Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-12 / 240. szám

LAK AS Két diákfiúnak kUlon bejáratú szoba fürdift­Kzoba-használattal ki­adó. „Október 16." 11 694. jeligére a Saj­tóházba. A Tolbuhin sugarúinál nyíló Ybl Miklós utcá­bán 14. ss. öröklakás készpénzért sürgősen el­adó. 3 szobás, étlcezö­fülkés, cserépkályhát*, villamostól 3 percre, x Fiatal házaspár kis­gyermekkel, megfelelő albérletet vagy eltartási szerződést keres. „Azon­sai" 11 687. Jeligére a Sajtóházba. x Külön bejáratú bútoro­zott szoba 3 rendes kö­zépiskolás diák vagy Ipari tanuló részére ki­adó. Alsónyomás sor 66. Búlorocott szoba fűtés­sel tanulónak vagy dol­gozó nőnek kiadó. Ha­jós u. 23. Külön bejáratú bútoro­zott szoba két férfi vagy lányoknak kiadó. Lehet dolgozó ls. Tisza Lajos u. 58. 3 szobás I. emeleti össz­komfortos lakásomat el­cserélném 3 szobás (mindkét, szoba külön bejáratú) összkomfortos­ra. I. emeletig, „Bel­város" 11 580. Jeligére a Sajtóházba. Kicserélném egy- és fél szobás, összkomfortos szolgálati lakásom 1500 Ft Jövedelemmel föbér­letire. Odessza 40. sz. (ABC-vel szemben) ház­felügyelő^ IJtcal olcsóbér ü, föld­szintes nagy szoba-kony­hás, spájzos stb. laká­som elcserélném hason­lóért. „Felsövároe" — 11 687. jeligére a SaJ­tóházba. Két nö részére albérleti szoba kiadó. Szeged, Retek ú. 14. Kicserélném belvárosi két különálló lakásun­kat belvárosi egyszobás Összkomfortosra. „I emeletig" 11 633 jel­igére a Sajtóházba i-iatal, gyermektelen or­vosházaspár másfél év­re. lakásuk felépüléséig külön bejáratú bútoro­zott szobát keres „Igé­nyes 82 063" Jeligére » Hirdetőbe. Kryssobás szövetkezeti lakást átvennék. Meg­keresést ármegjelöléssel kérem „Fel a magasba" 12 039. jeligére a Saj­tóházba. Bnerény igényű nó szo­batársat. keresek, újsze­ged, Bal fasor 44 b x Külön bejáratú bútoro­zott szoba 2 személy ré­szére kiadó. Bérkert u. 40. x Küld Kiinti 2 szobás össz­komfortos központi fű­tésű lakást cserélnénk 3 szobás hasonlóra. — „1 1 564." jeligére a Sajtóházba x Pótlékmentes 2 szobás szép gyümölcsösben levó magánrendelkezésfl la­kásomat elcserélném pótlékos 3 vagy 4 szo­bás tanácsi rendelkezé­sűért. „Pótlékmentes" 11 534. Jeligére a Sajtó­házba. x Odesszai másfél szobás központi fűtésű lakáso­mat elcserélném szoba­konyhás belvárosi laká­sért. Érd.: Arvlz u. 24. Elcserélném debreceni nagyerdei 6 lakásos tár­sasházban 3 szoba ét­keaöfülkés, összkomfor­tos. garázson lakásom hasonló szegedi társas­házi vagy szövetkezeti lakásra. Garázs nem feltétlenül szükséges. Si­mon Gábor, Debrecen, Zoltal u. 12 x Átvennék beköltözhető vagy közeljövóben át­adásra kerülő társas­házi, vagy szövtkez'Át lakást IT. emeletig. — Ajánlatokat: Algyö, gedl út 66. szám a/& kérem, 8imonék. x I Nem külön bejáratú | üres szoba kiadó m/tg A­nyoa nőnek. Lenin krt. i 63. sz., magasföldszint I 3. SZ. I Külön bejárad bútoro­zott szoba kiadó házas­párnak. Üjvldífkl ti. 35. Külön bejáratai albérle­ti szobát, keresünk há­zaspárnak, lehetőleg Belvárosban. „Sürgős" 82 042 jeligére a Hirde­tőbe. Külön bejáratú bútoro­I zott szoba kiadó két nem dohányzó egyete­mista lánynak. Pa­csirta u. 2. Körúton belül azonrAl beköltözhető kétszobás, összkomfortos lakás át­adó. „OTP-vel vagy anélkül 82 169" Jéllgére a Hirdetőbe Elcserélném művelődési otthonban lev© 1 szo­bás, komíbrlos, kertes lakásomat takarítói ál­lással együtt. nagyobb lakásért megbízható sze­méllyel. „Igényjogosult vagvok" 148 Jeligére a Hirdetőbe. Alföldi utcai gázfűtéses egy ás fél szobás laká­som elcserélném 2 össz­komfortra. Garázs előny­ben. „Minél előbb" — 8ÜQBI Jeligére a Hlr­d^eöbe. K. fi lön bejáratú bútoro­abtt szobába, fürdőszo­ba-használattal férfi /szobatársat, keresek azon­nalra. Szekeres u. 18. Butoroxott szobába di­áklány szobatársat ke­resek. Remény u. 34/b. Két folskolás fiúnak kü­lön bejáratú központi fűtéses, fürdőszobás al­bérlet kiadó. Hunyadi J. sgt. 39.. zöld épü­let. A.-lépcsőház, I. emelet Szabó. Hclvárotfb&n külön be­járatú erkélyes gázfűté­ses szoba, fürdőszobával ós ágynemű használatul, azonnal kiadó. Levtleket .Igényes" 11611. jel­Igére a Sajtóházba. Háromszobás, kqfcníortos, pasaréti luxus lakáso­mat különálló villában 60 négyzetméteres, te­rasszal szegedjf, hasonló Jellegű vagy nagyobb béi lakásért elcserélném. A cserealapot, részletesen tartalmazó ajánlatot — „Professzotf' 68 230 Jel­igére Felszabadulás téri Hirdetőbb kérem. Belvároal I. emeleti 3 szobás, összkomfortos la­kást adok másfél szo­bás vagy egyszobás-hal­los lakásért. „Csak tanácsi" 11 680. jeligé­re a Sajtóházba. KÍlön bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Há­zaspárnak ls. Lomniczl >t. 169. sz. Adminisztrációban dol­gozó lány albérleti szo­bát keres bútorozva, fürdőszoba-használattal, kizárólag a Belvárosban. ..Központban" 11 669. Jeligére a Sajtóházba. 2 szoba összkomfortos házfelügyelőséget cse­rélnék 3 esetleg két és fél szobás összkomfor­tos lakásért. Tolbuhin sgt. 88—90. „A". x Külön bejáratú utcai szoba, fürdöszoba-hasz­nA lattal Igényesnek ki­adó. „Anna kútnál" — 11 662. Jeligére a Saj­tóházba. Szoba-konyhás lakást keresek sürgősen. — . Költségtérítéssel" 82023 Jeligére a Hirdetőbe, x Urcs szoba-konyhás al­bérleti szobát, keresek. .Azonnal" 82 024 Jel­igére a Hirdetőbe. x Külön bejáratú bútoro­zott szoba férfinak ki­adó október 16-tól. Szél •u. 36/b. Belvárosi földszintes 3 szoba, személyzetis, össz­komfortos lakásom el­cserélném hasonló kettő­vagy két és fél szobá­sért, társas, vagy szö­vetkezeti ls lehet, eset­leg most épülő házban. „I. emelet előnyben" 82 047 jeligére a Hir­detőbe. Gázfűtéses két és fél szobás összkomfortos Tolbuhin sugárúti. IV. emeleti szövetkezeti la­kásomat (még garanci­ás) elcserélném hasonló másfélszobás tanácsi rendelkezésű lakásért, II. emeletig. „A befizetett 20 ezret kérem" Jeligére a Sajtóházba. 2 egyetemi oktató há­zaspár keres albérletbe 2 szobás Összkomfortos lakást másfél évre. — „Megegyezünk" 11 689. jeligére a Sajtóházba. Kétszobás étkezős, gáz­fűtéses belvárosi la­kásom elcserélném két hasonló egyszobás vagy garzonra. „Modern" — 11 690. jeligére a Saj­tóházba. Bútorozott szoba, für­dőszoba-használattal, központi fűtéses lakás­ban nagyon csendes kör­nyezetben kiadó. „Ideig­lenes bejelentővel" 82036 Jeligére a Hirdetőbe, x újszegedI szoba, konyha, fáskamrámat elcserélném hasonlóra. Esetleg egy­szobásra. „Sürgős" — 11 700 Jeligére a Saj­téházba. Diáklány albérleti szöT bába lakótársat keres. Hattyú u. 62. Nyugdíjas házban levő másfélszobás összkomfor­tos havi 1200.-- Ft Jö­vedelmű házfelügyelői lakásom elcserélném két­vagy másfél szobás össz­komfortosért. Roosevelt tér 10. Külön bejáratú bútoro­zott szoba fürdőszoba­használattal diáknak ki­adó. „Rendes" 11 706. Jeligére a Sajtóházba. Egyetemi hallgató köz­ponti fűtéses szobához lakótársat keres. Teleki u. 2. 1 vagy 2 szobás lakást keresek kb. 1 évre. „Na­gyon sürgős" 82 123 jel­igére a Hirdetőbe. Külön bejáratú albérleti szobát fürdőszoba-hasz­nálattal keres értelmisé­gi férfidolgozó. „Kecs­kemét" 82 077 Jeligére a Hirdetőbe. 1 szolm komfortos ker­tes lakúsom miskolcira elcserélném. Érd.: Tün­dér u. 4/a. Szélköltöiők! Két kü­lönálló 1 szoba-konyhás lakásomat elcserélem 2 vagy 3 szobásra. „Szét­költözők" 82 144 Jel­igére a Hirdetőbe. Külön bejáratú bútoro­zott szoba lánynak ki­adó. Halász u. 4/b. Külön bejáratú kicsi bú­torozott szoba diáknak vagy dolgozó fiúnak azonnal kiadó, ugyanott hasonló fiú szobatársat keres, József Attila sgt. 82. Külön bejáratú szobát keresek. „Magános fér­fi" Jeligére a Hlrdetö­be (82 150). Külön bejáratú üres vagy kevésbé bútorozott, szobát keres fiatal ren­des házaspár újszeged vagy II. Kórház köze­lében. „Komoly" 82 154 Jeligére a Hirdetőbe. INGATLAN Kát családnak megfe­leld magánház eladó. Tápé, Fecske u. 1. x Magánház azonnali ]a. kúsutadással eladó. Ér­deklődni, Lomniczl u. 145. X A Morc tér kórelében júvöre épüló Ikerház cgylk fele eladó. „Kész­pénz" 83 040 Jeligére a Hlrdetóbe. Fóátronal mellett levó ház kerttel eladó, egy­szobás mellékhelyiséggel rendelkező lakást, be­számítok. „Gáz" 82 030 Jeigére a Hirdetőbe. 3 szobás családi ház azonnali lakrész Átadás­sal eladó. Tápé, Besz­terce u. 3. sz. (Petöfi­telep és műút m l Erd.: Szeged, Lumumbe u. 21. Baktobon 520 n-öl gyü­mölcsös eladó, vagy bér­be kiadó. Tud. Petőfi S. sgt. 67. x 3 szobás házrész lakot­tan eladó. Római krt. 1T x Air rö. Szegedi út 2? ház eladó, felerészben ls. Érd.: Géza u. 16. Kétszobás udvart ház teljes átadással eladó. Tündér u. 16. X Újszeged, Rózsa Ferenc sgt. 80. sz. alatti ház azonnali átadással el­adó. x Magánház eladó. Mi­hálytelek. Petőfi u. 18. x Ház eladó azonnali be­költözésééi. Klskundo­rorsma, Jókai u. 38. Kertes fél magánház, másfél szobás, gázfűté­ses eladó. „Hasonló la­káscserével" 11 483. lellgére a Sajtóházba, z náromszobás, kertes, komfortos magánház el­adó. Érdeklődni munka­napokon egész nap, va­sarnap 12-ig. Dalos u. 6. ÜJ-Petőfitelep, orvosi rendelőnél. x Lakómentee magánház eladó lakáscserével vagy lakottan. Hajós u. 25 b. Háromszobás magánház­ban 1ÓI szeparált egy­és kétszobás társasház­részek beköltözéseel el­adók. összenyltás esetén négyszobásnak alkalmaz­ható. Damjanich u. 16/a. x Fél házrészem lakottan vagy lakáscserével el­adó. Érdeklődni: Cse­ba János, Dugonics u. 32. X soo n-öl föld Mihályte­lek belterületén eladó. Érd : KUbekháza. Ár­pád u. 120. Abonyl. x Mtbálytelrk, Katona u. 7. sz. ház 420 n-öl kerttel eladó. Érdek­lődni: ugyanott. x Gazdálkodásra alkal­mas kertes magánház átadással eladó. Veres­ács u. 37. X Ház eladó azonnali be­költözéssel. Kiskundo­íozsma, Jókai u. 38. x Kirikundorozsma, Tol­buhin u. 22. sz. liáz eladó. azonnal beköl­tözhető x Magánház eládó 440 n-öl kerttel. Béketelep. Hosszú u. 39. sz. x Újszeged, Tanács u. 6. számú ház 200 n-öl kerttel. OTP-vel. la. kásátadással eladö. — Rt. sz végállomáshoz há­rom percre. x Zákány utcai kertes 205 n-öles házamat. 2 szoba összkomfortos la­káscserével eladnám. — ., Megegyezünk'' 82 025 Jeligére a Hirdetőbe, x Fiadé Alsóváros, Haty­tyas sor 55/b számú ház 260 n-ől telekkel, flze­téskedvezménnyel. x Kertes magánház lakás, átadással eladó. Békete­lep, Csallóközi U. 46/a. Szoba-konyhás. kom­fortos, félkomfortos há­zat, vagy öröklakást vennék. Medveczkyné, Soltvadkert, Ady Endre ú. 49. Újszegeden Gyergyól út 20. számú ház el&dö. Érd.: mindennap délután 3-tól. x Béketelep, Hosszú utca 20. számú ház azonna­li átadással eladó. x Kertes magánház üre­sen, részben részletre ls eladó. Szatymazl u. 34/a. x Fél ház eladó. Klskun­dorozsma, Nádor u. 34. Két és fél szobás IV. emeleti új társasházrészt cserélek másfél szobás „összkomfortosra" — 67 904 jeligére a Hirde­tőbe. x 400 n-öl kert házhely, nek eladó. Szöreg, Marx u. 28., futballpályával szemben. Érd.: Soós Károlyné, Szeged, Kör­töltés u. 67., csak szombat délután, vagy vasárnap. x Eladó Szegeden új álla­potban levő 2 szobás házingatlan telekkel, azonnal beköltözhető. Ér­deklődni: 13-746 telefo­non reggel 8—10-lg, es­te 8 után. x Házrészt vennék 20 000 Ft készpénz, havi 1000 Ft részletre. „Sürgős" 57 968 Jeligére a Hir­detőbe. x Arvlz u. végén 180 n-öl házhely családi ház építésre eladó. Ér­deklődni: Szatymazl u. 36. x Pacsirta u. 12. emele­ten 3 szoba, összkom­fortos házrész eladó. Egyszoba összkomfortos lakáscserével beköltöz­hető. x Debrecen központjában 1 szoba-konyhás laká­som elcserélném hasonló szegediért. „Azonnal" — 57 733 Jeligére a Hir­detőbe. x Egyötöd házrész eladó lakásátadással azon­nal, Kábelgyár mögött. Kismartoni u. 26. sz., délután 2—6-lg. x Szegedi vagy környéki beépíthető telket kere­sek, 407-es Moszkvics cserével. Avar u. 8. x Beépíthető házhelyek el­adók. Újszeged, Thököly u. 46. Kétszobás házrész a Rá­kóczi utcában, egy szo­ba, konyha, mellékhe­lyiség átadásával el­adó. Érd.: Szivárvány U. 53. Szegeden egy szoba­konyhás laki-észt vennék 50 ezer Ft. és havi részlettel. „Megegyezés" 67 986 jeligére a Hir­detőbe. 1069-ben beköltözhető belvárosi máslél szobás összkomfortos, gázfűté­ses, III. eemeletl tár­sesházrészemet átadnám. „Hatvanezer" 57 995 jel­igére a Hirdetőbe. Újszegeden kétszobás kertes magánház azon­nali belköltözéssel eladó. Hargitai u. 16. Építés alatt álló 2 szo­bás első emeleti társas­házrész eladó. „80 000" 11 600 Jeligére a Sajtó­hazba. Munkásokat, alkalmazottakat keresnek 238 négyszögöl kert gyü­mölcsös eladó, épülettel. Érd.: Pacsirta u. 17. Vági. Felsövároa. Makkosha*i u. 9 .sz. ház 1400 rif-öl földdel 1968. október 16­án délelőtt 11.30 a me­gyei Bíróság helyiségé­ben árverés útján ol­csón eladó. Két családnak ls meg­felelő, I. emeletes, ker­tes villa központi fűté­ses, 3 szoba összkom­forttal, személyzeti szo­bával, nagyméretű mel­lékhelyiségekkel, garázs­lehetőséggel eladó. 2 db másfél szoba összkomfor­tos lakáscserével. Új­szeged 1 templom mel­lett, Székely sor 3., fel­ső csengő. Két családnak ls alkal­mas ház eladó. Érd.: Mihálytelek, Gorkij u. 7. sz. Szatymax, n. ker. 218. sz. ház eladó. 800 n-öl 4 éves gyümöíös&jsel. Érdeklődni vaéárnap 7 órától 12 óráig a hely­színen. x Ház eladó teljes átadás­sal. Alföldi u. 60. Szent Antal utca és Mátyás tér sarok. Megtekinthe­tő hétfő, szerda, szombat 3-tól 6-ig. Kertes kis magánház eladó. Építésre alkalmas. Holló u. 12/a délután 4—6 óra között, vasár­nap egész nap. Kétszobás, kertes ma­gánház eladó azonnali átadással. Üj-Petőfltelep. "Virág u. 22. (Volt 62. utca.) Eladó Újszeged, Kertész utcában 400 négyszögöl gyümölcsös artézi kút­tal, 3 új nagy ablak, 260 tégla. Kendergyári út 45. Eladó 3 szobás új ma­gúnház lakásátadással. Arviz u. 78/a. Üj ház utcai 2 szobás, komfortos, lakáscserével eladó. Árvíz u. 16/b. Buktában a műút mel­lett 140 n-öles házhely eladó. Erd.: Petőfitelep, XII., u. 25. sz. x Jánosszállási állomásnál 3 szobás ház 800 n-öl gyümölcsössel eladó. Borbola tanya. x Rókuson 4 szobás egy­emeletes ház olcsón el­adó, lakáscsere szüksé­ges. „Tiszta 1171 Jeligére a Sajtóházba. Házhely építési anyag­gal. építési engedéllyel sürgősen eladó. Tápén, „11 703" Jeligérc a Saj­tóházba. Retek u. 6. számú ház lakáscserével eladó. Szoba-konyhás, kis ker­tes házrész beköltözéssel eladó. Tápéi u. 41. Házrész Rókuson eladó, Igényesnek is megfelel, két család részére is alkalmas; átadó: 2 szo­ba, előszoba, kony­ha, egy szoba, lakókonyha mellékhelyi­ség, alsó konyha. Ga­rázs ls lehetséges. Cím: Csemegi u. 17. Debreceni u. 17/a számú ház eladó, 14 méteres műhely plusz 1 szoba átadással. Érdeklődni: délután. Sarki magánház 1 szo­ba, konyha cserével köz­ponthoz közel eladó. Hu­nyadi tér 5 Érd.: va­sárnap 8—5-lg. Kétszobás ház lakáscse­rével, hozzátartozó egy szoba, konyha, spájzos házzal, beköltözhetően eladó. Hattyastelep, Mokrlnl sor 11. Ház eladó lakásátadás­sal. Kát&i köz 158. Ér­deklődni: Feltámadás n. 9/b sz. Szoba, konyha, kamra, előszoba, pincéből álló téglaépület 400 négyszög­öl gyümölcsössel beköl­tözhetően eladó. Újsze­ged, Diófa u. 3. Ház eladó. 3 szobás, kertes beköltözhető la­kással, Sándorfalván a kövesút mellett. Érd.: Kölcsey u. 27., este 5 óra után vagy vasárnap egész nap. Fél háa több helylség­ből álló, két családnak is megfelel, teljes át­adással eladó. Katona J. u. 24. Háromszobás magánház melléképülettel eladó. Felsőváros, Holló ú. 7. Belvárosban épülő más­fél szobás első emeleti társasházrészem átad­nám. „Építés kezdődik" 82 082 jeligére a Hir­detőbe. Két és fél szobás szép kertes újszeged! magán­házam elcserélném két­vagy háromszobás össz­komfortos lakásért. — „Sürgőé" 82 088 Jel­igére a Hirdetőbe. Házrész eladó. Baktó, Népdal u. 12. Kétszobás összkomfor­tos házrész lakottan el­adó. „Cserével beköltöz­hető 11 646" jeligére a Sajtóházba. 59, — 80, 401 négyszög­öl Ballagltó eladó. Érd.: Kisfaludy u. 10. Ónozó. Dorozsmán, Hámán Ka­tó 7. sz. ház eladó. Érdeklődni Tisza u. 15 Magánház kétszer egy szoba-konyhás, két csa­ládnak is megfelelő el­adó. Hattyastelep, Mok­rlnl sor 19. Kis magánház Belváros­ban olcsón eladó. „Sür­gős 11 672" Jeligére a Sajtóházba. Eladó 1200 négyszögöl szőlő. Német Antal, Do­maszék 703/a (llsztcse­re mellett). Ház eladó Szent Mik­lós u. 10.. betegség mi­att lakáscserével. Ér­deklődni: Tímár u. 3/a, vasárnap. Nagyméretű 2 szobás ház mellékhelyiségekkel, átadással eladó. Pusz­taszeri u. 14. 3 szobás, magasföldszln­tes, összkomfortos, ker­tes magánház a Párizsi krt. közvetlen közelében csak lakáscserével eladó. Két- vagy másfél szobás garázsos társasházat, szövetkezeti lakást be­számitok. „Garázs lehe­tőség" 11 732. jeligére a Sajtóházba. x 2 szoba-konyhás ház la­kú sat,adással eladó. Ság­váritelep, Zombori u. 21. Érd.: szombat, va­sárnap. Irodaház céljára is al­kalmas szegedi, belvárosi emeletes magánház el­adó. „Készpénz" 82 110 jeligére a Hirdetőbe. 541 n-öl beépíthető ház­hely szoba, konyha, spájzos melléképülettel eladó, lakáscserével be­költözhető. „Sürgős" — 82 104 Jeligére a Hir­detőbe. Tanya 1 kh gyümölcsös­sel eladó. 5 kh föld bérbe vagy felesbe ki­adó. Kukoricagóré lebon­tásra eladó. Csongrádi sgt. 54. 1200 n-öl föld házzal, üvegházzal eladó, újsze­ged, Kendergyári u. 13. xS Kertes magasföldszintes komfortos családi ház, garázsnak is átalakít­ható melléképülettel Fo­dortelepen, főútvonal kö­zelében egy szoba, kom­fortos lakáscserével el­adó. Érd.: Lenin krt. 72.. I. 4., telefon: 14-538. x Belvárosi másfél szoba összkomfortos társas­ház átadó. Érd.: Petőfi Sándor sgt. 6., fszt 1. 5 óra után. x Háa eladó, Zákányszék, Kiss Imre u. 39., érd. Dózsa György út 28. szám alatt. x E G Y E B Keresünk nyugdíjast, aki mozgásképtelen beteget reggel kiveszt, este be­teszi az ágyba. Kossuth u. környékén lakót, Du­gonics u. 13., délután. Kőműves szakmunkásokat, va­lamint szőregi munkahelyre éj­jeliőrt felvesz a Pincegazdaság. Jelentkezés: Szeged, Tábor u. 3. xDK. 991 Üzleti osztályunkra felsökon­fekrió eladási ÜGYINTÉZŐT ke­resünk. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés „5 napos mun­kahét" DK. 987. jeligérc kérjük a Sajtóházba. Kazánfütéshez értő nyugdí­jast, aki kisebb karbantartási munkák elvégzését is vállalná, heti háromszor fél napos elfog­laltsággal alkalmazunk. „Nyug­díjas" DK. 988. Jeligérc a Sajtó­házba. Két éjjeliőrt szegedi, tlletve kiskundorozsmai részlegünkhöz felveszünk. „Felszabadulás" Asz­talos Ksz, Szeged, Bárka u. 1. xDK. 989. 40 órás munkaidőre a zotmán­cozóban férfi és nőt dolgozókat felveszünk. Jelentkezni lehet, Szegedi Tömegcikk Ktsz, Szeged, Zákány u. 44. sz. Szegedi Építő Ktsz Brüsszeli krt. 8. ÉPÍTÉSZTECHNIKUST előkészítő munkakörbe felvesz. xDK. 984 A Szegedi Járási Mgtsz-ek Épí­tési Onalló Közös Vállalkozása azonnali felvételre keres villany­szerelő, ács, kőműves, épület­lakatos, bádogos szakmunkáso­kat, segédmunkásokat és teher­gépkocsi rakodókat. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Szeged, Szent László u. 8/a. Munkaügy. XDK. 969. A SZEGEDI TEXTILMÜVEK keres azonnali belépéssel és Jő kereseti lehetőséggel marós, la­katos, bádogos és asztalos szak­munkásokat, női munkavállaló­kat, segédmunkás és betanuló munkakörökbe, valamint férfi segédmunkásokat. Jelentkezni lehet: Textilművek munkaügyi osztályán. xDK. 902. Szegedi Textilmüvek jó kere­seti lehetőséggel alkalmaz 16 évet betöltött NÖI MUNKAVÁL­LALÓKAT két műszakos mun­kakörbe, 4—6 órás munkaidővel. xDK. 931. Csongrád megyei Mezőgazdasá­gi Ellátó Vállalat keres gépírni tudó számlázókat, pénzügyi elő­adót, segédmunkásokat, félmü­szakos takarítónőt, nyugdíjas munkavállalókat is alkalmazunk. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet a vállalat mun­kaügyén, Szeged, Dorozsmai u. 33. xS. 82 095 Felvételre keresünk ácsokat, parkettázókat, kőműveseket, se­gédmunkásokat, rakodókat. Bé­rezés megegyezés szerint. Jelent­kezni: Szegedi Járási Epltő Ktsz, Szöreg, Tolbuhin tér 12. sz. xS. 82 086 Gépfrőnőt nagy gyakorlattal terv-statisztikai munkaterületre azonnali belépéssel alkalmazunk. Jelentkezni lehet: Kendcrfonó­és Szövő Vállalat, Üjszeged, Al­sókikötő sor 6., munkaerögazdál­kodási csoportjánál. xS. 57 525 A Szegedi Tanárképző Főisko­la Fizika Tanszéke önálló me­chanikus állásra keres techniku­mi, vagy ezzel egyenértékű Is­kolai végzettséggel rendelkező gyengeáramú elektrotechnikust, aki mechanikai munkához is ért. Jelentkezés a fizika tanszéken (Szeged, Április 4. u. 6. sz., I. emelet) minden hétfőn és csü­törtökön 9—11 és kedden 4—6 óra között. xS 82117 Tápéi Háziipari Termelőszövet­kezet raffiatermékek, vegyes gyekénytermékek, valamint gyé­kénnyel kárpitozás! munkára azonnal felvesz bedolgozókat. Kéri azokat, akik korábban ilyen termelési feladatot végez­tek, újabb termelésre jelentkez­zenek a szövetkezetnél. Jelent­kezni lehet Tápén a szövetkezet központjában október 14-én és 15-én délelőtt 8 és 11 óra között személyesen. xS. 82 099 A Szeged Járási Mgtsz-ek Épí­tést Ónálló Közös Vállalkozása azonnal felvételre keres éjjeli­őröket. Jelentkezés Szent László u. 8/a, munkaügy. xS. 82 145 Technikumi végzettséggel üzem­rendészi és munkavédelmi meg­bízotti beosztásba férfi munka­vállalót keresünk. írásbeli jelent­kezés önéletrajzzal „Uzemren­dész" 82161 jeligére a Hirdető­be. xs 82 161 Érettségizett férfiakat, forgalmi tisztviselői munkakörbe felve­szünk. Kezdőket tanfolyamon kiképzünk. Katonaviselt előny­ben. Jelentkezés: 10. sz. AKÖV, DJtelep, munkaügy. xS 82160 Érettségivel rendelkező, gya­korlott forgalmi könyvelőt azon­nali belépéssel szegedi munka­helyre felveszünk. X6749. Férfi segédmunkást felveszünk. Fizetés megegyezés szerint. Pélm. RÖVIKÖT lerakata, Sze­ged. s. 82 181 A Csongrád megyei Sütőipari Vállalat szegedi munkahellyel fűtőt vesz fel. Jelentkezés Sze­ged, Tőrök u. 8. Munkaügyi osztály. xS. 82 182 Gyakorlattat rendelkező, érett­ségizett textilkonfekció raktá­rost vagy raktárosnöt keresünk. Szeged Szabó Ktsz, Kölcsey u. • 13. sz. X5. 82 178 Élelmiszerbolt vezetésére szak­képzett boltvezetőket, szakképe­sltessel, vagy nagy gyakorlat­tal rendelkező élelmiszer cladó­kat felveszünk. Jelentkezni: Sze­gedi FMSZ, Szent István tér 3. 82 319 Tsz-gy a kor lattal mérlegképes könyvelői vizsgával rendelkező PENZUC.iT ei.oadOT keresünk „Azonnal 992." jeligérc a Sajtó­házba. A MAV VONTATASI FŐNÖK­SÉG Szeged, felvételre keres 18 évet betöltött, 45 évnél nem idő­sebb, mozdonyszolgálatra alkal­mas férfiakat mo/.donyfütönek. Felveszünk továbbá lakatos szakmunkásokat, férfi és nöi segédmunkásokat is. Bérezés megegyezés szerint. Ezenkívül biztosítunk védő- és egyenru­hát, díjtalan utazási és szállítá­si kedvezményt. Jelentkezni le­het: MAV Vontatási Főnökség­nél, Szeged-Rendező pályaudva­ron 8—15 óra között a személy­zeti irudábau. A Szegcdi Építő Ktsz. Brüsz­szeli krt. 8. azonnali belépéssel PARKETTÁS szakmunkásokat felvesz. xDK. 979. Viz és gázszerelő szakmunkást, valamint konylialányokat felve­szünk. Jelentkezés az Alföldi Üzemi Vendéglátó Vállalat kiren­deltségén, Jósika u. 14. x»K. 985 A GFV Szegedi Körzeti Üzeme felvesz keverő üzemi munkáso­kat, malmi segédmunkást, éjjeli­őrt és nyugdíjas kályhafütőL Jelentkezés: Szeged, Vértanúk terc 6. xDK. 975. Érettségizett gyors- és gépírót felveszünk. „Kézzel írott önélet­rajz" 11701 Jeligére a Sajtóház­ba. x Felvételre keresünk egész és félmfiszakra (nyugdíjas) kályha­fűtöket. Jelentkezés: Rostkiké­szító Vállalat, Szeged, Béke u. 11—13. xS. 82 069 MAV Szertárfőnökség Szeged­Rendező, azonnali felvételre ke­res mozdonyszereléshez csillera­kodó és kocsiklrako férfi mun­kaerőt. Munkaidő 12/24-es for­dulószolgúlat hosszú pihenő be­iktatásával. Vasúti szabadjegyet biztosítunk mind a dolgozó, mind családtagjai részérc. Je­lentkezni lehet 7 órától 15 óráig a személyzeti Irodán. K. 11 453 Állami hivatal gázfűtésű ka­zánhoz nyugdíjas FÜTÖT azon­nal felvesz. „Becsületes" jeligé­re a Hirdetőbe. xDK. 937. 6 órás munkaidőre fiút vagy lányt felveszünk. Hajnalt rako­dónak férfi munkaerőket fel­veszünk (éjjel 1 órától reggel 7­lg 6 órás időre) a kiszállító ko­csik Indításához. Szegedi Tej­üzem, Párizsi krt. 16. xDK. 943. Állandó temétől munkára férfi munkaerőt azonnali felvesz a Gyevl-temető gondnoksága. xDK. 11 583 A petőfitelepi Szociális Otthon érettségizett fiatal nődolgozókat keres felvételre. Az intézet munka melletti képzés során biz­tosítja a szociális otthoni gon­dozónői tanfolyamra való beis­kolázást. Jelentkezni lehet a pe­tőfitelepi Szociális Otthonban. xS. 82 11S Vasutas Művelődési Otthon folyó hó 14-én este 19 órai kezdettel magyarnóta­estet rendez, fellép Madarász Ka­talin és Bojtos Imre, a Ma­gyar Rádió és Televízió közkedvelt énekesel. Jegyek a helyszínen kaphatók. S. 82 122 Árvácskát vásároljon parkok, teme­tők, kertek, vlrágosládák díszítésére. Beszerezhető: Üj Élet Mgtsz árusító pavi­lonjában, Marx éa Szent István téren. SZOMBATON. 12-én. külön­leges cukrászati és hidegkonyha készítményekből árusítás­sal egybekötött bemutatót tartunk Annakutl 109-es Csemege­boltban. Október rfl /«• 0 B B/M M őszi és téli lO-töl HVCí s© c If föl IIOl ff • ruházati cikkek Nagy árengedn vénnyel r Olcsó áron! CSÖPI ALFÖLDI ELIT ARANYKALÁSZ CSILLAG TISZA gyermekkonfekció bolt vegyes konfekció bolt cipőbolt vegyesruházati bolt méteráru bolt cipőbolt (Nagy Jenöu. 4.) (Lenin krt. 51.) (Széchenyi tér 16.) (Marx tél-17.) (Kígyó u. 5.) (Lenin krt. 51.) AJANLATUNK: Bakfis szövet Női habszivacs Férfi fésűs­Gyermek Női divat Bakfis átm. Női bélelt Férfi átme­Női hócipő Lonci Bakony télika­Csúcs női kosztüm átm. kabát szöv. pantalló hócipő gumicsizma kabát téli orkán neti kabát Női hócipő női szövet bát szövet ruhaszövet Régi áf1 Régi ár Régi ár Régi ár Régi ár Régi ár Régi ár Régi ár . Régi ár ^ Régi ár , Régi ár Régi ár 4é5.— 320.— Ft . 126.— Ft ZZd.— Ft 74.— Ft 120.— Ft 653.—^72.— Ft 23Í.— Ft £— Ft XZZ.— Ft 137.— Fi 335.— Ft JÍ0.— Ft Uj ár Üj ár Üj ár Üj ár Üj ár Üj ár Üj ár Üj ár Űj ár Üj ár Űj ár Üj ár 310,- Ft 510- Ft 350 - Ft 37- Ft 60,- Ft 330-385 Ft 695 - Ft 410,- Ft 61,50 Ft 48,- Ft 170 - Ft 95-Ft NE MULASSZA EL AZ ALKALMAT, MOST VÁSÁROLJON! Cs. m. Ruházati Kisker. Vállalat I / I

Next

/
Oldalképek
Tartalom