Délmagyarország, 1968. április (58. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

VJLAG PROLETÁRJÁT, EGYESÜL JETEK) DÉL-MAGYARORSZÁG Csongrád megyében A MAGYAR SZOCIALISTA MUNK 58. évfolyam, 78. szám Ara: 70 fillér Kedd, 1968. április 2. Április A. alkalmából A fedett uszoda alapkőletétele Mdr a föld felszínén dolgoznak az építők Ty. I. Szokolov elvtárs nyilatkozata Az idei szegedi felszaba­dulási ünnepségek bevezető­jeként tegnap, hétfőn dél­után Üjszegeden, a volt UTC-pályán elhelyezték a harmadik ötéves tervben épülő fedett uszoda alapkö­vét. Ugyan már ősszel meg­kezdődött az uszoda építése, de az alapkő elhelyezése most vált időszerűvé, hogy az alapozást biztosító cölö­pözéssel elkészültek az épí­tők. Az ünnepségen részt vett dr. Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára, Perjési László, az MSZMP Szeged városi bizottságának első tit­kára, dr. Biczó György, az m. ]. városi tanács vb el­nöke, Lacsán Mihályné és Bódi László, Szeged ország­gyűlési képviselői, s a város több más vezetője. Eljött Dá­vid Károly Kossuth-díjas építész is, az uszoda terve­zője. Dr. Csikós Ferenc, a vá­rosi tanács vb titkára rövid beszédben méltatta a fedett uszoda felépítésének jelentő­ségét a város úszósportjának fejlődésében, majd a vasbe­ton alapban két márványlap között elhelyezte az épület tervrajzát tartalmazó teker­cset. Végezetül Ördögh Lász­ló, a tanács vb tervosztályá­nak főmérnöke bemutatta a jelenlevőknek az építkezést. Somogyi Kérolyné felvétel® A fedett uszoda alapozásának munkálatai Enyedl Zoltán felvétel® Z. Sz. Tyimofejevna felszólal a nagygyűlésen A hazánk felszabadulásá­nak 23. évfordulója alkalmá­ból hazánkban tartózkodó szovjet küldöttség tegnap a délelőtti órákban Szegedre, a megyei pártbizottságra érke­zett. A delegáció vezetője Tyihon Ivanovics Szokolov, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja, a Legfelső Ta­nács képviselője, az oreli te­rületi pártbizottság első tit­kára. Tagjai: Zoja Sztyapa­novna Tyimofejevna, a tíz­milliós példányszámú „Ra­botnyica" című lap főszer­kesztő helyettese, a Szovjet —Magyar Baráti Társaság elnökségének tagja, valamint Ivan Ivanovics Bagyul, a Szovjetunió budapesti nagy­követségének titkára. A megyei pártszékházban a megyei és a városi pártbi­zottság, a megyei és a m. j. városi tanács, valamint az MSZBT megyei és városi ve­zetősége nevében Győri Im­re elvtárs, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára meleg szavakkal köszöntötte a szovjet vendé­geket, majd rövid tájékozta­tót adott a megye életéről. A baráti találkozón ott voltak: dr. Komócsin Mihály, Rózsa István és Siklós János, a megyei pártbizottság titkárai, Török László, a megyei ta­nács vb elnöke, Perjési László, a Szeged városi párt­bizottság első titkára, a me­gyei párt-végrehajtóbizottság több tagja, valamint a párt­bizottság osztályvezetői, dr. Biczó György, a Szeged m. j. városi tanács vb elnöke, Ka­tona Sándor országgyűlési képviselő, a Hazafias Nép­front megyei titkára, dr. Bo­zó Sándor, az MSZBT me­gyei elnöke, dr. Törköly Fe­renc, a vásárhelyi városi pártbizottság első titkára és más elvtársak. A szívélyes fogadtatásra Ty. I. Szokolov elvtárs válaszolt. A vendégek ezután Hódme­zővásárhelyre utaztak. A Csongrád megyei Mezőgazda­Veteránok, pártmunkások köszöntése A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi végrehajtó bizottsága, felsza­badulásunk 23. évfordulója alkalmából, baráti találkozó­ra hívott meg tegnap, hét­főn délelőttre a városi párt­bizottságra több idős, vete­rán forradalmi harcost. Sí­pos Géza elvtárs, a városi pártbizottság titkára köszön­tötte őket, s üdvözlő szavai­ban megemlékezett az idő­sebb kommunista generáció forradalmi harcáról, arról az áldozatos küzdelmükről, me­lyet a felszabadulás előtt végeztek a mozgalomban, il­letve a felszabadulás után vállaltak az ország újjáépí­téséért, a munkáshatalom győzelméért. A meghívottak ma is aktívan részt vesz­nek a társadalmi és közélet­ben, a pártmunkában. A megbecsülés jeleként Sípos Géza jutalmakat nyújtott át a forradalmi mozgalom idős harcosainak. Ugyancsak tegnap délelőtt fogadták a városi párt-vég­rehajtóbizottságon a legered­ményesebben dolgozó inst­ruktorokat, pártaktivistákat, akiknek Sípos Géza tárgyju­talmakat nyújtott át kiváló pártmunkájukért. Párlkfildöttségunk A Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására Nyers Rezsőnek, az MSZMP Po­litikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárá­nak vezetésével hétfőn párt­küldöttség utazott Varsóba. A delegációt a Ferihegyi re­pülőtéren Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja búcsúztatta. Az elutazásnál jelen volt Jan Kiljanczyk, a Lengyel Nép­köztársaság budapesti nagy­köve'e i& A SZOT elnökségének ülése A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége hétfőn ülést tartott. Megvi­tatta a lakásépítés helyzetét. Egy másik napirend az áru­ellátással, a minőség és a fo­gyasztói árak alakulásával foglalkozott Az életszínvonal alakulásá­ról a SZOT elnöksége meg­állapította, hogy az év első két hónapjának tapasztala­tai szerint a lakosság vásár­lóereje és a kereslet lényegé­ben a tervezett szinten moz­gott Johnson visszalép Nem jelölteti magát — Korlátozza a VDK bombázását Johnson elnök vasárnap este rádió- és tv-beszédében jelentette be, hogy nem je­lölteti magát újra az idei el­nökválasztáson. Az elnök egyúttal azt is közölte, hogy részleges bombázási szünetet rendelt el a VDK elleni lé­giháobrúban. Az amerikai hadiflotta és a légierő egy­ségéi a továbbiakban csak a demilitarizált övezettől köz­vetlenül északra eső részeket támadják. Az elnök azonban bejelentette, hogy újabb csa­patokat rendel Vietnamba és megnöveli a katonai költ­ségvetést Johnson elnök bejelentése azt jelenti, hogy ez év de­cemberével visszavonul a Fehér Házból. Az elnök in­doklásában intett attól, hogy visszavonulását „a gyengeség jelének" vegyék. Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy a dél-vietnami szabadság­harcosok képesek a támadás felújítására, s bár szerinte nem járna sikerrel, sok em­ber pusztulna el mindkét ol­dalon. Erre nincs szükség — mondotta. — Ezért ma este megújítom tavaly augusztus­ban tett ajánlatomat: Észak­Vietnam bombázásának meg­szüntetését. Azt kérjük, hogy a tárgyalások haladéktalanul kezdődjenek meg, s ezek ko­moly, a béke lényegére irá­nyuló tárgyalások legyenek. Feltételezzük, hogy e tárgya­lások alatt Hanoi nem sze­rez előnyt önmérsékletünk­ből. Abban a reményben, hogy ez a lépés gyors tár­gyalásokhoz vezet, ma este megteszem a konfliktus de­eszkalációjához vezető első lépését Lényeges mértékben csökkentjük az ellenséges­kedés jelenlegi szintjét Ezt egyoldalúan és azonnal tesz­szük meg. Ma este elrendeltem, hogy repülőgépeink és hadihajó­ink ne támadják Észak-Vi­etnamot, kivéve a demilita­rizált övezettől közvetlenül északra eső részt, ahol a csapatok és az utánpótlás mozgása nyíltan fenyegető jellegű.. Johnson kijelentette: fel­szólítja az Egyesült Király­ságot és a Szovjetuniót, mint a genfi konferencia két társ­elnökét és a Biztonsági Ta­nács állandó tagját, tegye­nek meg mindent azért, hogy az egyoldalú deeszkalációs lépés általános délkelet­ázsiai békéhez vezessen. Az elnök közölte, Averell Harri­man nagykövetet jelöli meg személyes képviselőjeként mindenfajta tárgyalásra és elrendelte, hogy Llewellyn Thompson moszkvai nagykö­vet is álljon készenlétben, esetleges genfi tárgyalásokra. „Felszólítom Ho Si Minh el­nököt, hogy pozitívan, ked­vezően válaszoljon erre az új lépésre" — mondotta. Johnson bejelentette: a szabadságharcosok nagysike­rű offenzívája után rendkí­vüli erősítésként küldött 11 ezer tengerészgyalogoson és ejtőernyősön kívül újabb 13 ezer 500 katonát küld Viet­namba. Ugyanakkor intézke­déseket tesznek a saigoni re­zsim hadseregének 135 000 fővel történő növelésére, a hadsereg újrafelfegyverzésé­re. Johnson dicsérte a Thieu —Ky féle rezsimet háborús erőfeszítéseiért sági Gépjavító Vállalat bejá­ratánál Nyámádi Gábof igazgató, Süli György párt­titkár és más elvtársak vö­rös szegfűvel köszön töttéM a szovjet vendégeket, majd rövid üzemlátogatás követ­kezett. Délután fél 3-kor az egyita nagy szerelőcsarnokban kez­dődött meg a magyar—szov­jet barátsági gyűlés. Itt Győ­ri Imre elvtárs — aki a vá­ros országgyűlési képviselő­je is — mondott ünnepi be­szédet. A többi között rész­letesen kitért a magyar— szovjet barátság és együtt­működés eredményeire. Hangsúlyozta, hogy marxis­ta—leninista elveinkből, ha­zánk nemzeti érdekeiből és internacionalizmusunkból fakad ez a barátság. Jó úton járunk, amikor még szívélye­sebbé, még megbonthatatla­nabbá tesszük a magyar­szovjet barátságot Felszólalt a barátsági nagygyűlésen Szokolov elv­társ is. Hangsúlyozta, hogy népeink sikerei közös sike­rek, s minél tartósabb né­peink barátsága, annál na­gyobbak lesznek sikereink. A szovjet nép mindent megtesz a szocialista országok nagy családjának szorosabb együttműködéséért, mert legnagyobb erőnket a szocia­lista tábor egysége jelenti. Ezt követően Nyámádi Gábor elvtárs az üzem egyik (Folytatás a 2. oldalon.) Komócsin Zoltán Bukarestben Komócsin Zoltán, az MSZMP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Garai Róbert, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes vezetője, 1968. április 1-én baráti látogatást tett a Ro­mán Szocialista Köztársaság­ban. Ez alkalommal az MSZMP képviselői Paul Ni­culescu-Mizillel, az RKP végrehajtó bizottságának és állandó elnökségének tagjá­val, a KB titkárával, Mihai Daleaval, az RKP KB titká­rával és Vasile Vladdal, az RKP külügyi osztályának ve­zetőjével véleménycserét folytattak a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom, valamint a két párt közötti kapcsolatok fejlesz­tésének néhány időszerű kérdéséről. A megbeszélések nyílt elvtársi légkörben, a kölcsö­nös megértés szellemében folytak

Next

/
Oldalképek
Tartalom