerző­dést egymással, amit — ha bármelyikünknek nem tet­szik, — akármikor felbont­hatunk. Te sokfelé szaladsz a városban, sokat látsz, hai­lassz. Így esténként majd mesélsz nekem a napi ményekrőL — Várd a végit, cslmaaz! Majd én kérdezlek, te vá­laszolsz. Semmit nem kell ki­találnod, csak mindig a s/ín­tiszta igazat mond. — Majd látjuk, Móra úr, de mög ne csalatkozzon ben­nem. — Elmondod, ml volt * piacon, a városházán, az ut­cán, a kórházakban, az ál­lomásokon. Amit látsz a napi munkád kijzben. Ezután nemcsak a lábad, az eszed ls használod. — Es én magamtól jöjjek esténként? — Majd én szólok, mikor időm akad. Azért feszítettem egy ki­csit ettől a megbízatástól. De hamarosan rájöttem, hogy nem szabad túl nagynak hinnem magam, mert Mó­rának nem igen több az én lotyogásom egy gyufaszál fé­nyénél. Le tud ő maga is guggolni piacos szekerek ol­dalára, egy-egy tanyaival beszélgetni, akit azelőtt so­hase látott És Wimmer Fü­löptől is úgy ki tudakolja a haditermelő kendergyár ada­tait, akár néha jelenlétem­ben egy-egy frontról jött tiszt élményeit. Azután vagy megírja, vagy sem. Azt már­csak ő tudja, hogy min múlik az ilyesmi. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom