Délmagyarország, 1968. június (58. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

Továbbra Is csökönyös A CSKP KB ülése az amerikai álláspont Ml? MIKOR ? 0 Párizs (AFP) az 1954. évi genfi egyezmé­A Vietnami Demokratikus nyek elismerték a független, Köztársaság és az Egyestllt szuverén, egységes és tervl­Allamok küldöttségei pénte- letileg sérthetetlen Vietna­Iven megtartották a párizsi mot. Az Egyesült Államok előzetes tárgyalások 6. ülé- azért akarja napirendre tűz­sét. Az ülés három és fél ni a demilitarizált övezet óra hosszat tartott. Befejez- problémáját, mert a 17. szé­tével Nguyen Thanh Le. a lességi fokot. VDK küldöttségének szövi- a jelenlegi demarkációs vóje elmondotta a sajtó kép­viselőinek, hogy a megbeszélések a csökö­nyös amerikai álláspont miatt semmivel sem halad­tak előbbre. vonalat területi és politi­kai határként akarja ál­landósítani, állandósítva ezáltal Vietnam kettéosz­tottságát. A VDK küldöttségének ve­A pénteki ülésen Averell zetője végül ismét hangsú­Harriman, az amerikai kül- lyozta: „Követeljük, hogy az döttség vezetője beszélt el- Egyesült Államok haladék­sőnek, majd Xuan Thuy vá- talanul és feltétel nélkül laszolt. szüntesse be a bombázéso­Harriman előre elkészített kat és egyéb harci cselek­nyilatkozatot olvasott fel, ményeket a VDK egész te­amelyben részletesen utalt riiletén, lehetővé téve ezál­.Tohnson elnök csütörtöki tal, hogy a megbeszélések sajtóértekezletére, valamint más. mindkét felet érdeklő az amerikai elnök Vietnam- kérdésekre kiterjedhesse­mal kapcsolatban korábban nek". elhangzott kijelentéseire. A következő ülés szerdán, Xuan Thuy, a VDK kül- magvar idő szerint 10 óra döttségének vezetője mlnde- 30 kor kezd6dik. nekelőtt visszautasította és abszurdnak nevezte azt az ____ amerikai követelést, hogy al­kalmazzák a VDK elleni bombázások és más harci cselekmények megszünteté­sénél a kölcsönösség elvét. Xuan Thuy a kölcsönös­ség követelését visszauta­sítva a következőket mon­dotta: „Ha önök változatlanul ra­gaszkodnak a "kölcsönösség" elvéhez, kiadhatunk egy kö­zös közleményt a következő tartalommal: -Az Egyesült Államok mostantól végérvé­nyesen beszünteti bombázá­sait és egyéb harci cselek­ményeit a VDK egész terü­letén. A VDK mostantól fog­va, csakúgy, mint a múlt­ban. tartózkodni fog a bom­bázásoktól és egyéb harci cselekményektől az Egyesült Államok egész területén-". A vietnami küldöttség ve­zetője ezután elutasította azt az amerikai indítványt, hogy tűzzék az előzetes megbe­szélések napirendjére a de­militarizlát övezet kérdését. Xuan Thuy utalt arra, hogy 0 Prága (MTI) határozatok és táviratok, A CSKP KE csütörtök melyekben a dolgozók ígé­délutáni ülésén a felszólalók retet tesznek, hogy végre­egyetértésüket fejezték ki hajtják Alexander Dubcek Alexander Dubcek javasla- beszédének a legközelebbi tával, hogy a CSKP XIV. feladatokra vonatkozó nyolc rendkívüli kongresszusát pontját. Teljes egyetértésü­szeptember 9-re hívják ösz- ket fejezik ki. hogy Antonin sze. A felszólalók többsége Novotnvt megfosztották KB­— hivatkozva az érdekeltek tagságától és felfüggesztet­felelősségére — azt a véle- ték a politikai perekben fe­ményét is kifejezte, hogy folős párttagok tagságát. A még a jelenlegi ülésen mond- táviratok és határozatok is janak le KB-tagsagukról követelik a bizalmukat vesz­azok, akik elvesztették a tett KB-tagok lemondását, párttagok bizalmat. A CSKP KB ülése pénte­A délutáni ülés végén Jo- ken reggel Oldrich Svestka tentette hoVgy<ymárlnaÖKBbü!r *><*atta «*«• sének megkezdése előtt le- A harmadik ülésnap meg­ts«s. JÜNIUS 1., SZOMBAT — NÉVNAP: TÜNDE FELSZAKADÓ ZO FELHŐZET Várható időjárás szombaton estis: északnyugat felől lassan felszakadozó felhőzet, a délkeleti megyékben kisebb esővel, zá­poresővel. A helyeként erős északi, északkeleti szél fokozatosan mérséklődik. A nappali felmelegedés kissé fokozódik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet ma 20 fok kOrül. A Nap kél s óra 50 perckor, és nyugszik 19 óra 34 perckor. A Hold kél 7 óra 53 perckor és nyugszik 23 óra 53 perckor. VlZMI.AS A Tisza vízállása Szegednél pénteken 79 centiméter (apadó). SZÁZNEGYVEN ÉVE Esti krónika. 19.20 A Rádió Dal­nvitívfctQ me® Rruns virk Teréz RiínbSi«. Bemutatjuk üj stúdió­EKHlHiéll SfiffiSSU ^romf^i szervezett és támogatott. Jellem- ^PCJtmreir. 22.20—0.25 Táncol­'rho^ r kfs d'ed go ndózást'^'is- 3-k! Közbem Uf+U Hírek, tápoló egyesület választmányá­ba, aimely éppen az ő kezdemé­nyezésére Jött létre, nem k hetett be, mert — nó volt. mondott tagságóról Rudolf kezdésekor még 40 KB-tag ny'e«ésére Jött létre nem kerül­Cvik (megj. — volt közép- kért szót. Indra Labutova szlovák kerületi titkár) és hangsú]yozta hogyha de_ betegsége miatt Václav Sko- , . ., ,, , ,, , da (volt nemzetgyűlési alel- ™kráciáról beszélnek, ak­nök). A KB tagjai között kor egyformán lehetőséget írásban szétosztották az Old- kell adni azoknak, akik vá­rich Cernik vezette bizott- dolnak H azoknak, akik vé­kivizsgálásáról. 3 3 d*keznek" Adamec Mint a kiadott közlemény- kiemelte: a döntő politikai bői kitűnik, a plénumhoz erő, a munkásosztály őröm­nagyszámban érkeznek Cseh- mei fogadja, hogy nyíltan Szlovákia egész területéről lehet begzéln; a térsadaImi Véget értek a szovjet­NDK megbeszélések 0 Berlin (MTI) A tárgyalásokon különös Pénteken Berlinben nyíl- figyelmet szenteltek az euró­vanosságra hozták az NDK pai béke és biztonság kérdé­ésa Szovjetunió párt-és kor- seinek. Megállapították, hogy mányküldöttségeinek május az NSZK revansista külpoli­29 és 31-e között folytatott tikója, összefüggésben a most moszkvai tárgyalásairól szóló elfogadott szükségállapot­kommünikét. Mint a nyilat- törvénnyei, és a neonácizmus kozat megállapítja, a meg- . , , „„ , beszéléseken, amelyeken erősödésével, súlyosan veszé­szovjet részről Brezsnyev, a lyezteti az európai államok SZKP főtitkára, valamint biztonságát. A Koszigin miniszterelnök, az rámiltJ,t hnev NDK részéről pedig Walter ramutat- nogy Ulbrlcht, az NSZEP elsó tit­kára és Willi Stoph minisz­terelnök vett részt, a két or kommüniké az európai béke elengedhetetlen felté­telei között szerepel a jelen­legi európai határok elisme­szág kapcsolatainak tovább- ré Bonn iemondása a ki­fejlesztését illető politikai es ' „ gazdasagi kérdésekről tér- sarólagos képviseleti igény­gyallak. Megszakadt a kampalai tárgyalás rn Biáfra ilta'í Igányelt iSi terüld ... At ú| KAtigatgdisi hátér Térképünk Jól szemlélteti A szembenálló erík írontvonila KELETI KÖZÉPSŐ éllAM OÉLKEtETI »'H»» fQlYAMI ÉLUH ről és Nyugat-Berlin bekebe­lezéséről, Nyugat-Németor­szág kizárása az atomfegy­verkezésből, továbbá annak kimondása, hogy a müncheni egyezmény kezdettől fogva érvénytelen. A közlemény aláhúzza, hogy az NDK-nak a Nyugat-Berlin és Nyugat­Németország közötti össze­kötő utakra vonatkozóan tett intézkedései teljes mértékben összhangban vannak az ér­vényes nemzetközi szerződé­sekkel. A közlemény hangoztatja a Varsói Szerződés erősítésé­nek fontosságát. Külön ki­emeli a két ország teljes egyetértését a kommunizmus, illetve a szocializmus építé­sének elveiben és gyakorla­tában. Befejezésül üdvözli a kommunista és munkáspár­tok nemzetközi tanácskozá­sának összehívását. Pénteken visszaérkezett Berlinbe az NDK párt- és kormányküldöttsége. és gazdasági élet minden kérdéséről. Vladimir Bobrek arról szólt, hogy a plénum­nak figyelembe kell venni az alapszervek határozatait, amelyek követelik a torzu­lásokban vétkes és a párt­nak károkat okozott tagok felmentését a funkciókból, sőt, esetleges kizárásukat is a pártból. Lőrincz Gyula ar­ról beszélt, „hogyha a párt érvényt akar szerezni vezető szerepének, altkor a kollek­tív határozatoknak kötele­zőknek kell lenniök". A to­vábbiakban a Dél-Szlovákiá­ban élő magyar nemzetiség helyzetével foglalkozott. Jiri Pelikán, a csehszlovák tv vezérigazgatója a kom­munista újságírókkal való gyakori találkozások szüksé­gességéről beszélt. Szólt az újságírók munkáját a múlt­ban megnehezítő adminiszt­ratív beavatkozásokról; a sajtó munkatársainak most meg kell tanulniok, hogy szakképzetten és politikailag helyesen éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a KB januári plénuma terem­tett számukra. Petőfi 4.30—7.59 Azonos a Kossuth Rá­dió műsorával. Közben: 6.20— 6.30 Torna. 9.34 Idegennyelvű vízjelzőszolgálat. 10.00 Körhinta. Zenés Játékrészletek. 10.30 Bar­tók-művek. 11.25 Divatos pá­lyák —. de miért divatosak? Előadás, m. rész. 11.35 Rlmszkij­Korszakov: Aranykakas — ket­tős. n. felv. 12.00 A Sulsse Ro­mandc zeneikar hangversenye, Genfből. Közben: 12.44—13.07 A • világirodalom az Ünnepi Könyv­héten. 13.47 Vízálláedelentés. 14.00 MOZIK Hírek. 14.08 Mezei patika. Nép­szabadság: Tündért nők. Fák. ő«U<íték 14.44 Orvosi tanáreok lya délután: Aranycsempész. ]}•*» Könnyűzene. 15.04 Solti Fáklya este: Trsns-Bmíp. Bt- ^P^V "lrekJ pressz. Ságvárttelep. A múmia 36 06 J W?*"}.,, J"dl,ószíPpa<1 közbeszól. (0). Nyugdíjas Szak- ^uUtóJa. A délibábok hőse. makőzl Művelődési Otthon: Be- Ar,any költöl elbeszélése­csületbeU ügy. (5 és 7). Postás Jék rádióváltozata, n rész. 17+4 -- • ... J. Hangversenykalauz. 17.21 Egy hír a mikroszkóp alatt. 17.36 Farkas Gyula: Cinka Panna kc­SZlNHAZ Nemzeti: Parasztbecsület — Táncfantázia — Formák viadala Bemutató előadás. Bemutató-b. (7). Kamara: Nyári szünet. sergője éw friss. 17.45 Gyermek a könyvtárban. Riport 18.00 Hí­rek. 18.05 Zenés naptár. 18.20 Ünnepi Könyvhét — 1968. Kl olvas többet? Irodalmi rejtvény ­Mozi: Hamis pénz (fél 6). VIDÁMPARK Nyitva 13 órától 21 óráig. INSPEKCIOS ÁLLATORVOSI SZOLGALAT Szeged város területére Június 1-től B-ig este 6 órától műsor. ni. rész. 19.00 Közvetítő > reggel 6 óráig (vasárnap nappal bajnoki labdarúgó-mérkőzések ­is) elsősegély és nehézellés ese- ről 19.20 Hangverseny a stúdió­térv ügyelete* dr. Rosti Ince ban. 19.50 Jó éjszakát, gyerekei;! állami állatorvos. Lakása: Sze- 20.00 Esti krónika IT. 20.30 A ged, Gogol u. 6. sz. Telefon: Magyar Állami Hangvcrseriyz'­13-648. nekar hangversenye 21.57 Nép. Az állatorvos kiszállításáról dalok, csárdások. 22.19 Néhán ' a hfvó fél köteles gondoskodni, vonás Brahims portréiához. Elő­adás. 23.00—23.15 Hírek. f rádió : rrtwr.1 Kossuth 4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg­gelig . .. 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli krónika. 5.45 Falurádió. S.OO Hí­rek. 6.30 Hírek. 6.43 Hallgatóink Budapest 8.00 Műsorismertetés. 9.61 Te­leimpex. 9.30 Kötelesség. Ma-, gyárul beszélő szovjet tévéfUm. figyelmébe! 7+0 Reggeli krónika j ,Q1, ^ a falu gazdiJa; n. 7.15 Körzeti időjárás. 7.30 ÜJ Riportfilm. Ism, 10.35 Nótaszó... könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 Műsor- )am 10.55—11.45 ..Angyal" ka" ismertetés 8.18 Lányok, asszo- lamíjal ..Angyalszem". Magya­nyok 8.43 Néni muzsika. 0.07 „r beszélő angol film. IsmH4.4» Barokk muzsika. 9.54 Orvosi Műsorismertetés. 14.50 Műszaki ­tanácsok. 10.00 Hírek. 10.10 Zenés Bki riadói Kisfilm. 15.00 öt peid műsor üdülőknek. Közben: 11.30 az Egyesült Izzóban Reklám­—11.35 Útikalauz — üdülőknek. fljm. 15.10 süssön mindig a nap! 11.58 Technikai szünet. 12.06 Hí- Gyermekműsor kőzvetítéf 1 rek 12.15 Kedvelt régi meló- Moszkvából, felvételről. Intem­diák. 13+0 A világgazdaság hí- zió-adás. 15.40 Irány a Vénuszi rei. 13+5 A budapesti színházak HJÚ űrhajósjelöltek vetélkedője, műsorából 13.06 írók fóruma, ni lépcső: A Holdon. 16.50 Hl­13.21 Cigánydalok. 13.46 Hirdető- rek 16.55 Klasszikusok tévvfil­műsor. 13.52 Nieolai Gedda éne- men. Rosmersholm. Ibsen drü­kel. 14.13 Az Ünneoi Könyvhét májának magyarul beszélő tn­újdonsága: a Kislexikon, riiport. véfUm-változata. 18.36 A tv Jo­14.21 Fuvolaművek. 14.45 Hétvégi lenti. 19.20 Cicavízió . . 19.30 A külpolitikai figyelő. 19.00 Hírek, világ nagy vasútjai. Magyarul 15.10 Csak fiataloknak! 15.55 beszélő francia filmsorozat. T . „„„„ Sínek a sivatagban. 19.55 szünei. Hétvége. Közben: 17.00-17.05 Hl- M „„ ív-híradó. 20.20 En, én. én rek. 17.36 Parasztok. Folytatásos és a többiek. Magyarul beszeli rádiójáték, vm (befjező) rész. Román—jugoszláv tárgyalások 0 Belgrád (MTI) kozott, s ezeken belül az A Ceausescu vezette ro- európai helyzetről, s az eu­mán párt- és állami küldött- rópai országok közötti ség pénteken délben befe- együttműködésről. A tanács­jezte dubrovniki látogatását kozások második szakaszá­és Brioni-szigetére utazott, ban a két ország párt- és ál­ahol pénteken délután és lami vezetői Jugoszlávia és szombaton délelőtt zajlik le Románia belső helyzetéről a hivatalos román—jugo- tájékoztatják egymást, s szláv megbeszélések második megvitatják a két ország szakasza. A hét elején meg- közötti kapcsolatokat, va­tartott belgrádi tárgyaláso- lamint a JKSZ-t és a Ro­kon Tito és Ceausescu nem- mán KP-t közösen érdeklő zetközi kérdésekről tanács- kérdéseket. _ • nigériai polgárháború ..tétjét": ni.fra v/cretné elfoglalni. Illetve a maga • tárnára bUtoiltanl az általa Igényelt területet. A/.l. Is láttatja térképünk, hogy a nigé­riai azOveláégi korinányrsapatok helyzete lényegesen kedvezőbb, mint a blafrataké A nigériai szövetségi kor­mány és a szövetségből Biaf­ra néven kivált keleti tarto­mány képviselői között Uganda fővárosában, Kam­palában folyő béketárgyalá­afrai küldöttség ezután el­hagyta a parlament épületét. A kampalai megbeszélések egy héttel ezelőtt kezdődtek. Kedden a nigériai küldöttség 12 pontból álló béketerveze­sok pénteken megszakadtak. /lo,ofÉ nyilvánosságra. A nigériai küldöttség szó vivője kijelentette; a kam­palai parlament épületében két órán keresztül próbálták rávenni a biafrai küldöttsé­get, hogy folytassa a tárgya­lásokat, Sir Louis Mbanefo, amely megállapítja: a béke megkötésének előfeltétele Biafra visszatérése a szövet­ségi államba. A nigériai polgárháború 11 hónappal ezelőtt tört ki, a biafrai küldöttség vezetője amikor a keleti tartomány azonban kijelentette: „semmi elszakadt a lagosi központi szüksége sincs, hogy tovább kormánytól és egyoldalúan itt maradjunk és időnket po- kikiáltotta Biafra független­esékoljuk. Távozunk." A bi- ségét. 2 DÉL-MAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1969. JtlNIÜS 1. CENTRUM ARUHflZ SZEGED Olcsó női ruha vásár a CENTRUM ÁRUHÁZban! Női karton ruhák Női pikévászon ruhák Női műszálas 2 részes ruhák Női modern mintás szatenkarton ruhák Női selyem ruhák Női bakfis és zefir ruhák Eakfis karton ruhák Bakfis selyem ruhák Női „Krisztina" blúzok Női nyloncsipke bélelt blúzok 100,— Ft 110,— Ft 110,— Ft 140,— Ft 120-től 196,— Ft 120-tól 156,— Ft 76,— Ft 120-tól 150,— Ft 46— Ft 196,— Ft Tekintse meg bő áruválasztékunkat! CENTRUM ÁRUHÁZ SZEGED. LENIN KRT. Nyitva: reggel 8-tól este 7-ig. xS. 180 801 olasz film. 22.10 Tv-híradó — kiada-s 22.30—23.10 Az Operaiiao klubjában. Lukács Miklós igaz­gató beszélget a következő évadról Fábián Imrevei. Belgrád 19.45 Joslp Broz Tito életútján. Vínko Vlnterhalter, az ismert publicista es társadalmi munkaj most fejezte be könyvét Tito el­nökről, mely a belgrádi Kultúra Könyvkiadó Vállalat gondozásá­ban Jelent meí. A könyvből Branlslav Surutka olvas fel rósz* leteket. 17.15 Tito elnök találko­zasa a fiatalokkal a belgrádi If­júsági Otthonban. Felvétel u larsaseströl. 18.00 Tv-újdonságok. 18.32 Telesport. 18.35 Időgép. —1 Churchill és De Gaulle portréja. Szerkesztette Aleksandar Baljko­vtc. 19.00 Hirdetések. 19.15 Tv­hlradő. 19.40 A staféta átadása. 19.55 Ünnepi műsor közvetítés"! a Néphadsereg stadionjából Tltci elnök születésnapja es az Ifjú­ság napja alkalmából. 21.30 Vi­deofon. A műsor vendége h zágrábi helyőrség szőrakoztatu zenekara. Vezényel: Vlada Vu­zem. 21.45 Hirdetések. 21.50 Bett C'asey. Sorozatfllm. Az epizód cí­me: A liamts beismerés. Fősze­replő: Rocardo Montalban. 22.10 Tv-híradó. Bukarest 18.30 A legkisebbeknek. 17.00 Sportaktualitások. 17.30 Előadáu a román nyelvről. 18.00 Ottorők­nek. 18.30 Esti hfradó. 18.50 Idő­járásjelentés. 19.00 Gyermekek világa. 19.40 Tele-Enciklopédia. 20.40 Filmsorozat: Bajnok. 21.30 Intermezzo. 22.15 Sztárparádé. Ri­ta Pavone. 32.30 Éjszakai híradó.. Felhívjuk ügyfeleink fi­gyelmét. hogy rasJCÜNDOROZSMAI FIÓKUNK nyitvatartási Ideje 1968. június 1-től megváltozik pénztári órák: 7—14 h-ig Országos Takarékpénztár Csongrád megyéd Igazgatósága DK. 454 Tervező vállalat Irodahelyi­ség céljára albérleti szobákat keres. xDJc. 6*19

Next

/
Oldalképek
Tartalom