Délmagyarország, 1968. szeptember (58. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

A helyzet rendeződése Csehszlovákiában (Folytatás az 1. oldalról.) nyebb keretele kösött — is­mét megkezdődött nz aláírá­sok gyűjtése. A Prága egyik főútvonalán elhelyezett asz­talnál azonban csupán tizen­évesek „teljesítenek szolgá­latot". A gondosan megfogal­mazott követelések igazi szerzői azonban nyilvánvaló­an náluk idősebb korosztály­hoz tartoznak. A szombaton megjelent la­pok ismertetik a kormány pénteki üléséről kiadott köz­leményt. A kormány dönté­seit megnyugvással fogadták mindazok, kik sürgősnek tartják a belső helyzet gyors normalizálását. Nagy érdek­lődést és figyelmet keltett Frantiaek Hamouz miniszter ­clnök-helyettes közelgő moszkvai tanácskozásait is­mertető tájékoztató és a sajtó egységes ellenőrzéséről hozott határozat. A lapok beszámo­lói szerint megállapodás szü­letett arról is hogy Brnó vá­rosának belterületéről a szov­jet csapatokat két napon be­lül kivonják. A Szovjetunió prágai ke­reskedelmi képviselője utasí­tást kapott kormányától az árucsere mielőbbi normalizá­lására é« felélénkítésére. Mint Aleksandr Jefimov, a Szovjetunió prágai kereske­delmi képviselője az Izvesz­tyijának adott nyilatkozatá­ban elmondja, a csehszlovák kormány utasítást adott a ke­reskedelmi egyezmények szi­gorú teljesítésére minden vo­nalon: a minisztériumoknak, a trösztöknek, a gyáraknak és üzemeknek. A normális kül­kereskedelmi forgalom hely­reállítása sokban függ az ál­talános helyzet rendezésétől. Leginkább a szállításban mu­tatkoznak nehézségek. Mi­előbb el kell távolítani az át­rakó határállomásokon a szállítási akadályokat. — A néhány nap múlva megnyíló brnói vásáron élénk kereskedelmi tevékenységet szándékozunk kifejteni — folytatta Jefimov. A hosszú lejáratú szerződés alapján 10 százalékkal fogjuk növelni a kölcsönös szállításokat, újra megkezdjük a tárgyalásokat az 1971—75. évi új hosszú lejáratú szerződés megköté­séről. Mint Ismeretessé vált, a legközelebbi jövőben magas szintű találkozók lesznek a nagy horderejű gazdasági problémák megvizsgálása cél­jából. Nagygyűlés Varsóban Vietnam dkiSsége 0 Varsó (TASZSZ) ellenes jelszavakat hirdető A Lcngyeloi-szág elleni hit- tömeg a varsói stadionban leri támadás 29. évfordulójá- gyűlt össze, ahol Józef Cy­nalc előestéjén, szombaton, rankiewlcz, a LEMP Politi­hatnlmas háborúellenes tün- kai Bizottságának tagja, a tetést rendeztek a lengyel Minisztertanács elnöke beszé­főváros dolgozói. Az egyete- det intézett a nagygyűlés mes békét éltető és háború- résztvevőihez. Offenzíva Nigériában 0 Lagos (MTI) offenzíva — véleménye sze­Gowon tábornok, a nigériai rint — nem befolyásolja a szövetségi kormány elnöke biafraiakkal folytatott Addisz szombaton este rádióbeszédet Abeba-i béketárgyalásokat, mondott. Bejelentette, hogy a miVel „a szövetségi kormány szövetségi hadsereg utasítást tovóbbra is a tárgyalásos kapott a „szakadar Biafra el­leni végső katonai offenzívé- megoldást részesíti előny­ra". Megjegyezte, hogy az ben". Pavel lemondott Harcok Brazzavllle-Kongában 0 Klnshasa (AFP, Reuter) szágban rendkívüli állapotot Szombat reggel újabb har- és kijárási tilalmat rendel­cokról érkezett jelentés Braz- tek el. zaville-Kongóból. Már pénte- A kongói rádió szomljat ken a hadsereg egységei meg- reggeli adásában felszólítot­ütköztek a szélsőbaloldali di- ta a dolgozókat, hogy foly­ákszervezetek tagjaival, akik tassák munkájukat, de a ki­egy kiképzőtábor területén járási tilalmat nem oldották sáncolták el magukat. Az or- feL Magyar államférfiak távirata a VDK vezetőihez Kádár János, a Magyar beri haladás ügyéért küzdő Szocialista Munkáspárt Köz- hős vietnami népnek, ponti Bizottságának első tit- A felszabadulás óta a kára, Losonczi Pál, a Ma- vietnami nép a Vietnami gyar Népköztársaság Elnöki Dolgozók Pártja vezetésével Tanácsának elnöke, Fock kiemelkedő eredményeket Jenő, a magyar forradalmi ért el a szocializmus építé­munkas-paraszt kormány el- sében és évek óta sikeresen nöke üdvözlő táviratot kül- védelmezi hazája független­dött Ho Si Minh elvtársnak, ségét, szocialista vívmányalt a Vietnami Dolgozók Pártja az amerikai agresszorok Központi Bizottságának el- barbár támadásaival szem­nőkének, a Vietnami De- ben. A magyar nép — in­mokratikus Köztársaság el- ternacionalista érzelmeitől nőkének, Pham Van Dong vezettetve — erejéhez mér­elvtársnak, a Vietnami De- ten továbbra ls megad min­mokratikus Köztársaság mi- den segítséget támogatást nlszterelnökének, Truong harcoló vietnami testvé­Chinh elvtársnak, a Vietna- reinek. Szilárd meggyőződé­mi Demokratikus Köztársa- sünk, hogy Igazságos har­ság nemzetgyűlése állandó cuk győzedelmeskedni fog!" bizottsága elnökének Hanoi- — hangzik többek közt a ba a VDK kikiáltásénak 23. távirat. évfordulója alkalmából. „A Péter János külügyminisz­Magyar Szocialista Munkás- ter a VDK nemzeti ünnepe párt Központi Bizottsága, a alkalmából táviratban üd­Magyar Népköztársaság El- vözölte Nguyen DuyTrtnh-t, nökl Tanácsa, a magyar for- a VDK külügyminiszterét, radalmi munkás-paraszt A SZOT elnöksége, a Haza­kormány és az egész ma- fias Népfront Országos Ta­gyar nép nevében szívből nácsa és a Magyar Béketa­jövő testvéri üdvözletünket nács ugyancsak táviratban küldjük Önöknek és a ha- üdvözölte VDK-bell testvér­zája szabadságáért, az em- szervezetét. 0 Prága (MTI) Mint a prágai rádió Jelen­tette, Joscf Pavel csehszlo­vák belügyminiszter benyúj­totta lemondását, amelyet Ludvik SVoboda köztársasági elnök elfogadott Az új bel­ügyminiszterré Jan Pelnar-t nevezték ki, aki eddig a ptl­zeni kerületi nemzeti bizott­ság elnöke volt. Pelnar szom­baton letette az esküt. 1945 szeptember 2-án, ma 23 esztendeje félmillió em­I ber sereglett össze Hanoiban, a pálmáktól övezett Ba Dinh téren, hogy meghallgassa Ho SÍ Minht. A már ak­kor legendás szabadsághős — mialatt az árbócra felvon­ták az ötágú csillagos vörös lobogót — bejelentette a Vietnami Demokratikus Köztársaság megalakulását. A nép­nek a második világháború alatt a japán megszállók elles vívott hősi harca egyszersmind a francia gyarmatosítók hosszú uralmának ls véget vetett S a francia gyarmatosítók még abban az évben ádáz harcot kezdtek Indokínai „jogaik visszaállítására. Gyorsan felállított hadosztályalkat az amerikaiak és angolok még nagyobb sietséggel szerelték fel. Sokkal többről volt Moszkva nöke, a Román Kommunista ugyanis szó, mint a franciás gyarmati uralom visszaállí­cheorehe Hossu a Román Párt Központi Bizottságának ; tásáról Indokínában. A gyarmati hatalmak Joggal tartot­Gheorghe Hossu, a Komán _ ÍII,MI KI. tak attól, hogy a vietnami példa valamennyi ösztönözni fogja a népek felszabadító harcát. —Szovjet Baráti Társaság el­ZAJOS VILÁG A múlt vasárnap az „Erem harmadik ol­dala" című népszerű televíziós műsorban ez volt Komlós János refrénje: „Nyugi, nyugi, várjuk kl a végét!" A példák — ame­lyekkel igazolta e csattanó mondatot — semlegesek, közéletünk mültjából vett esetekről szóltak, de számos egyéb, akár friss külpolitikai eseményre ls mondhatjuk: „Nyugi, nyugi, várjuk kl a végét!" Mindjárt gondolhatnánk a csehszlovákiai helyzetre, hi­szen ennek hatására pél­dának okáért a „Szabad Eu­rópa" rádió nem sugárzott beat-zenét és éjjel sem szüneteltette adásait. Ennél „fonlosabb" kérdés nyuga­ton nem volt, elhomályosí­totta a vietnami háborút, a közel-keleti válságot, az amerikai elnökválasztási konvenciót, lényegében csak a volt elnök, Eisenhower szívének állapotáról szóló hír került közvetlenül a csehszlovákiai „helyzet­elemzések" után. Eltör­pült a nyugati felfokozott magyar adásokban minden más nemzetközi kérdés, és egyszeriben a szocializmus védelmezőinek bajnokaként tüntették fel magukat azok, akik évtizedeken át a szo­cializmus ellen ágáltak. Furcsa paradoxon, de felismerhető a szándék: megragadni a Csehszlová­kiában kialakult helyzetet arra, hogy a zavarosban ha­lászva. az imperialisták ál­tal fabrikált és évenként többszáz millió dollárral tá­mogatott „fellazító politi­ka" malmára hajtsák a vi­zet, zavart keltsenek az adá­sok hallgatóiban. Érdekes módon az imperialista pro­vokációkról. diverzlókról, kémtevékenységekről — amely ellen elsősorban fel­léptek a szocialista orszá­gok közös érdekből Cseh­szlovákiában — nem szól­nak, sőt, nem ls cáfolják azokat! Olyan dolog ez, mint amikor egy tolvajt elfog­nak és az azt ismeri be, amin rajtakapták, de töb­bet nem beszél, mert nem tudja — mit tudnak még róla!... Kétségtelen, hogy a Cseh­szlovákia körül zajló ese­mények kiemelkedtek a hét történés-sorozatából, de a helyzet megoldása a szo­cialista országokra tartozik és a konszolidáció, a nyuga­ti mesterkedések ellenére, a moszkvai megegyezés alap­ján, a csehszlovák vezetők irányításával, a szocialista országok segítségével és ösz­szefogásával következik be. Nyugodtan mondhatjuk te­hát, hogy várjuk kl a vé­gét, mert nem szenzáció­keltéssel, hanem megfontolt higgadtsággal, az események mértéktartó, í-eálls tájékoz­tatásával segíthetjük — mint sajtóorgánum — a csehszlovák elvtársak ne­héz, célratörő munkáját. Hi­szen a világpolitikának csu­pán egy része a szomszédos baráti ország gondja, mert a nemzetközi színtéren nem uralkodik csendesség. Na­gyon ls zajos, harci esemé­nyek játszódnak le Viet­namban. A DNFF erői új, összehangolt akciókat haj­tottak végre 12 dél-vletna­ml város ellen, ismét meg­mutatták erejüket már az őszi hónapok előtt. És az amerikai közvélemény egy jelentős része is drámai mó­don adott kifejezést a chicagói konvenció idején a vietnami háború befejezését sürgető követelésének. S ha az amerikai rendőri terror véresen el is nyomta a bé­két akarók tüntetéseit, és nem sikerült McCarthy­nak elérni az elnökjelöltsé­get. az említett megnyilvá­nulások rányomják bélye­güket az amerikai elnökvá­lasztásokra, számolni kell velük — akér tetszik, akár nem a most még felülkere­kedő „héjáknak". 2 DELMAGYARORSEAG VASARNAP, 1968. SZEPTEMBER 1. Nem csitul. Inkább élező­dött a közel-keleti válság, igazolja ezt a Jordán folyó mentén lefolyt incidens­sorozat. Az ENSZ-megbízot­taknak, Jarríngnak és Buli­nak közel-keleti látogatásai továbbra sem ígérnek ered­ményt és a feszültség foko­zódása tette indokolttá az arab külügyminiszterek érte­kezletének összehívását. Lezárták a genfi tizen­nyolchatalml értekezlet ülésszakát. A bizottság je­lentést tesz munkájáról az ENSZ XXIII. közgyűlésé­nek, ugyanakkor megkezdő­dött Genfben az atomfegy­verekkel nem rendelkező, mintegy 80 ország konferen­ciája. Az atomfegyver eltil­tásáért fáradozó tanácskozá­sok közepette valóben bom­baként robbant a Csendes­óceán felett az első francia hidrogénbomba. A gomba­alakú füstfelhő sötét ár­nyékként jelent meg a ké­peslapok hasábjain és a francia televízió képernyő­ién. hiába kürtölték De Gaulle „megelégedettségét" a technikai „sikerről". Megölték a hét folyamán 1 Guatemala-Cityben az USA nagykövetét — ez már a harmadik merénylet a kö­zép-amerikai köztársaságban az Egyesült Államok diplo­matál ellen. Ismét fellán­goltak a harcok Bruzzavil­lo-Kongóban, Nigériában is folytatódik a polgárháború, számos letartóztatást foga­natosított a görög katonai junta. Nyugat-Németország­ban pedig az újnádk együtt „menetelnek" a két nagy párttal. a CDU—CSU-val, „próbaképpen" az alsó-szisz­országi községtanácsi válasz­tásokon. C supán néhány részletet emeltünk ki a nem­zetközi események tengeréből, de ezek ls bizo­nyítják, hogy a világpoliti­kában nagyon is sok olyan jelenség tapasztalható, amely nemcsak figyelmet érdemel, hanem megoldást követel, a haladó erők ösz­szefogását sürgeti Európá­ban, a nyugati és a harma­dik világban. Markovits Tibor tagja, a vízügyi állami bi­zottság elnöke, aki küldöttség ólén Románia nemzett ün­nepe alkalmából tíznapos lá­togatást tett a Szovjetunió­ban, hazautazása előtt elmon­dotta, hogy bármerre jártak, a szovjet emberek meleg, szívélyes fogadtatásban ré­szesítették őket. Lima Szombaton magyar kül­döttség utazott az Interparla­mentáris Unió limai konfe­renciájára. A delegáció veze­tője Cseterki Lajos, az El­nöki Tanács titkára, tagjai: Darvast István és Nagy Mik­lós országgyűlési képviselők. Berlin Patolicsev szovjet külke­reskedelmi miniszter szomba­ton az NDK-ban érkezett, hogy részt vegyen a lipcsei vásár vasárnapi megnyitóján. Róma Makaríosz érsek ciprusi el­nök szombaton kétnapos ma­gánlátogatásra Rómába ér­kezett, ahol VI. Pál pápával és Konstantin görög királlyal kíván eszmecserét folytatni. Duisburg Egy nyugatnémet ócska­vas-kereskedő az öngyilkos­ság különös módját válasz­totta: lefejezte önmagát. Az ócskás sok sört ivott és kár­tyázott egy kávéházban, majd műhelyébe ment, bein­dította az ócskavas-zúzógépet és fejét a szerkezetbe dugta. gyarmaton Vietnam népének hősi ellenállása 1954-re teljes dia­dalt érlelt: megsemmisítő csapást mért a francia gyarmati hadseregre. Az ezt kővető genfi egyezmény ideiglenesen kettéosztotta ugyan az országot, de magában hordozta az egyesítés, ez­zel a vietnami probléma teljes és végleges megoldásának reális feltételeit. Hogy ez miért nem valósulhatott meg, hogy miképpen vált Dél-Vietnam az amerikai imperialista agresszió, Észak-Vietnam pedig egy barbár amerikai légt­háború áldozatává',— már nem témája egy ünnepi vissza­emlékezésnek. Ez a téma már nem történelmi múlt, ha­nem napjaink kegyetlén jelene. A felszabadulás óta eltelt 23 esztendő alatt Vietnam' népének csak néhány rövid éve volt a békés építésre. Észak-Vietnam szabaddá lett népe azonban e rövid Idő alatt ls csodát müveit. A franciák uralma alatt a lakosság 95 százaléka analfabéta volt, az egyetemi hallgatók száma nem érte el a hatszázat és 100 ezer lakosra jutott egy orvos. Jelenleg Észak-Vietnamban mór nincs írástudatlan ember, minden falunak legalább általános iskolája van, a főiskolai hallgatók száma meghaladja a 30 ezret és min­den 13 ezer lakosra jut egy orvos. E kiragadott adatokkal szinte csak jelképezni kívánjuk: Vietnam népe, amilyen hős a szabadságáért vívott harcban, olyan tehetséges és szorgalmas szabad hazája építésében. Vietnam népének csodálatos szabadságharcra egyszer­smind a szocialista országok népei internacionalista segít­ségének nagyszerű példája is. Büszkék vagyunk rá, hogy a népek családjában szerény lehetőségeinkhez képest mi, magyarok is megtesszük a tőlünk telhetőt Vietnam népé­nek a támogatására. Az ünnepi évfordulón pedig teljes szolidaritásunkkal együtt forró jókívánságaink is szállnak a földrajzilag tőlünk távol élő, de szívünkhöz közel álld testvéri nép felé. r. r. Szabadon engedték az Izraeli gépet 0 Algír (MTI) Az algériai kormány az Az algériai hatóságok ügyben folytatott vizsgálat szombaton szabadonbocsá- befejeztével a 12 személyt tották az Algírban fogvatar- átadta a Nemzetközi Vörös, tott izraeli repülőgép hét kereszt megbízottainak, és főnyi személyzetét és öt azok repülőgépen szombat utasát. Mint Ismeretes a délben megérkeztek Rómá­Rómából Tel Avlv felé tar- ba. tó menetrendszerű El Al re- Az 0iMZ külügyminiszté­pülógépet július 23-án arab rium nyilatkozatban jelentet­ellenállók eltérítették útirá- te be, hogy az olasz kormány nyától és Algírban leszállás­ra kényszerítették. közvetített az algériai és izraeli hatóságok között. A Reuter értesülése szerint Iz­rael a megegyezés értelmé. lumpolgárú utasokat, vala- , . .. , , , . . ' , , ben palesztinai arabokat fog mint la 1-inlrfat i.c „ avarma Algéria azonnal szabadon­bocsátotta a nem Izraeli ál­mint a nőket és a gyerme­ket, azonban öt izraeli utast és a személyzet hét tagját Algírban tartotta. szabadon bocsátani. A Bolng 707 repülőgép további sor­sáról nem érkezett jelentés. Tolvajfogás közösen 0 Bécs (MTI) Az osztrák és a magyar ha­tóságok együttműködésével sikerült lefülelni két vesze­delmes tolvajt — jelenti szombaton a bécsi polgári Die Presse. A lap szerint Fried­rich Günthard állítólagos svájci állampolgár és a hon­talan Petruska Pál a napok­ban Nikitsch-nél illegálisan akart átjutni Ausztriából Ma­gyarországra. A magvar ha­tárőrizeti szervek, amelyeket osztrák kollégáik már koráb­ban értesítettek a hívatlan vendégek várható érkezésé­ről, lefülelték azokat és átad­ták az osztrák hatóságoknak. A két körözött tolvajnál négy zsákra való lopott holmit ta­láltak, a többi között, rádió­kat, magnókat, fényképező­gépeket. A gépkocsit, amelv­l.vel a magyar határ közelébe utaztak, ugyancsak Ausztriá­ban lopták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom