Délmagyarország, 1968. május (58. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

Készül Szeged általános Testvérpártok rendezési terve Készül Szeged általános iránymutatást ad. Lényegé- dősáv telepítése a város tisz­rendezési terve. Hogy miért ben abból indul ki, hogé ta levegőjét biztosíthatja. Az van szükség rá, könnyű be- Szeged fejlődésének üteme a új üdülőterületek Űjszege­bizonyítani: előrelátás, a le- népgazdaság fejlődésével den, a Maros torkolatánál és hetóségek és az adottságok együtt a következő években a Maros-szögben kaptak he­számba vétele nélkül még is tovább erősödik: a város iyet. egy aprócska műhelyt sem mind a gazdasági életben, lehet fejleszteni, nemhogy mind a közművelődésben a egy várost, ahol egymást környék legfontosabb váro­feitételezve és kiegészítve sa, ahogy szaknyelven mond­ván jelen a gyárak, intéz- ják: regionális központ. Ezért mények, lakóházak sokasága, két funkció ellátására is al- SZQDÍO 17)GP Szeged általános rendezési kalmassá kell tenni: egy- ' 'o terve 70—80 esztendőre elő- részt arra, hogy a város la­re határozza meg a város kosságónak, másrészt pedig, fejlesztésének főbb irányait, hogy a környék lakosságá­nak igényeit is ellássa. A kereteket Alapos előkészület után A rendezési terv első sza­kasza a negyedik és az ötö­dik ötéves terv időszakának A rendezési terv "három városfejlesztését határozza szakaszt különböztet meg a meg A második szakasz az tervezésben. Az első szakasz ezredfordulóig, a harmadik 1980-ig veszi számításba a körülbelül 2040-2050-tg mu­város fejlődésének lehetősé- J*4 el?re- Addigra a varos geit. Erre az időre akár 180 'akossaga 200 ezer, illetve 220 Budapest rendezési tervét ezer iakos befogadására is ezer 1S 'ehet. Feltetlenul már 1960-ban elfogadta a alkalmassá válhat Szeged A hangsúlyozni kell azonban: Minisztertanács. A megyei demográfiai adatok alapján azzal> hog>' a terv ú' nagy jogú városokban szinte egy ugyan nem lehet a lakosság ipari területeket és lakone­idöben, jelenleg dolgoznak 30—40 ezres gvarapodását el- gyedeket rajzol a város tér­rajtuk. Az Építési és Város- képzelni, de az iparfejlesz­fejlesztési Minisztérium 1965- tés minden bizonnyal ide­vonz annyi ben adott megbízást a Sze­gedi Tervező Vállalatnak a amennyivel terv elkészítésére. Mivel a Budapesten működő Város­építési Tervező Vállalat már korábban foglalkozott Sze­ged városrendezési terveivel, a VÁTI-val közösen végez­ték a munkát, melyet széles körű vizsgálódás, tudomá­képére, vagy például új hi­dak helyét jelöli meg, csak "embert" mint kereteket ad. A konkrét fej­a terv számol. nyos és műszaki előkészület ros által joggal irigyelt vá­előzött meg. Ebben alterve- rosszerkezeten természetesen zőként az Űt- és Vasútter- senki sem szándékozik vál­vező Vállalat, a Mélyépítési toztatni. A város új lakóne­Tervező Vállalat és az Ener- gyedei ebbe kitűnően bele­giagazdólkodási Intézet is simulnak, sőt teljesebbé te­részt vett: a speciális rész- hetik. Üj lakóterület lesz a terveket ők készítették el. A Tarjóntelep, melynek építé­város közlekedésének távlati sét már meg is kezdték; az­fejlesztési tervét annak ide- után a nyugati városrész (a jén be is mutattuk olvasó- Vám tér környéke, az Ifjú­inknak. ság Parkja, a Móraváros), A vizsgálatokat 1966 már- melynek rendezésére a kö­ti usára fejezték be, azután elmúltban országos tervpá­kezdtek hozzá a terv prog- 'yázatot írtak ki; esetleg az ramjához, mely 1966 végére északi városrész (Felsőváros) 6zületett meg. A teljes ál- és Eszak-Űjszeged. Ami a talános rendezési terv 1968 beépítés módját illeti: a márciusára került megvita- többszintes, közös telkes há­tasra kész állapotba. Most zaké a jövő, ezek biztosít­majd ugyanis egyeztetik va- batják a kellő laksűrűséget lamennyi érdekelt szerv és a kellemes környezetet is. szakembereivel, s még az idén Családi házak csak a külső a szegedi városi tanács is részeken, a környékbeli köz­megtárgyalja. Miután min- ségekben kaphatnak helyet, den jogos észrevételt, szak- Az ipari területek is jó­véleményt feldolgoztak, a részt kialakultak már, a terv . .... , ' ezek fejleszteset javasolja tervet vegul a Mimszterta- elsősorban a gumigyár, a Fo­racs elé terjesztik jóváha- nógyári út és a bajai útkör­gyasra. nyékén, új területek kijelö­, ' lésével. S hogy még hozzunk Ket funkció néhány példát a tervből: Űj­r r szeged egy része az úgyne­ellatasára vezett regionális intézmé­nyeké lesz. E második vá­Mindezt azért volt érde- rosközpont kialakulása is mes elmondani, hogy lássuk, tulajdonképpen megkezdő­nem álmodozásokat, vágya- dött már a biológiai inté­kat foglal magábba majd az zet és a fedett uszoda épí­általános rendezési terv, ha- tésével. A sándorfalvi erdő r em jól meggondolt, tudo- meghosszabbítása Baktóig és mányosan megalapozott a tervezett Matyér menti er­lesztést mindig az adott idő­szak határozza majd meg. Igv válhat csak igazán al­kalmassá arra, hogy Szeged a lehetőségeket jól kiadnáz­va fejlődjék az ország nagy vidéki városainak sorában a Dél-Alföld erős iparú, kul­A meglevő és sok más vá- túráit központjává. F. K. A városszerkezet továbbfejlesztése küldötteinek elutazása A kommunista és munkás­pórtok nemzetközi tanácsko­zását előkészítő bizottság ülésén részt vett küldöttek közül többen elutaztak Bu­dapestről. A testvérpártok küldötteit elutazásukkor Komócsin Zol­tán és Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, a Központi Bi­zottság titkárai, Brutyó Já­nos, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, dr. Dabró­naki Gyula, a Központi Bi­zottság tagja, Jakab Sándor, Púja Frigyes, Óvári Miklós, Sándor József, a Központi Bizottság tagjai, a KB osz­tályvezetői, Kozóri József, a Központi Bizottság osztály­vezetője, Garai Róbert, Gye­nes András és Sebestyén Je­nő, a Központi Bizottság osz­tályvezető-helyettesei bú­csúztatták. Osztrák-magyar villamos távvezeték Ünnepélyes összekapcsolás Kedden Bécsben dr. Lé- tovább erősítse a Duna-tér­várdi Ferenc magyar nehéz- ség államai között", ipari és dr. Ludwig Weiss, Az osztrák és magyar osztrák közlekedésügyi mi- résztvevők ezután Győrbe niszter jelenlétében sor ke- utaztak, ahol a magyar állo­rült az első osztrák—magyar máson ugyanezen a napon nagy feszültségű áramveze- sor került a távvezeték be­ték ünnepélyes összekapcso- kapcsolására. (MTI) lására. A Wiensüdost Aram­átalakító Művekben Franz H^^HBEKHEHBBHi^^m Hintermayer, a társaság ve­zérigazgatója üdvözölte a vendégeket, majd dr. Ludwig Weiss közlekedésügyi mi­niszter mondott beszédet, amelyre dr. Lévárdi nehéz­ipari miniszter válaszolt. Mindkét miniszter kiemelte felszólalásában az új táv­vezeték jelentőségét mind gazdasági, mind pedig poli­tikai tekintetben. Weiss mi­niszter „genfi szellemről" beszélt a Duna-térség álla­mai szempontjából, dr. Lé­várdi nehézipari miniszter pedig megjegyezte: „Kívá­nom, hogy ezt a genfi szel­lemet az e távvezetéken tör­ténő villamos-energiacsere Újabb előrelépés kommunista és munkáspártok nemzetközi tanács­kozásának előkészítő bizottsága eredményes mun­kát végzett Budapesten. A részvevő testvérpártok képviselői közös elhatározással megállapodtak a nemzet­közi tanácskozás kezdetének időpontjában, s a gyakorlat­ban hozzókedtek a „nagy tanácskozás'' előkészítéséhez. Egyetértésre jutottak azokban a nagyon lényeges mód­szerbeni kérdésekben, amelyek segítségével kidolgozzák majd a dokumentumtervezeteket. Külön jelentősége van annak, hogy létrejöttek, s már meg is tartottók első ülé­süket azok a munkacsoportok, amelyek anyagokat dolgoz­nak ki a nemzetközi tanácskozás számára. Szeptemberre kitűzték az előkészítő bizottság következő ülését, amely már a munkacsoportokban összegezett javaslatokat tár­gyalja meg. Elmondhatjuk tehát, hogy az előkészítő bizottság öt nap alatt lényeges eredményekre jutott Budapesten, s ez­zel újabb lépéssel vitte előre a kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácskozásának ügyét. Szélesebb ér-, telemben ez annyit jelent, hogy előbbre jutott a kommu­nista- és munkáspártok, az összes imperialistoellenes erők akcióegységének ügye. Ez örvendetes hír minden kommu­nista, minden haladó ember szómára. Hiszen a legkisebb lépésnek, a legcsekélyebb előrehaladásnak ls, amit ezen a téren elérünk, hatása van a béke és a háború erőinek világméretű harcára: erősíti a béke híveinek helyzetét, javítja az antiimperialista küzdelem pozícióit világszerte. Az előkészítő bizottság munkája hű maradt a buda­pesti konzultatív találkozó elveihez. A részvevő pártok egyenjogúságát, a pártok közti érintkezés demokratikus formáit a bizottság munkájában minden tekintetben ér­vényre juttatta. Ez tükröződik a hétfőn este közreadott közleményből is, amely egyrészt figyelembe veszi mind az előkészítő bizottság munkájában részt vett pórtok jogait és érdekeit, mind pedig azon pórtokét, amelyek — külön­böző okok következtében — nem vettek részt a bizottság munkájában. A november 25-én kezdődő moszkvai ta­nácskozás változatlanul nyitva áll a kommunista világ­mozgalom bármely osztaga előtt, függetlenül attól, be­kapcsolódott-e, s mikor kapcsolódott be az előkészítés munkájába. Következésképpen a találkozás előkészítésé­nek bármely szakaszán lehetséges a pártok mindegyike számára, hogy megtegye javaslatait, részt vállaljon az előkészítés munkájából. Minden testvérpárt előtt nyitva áll a moszkvai ta­nácskozóasztalhoz vezető út. Az előkészítő bizottság nyílt, elvtórsias légkörben lezajlott budapesti tanácskozása ezt ismét megerősítette, s gyakorlati elhatározásokkal biztosí­totta. Ezrei hozzájárult a kommunista és munkásmoz­galom törekvéséhez: a nemzetközi együttműködés további erősítéséhez a közös célokért vívott harcban. K. S. Sok országba... Utazási iroda a KISZ városi bizottságán Kedd és péntek délutá­nonkint a szokásosnál is na­gyobb a jövés-menés az If­júsági Ház környékén. A megnövekedett forgalom magyarázata: ekkor „tart nyitva" a KISZ Szeged vá­rosi Bizottságának bel- és külföldi utazási irodája. Két ifjú turistajelölt iratainak Moszkvába tartó turista kompániát. További utazá­saink: június 17-től 27-ig vonattal az NDK-ba, Rűgen szigetére; július 25-től au­gusztus 5-ig és augusztus 3-tól augusztus 14-ig ugyan­csak a tengeri fürdőiről hí­res Rűeen sizgetére: augusz­tus 31-től szeptember 5-ig a rendezgetése között kérdez- Lipcsei Vásárra. Az elmondot­MTI foto — Járai Rudolf feltétele TIHANY TAVASSZA*. zük Gilicze Antalt, a nemré­giben újjászervezett osztály vezetőjét, mi a magyaráza­ta a nagy érdeklődésnek — Változatos programmal igen sok országba tudjuk el­utaztatni a fiatalokat — hangzik a válasz. — Hogy mindjárt példával szolgáljak, most szervezünk egy 12 na­pos kirándulást a román tengerpartra. Konstancába és Mamaiába. A június 22-én induló cso­port a Fekete tenger üdü­lőhelyein kívül meg a román fővárosba is ellátogat. Ugyancsak június végén in­dul egy csoportunk Jugoszlá­viába a Zágráb—Rovinj út­vonalon; a déli Szomszé­dunkba utazók szintén 12 napig lesznek távol. Akik a hegyvidéket szeretik. azok számára már június 4-én tu­dunk utat biztosítani: a Magas-Tátrába indítunk ek­kor egy csoportot. Július 3­án ugyancsak Csehszlovákiá­ba indulnak turistáink, ők a prágai bélyegkiállítást kere­sik fel. Július 6-án újabb csoportunk startol Varsó és a lengyel tengerpart felé. Július 9-én a Tisza-parti Gimnázium diákjai-tanárai szállnak be a Kiev—Odessza felé induló vonatba; ez a csoport egyébként még ma­gával tud vinni néhány je.­lentkezöt. ugyancsak irányába takon kívül szervezünk még utat Ausztriába — szeptem­ber 17 és 23 között, — Olasz­országba, az Egyesült Arab Köztársaságba, Párizsba, Stockholmba — szintén az első őszi hónapban. Folynak már az előkészületek a kül­földi szil veszt evezésekre is: Prágában, Bécsben. Rómában köszönthetik az új évet fia­tal „ügyfeleink" többek kö­zött. Még egy — külföldi vo­natkozású — újdonság: né­hány jelentkezőt fel tudunk még venni a szófiai VIT-re induló csoportba is. A Luna—14 folytatja programját A Luna—14 automatikus űrállomás kedden moszkvai idő szerint 11.30 órakor be­fejezte a 176. fordulatát a Föld körül. A Szovjetunió 4. mesterséges Hold-szputnyik­ja, amelyet április 10-én lőt­tek fel, folytalja repülését. Ez alalt az. idő alatt az automatikus űrállomással 97 esetben létesítettek rádió­kapcsolatot. amelyek során az űrállomás tudományos in­formációkat közölt, a Földre. A telemetrikus információ adatai szerint a fedélzeti műszerek és a különböző tu­dományos berendezések meg­felelően működnek, a Luna 14-gyel a kapcsolat kielé­gítő. s a Hold és a Hold kö­rüli térség kutatása sikerc­sen folytatódik. (MTI) KiéSdsittségünk az HDK-han A Nemet Szocialista Egy- lyettese kedden a Német ségpárt Központi Bizottságá- Demokratikus Köztársaságba nak meghívására Révész utazott a Marx Károly szü_ Geza. a Magyar Szocialista . ,. . , Munkáspárt Központi Bízott- letesonek 15°- évfordulója ságának tagja és Vészi Béla. alkalmából a pártfőiskola igazgatóhe- nepségekre. endezendő ün­Július 13-án j SZERDA, a Szovjetunió jogg. MÁJUS 1. indítunk egy I DÉL-MAGYARORSZÁG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom