Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

Fdunkás­mozgaSmi doku­mentumok Az idén csaknem ötszáz munkásmozgalmi dokumen­tummal gazdagodott a Csong­rád megyei Pártbizottság archívuma. A gyűjtők a 19-es vöröskatonákról, a harmin­cas évek földmunkás-sztrájk­jainak résztvevőiről fényké­peket, plakátokat, röplapo­kat és a forradalmi esemé­nyeket idéző fél évszázados újságpéldányokat őriztek meg, s adtak át a kutatók­nak. Uj szálló Szombaton átadták rendel­tetésének a kőszegi Szabó­hegy festői környezetében mintegy hatmillió forintos költseggel felépült 106 sze­mélyes Panoráma-szállót. Modern berendezésű, két­ágyas, központi fűtéses szo­baival, állandó hideg-meleg víz szolgáltatásával, szép ki­látást nyújtó teraszaival minden igényt kielégít. Jogos-e ekkora Közlekedési morál A Csongrád megyei Orvos- valamennyi egészségügyi in- Ugyanakkor 1—2 százalék Egészségügyi Dolgozók Szak- tézménye bérkifizetését illet- között mozog a bérfejlesztési és ményhivatal bonyolítja le. alap a soros és soron kívüli Hogy milyen objektív félté- előléptetésekre. szervezete héttagú bér­munkaügyi csoportja társa dalmi mnukában dolgozik, telek mellett, azt most ne te­Németh Ferenccel, a Csong­rád megyei Orvos-Egészség­ügyi Szakszervezet titkárá val és Stumf Károllyal, a A megtakarításban a túl­zott igyekezet oda vezetett, hogy felhasználatlan maradt szinte mindenütt a bérfej­lesztési alap, sok helyen nem gyük szóvá. A központi ügy­vitelnek vannak jó és to vábbi javításra szoruló olda­lai. Az egészségügyiek alap­szakszervezeti bér- és mun- fizetcsének. egyértelműségé- fizették a helyettesítési dí­kaügyi csoport vezetőjével vei nem is volt baj eddig, jakat, noha az utóbbiról egy­arról beszélgettünk, hogy De mert ez az a munkate- értelmű rendelkezés olvas­Szegeden és Csongrád me- rület, ahol az alapfizetes ható az Egészségügyi Köz­gyében hogyan is képvisel- mellé sokféle pótdíj is já- igny ez évi június Í7-i szá-, - ..... ték mostanában 34 alapszer- rulhat, a kifizetések értei- mában. Tévedés azt hinni, í tételei, legalábbis néhány főútvonalon, az elvégzett korsze­vezetben 8500 orvos-egész- mezese már nem mindig hogy amit nem olvasunk, ar- résítések nyomán a korábbi állapothoz képest lényegesen ségügyi dolgozó érdekét, fő- egyöntetű. Emiatt hátrányos rdi nem js tudni. Kide- javultak. Es a balesetek mégis szaporodnak. Szegeden, ként bérügyi vonatkozásban, helyzetbe is kerültek egész- j-q]^ hogy Szegeden és Csöng- j Csongrád megyében is. A számok azt igazolják, hogy ma Az^ értetlenség konok falét rógü^^dolgozókjjí^ye kap- rád ^megyében ilyenformán 2 még Budapest sem tartozik a járművekkel telített városok közé, bár a csúcsforgalmi időszakokban néhány főútvona­A rendszeres ismétlődés miatt hovatovább természe­tes állapotnak kezdjük felfogni az újságok napi bal­| eseti krónikájában szereplő félsoros gyászjelentése­I ket. Közömbösen vagy halványan felsejlő részvéttel olvas­suk a neveket, gyakran egész családokét, kik az ország­utakon, a városok utcáin egy-egy karambol kapcsán feje­zik be életüket. Akadhanak akik gondolatban még azt is hozzáfűzik: úgy kell nekik, miért nem vigyáztak. A közlekedés emberi magatartás. És e magatartást leg­feljebb bizonyos határok közé szoríthatja a közbiztonsági szervezet, ám alapjaiban a legszigorúbb megtorlás kilátásba helyezése, a szabálytalankodóval szemben bekövetkezhető büntető eljárás ténye sem tudja megváltoztatni. A közel­múltban a közúti közlekedés minden ágára kiterjedő kon­ferencián próbáltak az illetékes szakemberek magyarázatot keresni: miért is szaporodott meg az elmúlt év során az ut­cai közlekedési balesetek száma. Ugyanis a növekedés sem­mivel sem arányosítható. A balesetek megugró száma nincs arányban a gépjárművek szaporodásával. A közlekedés fel­kellett áttörniük. Letépniük ták kézhez az őket megillető Ps fél millió forintot „taka a hivatali ügyvitelben a né- pótdijat, míg máskor az eset- rítottak" meg az értetlenség folytán az egészségügyi dol­hol még fellelhető szemel- leges túlfizetést azonnal ész­lenzőt. Rendeletek nem kellő revették — persze jogosan — ismerete kapcsán tunyaságot kellett niük. Az ügy tisztázása, iga­zuk érdekében el kellett men­niük a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsáig. pedig a és gyorsan levonták. Na­száműz- gyonis szembetűnő a kétféle „gyorsaság". Ez év januárjától, az új gazdasági mechanizmus kez­detétől 6—7 százalék közötti De mi is történt tulajdon- bérmegtakarítást írnak elő a képpen? Kivéve a Szegedi pénzügyi rendelkezések az Orvostudományi Egyetemet egészségügyi intézményelalél. , , „-„.„.ují.íu. és a Csongrád megyei Gyógy- Adódik ez a be nem töltött h.°,napos vizsgálódásába ke­két éve állásokból, betegség miatt, fi- rult' amiS elvegezte szam­gozók zsebére, amit most utólag ki kell fizetni — a végzett munka alapján min­denütt — azoknak, akiket megillet A Csongrád megyei Orvos­Egészségügyi Dolgozók Szak­szervezete társadalmi bér- és munkaügyi csoportjának több szertári Központot, Szeged és Csongrád megye zetetlen szabadságból stb. 4 7ELE VÍZ!Ó ÉS AKIK CSINÁLJÁK Egytwi egye* vagyunk: különböző fcv-adásokat a száz- vízióhoz. Műfajváltását az szidjuk, azapuljük, ócsárol- ezernyi mozinéző, meg a a felismerés indokolja, hogy juk a tv-t Szidjuk, szapul- tízezernyi színházi vendég csak a millióknak szóló tv­juk, ócsároljuk, de — néz- helyett Megsokszorozódott adások útján tudja eljuttat­zük. Mint az igazi szerel- — nem is tíz- — de leg- ni művészetét mindenkihez. írvesek, a naphosszat tartó alább százszorosára emelke­ci vakodés után, minden es- dett azoknak a száma, akik Q . te odasündörgünk kifényese- a nekik sugárzott ismeretek­dó ablakához, s végi gE gye- bői, ha csak csöppenként is, , ...... lünk mindent, amit csak a de naponta újabb és újabb ^tte Kolumbusz tojását, pocakos képcső mutat; nem porciókat kapnak, egyszer késő éjszakáig. tppcl, «ért - , tényegé­9 ben az itt következők miatt Olthatatlan már ez a sze- most a tollúnk ­réten. Azzá teszi a minden- munkájáért meg té­Karajan — s persze még hasonló kvalitású művész — már az asztalhoz azaz rájött arra az arany­igazságra, hogy ott kell a legjobbat produkálni, ahol a legtöbben nézik. S ha ez a „hely" most a televízió, ...u^,.- hát akkor oda kell átpár­—« Y«*mis üg sem kapta meg jogos el- tolniuk a műsorkészítő leg­^t^S^emláKt Jobboknak... fognak közvetíteni, s azzá a van, ahogy mondjuk jo r^cinir^i ta évvel szuletese után még • valami cseperedő kamasznak tekintik, akinek hosszú évek megszokásai is: . . tTn m^húsf S^T^ntilT^nek J*™^^ tényleg estém, ha nem a Ieghusé- , ,., .. , _ egy varazsdoboz van a ke­gesebb - Sztár, Delta, Ori- " ^ben, a tv varázsdobo­vetését mindenütt. S egyet­len egészségügyi intézmény­ben sem tapasztalták, hogy a pénzügyi rendelkezések szerint előírt 6—7 százalék közötti teljesíthető megtaka­rítást el ne érték volna. Az e fölötti 2 és fél millióra azonban nincs szüksége az államháztartásnak. Az alapos vizsgálódás kap­csán az is bebizonyosodott, hogy kár volt megvonni a gazdasági önállóságot azok­tól az egészségügyi Intézmé­nyektől, amelyek 1967-ig azok voltak. Ha gazdasági önállóságuk továbbra is meg­maradt volna, aligha hihető, hogy ekkora műhiba becsú­szik a bérügyi munkába. A jövő év januárjától gaz­dasági önállóságukat vissza­kapják azok az egészségügyi intézmények, amelyek az­előtt is bebizonyították nagy­korúságukat. Lődl Ferene Ion már határozottan érezhető a közlekedési eszközök okoz­ta zsúfoltság. Történt azonban valami. Az elmúlt évhez képest a jár­művezetők magatartása megváltozott. Türelmetlenebbek, törtetőbbek lettek az autósok. Egyre inkább saját kedvező helyzetüket nézik csak, a másikkal nem törődnek, sőt gyak­ran figyelembe sem veszik azt. A szórványos lélektani vizs­gálatok arra utalnak, hogy erősen romlott a közlekedés morálja, légköre. Sok nagyvárosi utca bizonyos válság­jelenségekkel küszködik. Autóbusz, villamos, motorkerék­pár, magán- és vállalati autó — egyik sem várja már ki a sárga jelzés végét és a várakozási alapvonalról már a sár­gában startol, hogy a zöldet az útkereszteződésben kap­ja, így három másodpercet megtakarít... Igaz, ma még több nagyvárosban gyakran a főútvona­lakon is lehet akár 70 kilométeres sebességgel haladni, ám egy pillanat múlva lehet, hogy eammogásra kényszerül a vezető. Ilyenkor a sorból mindenáron szeretne kitörni, megelőzni az előtte haladókat, mert idegesíti a közlekedési lehetőségek hullámzása, gyakori változása. A legtöbben újabban fütyülnek a jobbkéz-szabályra, mindaddig, míg ne­kik nem fütyül a rendőr, s akkor idegesen magyarázzák: nekik volt ehhez joguk és nem a haladásban általuk gá­tolt másik járműnek ... S hiába olvassák naponta az új­ságokban a baleseti krónika híreit, az értelmek és érzé­sek már nem reagálnak, a legtöbb önzőén, erőszakosan köz­lekedőnek eszébe sem jut: mindenkit érhet baleset, de leg­több veszély a türelmetlen, törtető embert fenyegeti, aki semmibe veszi a közlekedési morált... A nagy számok törvénye,-^i növekvő baleseti statisztika számai is erre fi­gyelmeztetnek és bármennyire túlterhelt is érzelemvilá­gunk... velük szemben nem lehetünk közömbösek. Sz. R. színház: a mozi is mozi; de a millióknak szóló televí­zió, az „csak" televízió. izemem aertan ^^ ha tísz- K gondolkodásra. tóbb „felnőttesebb" ez «?dákat! CsaX ehhez becsmerlő _ idő a szólás... aa, amely — ha gombjait jól tekergetik — csodákat tud tenni. Népművelési cso­dákat, össznemzeti kultúr­az kell, hogy azokat a bizonyos „gombokat" lehetőleg min­dig a legelhivatottabb, a legügyesebb kezek csavar­gassák. Ne kantár-, ne fél­on, avagy éppen Olimpia MJj^*®®** ^^ nevű partneremmel... Az ilyen tartalmas és múlhatatlan szerelem aztán előbb-utóbb is késztet Két megjegyzés között egy után kezdjük elismerni, 0 hogy nem is olyan csapni­\-aló valaki — igenis: vala- Fenyesen bizonyítja ezt a ki! — az a „másik", s hogy félig-odafigyelést többek szakember-, de igenis a leg­estéinket néha tényleg be- között az a tény, hogy a felsőbb fokon hozzáértő ke­aranyozza, nemcsak örökö- Színház- és Filmművészeti zek! Fokozott megbecsülé­sen tönkre teszi. Főiskola azon hallgatói kö- sünkkel vegyük rá ezeket a Egy-egy szenvedélykavaró ^ 0X111 rendezői diplomát „kezeket" a tíz- meg száz­fesztivák érdekes kérdezz- szereznek, szinte kivétel ezrek helyett a millióknak fejelek műsor, vagy éppen F^1 a ?,mfyá,rban, Val° munkálkodásra... egy száz mérföldekről elénk teTulk elhelyezkedni. A film­var ázsolt sportközvetítés S^ban, ahol többnyire után önkéntelenül is bólo- csak hosszú evek konyokle­gatni kényszerülünk, mond- ^ helyezkedése utan jut­ván: hát igen, ezt más, mint hatnak szohoz, s ahonnan a televízió, megtenni képte- szavuk ® legjobb esetben len tett volna! sem hallatszak saagraszoloan. M egemlékezések az emberi jogok napjáról A. U A Magyar ENSZ Társaság elnöksége és intéző bizottsá­ga együttes ülést tartott szombaton a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának székházában. Komját Irén­nek, a társaság főtitkárának előterjesztése alapján meg­tárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az 1968. évi munkáról szóló beszámolót A Magyar ENSZ Társaság idei tevékenységében köz­ponti helyet foglalat el. hogy az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének közgyűlése húsz évvel ezelőtt fogadta el az tüstént or­S ezek az alkalmi elisme­rések lassa-lassan valami Csak a Gyarmat utcai véleményfélévé állnak ösz- falak mögé be nem eresz­sze. Egy csendben, de azért tettek adják le munkaköny­határozottan hangoztatott ál- vüket a televíziónál; a „má­lásponttá, miszerint, igienis, sodosztálybeliek", a fénye­számlálhatatlan vonatkozás- sebb helyről kimaradtak ... ban a javunkra van a te- S ez nemcsak a — pél­levízió. Nemcsak műszaki daként idézett — rendező­újdonságot nyújt, de tartal- utánpótlás esetében van így! mi többletet is kapunk tőle. Miként köztük, úgy az adá­Különösen mostanában sok egyéb közreműködői kristályosodik még karak- között sem mindig a szak­teresebbé ez az elismerő vé- ma legjobbjai forgolódnak lemény, amikor — főképp kamerán innen és kamerán hivatalos szerveink illetéke- túl. Hiába a „kozmikus sei — mind többet panasz- publicitás", jónéhány mű­kodnak a bútordarabnak is sorcsináló szakemberünket tetszetős masinák közönség visszatartja egy idő után a elvonó hatásáról. Mármint közvéleménybe belerögző­erról, hogy annyira meg- dött el-nem-ismerés. csappant mind a színház-, S az a legfurcsább, hogy mind pedig a mozilátogatók ez a különös lenézés csak száma ... nálunk van így! Hogy megcsappant — Ismét csak egy ide illő tény! De hogy ez a meg- példával élve: Karajan, a csappanás kultúránknak zseniális karmester és a te­annyira kárára volna, az hetségesnek mondott opera­már vitatható. Mert bár- rendező már évek óta _ át­hogy is nézzük, estéről-esté- pártolt a legtöbb nézőnek re most milliók figyelik a szóló „műfajhoz", a tele­Naptárak — jövőre emberi jogok egyetemes nyi­latkozatát, s 1968-at — az ENSZ javaslatára — az em­beri jogok évének nyilvání­tották. A beszámoló hangsú­lyozta, hogy az emberi jogok évének céljai a társadalmi és tömegszervezetek munkájá­ban, akcióiban is kifejezésre jutottak. Az imperialista ha­talmak egyetlen provokáció­ja, egyetlen olyan cselekmé­nye sem maradt visszhang nélkül hazánkban, amely az emberi jogokat sértette. Az ülésen bejelentették, hogy december 10-én, a Magyar ENSZ Társaság és a Magyar Jogász Szövetség közös rendezésében emlékez­nek meg az emberi jogok napjáról. A Magyar Rádió közvetíti az évfordulót kö­szöntő ENSZ-hangversenyt, a Magyar Posta pedig em­lékbélyegzőt használ ezen a napon. Az ülésen megvitatták és elfogadták a Magyar ENSZ Társaság jövő évi munka­programjának tervezetét, majd a Magyar ENSZ Tár­saság intéző bizottságába öt új tagot kooptáltak. (MTI) Nagy munkában a tűzszerészek A második világháború óta sok áldozatot követeltek a földön és a föld alatt lapuló különböző robbanótestek. Az utóbbi időben is több gyer­mek halálát okozták, annak ellenére, hogy néphadsere­günk tűzszerészei 1946-tól 1967-ig 500 000 darab harc­kocsi- és csaknem 300 000 gyalogsági aknát, 117 500 re­pülőbombát, tüzérségi löve­déket, aknagránátot és más robbanótestet kutattak fel, illetve semmisítettek meg. Az említett időszakban 3831 hektár aknamezőt mentesí­tettek. A Duna és a Balaton vi­zében 2800 víziaknát és más robbanószerkezetet derítettek fel, illetve semmisítettek meg. Az idén eddig mintegy 5000 bejelentés alapján 15 000 bombát és gránátot tettek ártalmatlanná és 73 hektár területet mentesítettek a má­sodik világháborúból szár­mazó aknáktól. (MTT) Alapításának 100 éves jubileumához közeledő szek­szárdi nyomda kezdettől fogva naptárakat készít. Jelenleg is itt készülnek a legigényesebb kivitelű különféle asztali­naptárak, határidőnaplók, zsebnoteszek. Képünkön: egy asz­talnyi kolekció a nyomda által készített jövő évi naptá­rakból A Gum magyarországi ruhabemutatója A szovjet—magyar divat- moszkvai Gum-áruház ruha­együttműködés jegyében első bemutftóját Budapesten, szegeden es Debrecenben. ízben fogják megrendezni a (MTI) VASÁRNAP. 1968. DECEMBER 1. B 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom