Délmagyarország, 1968. május (58. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

Tito hazautazott # Moszkva (TASZSZ) Kedden hazautazott Moszk­vából Belgrádba Joszlp Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság el­nöke, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetségének főtit­kára. Tito Idei második 2S napig tartó külföldi körútja során egy-egy hetes állami látogatást tett Japánban és Iránban, párt- és állami kül­döttség élén egy hetet töl­tött a Mongol Népköztársa­ságban, s végül Leonyld Brczsnyevnek, az SZKP fő­titkárának meghívására két napig Moszkvában tartóz­kodott, ahol a szovjet veze­tőkkel baráti véleménycserét folytatott a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom és a világpolitika több Idő­szerű kérdéséről, valamint a Jugoszlávia és a Szovjet­unió közötti kapcsolatok fejlesztéséről. Súlyos harcok Dél-Vietnamban 0 Saigon (AFP) Dél-Vietnamban harcok folynak u demilitarizált öve­zet, Illetve Saigon közelében. A partizántüzérség lövedé­kekkel árasztotta el Quang Tri amerikai támaszpont vil­lamos erőművét és meg­semmisítette azt. Dong Ha közelében az amerikai je­lentés szerint három szabad­ságharcos zászlóalja ütközött össze amerikai tengerészgya­logosokkal és dél-vietnami kormánykatonasággal. A harc több mint öt órán ke­resztül tartott. Saigon kör­nyékén, Cu Chi térségeben csaknem egész napos küzde­lem folyt az erődítmények­ben védekező gerillák 1 s a tüzérséggel és a légierőkkel támadó amerikaiak között. Az amerikai légierő foly­tatta u VDK déli területei­nek fokozott bombázását. A dél-vietnami csapatok szó­mára egy pratizánoffenzíva esetére elrendelt készültsé­get május 3-ig meghosszab­bították. fi Hanoi (VNA) A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője nyilatko­zatban ítélte el az Egyesült Államokat az előzetes érint­kezés színhelyéül szolgáló város kiválasztása körüli ha­logatás miatt. A nyilatkozat válasz volt William P. Bun­dv amerikai külügyi állam­titkár vasárnapi megjegyzé­seire. „A Johnson-kormányzat most már egy hónapja újabb és újabb nehézségeket tá­maszt, hogy halogassa az előzetes érintkezést Észak­Vietnammal — hangzik töb­bek között a nyilatkozat. — A halogatásért az Egyesült Államoknak kell viselnie a teljes felelősséget". Vigyázat, fasizmus! A világsajtó aggodalmai a neonácik előretörése miatt A kedden megjelent moszkvai lapok behatóan kommentálják a Baden­Württemberg-i választások eredményét. A Pravda nyo­matékosan rámutat: ezek újból megmutatták, hogy a neofasiszta veszély növeke­dése az NSZK-ban és a ..nagykoalíció" kormányának revanststa, militarista irány­vonala egyazon lánc össze­függő szemei. „Vigyázat, fásizmus!", — cfm alatt a lengyel Standur Mlodych kommentálja a nyugatnémet tartományi vá­lasztások eredményét, amely a neonáci erők aggasztó elő­retörése miatt — írja — mélységes nyugtalanságot kelt a világon és megdöbbe­nést az NSZK-ban. Valamennyi francia lap keddi számában nyugtalan­sággal kammentálja a nyu­gatnémet neonáci párt nagy­arányú előretörését. Leg­többen emlékeztetnek rá, hogy Hitler Nemzeti Szo­cialista Pártja is ugyanilyen eredményt ért el ebben a tartományban, éppen három évvel hatalomra jutása előtt. A valóságban ezt az ered­ményt a szakértők előre lát­ták — írja Tabouis asszony világhírű francia újságírónő, a Paris Jourban. — Az elé­gedetlenkedőknek ugyanis nem maradt más eszközük, hogy kifejezésre juttassák elégedetlenségüket.. Ami azonban megrémit az az, hogy a nácik ugyanilyen mó­don kezdték összegyűjteni az „elégedetlenek" szavazatalt 1930-ban, ugyanazt a szava­zatarányt érték el Baden­Württembergben. mint ma az NDP. és ez mindössze három évvel a hatalomra jutásuk előtt volt. Ha ilyen ütemben folyta­tódik az NDP előretörése, ez 1969 őszére, amikor az általános választások sorra­kerülnek, szélesre tárhatja a Bundestag kapuit az új náci párt elött — állapítja meg a Nation kommentáto­ra. Nemcsak Keleten nyug­talankodnak emiatt az ered­mény miatt — hangsúlyozza a cikkíró — hanem Nyuga­ton is. Jellemző a Bonn Azámára kellemetlen nyugati visszhangra, hogy Kiesinger sietett kijelenteni, miszerint a CDU „el akarja tiporni" a Nemzeti Demokrata Pártot a Jövő évi általános választó­sokon. Klestnger egyébként a Bundestag keddi ülésén foglalkozott az NDP legutób­bi választási sikerével ls és azt bizonygatta, hogy nem neonácikról van szó, csak konzervatív nacionalistákról. Ez a kancellári ködösítés azért is veszélyes, mert el­terali a valóságról a figyel­met ezáltal elősegíti az új nácik további előretörtését. Kiesingernek valójában esze ágúban sincs betiltani az NDP-t, inkább azzal foglal­kozott a Bundestag ülésén is kedden, milyen rendszabá­lyokat foganatosítsanak a diákmegmozdulások ellen. A világszerte megnyilvá­nuló figyelmeztetések na­gyon is időszerűek, hiszen akikor már nehezebb fellépni a neonácik ellen, amikor azok, esetleg már jövőre, megerősödve belépnek a nyugatnémet parlamentbe! M. T. Új napirend Teheránban 0 Teherán (TASZSZ) Az ENSZ emberi Jogok­kal foglalkozó teheráni ér­tekezlete 46 szavazattal 32 tartózkodás mellett kedden jóváhagyta a főbizottságnak azt a javaslatét, amely sze­rint az értekezlet elé új na­pirendi pont kerül — „Az emberi jogok tisztelete és megvalósulása a megszállt területeken" — cimmel. A javaslatot a főbizottság ülé­sén Jordánia, az EAK és Szíria képviselői nyújtották be. Internacionalizmus — képekben flz KOK ajándéka Zanzlbár egykori nyo­mornegyedének helyén épült új lakótelep az NDK ajándéka a városi tanács­nak. A lakók a telepet „ÜJ Berlln"-nek nevezték el. (A lakótelep építését 1966-ban fejezték be.) mm ' ' >í:v 99 KÜLPOLITIKAI FIGYELŐ Az Al Ahram jelentése szerint az EAK kormánya Jegyzéket nyújtott át a Biztonsági Tanácsnak, amelyben felsorolja a legutóbbi agressziós cseleményeket, amelyeket Izrael Jordánia es Egyiptom ellen követett el. Utal arra, hogy az izraeli haderő akadályozta meg a Szuezi-csator­na megtisztítását a hajóroncsoktól, Izrael akadályozza meg Jarring küldetésének végrehajtását és most legutóbb ls szembehelyezkedett a Biztonsági Tanáccsal, amikor nem teljesítette a novemberi határozatot és nem hajlandó lemondani a május 2-ra tervezett jeruzsálemi katonai díszszemléről. Ezzel kapcsolatban a befolyásos kairól lap főszerkesz­tője, Hejkál figyelmeztet: Tel Avivban, a jelek szerint, fontolgatják, hogy újabb meglepetésszerű támadást in­téznek, meg mieiött az egyiptomi hadsereg teljesen felké­szülne a harcra. A lap felhívja a figyelmet, hogy az EAK­nak maximálisan meg kell őriznie hidegvérét az izraeli provokációs tevékenységekkel szemben, mivel azoknak éppen uz a céljuk, hogy kedvező légkört teremtsenek egy újabb izraeli akció számára. Az EAK-nak tehát még gyorsabban kell megerősítenie sorait, mert az izraeli ult­rákat csak az erő riaszthatja el. Jellemző még az a londo­ni jelentés, amely Husszein Jordániai királynak az angol fővárosba való váratlan érkezéséről beszámolva arról tu­dósít, hogy a tavaly még teljesen Izrael mellett és az. arabok ellen hangolt angol közvéleményben az elmúlt hónapok során tanúsított Tel Aviv-i magatartás következ­tében érezhető hangulati eltolódás