Délmagyarország, 1968. október (58. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-13 / 241. szám

Premier a Játékszínbem nk bán Siflis József felvétele Bánk bán és Melinda: Szabó Kálmán és Demjén Gyöngyvér Hajdan volt királyaink fe­jékének színpadnyivá nagyí­tott, óarany mása — a ven­dégként meghívott Vinkler László nemcsak ötletében, de kivitelében is nagyszerű díszlete — koronázza be, szó szerint is értve, a Szegedi Já­tékszín nyitó darabjának, Katona József Bánk bánjá­nak játékterét. S ahogy egyetlen — való­ban: „királyi" ív fogja egy­be a Szegedi Játékszín (volt •Kamaraszínház) aprócska pó­diumát, éppúgy egyetlen len­dületnek tűnik maga a já­ték is, amely Katona József mindig reneszánszát élő re­mekét Ismét életre hívja. Kgyetlen — már-már isten­kísértően merész ívű — len­dületnek. amely minden — azelőtt oly szükségesnek hitt — járulék-tehertől megfoszt­va viszi a dráma igazi maga­sába a Bánk bán ma is tüzes gondolatait. A végsőkig való egyszerű­sítést valósítja meg Bozóky István rendezése az új Bánk­előadáson, s törekvése több­szörösen is sikeresnek mond­ható. Annak a tragédia ón­magához hű bemutatásában, s annak egy mindenképpen mának szóló közvetítésmód megteremtésében is! A kirá­lyi fejék alatt ugyanis egy Szegeden ritkán látott kon­centrált játék folyik, a fen­séges lüktetésű mondatokra figyelő színészek póztalan já­téka, amelyből éppúgy hi­ányzik a túlzott átlényegü­lés, mint a távolságot tartó rutin. Külön öröm figyelni, miképp nő meg most a sok­szor lejáratott gesztusok ér­téke, miképp kap súlyt egy alig rezdülő fővetés, egy visszafogott mozdulat. S ami a leginkább dicséri a színpadra állítás új kon­cepcióját: mi sem vész el a drámából a trónok-bástyák hiánya, vagy éppen a koráb­ban megszokott „nagyuras" előadásmód elmaradása mi­att. Sőt! Ha filmszerű gyor­sasággal is, de maradékta­lan egészként bontakozik ki Bánk politikai drámája épp­úgy, mint szerelmi tragédiá­ja. A közreműködő színészek koncentrált játékát már em­lítettük. H valamit, hát ak­kor a Bánkként már valóban minden színészi képességével megismert Szabó Kálmán alakítását illeti ez a jelző. Nagyura elsősorban ember — de egy történelmi mér­eével mérhető, de históriai súlyú figura —, s amit mond vagy tesz, mindenben az emberi okok kormányoz­zák. Szétrobbani készülő egyénisége egyszerre, egyfor­ma erővel hordozza a király­hü államférfi, a megcsalt szerelmes es a gyermeke sorsáért aggódó apa tragédi­áját. Színészi teljesítménye megérdemelt visszhangot fog kelteni! A személyéhez kötődő fi­gurák — nem teljesítmé­nyük szerinti — sorrendjé­ben: a szerepre rakódott szokvány-sémákat feledtetve, szintén egy nagyon is mához beszélő asszonyként alakítja Melindát Demjén Gyöngy­vér, játéka éppen az emelke­dettebb részekben — az elő­adás javára, a néző örömé­re — igazán természetes. Bartha Mária Gertrudisá t szintén igazi indulatok fűtik; szenvedélyes alakítása fő­képp Bánkkal való összecsa­pásának súlyos perceiben mutat fel meglepetésnek szá­mító erényeket. Súlyos alakí­tás Horesnyi Lászlóé is, aki Peturként tesz bizonyságot a visszafogottságból fakadó ér­tékek megértéséből-megérzé­séből. Kiss István, a színház új tagja — mondhatni — a rendezői koncepciót mara­déktalanul megvalósító, de egyben önmaga képességeit is sikerrel bizonyító, ideáli­san modern Ottó; felelőtlen kamasz, más eszébe-erjébe kapaszkodó szerelmes. Tiborcként Kovács János lép elénk; nagy biztonsággal fel­épített figurájától kapja ta­lán a legtisztább, a szó nemes értelmében véve legmegha­tóbb pillanatokat a néző. Mikhálként és Simonként Katona Andrást, illetve Sza­bó Istvánt látjuk-halljuk, kettőjük közül mindenképpen — a szerepe szerint is jelen­tősebb — Katona Andrást je­lentékenyebbnek; öreg Mik­hálja szintén egy jólesően nyugtázott meglepetés. Kiss Gábor II. Endréje viszont — mondjuk így? — szereposz­tási tévedés: nem a más figu­rák életre keltésében járatos fiatal színésznek való ez a különben sem „jónak" mond­ható királyszerep. Éppígy Liska Zsuzsa Izidóráját is ki­egyensúlyozatlannak, helyét s hangját csak ritkán lelőnek érezzük. Károlyi István, Varga Tibor és Csernák Ár­pád kisebb szerepükben szol­gálják az előadást. A már rendezőként dicséri Bozóky István Biberach-ja a darab­bal együtt nő fel a szerep súlyához, ami egyben azt is jelenti, hogy az-előbb levő je­lenetekben néha olyan játék­mesternek érezzük, aki egy önmaga által elképzelt ön­maga számára játszik — nagy hozzáértéssel, nagy színpadi kultúrával — elő. Eötvös Péter kísérő zenéje mindenben igazodik a ka­mara jelenetek stílusos ka­marazenei kíséretéhez, Ta­kács Katalin jelmezei szint­úgy a rendező elképzeléseit szolgálják, csupán egy-két ruharészlettel borzolva meg a terveiben szívesen gyönyör­ködő néző ízlését: Gertrudis fehér gyöngykalapjával pél­dául, amely sokkal inkább il­lene Fellini Júliájához, akit nem is annyira a történelmi valóság zavart, mint a körü­lötte jövő-menő szellemek . Akácz László Elutazott a szovjet pártmunkás­küldöttség Szegedi tudósok CSILLIK BERTALAN Koponyacsontok keskeny folyosóján vártam az orvos­egyetem anatómiai-, szövet­és fejlődéstani intézetének tanszékvezető professzorát. A folyosó túlsó végén még fris­sen őrizte színét — nagy előd, világhírű szegedi tudós, a közelmúltban elhunyt Gellért professzor minap avatott em­léktábláján. Amikor ünnepé­lyesen leplezte le az egyetem rektora, ugyanazon a napon, ugyanabban az órában mondta el tanszékfoglaló előadását a 41 esztendős utód dr. Csillik Bertalan, a Biszku Béla, az MSZMP KB ; szegédi orvosegyetem új pro­titkára. A delegáció visszautazott Moszkvába. A küldöttséget a Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására ha­zánkban tartózkodott szovjet pártmunkás-küldöttséget — amelyet M. B. Malsakov, az SZKP KB adminisztratív osztálya vezetőjének első he­lyettese vezetett — fogadta Ferihegyi repülőtéren Bor­bádi János, az MSZMP KB közigazgatási és adminiszt­ratív osztályának vezetője búcsúztatta. Jelen volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. (MTI) Százéves a Pécsi Porcelángyár Szombaton, tegnap meg­kezdődött a Pécsi Porcelán­gyár alapításának 100. év­fordulója alkalmából ren­dezett jubileumi hét. A Zsol­nay művelődési házban Bos­nyák János igazgató meg­nyitotta a gyár felszabadu­lás utáni fejlődését doku­mentáló kiállítást A jublieumi hét napjain a Pécsi Postaigazgatóság al­kalmi postahivatalt működ­tet. Az itt feladott postai küldeményeket alkalmi bé­lyegzővel látják el. (MTI) fesszora. Előzékeny gesztussal, ba­rátságos mosollyal tessékelt beljebb, szobájába. A falakon képek — róluk esik még szó —, oldalt fluoreszcens mik­roszkóp, könyvek, virágok. Dr. Csillik Bertalan munkájáról beszél. — Kezdettől fogva izgatott, hogyan foghatók meg azon idegrendszeri folyamatok, melyek összességükben a tu­datot jelentik, miként tehet­jük láthatóvá azokat. Az em­ber idegrendszere tízmilliárd idegsejtből áll, melyek az úgynevezett szinapszisokban kapcsolódnak egymáshoz. A szinapszisok szerkezetét, ké­miai felépítését kell megis­mernünk nyugalmi állapo­tukban, működésükben ah­hoz, hogy megértsük: milyen szerkezeti alapon történik az agy működése. Az anatómia csa szerkezet-átrendeződés. Ezt vizsgáljuk. — Az embereket persze el­sősorban az érdekli, mi a haszna mindennek. — Részint, hogy az ember lelki működésének alapját képező idegrendszeri folya­matokat az anyagi valóságra lehet visszavezetni (aminek például világnézeti kihatása is van), részint, hogy az ideg­rendszer kóros működését megismerjük, tisztában kell lennünk annak normális ál­lapotával. A szinapszis-szer­kezet ugyanis az idegrendszer működésének kulcsa. Ha is­merjük, befolyásolni is tud­juk. Jelenleg néhány gyógy­szer hatás-mechanizmusát már közvetlenül a molekulá­először ris anatómia szintjén tudjuk értelmezni, vagyis nagy pon­tossággal eldönteni, melyik mire jó. Csillik professzor szegedi születésű, itt végezte közép­iskoláit, és húsz éve, mikor hallgatóként felvételt nyert az orvosegyetemre, mindjárt az anatómiai intézethez ke­rült. 1954-ben vörös diplomá­val végzett, 1962-ben védte meg kandidátusi disszertáci­óját, s az idei évtől a tudo­mányok doktora címet is el­nyerte! Közben egy évig a philadelphiai egyetem ven­hagyományos módszereivel, dégprofesszoraként végzett bonckéssel, csipesszel itt nincs mit kezdeni, csak mik­roszkóppal, elektroiynikrosz­kóppal, sejtkémiával, vagyis molekuláris anatómiával. Először egy enzimet mutat­tunk ki; amikor az ingerület az egyik szinapszisról át­megy a másikra, ebben mind a két sejt részéről szerepet játszik az a bizonyos enzim, s a két sejt közti rétegben történik valami, valami fur­kutatásokat az Egyesült Ál­lamokban, dolgozott ott a gyógyszertani intézetben is — s meggyőződése, az orvos­tudomány szakmái nem vá­laszthatók el mereven egy­mástól, új eredményeket leg­inkább több szakma határ­területének ismerete, műve­lése garantál. — Gyakran látni filhar­monikus koncerteken, talán a zene is ilyen határterület? — Nevetni fog, úgy érzem, igen — ha természetesen vajmi kevés közvetlen köze lehet a molekuláris anatómi­ához. A művészet és a tuou­mány b elsődlegesen függ össze, a tudományban is a szépet keressük, egy elekt­ronmikroszkópos képre is ak­kor mondjuk hogy jó, ha szép. (Igazolásul a falra mu­tat két VinJcíer-kép közé, egy mikroszkópikus prepará­tum fényképére, hogy a há­rom kompozíció hangulati és formavilága milyen közös belső lüktetést, rokonságot mutat.) Egy század eleji No­bel-díjas spanyol tudóst idéz­nék, Santiago Ramon Cajalt: „az a szövettani metszet, ami nem szép. nem is lehet igaz." Ám a szépségnek is lé­teznek kifordult formái, fő­leg a modern művészetekben, amit egyébként szintén köze­linek érzek magamhoz. Per­sze itt nehéz megkülönböz­tetni a „búzát az ocsútól". A képzőművészeti absztrakció­nak is csak akkor van létjo­gosultsága, ha tudja, a mű­vész, mit akar absztrahálni, ha figurálisán is képes meg­idézni ugyanazt, aminek má­sodik vagy harmadik válto­zatát keresi. Elszaladt az idő. Csillik professzor órára sietett. Na­gyon szeret tanítani. A hall­gatókkal együtt dolgozni kedvet, erőt ad munkájához, így legközelebbre halasztot­tunk olyan fontos megbeszél­ni valókat, mint a szegedi zenei élet, a Tisza — amitől nyaranta elválaszthatatlan, a meghitt légkörű zenehallga­tási esték Vinkler László fes­tőművész barátjával — és nz ötórai teák". A szomszédos könyvtárszobában ugyanis naponta adnak randevút az intézet munkatársai, hogy egy-egy csupor forró tea mellett megvitassák legfris­sebb tudományos tapasztala­taikat. .. Nikolényi István Á drezdai „Szeged" Az Elba-parti nagyváros, Drezda háború után újjáépí­tett belvárosában, a Tháll­mann Strasszén található a Szeged étterem. Híre, rangja van, nemcsak Drezdában, hanem szinte az egész Né­met Demokratikus Köztársa­ságban. Nem a szegedi em­ber elfogultsága mondatja velem a több éve működő „Szegedről", hanem a tények: az egyik legkedveltebb. Magyar ételspecialitások, gyöngyöző borok, köztük a pusztamérgesi is. Aztán jó cigányzene, Dankó-nóták. Gyors, elegáns a kiszolgálás a kellemes, hangulatos mi­liőben. A presszóban is ma­gyar módra készített fekete üdíthet fel. Az üzletvezető. Éhn Imre szinte keblére ölel, amikor megtudja, hogy szegedi va­gyok. Azt gondolom hát, „szűkebben" is valahogy „atyánkfia", azaz szegedi. De nem, győri, a mi Tisza-parti városunkat azonban nagyon szereti. Sokat tud róla, s ő is, mint az egész személyzet Szeged távoli idegenvezetője. Naponta „híradói" Szeged­nek, amelynek Drezda a né­met testvérvárosa. Az étterembe vivő folyo­són, a díszes előtérben néhány színes fénykép Szegedről. De alig mutat a városról vala­mit. kevés, szegényes. Toronypince Áll az ország első torony­pincéje. Ellentétes fogalmak, a torony és pince, kapcso­lódnak össze Pécs legfur­csább építményénél: az or­szág első toronypincéjénél. A Mecsekvidéki Pincegazdaság palackozó üzemének terüle­tén állították fel a hatalmas „borsilót". A toronypince — amely felfelé emelkedik — nyolc­szög alakú, átmérője 16 mé­— Kérem, nekünk rosszul esik, hogy Szeged, a város nem gondol ránk — mondja az üzletvezető. — Hogy mit értek ezen? Szeretnénk a városról szóló német nyelvű ismertetőket, műsorfüzetet a Szegedi Ünnepi Hetekről, de nem kapunk. Semmit de semmit. Pedig kérik a ven­dégek és én — restellkedem is miatta — azt válaszolom: sajnos, már elfogytak. Nem jó ez így! Éhn Imrének teljesen iga­za van. Szívlelje meg hát a jogos észrevételt a Szegedi Idegenforgalmi Hivatal, s változtasson a helyzeten, mert nyilvánvaló kötelessége. A „Szeged" ugyanis elsősor­ban nekünk nem lehet mos­toha, közömbös. Mint aho­gyan egyáltalán nem az az étterem magyar vezetőjének, alkalmazottainak. A „Szeged" új színfolttal gazdagította Drezdát. Az NDK kikiáltásának 19. év­fordulójára, közvetlenül az Elba partján megnyílt a csárdája, s igazi tiszai han­gulatot ébreszt. Kishordók­ban kapja a vendég itt a bort és gyertyák fényénél po­harazgathat. A csárdában, akár általában az étterem­ben. előre kell helyet, foglal­ni, mert szinte mindig „telt ház" van. Az NDK megszületésének 20. évfordulójára máris nagy a készülődés. Ez az év is en­nek a jegyében múlik. Tart a vetélkedő a vendéglátó­iparban is, aminek elsősor­ban természetesen a vendég látja a hasznát. Udvariasság, pontosság, választék, minő­ség és az árak mind szigorú értékmérők. — S ebben a hosszútávú versengésben hol áll a „Sze­ged?" — kérdezem Ehn Im­rét. Papírokat vesz elő, ame­Ezzel tés adatai találhatók. bizonyít, majd felel: — Országos elsők vagyunk. Mindent megteszünk, hogy ott is maradjunk. De kopogtatnak irodája aj­taján. A főpincér jön, hogy itt az a drezdai csoport — német munkások, tisztvise­lők, háziasszonyok —, akik magyarul tanulnak. Velük a nyelvtanár, a szegedi Patik István is, aki évek óta az NDK-ban pedagógus. Éhn Imre üdvözli a magyarul ta­nuló „diákokat", akiknek most a „Szeged étterem Ma­gyarország". Aztán megbe­szélik, ki milyen ételt fo­gyaszt. S igazi szegedi nótát akarnak a vendégek. Meg­kapják. A budapesti Pilvax­ból idekerült Horváth Lajos zenekarával már játssza is: „Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány ..." Újrázni kell, a kis csoport úgy ahogy, tört magyarság­gal néhány mondatot meg is tanul a nótából. Közben elhívják az üzlet­vezetőt, mert hazai utánpót­lással megérkezett egy ma­gyar kamion. Jön később, és hozza a ragyogó piros füzért, a cseresznyepaprikákat, ami­nek igen örül, mert alig volt már a híres ételízesítőből. A finom vacsora utan íz­lik a bor. összecsendülnek a poharak. A zenekar most azt játssza, hogy: „Elindul­tam szép hazámbul..." Hor­váth Lajoséknak is honvá­gyuk van már, hát ezért. Igazán jó a testvéri ország­ban valamennyiüknek, a „Szeged" magyar dolgozói­nak. De azért — így mondja mindegyikük — otthon csak más. Morvay Sándor Ritka dokumentum Értékes, ritka dokumentu­mok kerültek a Komárom megyei pártbizottság oktatási igazgatóságának birtokába az 1918—19-es munkásmozgalmi emlékek gyűjtése során. Ma­darász Lajos, Dág községben lakó 80 esztendős nyugdíjas bányász tette közkinccsé Bí­ró Mihálynak, a Tanács­köztársaság híres plakátter­vező művészének azt a kép­sorozatát, amelyet ötven esztendőn át — sok veszély közepette is — sikerült meg­őriznie. Bíró Mihály, a hí­res Vöröskalapácsos ember-t ábrázoló plakát alkotója az ellenforradalmi terror rém­tetteit bemutató képeit a bécsi emigrációban készítet­te. Ott nyomtatta ki a rep­rodukciókat is. Így jutott hozzá Madarász Lajos is, aki 1919-es tatabányai letartóz­tatása. majd hosszú meghur­coltatása után emigrált Pá­rizsba. A szegedi Móra Ferenc Mgtsz ságváritelepi gat­terüzemében gyors és pontos bérvágást vállal lakosság és közületek részére. ter és magassága 22 méter, j lyeken a rendszeres erteke­VASARNAP, 1968. OKTÓBER 13. i fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom