Délmagyarország, 1968. április (58. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

A Fehér Ház csődje Szovjet küldöttség Csongrád megyében Johnson vasárnap esti rá­dió és tv beszédét nagy pro­pagandával elój-e beharan­gozták, sőt előzetes szövegét az újságírók rendelkezésére bocsátották. Ebben azonban nem szerepelt, az. hogy nem jelölteti magát újra. Ezért a kettős bejelentés — a részleges bombázási szünet­ről és az elnökségtől való visszavonulásról — valóságos politikai bombarobbantást jelentett az Egyesült Álla­mokban. A közvélemény meglepetten, hitetlenkedve és örömmel fogadta a hírt. Például Fulbright szenátor az Ohió állambeli Cleveland­Ixn tartott éppen beszédet, a ni'kor Johnson rádióbeszéde megkezdődött. Fulbright fél­1 leszakította mondanivalóját és a hangszórókon Johnson beszédét kezdték közvetíteni. A hallgatósag lelkesen tap­solni kezdett, amikor meg­tudta, hogy Johnson nem in­dul az elnökválasztáson. A meglepetést és a hitet­lenkedést éppen az keltette, hogy Johnson visszavonulá­sa. s egyben a vietnami ren­dezés érdekében tett lépése valójában szöges ellentétben áll eddigi politikájával. Johnson a saját maga és az imperialista körök által ter­vezett, irányított háborús politika veresége láttán ju­tott, kényszerhelyzetbe, s nem volt számára más kiút, mint a visszavonulás. „Johnson bejelentése — írja a Reuter — drámai el­ismerése volt annak, hogy az amerikai népet mindin­kább megosztja a vietnami háború és az elnök népsze­rűsége egyre inkább elenyé­szik." (A mai wisconsinl próbaválasztás előtt közzé­tett legújabb közvélemény­kutatási adatok szerint John­son „népszerűsége" a mély­pontra süllyedt.) Az emerikai elnök azzal, hogy nem hajlandó teljes mértékben beszüntetni a Vietnami Demokratikus Köz­társaság barbár bombázásé I, — írja például a TASZSZ washingtoni tudósítója — az Egyesült Államok továbbra is semmibe veszi a VDK kormányának és a világ közvéleményének azt a jo­gos követelését, amelynek értelmében teljesen és felté­tel nélkül be kell szüntetni a bombázásokat. Washington előző „békelépéseihez'' ha­sonlóan Johnsonnak a bom­bázások csökkentésére irá­nyuló elhatározását most is az agresszió eszkalációjára teendő újabb intézkedések bejelentése kísérte. Hétfőn délután rendkívüli sajtóértekezleten Róbert Kennedy üdvözölte Johnson bejelentését és sürgette, hogy kezdődjenek megbeszélések közte és Johnson között. Ez annak a jele, hogv a De­mokrata Párt kétségbeesett erőfeszítéseket tesz pozíciói megmentésére. Az amerikai kormánypro­paganda nagy reklámot csap a Johnson-i részleges korlátozásoknak, amelynek jelentőségét azonban az ame­rikai elnök által cgyidőben hangoztatott katonai erőfe­szítések alaposan csökkentik A részleges lépés még csak a Johnson, a Fehér Ház po­litikai csődjét jelenti, az amerikai agresszió megszün­tetéséhez azonban még na­gyon csekély. Bizonyítja ezt az a legfrissebb jelentés is, miszerint már a hétfői na­pon az amerikai kalózrepü­lögépek Hanoitól alig 160 kilométerre délre fekvő sű­rűn lakott területet bombáz­tak. A hadüzenet nélküli lé­giháború tehát továibb tart. A bombázások folytatása, valamint az a körülmény, hogy az USA a VDK egész területe fölött folytatja .a felderítő repüléseket, azt mutatja, hogy tulajdonkép­pen Johnson manőverezésé­ről van szó, az Egyesült Ál­lamok vietnami politikája lényegében nem változott. M. T. (Folytatás az 1. oldalról.) legkorszerűbb gyártmányá­nak, a billenóplatos-potko­csinak kicsiny modelljeit adta át a küldöttség tagjainak, amit a felszólaló Z. Sz. Tyi­mofejevna elvtársnő meleg szavak kíséretében ajándé­kokkal viszonzott. A szovjet delegáció ezután Hódmezővásárhely város­központjában sétát tett, majd a városi pártbizottsá­gon tanácskozott a város és a megye több vezetőjével. Szckolov elvtárs nyilatkozata A szovjet delegáció az es­ti órákban érkezett vissza Szegedre. A Csongrád me­gyei tanáes vb elnöke. Tö­rök László elvtárs fogadta a vendégeket a megyei tanács­házán. a párt-, a tanács a társadalmi szervezetek me­gyei és szegedi vezetőinek társaságában. Tv. J. Szokolov elvtárs, a küldöttség vezetője a foga­dáson nyilatkozatot adott la­punk munkatársának rövid itteni látogatásuk tapasztala­tairól, élményeikről. — Amerre jártunk Csong­rád megyében, mindenütt azt tapasztaltuk, hogy az emberek hangulata kitűnő, munkakedvük, munkaszere­tetük példás, optimizmusuk a közelgő ünnephez és reá­lis reményeikhez, méltó. Föl­keltette figyelmünket az a gond, amelyet saját üzemük, lakóhelyük boldogulásáért felelősséggel éreznek. — Jóleső érzéssel tapasz­taltuk utunkon a magyar dolgozók őszinte, meleg, ba­ráti érzelmeit a Szovjetunió iránt. Ez bizonyára kapcso­latban van a felszabadulás nagy nemzeti ünnepével is, de szüntelenül táplálja a pártjaink, országaink közötti nézetazonosság, és közös erő­feszítéseink a szocializmus, a kommunizmus építésében, a béke megőrzésében. — A Szovjetunióban igen magasra értékelik a magyar nép eredményeit, s őszintén kívánjuk, az ünnep alkalmá­ból is. hogy még ragyogóbb eredményeket érjenek el. Er­re fedezet a dolgozó embe­rek általunk is tapasztalt közös erőfeszítése. Üzemben jártunk, munkások és mű­szaki értelmiségiek együttes erőfeszítésének eredményeit láthattuk. — Minderről be fogunk számolni, hazatérve, hiszen népünk nagyon nagy figye­lemmel. szüntelen érdeklő­déssel kíséri magyar baráta­ink erőfeszítéseit. — Április negyedike ünne­pe alkalmából a legöszlnleb­ben köszöntjük Csongrád megye, Szeged dolgozóit. Kí­vánjuk, hogy munkában fo­gant törekvéseik mind-mind valóra váljanak. Dubcek beszéde # Prága (MTI) Hétfőn reggel a prágai várban ismét összeült a CSKP KB plénuma, hogy folytassa a köztársasági el­nökválasztás miatt félbesza­kított tanácskozását a CSKP akcióprogramjáról és a je­lenlegi politikai helyzet egyes kérdéseiről. Az ülésen Alexander Dub­cek, a KB első titkára tar­tott beszámolót a jelenlegi politikai helyzetről. Dubcek többek közölt ar­ról beszélt, hogy a párt to­vább akarja fejleszteni és Népszavazás lesz az EAK-ban Kairó (MTI) Nasszer elnöknek a nemzetihez intézett üzenete után a március 30-i programot sokrrüUió példányban kiadják. A május 2-i népszavazás alá bocsátandó kér­dés így szól majd: „Támogatja-e vagy sem a március 30-i programot?" A szavazólapon igen és a „nem" számára külön hely lesz. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság hétfőn Nádor­utcai székházában tartotta a lottó márciusi jutalomsorso­lását. A húzáson a 12. játék­hét szelvényei között össze­sen 1208 tárgynyereményt sorsoltak ki. 132 520 televízió. 156 950 OFOTÉRT-utalvány. 158 323 utalvány. 158 731 televízió. 175 932 televízió. 191249 utalvánv. 176 317 utalvány. 191 700 külf. utazás. 1 045 831 mosógép. 1 048 997 utalvány. 1 057 731 külföldi utazás. 1 070 055 Ki Mit Választ. 1 071 142 bútor. 1 071 226 fényképezőgép. 1 082 959 filmfelvevő és vetítőgép. 1 098 027 utalvány. 1511047 Ki Mit választ. 1 515 446 filmfelvevő és vetítőgép. 1 516 872 OFOTÉRT-utal­vány. 1 521 641 utalvány. I 530 006 rádió. 1 530 648 te­levízió. 1 530 693 éléskamra­utalvány. 1 554 634 filmfelve­vő és vetítőgép. I 555 502 utalvány. 1 558 611 fényképe­zőgép. 1 561 895 zenegépek. 1 562 551 utalvány. I 564 039 utalvány. 1 567 433 rádió. 1 571 183 televízió. 1 571 731 mosógép. 1 576 407 televízió. 1 584 915 Bizományi Áruház­ban beváltható utalvány. 1 596 189 Ki Mit Választ. Kisorsolták a lottó márciusi tárgyoyereményeit 1 608 071 televízió. 1 608 081 zenegépek. 1 622 738 mosó­gép. 1 629 915 televízió. 1 635 068 magnó. 1 637 164 motolcerékpár. 1 643 012 élés­kamra-utalvány. 1 643 934 fényképezőgép. 1 646 550 rá­dió. 1 647 807 fényképezőgép. 1 663 348 Ki Mit Választ. 1 678 503 éléskamra-utalvány. 1 701 194 utalvány. 1 716 643 háztartási gépek. 1 718 751 éléskamra-utalvány. 1 720 007 Ki Mit Választ. I 722 059 Bi­zományi Áruházban bevált­ható utalvány. 1 736 481 élés­kamra-utalvány. 1 751 035 utalvány. 1 751 198 utalvány. 1 761 427 éléskamra-utalvány. 1 763 608 rádió. 1 764 186 lak-tex. 1 766 571 ruházati cikk. 1 771 126 OFOTÉRT-utal­vány. 1 780 322 Ki Mit Vá­laszt. 1 783 009 rádió. 1 785 927 hűtőgép. 1 793 789 Ki Mit Választ. 1 801 451 fényképezőgép. 1 803 875 utalvány. 1 805 142 televízió. 1 806 190 televízió. 1 807 489 éléskamra-utalvány. 1 808 323 háztartási gépek. 1 808 524 utalvány. 1 815 092 utalvány. 1815 516 lak-tex. 1 817 992 háztartási gépek. 1 820 009 háztartási gépek. 1 833 921 hűtőgép. 1 833 921 hűtőgép. 1 836 313 filmfelvevő és vetí­tőgép. 1 845 122 ruházati cik­kek. 1 851 265 televízió. 1 854 795 fényképezőgép. 1 863 166 utalvány. 1 867 536 éléskamra-utalvány. 1 868 335 Bizományi Áruházban be­váltható utalvány. 1 877 398 háztartási gépek. 1 881 743 utalvány. 1 881 756 televízió. 1 882 766 háztartási gépek. 1891 878 Ki Mit Választ. 1 901 028 utalvány. 1 913 294 Bizományi Áruházban be­váltható utalvány. 1 918 850 külf. utazás. 1 922 570 OFOTÉRT-utal­vány. 1 926 889 éléskamra­utalvány. 1 928 446 utalvány, 1 929 061 filmfelvevő ós ve­títőgép. 1 930 836 mosógép. 1 932 122 Ki Mit Választ, 1 934 547 filmfelvevő és vetí­tőgép, 1 937 252 hűtőgép, 1 948 125 háztartási gépek, 1 955 317 utalvány, 1 956 090 lak-tex., 1 960 086 televízió, 1 966 8.54 Ki Mit Választ. 1 967 620 háztartási gépek. 1 968 049 háztartási gépek, 1 985 662 Ki Mit Választ, 1 985 919 éléskamra-utalvány, 1 988 416 utalvány, 1 999 285 éléskamra-utalvány, 1 999 880 utalvány. 2 001 112 éléskamra-utal­vány. 2 001 752 utalvány, 2 008 755 utalvány, 2 009 280 utalvánv, 2 010 016 rádió, 2 010 103 magnó. 2 010 799 utalvány, 2 011 875 zenegép. 2 012 201 magnó, 2 015 357 hűtőgép, 2 018 247 motorke­rékpár. 2 019 251 utalvány, 2 022 831 külf. utazás, 2 022 192 ruházati cikk, 2 024 219 OFOTÉRT-utal­vány. 2 025 416 ruházati cikk. 2 032 796 utalvány, 2 034 699 utalvány, 2 046 244 hűtőgép, 2 052 582 Bizományi Áruház­ban beváltható utalvány, 2 057 968 lak-tex.. 2 058 244 éléskamra-utalvány. 2 061 496 rádió, 2 062 158 mosógép, 2 062 265 éléskamra-utal­vány, 2 066 338 OFOTÉRT­utalvány. 2 069 060 mosógép, 2 074 744 háztartási gépel;. 2 080 223 utalvány. 2 081 356 fényképe­zőgép, 2 085 290 bútor utal­vány, 2 085 357 televízió,, 2 091 716 magnó, 2 114 456 filmfelvevő és vetítőgép. 2 250 153 televízió, 2 250 454 háztartási gépek, 2 259 233 utalvány, 2 260 284 éléskam­ra-utalvány. 2 262 759 hűtő­gép, 2 447 984 lak-tex., 2 455 166 utalvány, 2 455 315 ruházati cikkek. 2 461 946 utalvány, 2 462 104 utalvány, 2 466 960 OFOTÉRT-utal­vány, 2 467 505 utalvány, 2 477 398 háztartási gépek. 2 492 858 éléskamra-utal­vány, 2 492 859 éléskamra­utalvány, 4 247 156 Ki Mit Választ, 4 249 737 rádió, 4 265 042 Ki Mit Választ, 4 445 340 éléskamra-utal­vány, 4 447 '272 hűtőgép. 4 448 202 éléskamra-utal­vány, 4 448 882 éléskamra­utalvány, 4 454 859 utalvány, 4 458 281 Ki Mit Választ, 4 458 448 éléskamra-utal­vány, 4 459 269 hűtőgép, 4 478 611 zenegépek, 4 483 238 OFOTÉRT-utalvány, 7 747 213 rádió. 7 305 297 motorke­rékpár. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. (MTI) meg akarja szilárdítani mindazt, ami a múltban po­zitív volt. Teljesen alapta­lan — mondotta —, hogyha ezt a fejlődesi folyamatot egyesek arra akarják ki­használni, hogy sommásan elvetnek és lebecsülnek min­den eddig elvégzett munkát. Amikor elvetjük a hibákat, és azt, amit túlhaladott, nem vetjük el a becsületes mun­kát Rövidlátóak lennénk — mondotta a továbbiakban Dubcek —, ha nem látnánk a januári plénum utáni fej­lődésnek egy káros jelensé­gét: egyes nem szocialista hangulatok, sőt revanshan­gok feléledését. Az ilyen je­lenségekkel szemben az az álláspontunk, hogy a párt nem hagyja magát meglepni az ilyen hangulatok legali­zálására irányuló esetleges kísérletektől, amelyek a de­mokrácia vagy a rehabilitás leple alatt jelentkeznek. A párt visszautasít min­den olyan kísérletet amely a haladó, demokratikus, szo­cialista törekvések gyengíté­sére és megosztására irányul. Az előadó a továbbiakban röviden ismertette a CSKP akcióprogram j át. Különös hangsúllyal sze­repel benne — mondotta — a pártmunka tartalmi és módszerbeli elmélyítése. A pártnak már most céltuda­tosan arra kell törekednie, hogy időt nyerjen a további munka elvégzésére. Ezután hangsúlyozta, hogy a Központi Bizottság elnök­ségének és titkárságának át­szervezése sürgős feladat. Az új elnökség és titkárság az­után majd előkészíti a köz­ponti apparátus szerkezeti módosítására vonatkozó konkrét javaslatokat Az előadó ezután arról be­szélt, hogy meg kell kezdeni a modern szocialista társa­dalom alkotmányának ki­dolgozását. Alapvető válto­zásra van szükség a csehek és a szlovákok államjogi vi­szonyában, majd hangsú­lyozta. hogy mindezeket a változásokat a szocialista de­mokrácia szellemében kell megoldani. Csak nálunk! Április 3-1 ói 15-ig árengedménnyel desszert, likőrborok és peasgörásár NAPSUGÁR BISZTRÓ Lenin krt. EXPRESSZ BISZTRÓ Lenin krt. BOSZORKÁNYKONYHA Kelemen u. Régi ár: Engedményes ár: Egri merengő 1 liter 51,50 Ft 43,80 Ft Fesztivál gyöngye 0,8 liter 43,90 Ft. 37,30 Ft. Boszorkány csepp 0,U liter 04.10 Ft 34,40 Ft. Medoc cordial 0.8 liter 73,20 Ft. 61,50 Ft. Hajósi cabernet 0.7 liter 29.50 Ft 25.10 Ft. Szovjet pezsgő 0.7 liter 66,90 Ft. 56.90 Ft. Habzóbor 0.7 liter 27.50 Ft. 23,40 Ft. ÜNNEPEKRE BORSZÜKSÉGLETÉT SZEREZZE BE NÁLUNK! xS. 144 702 Hofnap délután 2 órától r A cukraszkeszUmenyeket a/i Expressz Bisztróban (Lenin krt. 56 «*.) a Kereskedelmi és Vendéglátóipar! Szakiskola vásárlással egybekötött cukrászati bemutatót hl éves tanulói készítik RENDEZÜNK. S. 144 TOL

Next

/
Oldalképek
Tartalom