következett be. Rockefeller is „bedobta a kalapját fi Tiltakozó gyűlés Moszkvában A Kallnln sugárút épít­kezésein dolgozó moszkvai munkások gyűlésen tilta­koztak az arab országokat ért izraeli agresszió 0ML júUtw U Szovjet orvosnő Bamakóban Mali fővárosában, Bama­kóban Lídia Demcsenko szovjet röntgenorvosnő egy néger kisleányt vizsgál a főváros egyik kórházában. (1967 november.) ii terror ellen Prágában a CKD Elekt­rotechnikai Művek dolgo­zol gyűlésen tiltakoztak a görögországi katonai re­ndin diktatúrája ellen. (1967. december 13.) Telefoto — MTI Külföldi KépszolcáUt 0 New York (MTI) Rockefeller New York-i kormányzó kedden újabb váratlan bejelentést telt: pályázik ii republikánus párt elnökjelöltségérc. Rockefel­ler alig egy hónapja vissza­lépett a választási harctól, most viszont az. utóbbi tie­tek drámai fejleményeire hi­vatkozva, másította meg döntését. Tudni kell, hogy nem egészen tíz napja Ja­mes Reston a New York Ti­mes-ban már szinte megjó­solta, hogy Rockefeller a po­rondrh lép, méghozzá végül Is Hümphrey-val, a jelen­i^bsssi 1968. SZERDA, MAJTJS 1. legi demokrata alelnökkel vívja majd a döntő csatát. Láthatóing Rockefellert az késztette kalupjúnak bedo­bására, hogy a legbefolyá­sosabb keleti tőkés körök a köztársasngpárti Ntxonnal szemben Humphrey támoga­tásának kérdését kezdték fontolóra venni. Jgv Rocke­feller, akiről feltételezték, hogy a jelölő gyűlésen fog csak újra próbálkozni, most megváltoztatta taktikáját. 0 Mark Hatfleld oregoni re­publikánus szenátor kijelen­tette, hajlandó jelöltetni magát az alelnöki tisztség­re, amennyibon páríjának valamelyik elnökjelöltje fel­kérné erre. Hatfleld n kor­mány vietnami politikájának ellenzői közé számit. Párizs Tizennégy év óta először újra a hagyományos felvo­nulással ünneplik meg szer­dán a francia dolgozók má­jus 1-ét. A hatóságok nénil habozás után végül ls enge­délyezték axt a tüntető fel­vonulást amelyet a CGT liirdoictt meg május 1-nek délutánjára a Républtque tértől a Bastille térig terjedő útvonalon. Moszkva Az 1968-rs tudományos és technikai Lenin-díjat annak a mérnök-csoportnak ítélték, amely a bratszki vízi erőmű­Jet tervezte és építette az Angarán. Prága A csehszlovák külügynu nisztérium bejelentette, hogy szombuton életbe lépett az a csehszlovák—román meg­állapodás, amelyet a két or­szág viszonylatában a ví­zumkényszer megszüntetésé­ről 1908 január 26-án kö­töttek Prágában. Phen.lnn A KCNA hírügynökség je­lentése szerint az amerikai katonák hétfőn több száz Réppisztolylövést adtak le a demilitarizált övezet keleti részén a KNDK állásaira, majd egy teljes felfegyver­zett szakaszt küldtek a front keleti szakaszán a KNDK területére. A Koreai Nép­hadsereg erőteljes csapást mért az ellenségre és meg­hiúsította a provokátorok behatolási kísérletét. New York A New York-i rendőrség kedden hajnalban behatolt a Columbia egyetem terüle­tére. hogy megkezdje az ott egy hete ülősztrájkot folyta­tó 500-nál több egyetemi hallgató eltávolítását. Athén Jólértesült források sze­rint a görög hatóságok Kréta szigetén a közelmúltban egy földalatti ellenállási szerve­zel mintegy 30 tagját-tartóz­tatták lc. Montevide© Jorge Paeheco Areco uru­guayi államelnök hétfőn es­te új kormány megalakítása Céljából tárgyalásokba kez­dett az ellenzéki ..Blanco'' part képviselőivel, miután a kormány benyújtotta lemon­dásai. A válságot az a nagy­méretű sztrájk robbantotta ki, amelyet az e hónap ele­jén folytatott általános sztrájkban resztvett 250 ki­kötőmunkás elbocsátása miatt hirdetett meg több szakszervezet

Next

/
Oldalképek
Tartalom