Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

Egy hét a világpolitikában riosszas huzavona után vé­gül is szerdón Jelentette be a saigoni kormányzat, hogy elküldi képviselőjét a pári­zsi tárgyalásokra. De a köz­lemény is hangsúlyozta — s ezt. a politikai megfigyelők Washington engedményeként értékelik —, hogy csak „két­oldalú" tárgyalásokba egye­zik bele. Amerikai visszakozás E formulával Saigon azt próbálja jelezni, hogy a ma­ga részéről nem ismeri el külön tárgyalófélként a DNFF küldöttségét, bár a Front képviselőinek jelenlé­te ellen nem tehet semmit. Az amerikai visszakozás mi­att a DNFF Párizsban tar­tózkodó küldöttsége hivata­losan tiltakozott. A VDK külügyminisztériumának szó­vivője is kifejezésre juttatta: kormányának álláspontja szerint az Egyesült Allamok agresszív háborúja beszünte­tésének és a vietnami béke helyreállításának kérdését a VDK, a DNFF és az Egye­sült Allamok közötti tár­gyalásoknak kell eldönteni. Kl viselje a frank­válság terhelt ? A múlt hét végén már Is­meretessé vált, hogy a fran­cia kormány elutasítja a frank leértékelését, de a francia pénz stabilizálása ér­dekében tervezett intézkedé­sek De Gaulle vasárnap es­ti rádióbeszédéből váltak is­meretessé. Az elnök, aki a májusi sztrájkra próbálta hárítani a frank megingott helyzetéért a felelősséget, a devizapiac szigorú ellenőrzé­sével, a költségvetési deficit csökkentésével, a közszolgál­tatási díjak emelésével, az exporttámogatás fokozásával, illetve az ipari beruházás serkentésével akar úrrá len­ni a válságos pénzügyi hely­zeten. A frankvédő Intézkedések nemzetgyűlési vitájában a kommunista képviselőcsoport nevében Róbert Ballanger kijelentette: a franciákat most a gaulleizmus tízévi uralmának következményei sújtják. A kormány a kis­emberek vállaira kívánja rakni a válság megoldásá­nak terheit, s csak presztízs­okokból áll el a frank deval­válásától. A heves vita elle­nére a francia nemzetgyűlés azonban jóváhagyta a kor­mány által beterjesztett tör­vényjavaslatot, s 157 szava­zattal 87 ellenében elfogadta ezt a szenátus ls. A pénzügyi szakértők azonban hangoztatják, hogy De Gaulle Intézkedései csak átmenetileg enyhítik a hely­zetet. Nem ért véget, csak átmeneti nyugvóponthoz Ju­tott a nyugati pénzrendszert megrázó válság. Még nincs kormánya Olaszországnak Folytatódik az olasz belpo­litikai válság, amely Leone miniszterelnök lemondásával még a múlt héten kezdödütt. Saragat köztársasági elnök — nagy meglepetésre — előbb Sandro Pertinit, a képviselő­ház szocialista-párti elnökét bízta meg tájékozódó kor­mányátalakftásl tárgyalások­kal, de végül is Rumor. a Kereszténydemokrata Párt néhány nappal korábban le­mondott, majd funkciójában ismét megerősített főtitkára kezdte meg a kabinet meg­alakításával kapcsolatos tár­gyalásokat. A politikai megfigyelők egybehangzó megállapítása szerint nem kétséges, hogy Olaszországnak rövidesen is­mét középbal koalíciós kor­mánya lesz. E következteté­seiket a Rumor körül és a kereszténydemokrata fótitkár részvételével lefolyt pártkö­zi megbeszélésékre alapoz­zák A Kereszténydemokra­ta Párt különböző frakciói­nak vezetői — mint ez tár­gyalásaikból kitűnt — azért ragaszkodnak Rumor szemé­lyéhez, mert ebben az eset­ben gyors kormányalakítás­ra számíthatnak, s (gy elke­rülhetik az Időhúzással együttjáró presztízsvesztesé­get. Nixon puhatolódzik A hét eseményeinek sorá­ba tartozik, hogy Richárd Nixon, az Egyesült Alla­mok novemberben megvá­lasztott új elnöke megkezd­te jövendő kormánya kiala­kításával kapcsolatos tárgya­lásalt Bár előzetes hírek érkeztek arról, hogy Humph­rey jelenlegi alelnök is nagy szerepet kap majd a Nixon­adminisztrációban. s utalások hangzottak el Rockefeller New York-1 kormányzó rész­vételéről is, mindkét politi­kus cáfolta, hogy vállalná a személyével kapcsolatban emlegetett kormányfunkció­kat Ugyanakkor viszont is­meretessé vált, hogy Nixon szóvivőjének tisztét Herbert G. Klein tölti majd be, s egyesek tudni vélik azt is, hogy Cabot Lodge elhagyja bonni állomáshelyét, s Nixon tanácsadója lesz vietnami kérdésekben. Egyidejűleg be­jelentették, hogy az Egyesült Államok januárban hivatal­ba lépó elnöke puhatolódzó tárgyalásokra különmegbí­zottat küldött a Közel-Ke­letre. Az egyiptomi diákzavargások Végezetül — a közel-kele­ti események sorában — az egyiptomi diáktüntetések keltettek nagy figyelmet. Az A1 Manszurában, illetve Alexandriában ismételten ki­újuló összetűzéseknek több halálos áldozata is volt, so­kan pedig megsebesültek. A kairói hivatalos közlemények nem titkolták, hogy nem­csak az egyetemisták és a középiskolások vettek részt | a megmozdulásokban. Már az első jelentések is utaltak ar­ra, hogy „más elemek" is bekapcsolódtak. Később pe­dig a MENA hírügynökség nyíltan „nem nemzeti erők" beavatkozásáról tett emlí­tést. Ezért vált szükségessé a népi erőkből életre hívott legfelsőbb politikai testület, az ASZÚ rendkívüli kong­resszusának összehívása. Nasszer a népi erők részvé­telével és Jóváhagyásával kí­ván úrrá lenni a helyzeten. ó. Gy. Függetlensége! a portugál gyarmatoknak! # New York (MTI) Az ENSZ-közgyűlés 85 szavazattal, Portugália, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília szavazata ellené­ben, 15 tartózkodás mellett elfogadta azt az afro-ázsiai határozati javaslatot, amely felszólítja Portugáliát, hala­déktalanul adjon független­séget Angolának, Mocam­bique-nek és „Portugál"­Gulneának. A határozat — amely ajánlás jellegű és nem bír kötelező erővel — felhívja a Biztonsági Tanács figyel­mét arra a veszélyes hely­zetre, amely a portugál ura­lom alatt álló afrikai terü­leteken alakult kl. Az ENSZ­tagállamait, s különösen . a NATO-országokat a határo­zat felszólítja, ne nyújtsa­nak olyan* támogatást Por­tugáliának, amely lehetővé teszi számára a gyarmati há­ború folytatását az uralma alatt álló területeken. A közgyűlés 4. számú bi­zottságában folytatódik az általános vita, amelynek ér­telmében függetlenséget kell adni a gyarmati országok­nak és népeknek. A folya­mat észrevehetően lelassult, s az említett nyilatkozat el­fogadása után 8 évvel még mindig több. mint 50 mil­lió ember senyved a gyar­mati elnyomás alatt. Pártfaggyulések Csehszlovákiában tarring Nicosiában # Prága (MTI) A CSKP KB novemberi ülésének állásfoglalását és határozatait e napokban kezdték megvitatni a párt alapszervezetei. A vitát ille­tékes pártszervek élénknek értékelik. Ahogyan Lubomir Strougal, a CSKP KB elnök­sége végrehajtó bizottságá­nak tagja a Zivot Strany (Pártélet) című lapban meg­jelent cikkében írta: „Olyan észrevételek vannak, hogy a határozatban megfogalmazott pártpolitika nem kellő mér­tékben veszi figyelembe a nép és a kommunisták óha­jait". Strougal, e véleménnyel szemben megállapítja, hogy a határozat összhangban van­a január utáni politika elvei­vel, a szocialista társadalom jelenlegi szakaszával. Túl­súlyban van az a törekvés — állapítja meg a Rudé Prá­vo, hogy a határozat gondo­latait a helyi, üzemi és járá­si viszonyokra alkalmazzák. A CSKP tagjai a KB ha­tározatát a jelenlegi helyzet­ből kiutat mutató dokumen­tumként fogadják. Aggályok merülnek fel a párt egységé­vel. a párt vezető szerepének helyes érvényesítésével kap­csolatban a nemzeti fronton belül és kritikai vélemények hangzanak el a szélsőséges megnyilvánulásokkal szem­ben, inkább a „baloldali" ve­szélyt kiemelve. A gyűlése­ken egyre több szó esik gaz­dasági problémákról. A cseh érchegységben levő egyik nagy vegyimű pártbi­zottságának titkára elmon­dotta, hogy a kommunista munkások bíznak a KB ülés által adott biztosítékokban, miszerint folytatni fogják a januárban megkezdett utat, a jelentkezett hibák kiküszö­bölésével. Az ostravai Kle­ment Gottwald gyár kommu­nistái szerint „a határozat jó politikai, ideológiai és szervezeti alap mind a kom­munisták. mind a többi dol­gozó egységének megteremté­sére". A Szonda—6 felvételei a Holdról Bikovszkij a kísérletekről visszaérkező űrállomások le­atJ_ szállításának két új mód­jróL A felvételeket készítő konstruktőrök fényképezőgép lencséjének "^nd a vízre # Amman (Mena, DPA) Gunnar Jarring, az ENSZ közel-keleti különmegbízott­ja szombaton a ciprusi Nico­siában felújította tevékeny­ségét a helyzet rendezése érdekében — közölte a jor­dániai kormány egyik szóvi­vője. Bejelentette azt is, hogy Jarringot Jövő szombat­ra várják Amman ba. Az ENSZ-megbízott a Jö­vő héten külön-külön tár­gyalni szándékozik Abba Eban izraeli és Mahmud Ri­ad egyiptomi külügyminisz­terrel is. # Moszkva (TASZSZ) A Szonda—8 szovjet tematikus űrállomás novem- szerét próbálták kl. Az egyik ber 10—17-ig lezajlott űrre- Uyen módszer az irányított, pülése idején kétszer ké- a másik pedig a ballisztikus, szített felvételeket a Hold- Ezenkívül a tudósok és a kidolgozták (a Szonda—5 gyújtótávolsága 400 milli- esetében), mind pedig a méter, a felvételek nagysága szárazföldre (a Szonda—6 13x18 centiméter. esetében) leszállás módoza­Az első fényképezési idő- tait szak kezdetén a Szonda—6 Bikovszkij többek között körülbelül 11000 kilométer rámutatott: sokan klvánkoz­távolságfoan volt a Hold fel- nak » Holdra. Számos auto­színétől. Az egyik felvétel a "^t® űrállomás sikeresen Hold teljes korongját áb- valósítja meg a Hold-kuta­rázolja úgy, ahogyan az űr- Programját, és ilymódon állomás „látta": a Hold túl- so^at tudunk Földünk örö­só felének keleti szektorát kös útitársáról, azonban ad­és látható fele nyugati szek- dlS a pillanatig, amíg az Sikertelen kísérlet • Woomera (AFP) Az ausztráliai Woomera támaszpontról szombatra vir­radóan, magyar idő szerint néhány perccel éjfél után megkísérelték felbocsátani a háromlépcsős Európa—1 F—7 rakétát. Két héten belül négyszer halasztották el kü­lönböző okok miatt a rakéta kilövését. A felbocsátási sza­kaszban a kísérlet sikerült, a rakéta azonban a harma­dik fokozat túl korai begyul­ladása miatt nem állt rá a számított pályára. GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ beruházási * és áru forgalmi előadót azonnalrp felveszünk. Csongrád megyei Vegyesipari Vállalat. Hódmezővásárhely, Vörös Csillag u. 6. 1K. 431 torának egy részét Készültek felvételeik ak­kor is, amikor a Szonda—6 körülbelül 3330 kilométerre volt a Hold felületétől és 388 000 kilométerre a Föld­től. E felvételeken pontosan J' 'látható a Hold túlsó felének keleti szektora. Emellett lát­ható a Föld is, amelynek felülete nagy részét felhők borítják és csak délkeleti irányban csillan keresztül Ausztrália nyugati partvidé­kének egy része. A Szonda—6 felvételeket készített a Hold különböző krátereiről és felületének egyéb domborzati alakula­tairól is. Valerij Bikovszkij, az is­mert szovjet űrhajós a Szon­da—5 és Szonda—6 automa­ta űrállomásokkal végzett kísérletek legfontosabb ered­ményét abban látja, hogy az űrhajózás történetében az ember először hozott lét.re olyan szerkezeteket, amelyek nemcsak megkerülték a Holdat, hanem sikeresen vissza is tértek. Emellett nem közömbös az sem, hogy az atmoszférába má­sodik kozmikus sebességgel ember eljut a Holdra és annak felszínén megteszi az első lépéseket, még elég sok idő telik el. De a Föld­Hold—Föld útvonalat már létrehoztuk — mondotta Bi­Veszedelmes politika A NATO legutóbbi, brüsszeli tanácskozá­sán az NSZK képvise­lői az észak-atlanti tömb ka­tonai erejének növelését szorgalmazták óceánon túli kollégáikkal együtt, A bonni