Délmagyarország, 1968. július (58. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJÁT EGYESÜLJETEK! A MAG YAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 58. évfolyam. 153. szám Ara: 70 fillér Kedd. 1968. július 2. Vietnam békéjéért A magyar békemozgalom Is csatlakozik a Béke-világ­tanács elnökségének felhívá­sához és új akcióval emléke­tik meg a genfi egyezmények eláírásának évfordulójáról. Országszerte ezekben a na­pokban formálják a terve­ket. A népfrontbizottságok úgyszólván mindenütt a tár­sadalmi és tömegszervezetek képviselőinek bevonásával alakítják ki elképzeléseiket, s újabb akció indul Vietnam békéjéért Népfront­küldöttség Cseh­szlovákiában A Csehszlovák Nemzeti Front meghívására Erdei Ferencnek, a népfront Or­szágos Tanácsa főtitkárának vezetésével népfrontküldött­eég utazott Csehszlovákiába. D magyar párt- és kormány küldöttség Tallinnban Kádár János elvtárs beszéde az észt—magyar barátsági nagygyűlésen A magyar párt- és kor- cialista Köztársaság mányküldöttség, amely Ká- tőivel. dár Jánosnak, az MSZMP órákban Központi Bizottsága első titkárának vezetésével jú­nius 27-e óta tartózkodik a Szovjetunióban, Volgográd­ban tett kétnapos látogatá­A gyűlésen beszédet mon­A kora délutáni dott I. Kabin. Bevezetőben küldöttségünk /el- meleg szavakkal köszöntötte kereste az Észt Kommunista Kádár Jánost és a magyar Párt Központi Bizottságának küldöttség minden tagját és a városi pártbizottság Köztudott — mondotta —, újonnan épült tízemeletes, hogy az MSZMP és személy korszerű székházát, s annak szerint Kádár János elvtárs sának befejeztével hétfőn tetejéről gyönyörködött a fontos szerepet tölt be az elutazott a hős városból. A tengerparti város panorá- országaink közötti testvéri­magyar delegáció útjának májában. Rövid séta követ- ség erősítésében. kezett az óváros középkori A barátsági nagygyűlésen hangulatot árasztó, keskeny, nagy tetszessel fogadott be­kanyargós utcáin. Ezután a szédében Kádár János egye­küldöttség Tallinn környé- beik között megállapította: kének néhány nevezetességét — Nagyon örülünk annak, A magyar szovjet és észt tekintette meg. Tisztelgett hogy utunk során eljöhet­zászlókkal' díszített repülő- az 1918-as balti-tengeri tünk ide, az Önök gyönyö­„Jégcsata" hős matrózainak rű köztársaságába. A ma­, • . „ . és katonáinak emlékét hir- gyar párt- és kormánykül­dar Jánost es a delegáció det- obeliszk el6tt döttség minden tagja nevé­A magyar párt- és kor- ben szívből megköszönöm mányküldöttség délután a Kabin elvtársnak baráti észt szavait, valamint a gyűlés —magyar barátsági nagy- elnökségének és minden gyűlésen vett részt. A csar- részvevőjének, Tallinn vá­következő állomása Tallinn, Észtország fővárosa. A tallinniak őszinte szere­tettel, Tokonérzéssel fogad­ták magyar vendégeiket, igyar, szovjet és észt kkal díszített repülő­téren a gépből kiszálló Ká­;áció tagjait I. Kabin, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, KaieV-sportcsarnokban A. Mjuriszep, az észt Mi­nisztertanács elnöke, vala­mint a köztársaság _ több nokot zsúfolásig megtöltőt- ros lakosságának azt a me­ték a tallinni gyárak, üze- leg, testvéri fogadtatást, mek, hivatalok és intézmé- amelyben részesítettek ben­nyek dolgozói, akik őszinte nünket. Átadjuk Önöknek, ció találkozott és közvetlen szeretettel köszöntötték az az önök személyében az hangulatú eszmecserét foly- elnökségben helyet foglaló Észt Szovjet Szocialista Köz­más vezető személyisége fo­gadta. Délben a magyar delegá tátott az Észt Szovjet Szo- magyar vendégeket. Tegnaptól Szegeden: Csökkentett munkaidő üzemekben újabb Rövidebb idő alatt ugyan- rövidített munkaidő beveze- követelményeket, s ennek sunyit, sőt többet, jobban tésével kezdődött A termelni kemény feladat; már áprilisban hozzákezdett Szegeden erre vállalkoztak az új szervezési feladatok ki­újabb üzemekben. A próbák dolgozásához, azóta egy hó­után elérkezett a bizonyítás napos próbaidőt is tartottak, időszaka, amikor az új „sza- A gyakorlatban bebizonyo­bad szombatos" üzemek az sodott, hogy az üzemben biz­tosítottak a feltételek, foko­zottabb gépesítéssel, gyor­lép- sabb anyagmozgatással eme­lik a termelékenységet. A vezetők abban bíznak, hogy eddigieknél magasabb köve telményeknek tesznek eleget, azaz felsőbb osztályba Xiek. A szegedi EMERG E-ben pontosan 960 embert érint a az előkészületek jól sikerül­változás. A statisztika szerint tek, az üzemet nem éri lcelle­ötszázan járnak be a környe- metlen meglepetés, ző kisközségekből, sőt Makó- A legnehezebb ról, Vásárhelyről is. A fiatal szegedi nehézipari üzem munkásgárdája érthetően örül a rövidített műszakok­szegedi munkahelyen, az olajiparban is új korszak kezdődött. Teg­nap reggeltől 44 órás munka­hétben dolgoznak az olajbá­nak. Nem véletlen, hogy az nyászok; a szegedi kőolajfú­gyár alapján tegnap mintegy 1300 varrodai dolgozó térhetett át az új munkarendre. A szabad szombat bevezetése nagy örö­met váltott ki, hiszen a ru­hagyár munkáskollektívájá­nak 85 százaléka háziasszony, akik több időt szentelhetnek családjuknak. Rövidített munkarend lé­pett életbe a szegedi kábel­gyárban is, ahol ezentúl min­den második héten szabad szombatot kap 850 dolgozó. M. I. társaság népének a magyar kommunisták, a szocializ­must építő magyar nép forró, testvéri üdvözletét. A magyarok és az észtek egyaránt a finnugor népek családjához tartoznak, né­peinket a közös származás, a rokonság szálai és máig élő emlékei is összekap­csolják. Még abban is sok a hasonlóság, hogy népeink az elmúlt századokban sokáig harcoltak idegen elnyomók ellen, míg végül is győz­tek és a szocializmus építé­sének útjára léptek. Az észt és a magyar nép ma valóban és igazán test­vér, mert egy úton jár, vállt-váltnak vetve együtt harcol, mert közös az esz­me, közös a cél: a szocia­lizmus, a kommunizmus és a béke. Ismerjük az észt munkás­osztály, a dolgozó nép hősi harcát, amelyet kommunista pártja vezetésével a szocia­lista forradalom győzelmé­ért, az Észt Szovjet Szocia­lista Köztársaság megterem­téséért vívott, s nagyra be­csüljük kommunizmust épí­tő munkáját Megkezdődött az atomsorompó­szerződés aláírása Moszkvában megkezdődött Ugyancsak hétfőn, a a nukleáris fegyverek to- moszkvai Kremlben aláírta vábbterjedését megakadályo- az atomsorompó-szerződést zó szerződés aláírása. Orszá- Péter János magyar, Ivan ga nevében elsőként Andrej Basev bolgár, Jiri Hajek Gromiko szovjet külügymi- csehszlovák külügyminiszter, niszter látta el kézjegyével a Jozef Winiewicz lengyel szerződést Utána aláírta ideiglenes külügyminiszter, Llewellyn E. Thompson, az Csimiddorzs mongol külügy­Egyesült Államok moszkvai miniszterhelyettes, Ottó nagykövete, majd sor Goeff- Winzer, az NDK és Manescu rey Harrison, Nagy-Britan- Románia külügyminisztere, nia moszkvai nagykövete is. A szerződést aláírta Auszt­Az ünnepélyes aláíráson ria, Finnország, Tunézia, megjelent Alekszej Koszigin, Szenegál, Dánia, Izland, Gö­a Szovjetunió miniszterta- rögország, Laosz, Libanon, nácsának elnöke és beszédet Nepál, Ceylon, Irak, Nigéria, mondott, amelyben méltatta Norvégia, Csád, Szomáli, és a nemzetközi dokumentum az EAK nagykövete, Szíria, aláírásának jelentőségét. Afganisztán, Ghana, Marok­— öt évvel ezelőtt itt kó és Ciprus ideiglenes ügy­Moszkvában — mondotta vivője. többek között — aláírtuk azt A szerződést hétfőn 36 ál­az egyezményt, amely há- lam képviselői írták alá. rom közegben betiltotta a A londoni Lancaster Hou­nukleáris fegyverkísérlete- se-ban hétfőn 11 órakor ket. Aztán szerződést kötöt- Michael Stewart brit köl­tünk a kozmikus térség ka- ügyminiszter, Mihail Szmir­tonai célokra való felhaszná- novszkij szovjet és Dávid lásának eltiltásáról. E szer- Bruce amerikai nagykövet, ződések az atomsorompó- majd húsz ország misszióve­egyezménnyel együtt gya- zetője, köztük Varsányi korlati lépéseket jelentenek György magyar ideiglenes a fegyverkezési hajsza csök- ügyvivő írta alá az atomso­kentése felé, kedvezőbb fel- rompó-szerződést. Az ünne­tételeket teremtenek a lesze- pélyes aláírás után Harold relés előmozdításához. Wilson brit miniszterelnök A szovjet kormány döntést mondott beszédet. Történel­hozott — folytatta — és az mi ténynek nevezte a szer­összes kormányokhoz felty- ződést, amely a fegyverke­vást intézett a fegyverkezési zés ellenőrzésében és a le­hajsza beszüntetését és a le- szerelésben mindeddig a leg­szerelést célzó egyes halaszt- fontosabb intézkedés, hatatlan intézkedésekről. Washingtonban, ahol 51 Ezek között van a nukleáris ország képviselői írták alá — fegyver alkalmazásának be- köztük Józan Sándor, a Ma­tiltása, a nukleáris fegyver gyar Népköztásaság wa­gyártásának megszüntetése, shingtoni nagykövetségének tartalékainak csökkentése és ideiglenes ügyvivője — hét­felszámolása, a stratégiai főn az atomsorompó-szerző­fegvverek célbajuttatását dést, Johnson közölte: „Meg­szolgáló eszközök korlátozá- egyezés jött létre a Szovjet­sa és azt követően a csök- unió és az Egyesült Államok kentése, valamint más intéz- kormánya között arról, hogy kedések. a legközelebbi jövőben meg­— Engedjék meg kifejezés- beszéléseket kezdenek, mind re juttatni reményemet, hogy a nukleáris fegyverek célba­felhívásunkat a szükséges juttatására szolgáló stratégi­figyelemmel fogják megvizs- ai rendszerek, mind pedig a gálni a világ országainak ballisztikus rakéták elleni kormányai, s hogy e felhívás védelmi rendszerek korlá­a sokoldalú és konstruktív tozásáról és csökkentéséről", vita tárgyává lesz a tizen- „ i.x nyolchatalmi leszerelési bi- Ugyanezzel a szoveggel kó* zottságban, amely a közel- zölte a hfrt a TASZSZ hír­jövőben felújítja munkáját ügynökség is. Gaulleisla előretörés - baloldali veszteség A francia nemzetgyűlési ták minden várakozását és választások eredménye nagy álmát felülmúlta, hiszen az meglepetés a baloldal, de a Ötödik Köztársaság alatt ed­gaulleisták számára is. A dig még nem tapasztalt nyo­baloldali pártok az első for- masztó többséget szereztek, duló után remélték, hogy a Az új nemzetgyűlésben a két második fordulóban sikerül gaulleista pártnak több mint megfékezniük a jobboldal százzal több mandátuma van, előretörését, a gaulleisták mint az előző nemzetgyűlés­legfőbb törekvése pedig az ben volt, és ami évtizedek elsőnél kényelmesebb parla- óta Franciaországban nem menti többség biztosítása fordult elő. A baloldali pár­volt. tok ezúttal nem tudtak ellen­Az eredmény, a gaulleis- állni a jobboldal előretörésé­nek, nemzetgyűlési mandátu­előzetes főpróbák a tömlő­üzemben, a lemezüzemben jól sikerültek, az EMERGÉ rási üzem dolgozói. A ter­vek szerint most a kutató berendezésekhez beosztott teljes munkáskollektívája munkások munkaidejét csök­egyszerre állhatott át az új munkarendre. Sőt a dolgo­zók kihasználják a saját ma­guk által biztosított nagyobb szabadságot: a tömlőüzem kentették A következő hó­napokban a kiegészítő fel­adatokat megoldó szállítás, gépészet és adminisztrációs dolgozók is az új munka­már elhatározta, hogy az első rendre térnek át. A kőolaj­szabad szombaton, július 13­án, együttesen két napos au­tóbusz kiránduláson vesznek részt. Több hónapos előkészület fúrási üzemben félév óta tar­tanak az előkészületek: há­rom módszer közül legjob­ban megfelelőt választották ki. A tervek szerint a fúró­után a teljesen korszerűsített brigádok 12 napot dolgoznak. vasöntödében is bevezették majd négy napot pihenéssel a rövidített munkaidőt. Az töltenek. Egy berendezésnél üzemben most már három négy brigád dolgozik, ame­féle időbeosztásban dolgoz- lyek váltják egymást. Ezzel nak a munkások. A többség 44 órás. a formázók, öntők, magkészítők 42 órás, míg a tisztítóknak 36 órás műszak van érvényben. Az öntöde mintegy 3(10 dolgozója a ter­melési tanácskozásokon azt ígérte, hogy a csökkent mun­kaidőben nagyobb gondos­sággal, szorgalommal, fegyel­mezettebben végzik munká­jukat Július elseje a Tisza Bútor­gyár szegedi üzemében is a a módszerrel a legjobban biztosítható a távoli vidéken lakók nyugodt pihenése, sza­badsága. A kőolajfúró üzem­nél a most bevezetett mun­kaidő-csökkentés mintegy 600—650 embert érintett. A Szegedi Ruhagyárban egy évig készültek a 44 órás műszakok bevezetésére. A gyár tervosztálya pontos mű­szaki terveket készített minden munkaszalagra. Meg­határozták a legfontosabb Somogyi Károlyné felvétele BARACKVÁSAR. Többször írtunk már egyes szeged-belvárosi üzletek jól szervezett zöldség- és gyümölcsellátásáról. Valamennyin túltett a napokban a Kárász utcai 31. számú élelmiszerbolt. Itt részben önálló beszerzéssel, részben a MÉK-kel való megegyezés alapján naponta 15—30 mázsa őszibarackot adott el vásárlóinak. Az üz­letben is, az utcán is tömegesen vásárolták Szatymaz ízes gyümölcsét. maiknak több mint felét el­vesztették. A centristák, akik a második fordulóban a ga­ulleistákat támogatták, ugyancsak elvesztették kép­viselői helyeiknek csaknem egyharmadát és kevesebb mandátumot szereztek, mint amennyi önálló képviselői (Folytatás a 2. oldalon.) Hazaérkezett Losonczi Pál Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke hétfő délben — kísére­tével együtt — hazaérkezett Berlinből, ahol részt vett a Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának első titkára 75. születésnapja alkalmából rendezett ünnep­ségen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom