Délmagyarország, 1968. április (58. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-04 / 80. szám

Veress Miklós Tavaszi szél Tavaszom tavaszom kiterjesztett szárnyú mindenség zúgása boldog lebegése vas förgeteg rémít vas förgeteg ámít hiába küldi már ellened [csodáit kialszik majd a fák fehér lobogása gyújt majd zöld tüzeket áraszt új vizeket a te kiáltásod Indulnak a mezők indulnak a hegyek mind hogy látva lássák héjázó röptödet jönnek hogy hallgassák szárnyad csattogását Tavaszom tavaszom fémcsontú fénytollú mindenség-madaram kiáltozd kiáltozd hogy az embernek is télbíró hatalma szárnya van szárnya van mezőnkről varjakat sötét madarakat melyek jöttöd várják elhessent örökre hozza tündökölve Dózsa koronáját hozza hozza zúgva minden márciusok suhintó . kaszáját Majd kialszik a fák fehér lobogása majd gyúl a világnak piros lobogása ' tavaszom tavaszom kiterjesztett szárnyú mindenség-madaram serkenő magoknak égi csillagoknak kiáltozd kiáltozd hogy az embernek is szárnya van. Dal hazafelé mielőtt kést fognál magadra mielőtt hazaérnél kilenc lovas indul utánad mielőtt hazaérnél kirakatok zengnek utánad mielőtt hazaérnél kilenc folyó kilencfele árad mielőtt hazaérnél törik a mindenség üvege szilánkok záporoznak kezedet be ne vérezd törik a mindenség üvege kilenc lovasok térnek elébed mielőtt hazatérnél becsukódnak a kocsmaajtók becsukódik a szived flndrássy Lajos Wiirtz Ádám rajza Ünnep, fáklya mellett A hósök élnek, harcolnak — s elesnek ... Kevés a hős, ki nem harcban veszett el, kinek fegyverét elvásta a rozsda még életében s hervadt koszorúit dicsőségének hintaszékből nézte míg hullottak' a foszló levelek ... — Oly évszázad tanúja lehetek (s ha nem is hőse: harcosa e kornak) melyben legendás győzedelmek születnek s szörnyű bukások vésik be az útját űr-térképekre, — alig felderített s még némaságba zárkózó világok kapuit táró hősöknek! Egy élet olyan kevés, s mily gyászos vesztét látni ha mégoly diadalmas lobogó alatt is... S nem él a Föld tovább, mint eme név ék Gagarin! Mint Leniné, — és a Földre tüzet először hozóé... még húsz év, s ki voltam húsz éves ájult hazámnak ébredtekor: tán nevem is leíoszlik, sárgult papírok rongyáról... S az égre mégis győzelmi lobogókat tűznek az új eszmékkel száguldó utódok, — s mint ősanyag a termékeny humuszban, közöttük én már mindig ott vagyok * Szép hajnalunk volt! Elmúltak az árnyak szemem elől, — csak álmaimban fájnak, botlásaink, a könyörtelen emlék.,. Fulladás nélkül futni hogy szeretnék* — S szabadságunkat ünnepelve némán, távolba réved romlandó pupillám : öröm tüzeken átszivárog egy fáklya gyászos világa: ott a Kreml falában egy rendkívüli hős maroknyi hamvát őrzi az urna, — ismét eggyel több hát ki életével bizonyított, értünk... S még éppen, hogy a csillagokhoz értünkt 1968. március 30. Borisz Polevoj: tiaritúMOV, az utász lemcsak épület­szárnyakért és házért folyt csata, hanem szobákért, a lépcsőházakért is. És a had­osztálynak a hadsereg-törzs­karhoz küldött egyik jelen­tése így szólt: „Heves harcok eredményeképpen az északi körzetben az »ezredes- első téglalapjában elfoglaltuk az l-es és 2-es számú lakáso­kat". Ezekben a napokban az egész kalinyini frontszaka­szon elterjedt Nyikolaj Ha­ritonov utász híre. Valóban csodákat művelt. Éjszaka, szőrcsizmában, hogy zajtalanabbul járjon, olyan nesztelenül, mintha kísértet lenne, átment az úton az „alezredestől" az „ezredes­hez". Ugyanilyen ügyesen erőshatású röpítő aknát he­lyezett el a németektől nyüzsgő ház sarkában, meg­gyújtotta a kanócot és el­tűnt. Szinte feloldódott az éjszakában. Majd rövid idő múlva robbanás hallatszott, a gyalogság előretört az épü­let romjai közé és még el sem oszlott a robbanás füst­je, a robbanás zajától raeg­siketült németek még ma­gukhoz sem tértek, amikor már el is foglaltak néhány szobát vagy lakást... Az utászok fáradtságtól el­csigázottan, nehéz lövész­árokálomba merülve alud­tak. A pince minden sarká­ból különböző hangnemben harsogó horkolás tompa zaj­jal töltötte meg az egész épü­letet. A levegő olyan volt, hogy a lámpában a láng nyugtalan imbolygott és pis­kat, beolajozta a váltók csúszó alkatré­szeit, télen a tőle telhető legnagyobb erő­vel küzdött a hó, a jég ellen, nyáron pe­dig buzgón tisztította a balesetvédelmi plakátokat a legyek nyomaitól. Pontos nyilvántartást vezetett minden áthaladó szerelvényről, ezt a nyilvántartást 10 evenként egyeztették a központi nyilván­tartó adataival, hogy tudják, ha elveszett egy mozdony vagy vagon, hol kell ke­resni. Nála sosem veszett el semmi. Ami befutott, tovább is haladt hiánytalanul, s ez nagy megnyugvással és lelki békével töltötte el Krampácsot Úgy látszott, élete a legjobb pályán halad a megérdemelt nyugdíj felé. A tragikus fordulatot rövidzárlat okozta. A központ jelezte rendesen, szerelvény közeledik. Aztán megszakadt a kapcsolat. Krampács János hitetlenkedve meredt a készülékre. Ilyen még sosem fordult elő. A vasútnál fő szempont a megbízható­ság, ez emberre, gépre egyaránt vonatko­zik. Most meg ez a géptávíró kimondot­tan szabályellenes módon bedöglött. Krampács először csak csóválta a fejét, aztán" elrémült a helyzet kilátástalansá­gán. Őrháza előtt ugyanis éppen álldogált egy teherkocsi. A váltó arrafelé vezetett, mert utoljára onnan járt ki a mozdony s most kellett volna jönni az utasításnak fentről, váltson át. De nem jött. Hitet­lenkedve meredt a készülékre. A vonat élesen sípolt valahol. Ez ret­tenetes. Hát senki sem kapott utasítást a megállítására? Akkor neki kell valamit tenni. Két eset van. A bejárati jelző le­állítja a szerelvényt. A váltó átállítása szabad sínre vezeti. A harmadik esetre gondolni sem jó, igy marad a jelző, fgy aiarad a váltó, s a robogó vonat belero­han a veszteglő, lefékezett vagonba. De hát fentről nem jött utasítás. Ki látja át a központi vezénylés szempontjait? ö je­lentette, hol áll a teherkocsi, tehát fent tudják. Akkor miért nem jelezik a vál­tást? A telefonhoz ugrott, hívta a vezénylő központot. Süket csend. Reszketett kezé­ben a kagyló. — Halló! — ordította. — Központ! Mi az istent csinálnak maguk odafent? Semmi válasz, tompa egyked­vűséggel búgott a vonal. Kinézett az ablakon. Kékesen fénylett a sín, részvétlenül álldogált a teherkocsi. Az érkező vonat egyre közelebb lihegett. — Halló! Központ! Tegyenek már va­lamit — könyörgött a süket telefonba, de tudta, hogy minden hiába. Képtelenség parancsot kapni fentről. Neki kell dön­teni. Egyedül. Szemafor, váltó, vagy hagyni mindent a legutolsó parancs sze­rint? A legutolsó utasítás... ez az. Van-e joga megváltoztatni az utasítást? Ö csak érőátvitel a távírógép és az irányítógomb között, Krampács János nevű, többszörö­sen okleveles erőátvitel. Mi lenne, ha minden kis bakter beleavatkozna a fel­sőbb szerv akaratába? Ki felelős az uta­sítás végrehajtásáért? Egyedül ő. És a megmásításáért? Azért is ő. Egyedül ő a felelős. Reszkető kézzel tárcsázta fel a személyzeti osztályt. Ott persze működött a nyomorult telefon. Két-három rövid csengetés, aztán kellemes női hang jelent­kezett. — Itt Krampács János. Kilépek. — Nem értem, kérem ... — Mit nem ért? Kilépek. Kérem a munkakönyvem — üvöltötte Krampács és befogta a fülét, hogy ne hallja a csata tanárt. lákolt. Közvetlenül a kis lámpa alatt alacsony, so­vány katona ült és a saját­maga által készített, de nyil­ván igen éles késsel, nagy igyekezettel faragott vala­mit. Miután közöltem vele, hogy írni akarok róla a „Pravdá"-ban, kissé hitetlen­kedve nézett rám és udva­riasan elhárította, hogy ma­gáról beszéljen. Sok ilyen tárgy — ame­lyet Nyikolaj Haritonov fa­ragott — járt kézről kézre a katonák között az utász­században, amelynek — most eszembe jutott — Gru­sin kapitány volt a parancs­noka. A bajtársak az őr­mestert ezermesternek, hi­degvérű, megfontolt, bátor és okos embernek tartották. Volt nap, hogy a katonák csak pár mondatot hallottak tőle. De a században mon­dogatták: „Haritonov ezt paeg ezt mondotta. Az őr­mester azt tanácsolta, hogy így meg így cselekedjünk". Az élete ugyanolyan egy­szerű, szelíd és derék volt, mint ő maga. Egy vjatkai kályhás fia volt. Gyermek­korában apjával együtt járta az országot és a falvakban esetlen orosz kemencéket ra­kott. Szerette munkáját és tökéletesen el is végezte, amit rábíztak. De amikor megkezdődtek az első óriási ipari építkezések, visszaadta apjának a szerszámot, elbú­csúzott tőle és Dnyeproszt­rojnál, a nagy gát építésénél maradt. A Dnyeprosztroj méretei megragadták képze­lőerejét. Az építőmunkásból utász­katona lett. Az ember, aki élvezettel alkotott téglából és betonból hatalmas épü­leteket, a Visszavonuló csa­patok legutolsó soraiban menetelt, robbantotta mö­göttük a hidakat, zsilipeket, a villanyerőműveket, pusz­tította és aknázta az utakat, hogy az, amit az emberek jólétére építettek, ne szol­gálja a fasizmus sötét cél­jait Lehet, hogy Haritonov két tölténytárat sem lőtt ki az egész háború alatt de a <árt, amelyet ez a zárkózott, hallgatag ember az ellenség­nek okozott, csak egy tüzér­ségi üteg munkájával lehet­ne összehasonlítani. A Kaiinyin város elfogla­lását megelőző éjszakán Ha­ritonovot kiküldték, hogy végja át az ellenséges erő­dítmények drótakadályait A kapitány figyelmeztette, hogy a drótakadályok előtti tér valamilyen új, eddig még fel nem derített módszer sze­rint van aláaknázva és a szomszéd zászlóaljból már két utász elpusztult a rej­télyes csapdákon. Haritonov magához vette a csípőfogót és elindult Megközelítette a drótaka­dályt, de mielőtt munkához kezdett volna, figyelmesen megtekintette azt a helyet ahol bajtársai elpusztultak. A drótok alatt nyomok lát­szottak, a titok, úgy látszott, ezzel volt kapcsolatos. Hari­tonov végigkúszott a drót­akadály mellett és egyszerre csak észrevette, hogy annak tüskéiről alig észrevehető, hóval borított szálacskák csüngenek le. Az utász oda­kúszott, ahol a szálacska a hóba ért, ügyesen eltakarí­totta köröskörül a havat, majd leheletével melengette a helyet, anélkül, hogy meg­érintette volna a fonalat. Tudta, hogy ez a fonal a halálhoz vezet. Csaknem érintette. Amikor a hó el­olvadt, meglátta, hogy a kis gödör fenekén kerek fém­henger vonalai rajzolódnak ki. Kiderült a ravaszság. A drótakadály legkisebb ráz­kódtatását a szál továbbí­totta a robbanóanyaghoz. Öriási erejű akna semmisí­tette meg az óvatlan utászt és egyidejűleg elsöpört min­den nyomot, amely a titok nyitjára vezethetett volna. Ugyanakkor azt is jelezte az előőrsöknek, hogy valaki fel­tűnt a drótakadályoknál. Haritonov megértette, hogy miről van szó. Ledobta be­kecsét és számot vetve gában azzal, hogy a levegő­be repülhet, óvatosan dol­gozni kezdett Grusin kapitány — aki a legelső lövészárokban ült — számolta a múló másodper­ceket és türelmetlenül te­kintett ki a sötétbe arrafelé, amerre a katona eltűnt Már régen elmúlt a feladatra ki­tűzött idő, de Haritonov még nem tért vissza. De robbanás sem hallatszott Ez pedig azt jelentette, hogy éL A kapitány, a hidegtől va­cogva, feszülten nézte órá­ját Végül is hajnal előtt, amikor a sötétség szétoszló­ban volt, és már szürkülni kezdett, nehéz lélegzés és hóropogás hallatszott Haritonov ugrott be a ha­vas mellvéden át az árokba, össze volt karcolva, kime­rült volt, kékre fagyott aj­kaival fáradtan mosolygott Foga vacogott a hidegtőL Zsebéből elővette a fémhen­gert. amely kávéfőzőre ha­sonlított. — Itt van. Meg kell mu­tatni a gyerekeknek. Hu­szonnyolc darabot vágtam le belőlük a drótról. Ravasz munka. Ha egy kicsit meg­érinted a vezetéket, akkor „váljék egészségedre"... És hanyagul a hóra szórta az ártalmatlan aknákat, majd kihúzta magát és jelentette: „Az átjáróhelyeket átvágtam és fenyőlevelekkel jelöltem meg, kapitány elvtárs". ... És most itt áll ebben a tágas teremben, amelyet betölt a napsugár és a for­gó turbinák egyenletes zú­gása, itt áll, izgatottan, fe­szülten és úgy hallgatja az új gépek zúgását, mint anya a gyermeke első hangját, és szürke szemében nagy, igaz emberi boldogság fénye lát­szik ... Polner Zoltán Moszkva felé Szeli az IL-tizennyolcas a végtelen kék eget: három óra csupán és Moszkva ragyog, szikrázik a fényben. Látom, amint nyírfák és fenyvesek őrzik a várost s márvány-tankcsapdák, hogy — eddig jutottak a nácik

Next

/
Oldalképek
Tartalom