parlamentben, a Bundestag­ban pedig két nappal ezelőtt különösen Schröder hadügy­miniszter egyértelműen a nyugatnémet hadsereg, a Bundeswehr további fej­lesztése mellett tört lándzsát, s bejelentette, milyen új; óriási pénzekbe kerülő fegy­vervásárlásokat eszközöl a közeljövőben. Kétmilliárd márkáért 88 Phantom- és 50 Starfighter-típusú katonai repülőgépet vásárolnak az Egyesült Államoktól, ezen­kívül a haditengerészet több új hadihajót építtet, a had­sereg 155 helikoptert ren­delt, a légvédelem 1560 új löveget állít be, s a haderő személyi állományát is fel­töltik. Ezek az intézkedések 1972-ig újabb két és fél mil­liárd márka megszavazását teszik szükségessé. Schröder aláhúzta, hogy az NSZK „vé­delmi erőfeszítései révén na­győri lényegesen hozzájárul a NATO életképességének fenntartásához." Persze a fegyverkezés „alá­támasztására" hivatkozott „a szovjet szándékok áttekint­hetetlenségére", a „megvál­tozott európai viszonyokra" — nem az igazi, reális érte­lemben, hanem természete­sen revanslsta elképzelések­kel Joggal mutat rá a Rude Pravo bonni tudós1 tója a nyugati valutaválság lénye­ge nem a frankban, a font­ban, a dollárban, vagy a márka helyzetében rejlik, hanem a krízis politikai té­nyezőiben. Az NSZK-ban a nacionalista hullám emlékez tet az 1914-es Európára, sőt a második világháború előtti fasiszta készülődésre. Az NSZK nem ismeri el az NDK-t, a európai status quo megváltoztatására törek­szik, s közben minden ürü­gyet megragad arra. hogy a NATO-n belül Is hegemón •szerepet kapjon az USA mel­lett. Csakhogy az NDK mégis­csak létezik és a szociálist: tábor is, következetes bé­kepolitikával! Viszont a nyu­gatnémet militaristák fegy­verkezést hajszája, a kard­csörtető nyilatkozatok me­gintcsak azt bizonyítják, hogy az NSZK vezető körei olyan veszedelmes politikát folytatnak, amelyet a béke­szerető európai népek hatá­rozottan elítélnek. M. T. Lázadás Tibetben? # Peking (PAP) A kínai fővárosban megje­lentek a tibeti katonai körzet parancsnokságának falraga­szai, amelyek hírül adják, hogy „lázadást fojtottak el Tibetben". A falragaszok olyan „új mozgalom elfojtá­sáról számolnak be, amely a Mao elnök és helyettese, Lin Piao vezetése alatt álló köz­pont ellen irányult" s egy­ben több mint száz letartóz­tatott személy nevét közlik. Közöttük találhatók Csou Zsen-san és Vang Csi-mej, a tibeti autonóm körzet pártbizottságának volt titká­rai. Olajkályhákhoz gázolaj házhoz szállítását vállaljuk BELTERÜLETRE: 5,— Ft/kanna KÜLTERÜLETRE: 6,— Ft/kanna. Megrendelés: VOLÁN UTAZÁSI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI IRODA, Bajcsy-Zsilinszky u. 28. Telefon: 12-448, 12-223. xS. 99 574 2 DEL-MAGYARORSZAG vasárnap, 1968. DECEMBER 1. Értesítés! Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy vállalatunk köz­pontja 1968. november 25-tól Szeged város területére, az új tejüzemhez települt át. Címünk: CSONGRÁD MEGYEI TEJIPARI VÁLLALAT Szeged, Budapesti út 6. Tel.: 10-042, 10-043. A jövőben fenti címünkön állunk rendelkezésükre és szeretnénk, ha jó kapcsolataink továbbra is fennma­radnának. xS. 99 458 A Szegedi Patyolat Vállalat téli ajanlata: 1968. DECEMBER 1-tól 1969. JANUÁR 31-ig bezárólag mindenféle ruhanemű festése 20 százalékos áren­gedménnyel! 47 féle ruhanemű vegytisztítása 20 százalékos árengedménnyel! (Átmeneti kabátok, női ruhák vászon öltönyök, pulóverek, gyermek­holmik. függönyök, bútorhuzatok stb.) Részletes felvilágosítást, vállaló üzleteinkben adnak. xS. 99 505 FELHÍVÁSI Értesítjük a lakosságot, hogy a Magyar Tanácsköztársaság útját a Kállai Ödön utcától a Vár utca sarkáig 1968. de­cember 2-án 7 órától 1968. december 7-én 24 óráig vízvezeték-építés miatt lezárjuk TERELŐÚT: a Vár és a Deák F. utcákon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom