Délmagyarország, 1968. július (58. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

Gaulleista előretörés - baloldali veszteség (Folytatás a: l. oldalról) tókat közvetlenül a szavazás téktelenek, hiszen a kisebb­csoport alakításához szükse- előtt. A vad kommunistáéi- ségnek eddig sem volt az ges. lenes hangorkánban sikerült ügyeket befolyásoló hatása. Az eredmény okainak ku- elfeledtetni, hogy a válságot A parlamenten kívül viszont tatása hosszú elemzést érde- magúnak a rendszernek bel­mel. de most szorítkozzunk politikai csődje idézte elő. néhány ténymegállapításra. A választassál tehát semmi A választásokra olyan sem oldódott meg, hiszen a rendkívüli események után rendszer válságát nem a került sor, mint a párizsi dl- nemzetgyűlés válsága okoz­áktüntctések és a több héten tu. A gaulleisláknak eddig ls dali erők egységét, ki kell át tartó, jelentős sikereket többségük volt a parlament- dolgozni a közös politikai elért tízmilliós követelési ben, most is az van. A kü- programot, hogy a demolc­mozgalom. lönbség az, hogy most sok- ratikus és köztársasági erők F.zek után a baloldal elő- kai kényelmesebb ez a több- hatásosan szembeszállhassa­retörését lehetett volna vár- ség. Az Igazi problémák, né­ni, — és a fordítottja követ- vezetesen a gazdasági bajok, kezett be. A dolgozók köve- az áremelkedés, az infláció, telesének jelentős kielégítése a munkanélküliség, az egye­után sikerült elhitetniük a teml reform, — vagyis a vál­választók nagy részével, hogy ságot kiváltó okok — mind a gaulleisták bukásával megoldatlanok maradtak, anarchia, polgárháború, Ezeket a propagandatrükök­pusztulás zúdulna az ország- kel nem lehet eltüntetni, ra és kérték: tömörüljenek A baloldal számára sajná­De Gaulle elnök körül a latos a szavazók egyrészének köztársaság, a szabadság vé- elvesztése. A mandátum­delmére. Maga az elnök ls veszteségek a nemzetgyűlés erre szólította fel a válasz- belső életét tekintve jelen­sürgösen le kell vonni a po­litikai tanulságokat, amint arra az FKP vezetői mér fel is hívtak. Ez a tanulság pe­dig az, hogy minél előbb meg kell teremteni a halóid­nak a jelenlegi jobbratoló­dással. Kína visszaküldte... # New York (AFP) U Thant ENSZ-főtitkár — mint arról lapunkban hírt ad­tunk — Június 26-án meg­hívta a Kínai Népköztársa­ságot az atomfegyverekkel nem rendelkező országok ér­tekezletére, amelyet augusz­tus 29-e és szeptember 28-a között tartanait Genfben. A Kínai Népköztársaság fel­bontatlanul küldte vissza a meghívást tartalmazó távira­tot az ENSZ főtitkárának. Rádiótelex Amerikai provokáció Kambodzsa ellen Hivatalos kambodzsai be- megsebesült, négy súlyosan. jelentés szerint amerikai és dél-vietnami helikopterek behatoltak a Kambodzsai Királyság légiterébe, majd Ngong helység körzetében géppuskázták a rlzsföldeken A Kambodzsában szolgá­latot teljesítő nemzetközi el­lenőrző és felügyelő bizott­ság tagjai, a diplomáciai tes­tület képviselői és a sajtó munkatársai a helyszínen dolgozó parasztokat. A bar- győződhettek meg az ameri­bár támadás következtében eletét vesztette tizenkét föld­műves, közöttük három, asz­szony, további hét személy kaiak és a dél-vietnami kor­mányhadsereg háborús bű­neiről. Brüsszel Saigon Amerikai B-52-es óriás- Július 1-én megvalósult a bombázok közel két hónap Közös Piac hat tagéllamá­ote hetfon első ízben jelen- imk vámuniója. A belső vá­tek meg a VDK folott Az mok helyébe most a közös amerikai légierő 2o orias- vámilleték lépett, amelyet a bombazója Indult tamadasra hat tagállam határán a har­a demilitarizált övezet esza- madlk orszógbói érkezett ki térsége ellen. Bombater- árukra vetnek ki. hűket azokra a parti tüzér­ségi állásokra szórták le, Jeruzsálem amelyek a demilitarizált aj. izraeli kabinet hétfőn övezet partvidékén megjele- jóváhagyta a kormányon be­nő amerikai rombolókat és íüli személyi változásokat, cirkálókat lövik. Többségi szavazással meg­Moszkva erősítették Jigal Állon he­Hétfőn Dubnában a szo- fettes miniszterelnökké és cialista országok, továbbá bevándorlási miniszterré Anglia. Franciaország, az történt kinevezését is. A Egyesült Államok. India és Reuter úgy tudja, hogy Al­Japán tudósainak részvételé- len tervet dolgozott ki a vei megnyílt a Nemzetközi Jordániával való megállapo­Atomenergia Ügynökség dásra. E terv magában fog­szakértőinek tanácskozása. A ^lná, hogy a Jordán-folyó­tudósok az atommag szerke­zete távlati kutatási kérdé­seivel foglalkoznak. Ml? HOLrflKU IMI. JCTLÍUS *.. KEDD — NÉVNAP: OTTOKÁR SZARAZ, MELEG IDO Várható IdOjárás kedd estim derüli, s/árar. idd. mértekeit, Idültként kimé moZAlénkUlö északkeleti szél. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 9—14, legmagasabb nappali hőmér­séklet 27—30 fok közOtt. A Nap kel a óra 51 perckor, és nyugszik 19 óra 45 perckor. A Hold kel 10 ora 36 perckor, és nyugszik 23 óra U perckor. VtZALLAS A Tisza vízállása Szegednél hétfőn —94 em. (Apadó.) SZAZKILENCVEN EVE halt meg Jean-Jacques Rousseau (1712—1770) francia író. filozófus, zeneszerző. Nagysikerű regénye, az OJ Héloise. a nevelést forra­dalmasító Emlle. a nagyhatású Társadalmi Szerződés, amelyben a népet teszi minden hatalom forrásává, és az irodalom egyik legőszintébb önéletrajza, a Val­lomások. Gondolatai nagymér­tékben Járultak hozzá a feudá­lls-abszollszükus társadalom bomlásának meggyorsításához. SZÍNHÁZ Nemzeti: Nyári szünet. Kamara: Nyárt szünet. MOZIK Szabadság: A riporterek gyön­gye (angol, fél 4. háromnegyed 6 és a órakor). Fáklya délután: A győztes Robin Hood. (Jugo­szláv—olasz, 2 és 4 őrakor). Fáklya este: Az öngyilkos (Ju­goszláv. 6 és 8 órakor.) VIDÁMPARK Nyitva 13 órától 21 óráig. INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI SZOLGALAT Szeged város területére Június 30-tól Július 6-ig (va­sárnap nappal is) elsősegély és nenézellés esetére Ügyeletes dr. Szűcs László állami állatorvos. Lakása: Párizsi kit. 45. Telefon: 14-877. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. krónika, 19.29 Hallgatóink figyel­mébe! 19.30 A Szabó család. 20.00 Szimfonikus zene. 20.32 Hí­rek. Időjárás. 20.37 Könnyű da­lok 21.20 Gondolat. A Rádió irodalmi lapjának Jugoszláviai különszáma. 22.00 Hírek. Sport. Időjárás. 22.20 Népi muzsika. 32.55 Meditáció. 23.05 Antlgóné. Operarészletek. 24.00 Htrek. Idő­járás- 0.10—0.23 Filmzene. Petőfi 4.30—8.85 Azonos a Kossuth Rádió műsorával. Közben: 6.20— 6.30 Torna. 9.54 Idegen nyelvű vlzjelzőszolgálat. 16.00 Hangver­seny. 10.45 Hatvani diákjai. Dal­játék-részletek- 11.06 A negye­dik csigolya. Rádiójáték. 12.10 Az elmúlt, hónap slágerei. 12.40 A falurádió műsora. 13.00 Llszt­zongoramüvek. 13.47 Vízállásje­lentés. 14.00 Kettőtől hatig . .. 18 00 Hírek. Időjárus. 18.10 Tör­ténetek dúrban én mollban. 1B.30 A modem csillagászat problé­mái. 18.35 Hangverseny. 19.40 Svéd Sándor operettdalokat éne­kel. 19.51 Jó estét. gyerekek. 20.00 Esti krrtnlkfi II. 20.30 Ut­cagyerekek. Dokumentumműsor. 2121 Hangverseny Genfből. 22.37 Táncdalok. 23.00—23.20 Hírek. Sport. Időjárás. TÉVÉ J RÁDÍÖ Odesszai utcákon 2. Belvárosban, külvárosban Most meük be Odesszá­ba a földgázt. Ott alig látni nyomát n vezetékiek te­lesnek. úgy látszik hama­rabb befedik a „fedezéke­ket", mint Szegeden szoká­sos. Odessza a gázt Hnrkov­ból kapja, amely a térkép szerint még légvonalban is csaknem 600 kilométerre van tőle. Tápéval meg A.1­győvcl tehát ml Jártunk job­ban. Ma már a méricskélcsénél tartunk: Odessza és Szeged ugyanannak a s-zélességi kör­nek a közelében fekszik (16 fok), klímájuk is csak­nem azonos. Szerencsére azonban Odesszában még a legmelegebb nyári napokon is lengedez a szellő, ami el­viselhetőbbé leszi a kániku­lát. A dolga után járó odesszai polgár azonban sok­Ital inkább az utteal automa­tákból üdül fel: 1 kopekért vizet, 3-ért szörpöt kap cse­rébe. Az automaták kettesé­vel. hármasával állnak a házfalak tövében, bent a város közepén éppúgy, mint a külső részeken. Üvegpohár jár hoizzájuk — senki el nem viszi — és klkl alaposan ki­moshatja őket. Az utca embere szomjas, rengeteget iszik. Valamikor talán vizet árusító nénikék üldögéltek az utcasarkokon, A az ó utódaik a piros auto­maták. Mert a kékek újsá­gokat adnak: Pravdát, Iz­vesztyiját, Znamja Kommu­Ar. Odesszai Opera és Balettszln­Máz. Ugyanaz az osztrák építész, kettős (F. Fellner és H. Ilelmer) tervezte, mint a Szegedi Nem­zeti Színház épületét A legendás Potyomkln-lépcsfl, mely 1837—41-ben épült. Hírét az 1905-ös forradalmi tüntetések idején szerezte bár pultján két | márkájú eszpresszógép is áll. Kezelője — tört orosa­ságunkat hallván — nem csodalk02»tt: féketekávet errefelé csak a külföldiek kérnek. Az odesszai kávénál érdemesebb volt megkóstolni a fagylaltot. Azt is, amit külső nyos", mégcsak egyenruhája sincs. A villamos nem vis2 magával kalauzt Ezen há­romféleképpen lehet jegyet váltani: akinek van 3 kopek aprója, bedobja egy automa­tába, s az kiadja a jegyet. Aki előre megváltott tömb­jeggyel száll fel, az a lyu­kasztógéphez lép érvénytele­níteni. Akinek pedig nincs se tömbjegye, se aprója, an­nak a kocsivezető ad jegyet, amit azután sziptén a géppel kell kilyukasztani. Egy vil­lamoson három csoport auto­mata is van. Szégyenlem, de eszembe jutottak róluk a szegedi autóbuszok úgyne­vezett automatái, melyek nem-csak ormótlanok és csú­nyák, hanem rosszak is. Gyakran bicskával kell be­léjük tuszkolni a pénzt. Ügy tudom, néhány évvel ez­előtt tapasztalatcserén jár­tait Odesszában a vasutasok: igazán magukkal vihették volna a helyi köz­lekedés szakembereit is! Odessza vonalzóval szer­kesztett város, mint amilyen Szeged lett a „nagyvíz" után. Általános fejlesztési tervét még a XIX. század forduló­jának éveiben készítették. A belváros jelesebb épületei többnyire klasszicista stilu­Budapest súak. Azután jött az eklektil ka, ami nekünk szegediek­nek méginkább ismerős. Egyébként is könnyű eliga­zodni Odesszában. Az utcák vagy párhuzamosak a ten­gerrel vagy rávezetnek. Szé­les sugárutak viszenek ki a városrészekbe. Ezek tói nyugatra fekvő meg­szállt jordániai területeket visszaadnák, kivéve a folyó közvetlen partvidékét. Bukarest A román minisztertanács meghívására hétfőn délután hivatalos látogatásra Buka­restbe érkezett Jirl Hájek csehszlovák külügyminiszter. A repülőtéren Manescu ro­mán külügyminiszter fogad­ta. I. ondon London egyik negyedében hétfőn vörös, sárga és fehér por hullott, amelyet a me­teorológusok feltevése sze­rint egy szaharai eredetű orkán sodort a szigetország fölé. Kossuth 4.30 Hfrek. Időjárás. 4.32 Haj­naltól reggelig •.. Közben: 5.00 Hírek, időjárás. 5.30 Reggeli krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 Hí­rek. Időjárás. 6.45 Hallgatóink figyelmébe 1 7.00 Reggeli krónika II. 7.15 Körzeti időjárás. 7 30 U.i könyvek. 8.00 Hírek. Időjá­rás. 8.05 Müsortsniortetéc. 8.16 Népi íítir. 9.00 Gyermekkórus énekel. 9.15 Opararéo.letelc. 10.00 Mirek. Hazai lapszemle. 10.10 Zenéa műsor üdülőknek. 12.00 Hirek. Időjárás, 12.15 Zenekari muzsika. 13.00 A világgazdaság hírei. 13.05 Nyári délutun. Ver­sek. 13.10 Magyar nótuk. 13.46 A BudapeaU Fúvósötös Játszik. 14.06 Ez a kutya nem eladó. Rádiójáték gyermekeknek. 13.00 Hírek, Nemzetközi lapszemle. 15.16 Plerre Monteux emlékei­ből. 16.15 A Galilei Kör. IV, rész. 16.30 Ernst. Ruseh Elslcr­daiokat énekel. 16.58 Hallgatóink figyelméből 17.00 Htrek. Időjá­rás. 17.0.7 Tallózás a világsajtó­ban. 17.20 Földmű vessző vétkezed együttesek vetélkedője. 17.30 Operaáriák. 18.00 Reform. 18.29 Könnyűzenei híradó. 19.00 Esti Budapest 18.38 Műsorismertetés. 16.00 Napforduló. Gyermekműsor köz­vetítése Leningrádból. 16.30 IV. Nyári Üttörő Olimpia. 18 00 Zeb­ra. Közlekedést műsor gyerekek­nek. 18.15 Hírek. 18.20 A Magyar Hirdető műsora. 18.25 Nem el­mélet — gyakorlati 18.55 Esti mese. 19.10 Shakespeare: Ahogy tetszik. Vígjáték 2 részben. A Miskolci Nemzeti Színház elő­adása felvételről. A szünetben kb. 20.15 Tv-hlradó. 22.00 Sze­gedi Szabadtéri Játékok 1968. 23.15 Tv-hlradó. — 2. kiadás. Belgrád 17.45 Rajzfilmek. 18.05 Hét nap. 18.20 Turizmus. 20.35 Dokumen­tumfilm. 20.50 A nap királya — francia film- 22.40 Kvarneról me­lódiák. Bakarest 16.30 Legkisebbeknek. 17.00 Tv az Ipar szakembereinek. 17.30 Angol nyelvtanfolyam (23. lec­ke). 18.00 Műsor Iskolásoknak: 1001 kérdée. — „Yofa és gyógy­szer". 18.30 A tv esti híradója. 18.50 Időjáríajelcntós és hirdeté­sek. 19.00 Filmsorozat: Thierry la Fronde. 19.26 Az ön vélemé­nyey ... 19.45 Színházi est: Ege­rek óa emberek. 21.45 A tv éj­szakai híradója. 22.00 Műsor­zárás. Szakszervezeti határozatok Jugoszláviában # Belgrád (MTI) A gazdasági és társadalmi problémák megoldásának lehetőségeit taglalják azok a határozatok, amelyeket a jugoszláv szakszervezetek múltheti VI. kongresszusa után hoztak nyilvánosságra. meglevő különbségek fel­számolása mellett. Az egyik határozat leszögezi, hogy meg kell határozni a dolgo­zó és családja létfenntartá­si költségeinek minimumát is. A szakszervezeti kong­resszus dokumentumai kt­i A határozatok alapmon- HP danivalója, hogy tovább kell ^^JZZ+L^™: tökéletesíteni a gazdasági rendszert. Ezen belül síkra­szállnak a gazdasági felté­telek kiegyenlítése, a jöve­delemszerzés lehetőségeiben ruzmat (ea a Dél-Magyaror- fóliába csomagolva az utcán laza szerkezetűek, mondhat­s::*£ odesszai fcestvérlapja). árusítanak, méginkább a ni kertvárosok, Sok-sok új. Nem akadt, népes csopor- cukrászdáit. Zamatosabb, tó­tunkba senki, aki ne „fejte" mbrebb, mint az Itthoni. volna meg jó néhányszor az utcai automatákat. Mar csak szórakozásból is. De persze megkóstoltuk a sört, sőt még a vodkát is. Bár nem gyak­ran: egy önkiszolgáló jellegű ..kafe-bar"-ban 89 kopekbe körül 100 gramm belőle. Nem Expresszel utazó turis­táknak való! A tengerparti sétány aljaban felfedezett A sarkon rendórlémpa. A gyalogosok szamára zöldnél „Igyitye!", pirosnál „Sztoj­tye!" felirat jelenik meg, még mi sem tudtuk eltévesz­teni! Odesszában négy köz­lekedési eszköz ven: troli­busz, villamos, autóbusz, taxi. Igen, a taxi is, mert sok van belőle, és olcsó. A troli kalauza „hagyomá­modern hazzal. Felszerelt­ségben és kényelemben nincs is különbség .belváros és kül­város között Fehér Kálmán Értesítjük kedves Vendé­geinket. hogy a RÖSZKEI PAPRIKA VENDÉGLŐBEN 1968. Júliua 4-én este 8 órától magyarnota-estet rendezünk. Énekel: Szűr* Sándor ma­Cytrn6u énekes. Belépődíj nincs Asztalfog­lalás »z üzletvezetőnél. Telefon: 16 Rőszke. Szegedi Földmüvesazövetke­zet S. 54 465 sítés következtében felsza­baduló munkaerőket nem szabad elbocsátani, foglal­koztatásukra módot és esz­közt kell találni. Síkra­szalltak a tiszteletdíjas munka és nyígdíjasok mun­kájának betiltása mellett és — egyebek között ugyan­csak a munkanélküliség enyhítésére — felszólították a szövetségi parlamentet, hogy az év végéig a férfiak számára 40-ről 35 évre, a nők részére 35-ről 30-ra csökkentse a nyugdíjhoz szükséges munkában eltöl­tendő évek számát, s ugyan­akkor a nyugdíjazás korha­tárát 55, illetve 50 évben ál­lapítsa meg. Ezt a határo­zatot többen kifogásolták, hangoztatva, hogy a nyugdí­jasok számának növelése végső soron újabb terheket róna a népgazdaságra. Amerikai repülőgép Kubában # Havanna (AFP, AP) Szombaton délután az amerikai „Southeast Hir Li­nes" légiforgalmi társaság egy DC—3 típusú repülő­gépének pilótáját egy isme­retlen utas fegyverrel arra kényszerítette, hogy — út­irányát megváltoztatva — szálljon le Kubában, a ha­vannai repülőtéren. A gépen 15 utas és három főnyi legénység tartózkodott. A gép pilótája Jorge Pyel­lezo kubai emigráns, aki 1960-ban mint egy kubai lé­gitársaság alkalmazottja, gé­pével Miamiba szökött. A pilótát a kubai ható­ságok letartóztatták, s bíró­ság elé állítják. A repülő­gép 15 utasát, akik között három amerikai matróz is van, egy hotelban szállásol­ták el. Hétfőn megérkezett Havannába az új pilóta és a DC—3-as repülőgép 15 uta­sával és a személyzettel delben leszállt a floridai Kry West nemzetközi-repü­lőtéren. A repülőtéren az FBI ügynökei várták az uta­sokat, hogy kihallgassák őket. 2. DÉL-MAGYARORSZÁG KEDD, 1968. JÜLIUS 2. ¥1 0 E01 or • Tj TSj rádió - televízió [j «

Next

/
Oldalképek
Tartalom