Délmagyarország, 1967. december (57. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-19 / 299. szám

1 Anyakönyvi hírek I. KERÜLET Házasság: Balogh József és Kalosov Ilona. Mészáros György István és Deák Etelka, Bodrogi Imre és Podonyl Mária Ilona, landler Ferenc és Kőszegi Már­ta Mária, Birinyi Imre és Feld­mann Lujza, Hreblcsek Ferenc <» Miskel Rózsa, Mormer Mik­lós és dr. Szász Katalin Irén, Vincze Antal és Bozó Gizella, Lehöcz Benő és Varga Julian­na házasságot kötöttek. Születés: Kocsis Ferencnek és Soós Ilonának Tibor. Terhes Im­rének em SUfka Ilonának Imre. Szekeres Györgynek es Horváth Margitnak Gábor János, Szabó Mihálynak és Kádár Máriának Mária. Tanács Gézának és Bor­bás Honának Katalin. Farkas Istvánnak és Bárdos Katalinnak Andrea. Vörös Lászlónak én Petróczl-Klsa Zsuzsannának László, Gál Sándornak és Mol­nár Máriának Mária, Lele Im­rének és Tóth Mária Évának Andrea Éva. Kirí Józsefnek és Hadnál Máriának Erika. Czagánv Sándornak és Szécsi Irén Gi­zellának Andrea. Virág Imrének os Dobó Etelkának Imre. Vldács Istvánnak és Fekete Juliannának István, FerkasCsamangó Fe­rencnek és Hlgyisán Vellnká­nak Géza Csaba. Doktor Laloa­nak ós Faragó Margitnak Zol­tán. Misik Rezsőnek és Tóth Évának László. Tóth Pálnak és Frányó Rozáliának Rozália Ka­talin. dr. Barankav Andráannk <<n dr. Oaát Veronikának Ad­rienne GyOrrvl. Szövő György­nek em Szakáll Honának Gvörev. Jólárt Latosnak és Szsbó Er­zsébet Irénnek Tamás Ernő ne­vű rvermekük született. Halálozás: Bodál F-ntóné Lász­lai Julianna. Szögi Józ«ef. Ovu­ró Károly. Török Misáimé Pál Julianna. Somogwárl Péter. Marvar Ferene, Torony József Miklós. Kocsis Tibor. Sáva! Fe­renc. Nerv Mlhá'v Ország Ml­hálvné Oera Rozália. K-tMn«r Dánlel Csák! Istvánné Pásztor Veronika Pultcs TaSván. Dobó Mlhálv István. Szabó Mibálv. Pan Mibálv. Csányi Zsoll Tere, Szfles Trtvánné Megvár Rozália. Molnár Ferencné Nagy Ilona. Blaskó Marcellné Inokal Erzsé­bet, Vörös László. Bodaaár Pé­temé Fábián Katalin, Vas Lász­ló. Németh Józsefné Kocsis Er­zsébet, Melcher Tamás, Zsiga Pálné Trabány Krisztina el­hunytak. U. KERÜLET Házasság: Szécsi Gábor és Szabó Veronika, Bori István La­jos és Árendás GizeUa, ülés János és Németh Rozália házas­ságot kötöttek. Halálozás: Égető Imre, Gár­gyén József. Szűcs Gyula József­né Czlnkos Regina. Pintér And­rásné Nagyiván Julianna el­hunytak. ni. KERÜLET Házasság: Vári Ferenc én Sze­keres Rozália, Zsembery Antal Gyula és Sebők Eva házasságot kötöttek. Születés: Kolompár Lászlónak és Kolompár Máriának Erzsé­bet. Szarvas Gyulának és Ko­vács Judit Etelkának Gábor Ta­más. Dékány Mihálynak és Jó­Járt Herminának Tibor, Katona Kálmán Mihálynak és Varga Máriának Mária, Rácz Imre Gé­zának és Dlmov Honának Gyöngyvér Gabriella. Gabba István Imrének és Szllasl Ma­tild Máriának Aranka. Pann József Gvulának és Kurucz Má­riának Zoltán. Bakó Ferenc Istvánnak és Gémes-Fekete Er­zsébetnek Ferenc. Nagvmlbálv Sándornak és Jemel Viktóriának Sándor. Tarl Jánosnak és Aes Margitnak Gabriella pintér An­talnak és Kálmán Mártának Ti­bor. Balogb Szilveszternek és Papo Rozáliának Szilárd nevű gyermekük azületett. Halálozás: Na re- Miklós Kecs­kés Julianna. Dánvi Jánosné Juartln Margit. Iván Sándor. Caáezár Julianna. Sós Ferenc. Ko­vács Antaln* Fürtön Etel. Forr ral Károlvné H"r«vár Hona. Varga Jenőn* Kocsis Etelka RatM Jánosn* Paodi Rozália Kovács Henrik Oaaia Mirábm* Pan Rozália. Kotovánv jro-áio SzaehmelsTter T.aioa. LTiterán»iF Jórset Tat-vár RebAr Antal, Caer­tus Károlyné Bíró Julianna el­hunytak. BC1. DECEMBER XS., KEDD NÉVNAP: VIOLA Gyászkőzlemények Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, aa L »z. Be'kllnl­ka do'gozAlnak, Ismerősöknek, szomszédoknak. Jé barátoknak, kik feledhetetlen feleségem és cde<anyánk Bi ASKO MáRCEL­NE temetésén m-g'elehtck rész­vétükkel. koszorúikkal, virága­ikkal mélv fájdalmunkat enyhí­teni Igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Ülszeged Tú»ok u. 10 sz. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. Ismerősöknek, kik .izeretett halottunk OL1VANYI FERENC temeté' én m'gjelen»k. részvétükkel éa virágaikkal mélv fáldalmnnkat enyhíteni Igyekeztek Köszönetet mondunk továnhá a körzeti orvosnak lel­kiismeretes munkájáért. A gyá­szoló család, Pille u. 11. T. 4721 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. Isméió-öknek, jó­barátoknak és a Kóolajlnar Vil­lalat vezetőségének és dolgozói­nak. kik szeretett h-lo tit"k, NAGY MDLNAR MIHÁLY teme­tésén meeteletitek. részvétükkel es virágaikkal mély fájdalmun­kat enyhíteni Igyekeztek. A gyá­szoló család. Tápé. T T. »27 Mély fájdalommal tudatjuk, hogv szeretett édesanvánk, Ftf­lO SÁNDORÉ éle'ének 73. évé­ben elhunyt. Temetése folvó hó SO án 15 órakor lesz a Dugonlrs­H1DEG IDO Várható Időjárás kedd es­tig: felhőátvonulások, szór­ványosan havazással. Időn­ként élénk északnyugati szél. Hideg idő. Várható leg­magasabb nappali hőmér­séklet mínusz 4, plusz egy fok között. (MTI) SMffiSMHB Több mint 4 ezer busz ROSSZABBODOTT YVASHKANSKY ÁLLAPOTA Barnard professzor, temető ravatalozóiéból. A gyá­szoló család. Lengyel n. 27 T. 4728 Tudatjuk, hogy KRISTO IMRE életének 84. évében elhunyt. Teme­tése folvó hó 17-én 19 órakor lesz az alsóvárosi temető rava­talozóiéból. A gyászoló család, Kolozsvári ér 8. T. 4926 Mély fájdalommal tudatjuk, hogv szeretett nevelőapám. NAGY LAJOS életének 87. évé­ben lio«szú szenvedés után el­hunyt. Temetés* folyó hó IS-én 11 érakor lesz az ÜJszegedl te­mető ravatalozójából. A gyászo­ló család. Töltés u. 68. T. 4921 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szereteti férj. édesapa, test­ver és rokon. SOMOGYI GÁBOR ételének 67. évében iövld szen­vedés után elhunvt. Temetése folvó hó 20-án 14 órakor le'z a belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló család, ZAkánv u. 2. T. 4923 Mély fájdalommal tudsijuk, hovv szeretett. férj. édesapa, testvér, IGLOOI FERENC épí­tészmérnök életének 38. évében rövid szenvedés Ulán elhunvt. Temetése folyó hó 29-án XX óra­kor tas- a Dugonics-temető ra­laislo/ólá'-ól. A gyászoló család. Szt. László u. 19. T. 4922 A Nap kél 7 óra 28 perckor, és nyugszik 18 óra 54 perckor. A Hold kél 17 óra 57 perckor, és nyugszik I óra 54 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél hétfőn —58 cm. (Áradó.) KÉTEZERNEGYVEN ÉVE. Időszámításunk előtt. 73-ban kezdődött az ókor legnagyobb — két évig tartó — rabszolga­lázadása. A trák eredetű Spare tacus római rabszolga, gladia­tor ezen a napon szökött meg hetvenedmagával Capuáből. Me­rész. szembeszállása tömegesen magával ragadta sorstársait Se­rege rövidesen mintegy száz­ezerre gyarapodott és fényes győzelmeket aratott. Meghódí­totta Dél-Itállát. és rabszolga­mentes szabad államot szerve­zett A római birodalom — melyet Jobban veszélyeztettek Spartacus eszméd, mint csapatai — erejét összpontosítva súlyos csapást mért a felkelőkre. Spar­tacus hős! küzdelem után. csa­pataival együtt elvérzett Az el­fogott hatezer lázadót a Vta Appia hosszában ni út mentén keresztre feszítették. SZEGEDI NEMZETT SZtNHAZ Este 7 órakor: A három ván­dor, Vágv és áhítat. Teremt­mények. Bartók-operabérlet KAMARASZÍNHÁZ Nincs előadás. MOZ'K Szabadság: A kasztfllal só­lyom. Színes, szélesvásznú spa­nyol kalandfilm. Előadások kez­dése: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor. Vörös Csillag: A bizánci aranykincs. Magyarul beszélő szélesvásznú csehszlovák film. Előadások kezdése: negyed 6 és fél 8 órakor. Fáklva: Csendőrök New York­ban. Szélesvásznú, színes fran­cia—olasz fllmvlrláték. Előadá­sok kezdése: fél 6 és háromne­gved 8 őrakor. Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Mlhálvtelek (8 órakort: Hóhér című magyarul beszélő spanyol—ól ««z tragikomédia. 16 éven felülleknek. INSPEFHŐ* ALLATORVOS1 SZOLGALAT Szeged város területére December 16-tól 23-lg este 6 órától reggel 6 óráig (vasárnap nappal ls) elsősegély és nehéz­ellés esetére ügyeletes dr. Pa­lotás Gyula állami állatorvos. Lakása: Szeged. Partizán u. 7. szám. Telefon: 12-894. Az állatorvos kiszállításáról a alvó köteles gondoskodni. — Gyermekek tragédiája. Négy hatalmas német ju­I hászkutya valósággal szét­; szakította a virginiai állam­beli Lynchburgban Goodman farmer két gyermekét, a há­roméves Eugént és a négy­éves Kenneth-et. A tragédia a farmer udvarán játszódott le, a tehetetlen szülők szeme léttára. A kutyák egy szom­szédos farmról érkeztek és pillanatok alatt végeztek a szerencsétlen gyermekekkel. A jővő évben 4 ezer 200 autóbuszt gyárt az Ikarus; naöpaPTia™eiőn '' ^"iutóSeren­ennek több mint háromnegyed részére már megkötötték esetlenség következtében ei­a szerződést. Belföldre 857 kocsi készül, s ebből 799 máris *}unyt. «»tal n.a ,szíyét. ültette gazdára talált, 40 új típusú 250-es buszra pedig a KPM dö beteg 'Sve helvS tart igényt Exportra 3 ezer 343 autóbuszt szállít jövőre be. hétfőn este bejelentette, a gyár hogy páciensének állapota vá­Az Ikarus székesfehérvári üzemében egyébként a ka- tüdő^TiadásníkrdYéii Ta rosszériagyártás új eljárásának kialakításán dolgoznak. Ez akként kezeit tügőbeu eiváito­teljesen megszünteti az eddigi hagyományos vázszerkezetet ^f ^nf^etie^ ?zPr°nmfk és helyette úgynevezett szendvicsszerkezetet alkalmaz. En- |z°jeie3Zhogy washkansky*szér­nek lényege, hogy a karosszéria külső lemez durálból ké- vezete' w akarja verni az idegen szül, a belső anyag üvegszálas poliészter és a két burkolat ^se7hvetet- vasryls a beültetett közé poliuretánhabot helyeznek szigetelő- és kötőanyag- 8za 6 professzor közölte, hogy ként. betegének állapota nyugtalan­sággal tölti el. Még mielőtt a — Üj bélyegsorozat. A — Vántus István A három Washkansky állapotának rev­* , , , . - — ,, ., szabbodásáról szóló Jelentet posta gazdag karácsonyi vándor című operajárol ren- napvilágot látott volna, két ajándékkal kedveskedik a dez vitát a Szegedi Nemzeti svájci orvosprofesaz.or a fokvt­filatelisták és a szép bélye- Színház igazgatósága holnap, ^o^s^klafoTban0^^ get kedvelők népes taborá- szerda délelőtt 10 órai kez- jent elektrokardiogramm niap­dettel Szegeden, az Űjságiió J«n megállapította, hogy Wash­kanskynak ..kétféle szfvdobogá­fia" van: régi szivének a mű­„ . tét után a szervezetében ha­— Kifogták a rahlögyll- gyott maradványa nercenként ábrázolják. — Tűz a fotoszalonban. A rosi Foto Vi köztársaság útja szalonjában tűz ütött ki. A helyiség teljes berendezése: nak. December 21-én, csü­törtökön forgalomba hozza Klubban, az idei második — 7 érték­ből álló — festmény bélyeg-* . „ , . ... sorozatot, s 10 forintos, A rendőrség elfogta a '.SS 133" ugyancsak festményt ábrá- hetes! rablógyilkost A 23 _ F 5ünnep a démAsz_ ^^ - bélyegblokkot is kiad éves Répási Tibor december nál. A JÉMASZ szegedi üz­A bélyegek és a blokk a rest- 3_ra vlrradó éjJel a Somogy letigazgatóságának szakszer­ményeket eredeti színekben megye, Hetes községben a vezeti bizottsága bensőséges paplakban megölte Hollói fenyőfaünnepélyt rendezett „ , , dolgozói gyerekeinek. Az M . Béla 53 éves esperes-plébá- uzsonnára terített asztalok S L^ HI Í^, nost és -73 éves édesanyját, mellett helyet foglaló száz­koztarsasag utja l. szamu ^ HoUóg BéUnét Répás| fónyi gyereket és a velük —s ™ — Tibor a paplakot í61 ismerte- Unta SáSSé^a "Sít a fotófelszerelés és az anya- ott gyermekkorában többször ke£? r,3n°s"®V a..f,za_ f°k « ^LJTs^szeren" ^ ^ abba" 31 majd a^-l csa­tekjpzemélyl sérülés szeren- i(J6ben sekrestyés-harangoz6 ládos szülőknek és az egyo­anyagi kTr 1eWtós A tűz volt Répási Tibor a büntet- düláltó édesanyáknak 150-tól gáfaT indulflaPÍtóSára VlZS- ^Ste" ér"6"'3 ^ utal^okat^űltotf galat indult gett követte eL után a színjét92Ók _ Gaa, Sándor rendezésében — szín­vonalas és hangulatos mű­sorral kedveskedtek a gyer­közlekedve Lenin körút kereszteződésé- mekeknek. között ben a személygépkocsival — Segítettek a katonák. A megcsellent Pálfi Mária, közlekedő Petkánoiics Antal Szegedi Kazánjavító Ktsz a Csongrád, Tanya 692. szám jugoszláv állampolgár. napokban látott hozzá új alatti lakos, s egy őt előző Megcsúszott és fának sza- szociális házának építéséhez, teherautó pótkocsija alá jgdt a síkos úton személv- A szövetkezetieknek értékes esett Olyan súlyosan sé- gépkocsival Sándorfalva "és segítséget nyújtottak a helv­rült, hogy a helyszínen meg- DÓC között Földi Gyula. Dóc, őrség katonái, akik különle­halt. Az ügyben vizsgálat Percsora 7/1. szám alatti la- ges gépekkel órák alatt ki­folyik. kosa. utasa, Varga József- ásták az épület alapjait. Ea Árokba borult gyorshaj- né. Szeged, Árva utca 11. a munka kézi erővel egyéb­tás miatt személygépkocsi- szám alatti lakos sérülést ként több hetet is igénybe val Röszkénél, az E—5-ös szenvedett vett volna, úton Szécsi István, Röszke, Vasútállomás 104/b szám alatti lakos. Anyagi kára mintegy 8 ezer forint. Nem adott elsőbbséget a Halói, sérülések a síkos úton Kerékpáron Csongrád és Baks Munkásokat, alka'mazottakat keresnek Ingatl nlcczclő sel. lánghcresztőkct. ívhegcsztő­uzonnall belépéssel ket. cs-tergálvos-kat ha'á'oz.il­A Szegedi Vállalat X'lllamosnak tehergepkocsi- sz-gedl eeyműazakos munka- lan Itlórc felveszünk 196N Janii­val közlekedve a Marx tér helyre felvesz: kőműveseket, á- l-l belépéssel. Fizetési f-ltét- l éts n dr Borosa lózsef utca vtz" és Rázs-erelőket, setréd- megcuyez'-s szeunt. Jetantkeziti; ZírLTL^ZISL ssYrfta munkásokat, Répkocelrakndókat. Dea k. GénJ vlt > üzem-e keresztezödéseben Furák hótsk rltó munkásokat (nő V. Uzemcgys'EVPzet^nél de. 7—10-ie. László, Szőreg, Szegfű Utca nyegd'Jas ts lehet). J-lertke-nl Deszk, Alkotmány utca 13. 7. szám alatti lakos. Az ősz- 2 .vá'iala,z 7,1"nk,1üeyL °",4lyin- xS- 102 Szeged, Jósika utca 21. XS. 19? 665 A Csongrád megyei Tollpnrl szeütközés Jelentős kárt oko­Zrttt TTtzvznncsnlc vniororvsoal ®PÍ«iP»rt (Dömper) Géplavító, vállalat keres éretféglvet ét ZOtt. Ugyancsak Villamossal valamin* Akkumulátor Feiútitó gyakorla t i rcn-telkczö giors­ütközött össze Szegeden, a üzemünkhöz an- aggazaá kodásl és géntaónöt. Jelenik,-znl leh ti „ előadót, ügyintéző admlnt-z rá- Hódmezővásárhely, Zsdánov lé • Kossuth Lajos sugárut és a tort gép- és gyorsírói képesítés- 2. sz. g ADASVETEl Töves fenyők na­gyobbak ls kapha­tók. délután. ÜJsze­ced. Fürj u. X32. x Bélyeget legelőnyö­wbben vásárolhat, értékesíthet Falus bélyegkereskedés. Kelemen u. 4. x Termelői rizling bor eladás. Attila u. 3.. fsz.t. Kátal. x Kész sezlon, ágybe­tétek. heverők kap­hatók. Javítást vál­lalok. Sajka u. 12. Dudás kárpitos. x Fehér hízott sertés egyéves eladó. Rá­kóczi u. 22. Trabant 601-es 35 OOO-ért eladó. Ér­deklődni a Tisza Szálló portáján. x 130—150 kg-os hí­zott sertések el­adók. Bérkert u. 88. x 180 kg-os hízott ser­tés eladó. Tisza La­jos U. 89. Karác-Mmy faállvány, dobkályha, zsíros­bödön. korcsoly ák, görkorcsolya olcsón eladó. Bajcsy-Zsl. u. 21., n. i». x Trágya eladó. Pető­fitelep, I. u. Gátőr­ház. Parkettszcgélylécet, parkettát minőségi kivitelben készítek Faesztergályos. Bal fasor 47. X 50 rm-tői 2 méterig töves fenyő kapha­tó. Érdeklődni egész nap. Szőregi út 5. OJszegedt villamos végállomásnál, Pánréltökés, keresz.t­húros zongora el­adó vagy btrbeve­liető. Érdeklődni: Roosevelt tér 10., n. 13., délután 7-7­tg. Virágasztal. külön­böző nagyságú asz­talok és modern gyertyatartók el adók. Hajnóczy u. 8., emelet bal. x 160 kg körüli sertés eladó. Ságvárttelep, Hodl Vera u. 18. Egy 160 kg körüli hússertés eladó. Sze­ged. Harmat u. 26. Alsóváros. Választási malacok eladók. Szeged. Bé­ketelep, Hosszú u. 29. oz. 150—180 kg körüli hízott sertések el­adók. Petőfiteleo. ts. u. végén. BAnsz­kl. Eladó egy 150 kg körüli sertés Petőfi­telep, VI. u. 308. Érd.: délután. DJ festett kétajtós szekrények. ágyak eladók. Lumumba u. 13. X 150 kg-os hízott ser­tés eladó. Alsónyo­más sor 20fa. Vlactó 189— 230 kg körüli hízó. Hajnal u. 60. 2 db hfz.ott sertés ,is—t59 kg-os el­adó. Rózsa Ferenc sgt. 110. 200 kg-os hússertés ei b dó. Retek utca 10/a. 190—200 kg oa fohér hízott sertés eladó. Petőfitelep. Bútdo­só Gy. u. 12. szám, (Volt XII. u.) Príma fehér sertés 170 kg-o« eladó. — Korda u. 11/b. Rézüat és üstház el­adó. Petőfi Sándor sgt. 25.. Oszt. 3. Asztalosok agyelmé­be: Nagy mángorlö, zománcos zsírosbö­dön. fürdőkályha, radiátor eladó. Te­leki utca 10. szám. Megvételre keresek csónaktestet és hoz­zá motort ár- és gyártmány feltűnte­tésével. ..Tiszavi­rág" 1823. lellgére a Sajtóházba. Kitűnő állapotban levő kárpitozott gar­nitúra eladó. Ülsze­ged. Bal fasor 36. Érdeklődni este. Guruló cseh gyer­mekágy. matraceal, kerekasztal, két párnázott szék el­adó. Moszkvai krt. 24.. I. emelet 4. A-lépcső. GáL Veszek konyhakre­dencet, ldsméretüt. sezlont, ágyakat. Kitinné, Pacsirta u. 29. Alba Regia tv két­normás eladó. Érd.: Dóm tér 10.. alag­sor, Fazekas. 200 kg körüli fehér hízott sertés eladó. József Attila sgt: 163. Légpuskát keresek Jó állapotban meg­vételre. Ármegjelö­léssel. Kovács La­tos. férfiszabó, Bor­dány. Külföldi gyermek­vlllanyvarrógép, bá­ránybéléses bunda, kis vaskalyhák. ol­csó rádió eladók. Párizsi krt. l»/a. Szép. kétszemélyes. háttámlás rekamlék. négyszemélyes gar­nitúra. kisloari kombinált szekrény, tükör, sezlonok. ol­csón eladók. Len­gyel u. 32. Gyönyörű fekete francia műszőrme­bunda. teljesen új és hostszú férfi bőr­kabát eladö. Bécsi krt. 8—16., C-épület, n. íi. Megvételre keresem Robeitó Federlca Ábránd című regé­nyét. Lenin krt. 74., I. emelet 4. Nagy 18—18 között. ÜJ ozelott (panofix) bunda eladó. Ér­deklődni: Kertészék, Széchenyi tér 8.. I. emelet. Vtzmelegttő-henger, kárpitozott székek, olcsón eladók dél­után 4-től. Bokor u. 5.. I. emelet. Eladók rekamié, sezlon. kombinált szekrény, hármas­szekrény, asztalok, konyhébútor, háló­szobabútor. ruhás­szekrények. ágyak, székek, csillár kály­ha. Parázs tűzhely, rádió, egvaltőfl szek­rény, konyhakre­denc. Íróasztal. Irat­szekrény. Kossuth Lajos sgt. 32. Fekete Pannónia új­szerű állapotban ke­vés kilométerrel ol­csón eladó. Hízót beszámítok. Vágvöl­gyi, Arvlz u. 44. Eladók párnázott székek, asztal, fest­mények. zománcos kályhacsövek. Lon­doni krt. 1. Győr­vári. Zsana „Igazság" Tsz megvételre ke­res Volga személy­gépkocsit 0 km-től 15 000-lg. Telefon 10. Bécs megye. 900-as Wartburg de Luxe személykocsi, 19«2-es kiadású rendszám nélkül, áron alul eladó. — Hódmezővásárhely, Slp u. 28. (Üjváros.) Nagy mennyiségű trágya eladó. Pálfl utca 66. 160—208 kg-os fehér sertések eladók. Bal fasor 61. Brehm Az állatok világa teljes 19 kö­tet eladó. Üttörő tér 8. 130—140 kg-os fehér hízók etedók. Vilá­gos u. 0. Óriás gyümölcsű szentendrei egres, nagy gyümölcsű hollandi piros, feke­te ribtzketövek kap­hatók darabonként 6 forintért. Toronyi kertésznél. Békés­csaba, Sztraka 27. Jó karban levő fe­kete Pannónia el­adó. Juhász Gyula u. 16. Szovjet tmzlaztoros. töithetó rádió és ródli eladó. Odesz­sza 19.. G. 2. Sürgősen eladó 0 darabos kombinált szobabútor. Ková­csék. Nemestakács u. 18. Lengyel könyvszek­rény, 2 Varia heve­rő, Varia ebédlőasz­tal eladó. Érdek­lődni : Hangszerbolt. Káráttz utca. Hordozható kismé­retű csempekályha és agy akkutöltő el­adó. Tavasz utca 23. Szép magas kerekű mélykocsi eladó. Kálvin tér 3—4.. B­lépcsőház 1. ajtó. ÜJ Daxli rádió. ÚJ típusú Kékes televí­zió eladó. Vedres u. 8„ B„ fezt. 2. Kádlóaszta], vas­kályha, kis tűzhely olcsón eladó. Hétve­zér utca 28/a. Beénithetö konyha­szekrény eladó. Áp­rilis 4. útla 23., emelet 2- Szecskó. I személyes padre­kamlé (fotelágy) 54­es lóbőr télikabát és szürke gyapjú télikabát eladó Igé­nyesnek. Érd.: va­sárnap egész nap, vagy az esti órák­ban. Zákány utca 9/b. Nagyon szép Íróasz­tal. szekreter, asz­talka. vitrin. szé­kek és hosszú fes­tetlen asztal olcsón eladó. Kossuth La­jos sgt. 64. 3 csen­getés. Kettő db kisebb méretű zománcos Í obbos Luna tűz­lely, vajszínű, ki­sebb-nagyobb mé­retű fűrészporos kályhák eladók. Tolbuhin Bgt. 51. Toalett-tükör. sima téglalapalakú plusz 2 db éljellszekrény, 350 — Ft-ért eladó. Gyöngytyúk utca 22. Fszt. 1. Olajkályha eladó. Tóth István, Bolyai János u. 17. Mcsógép szögletes, kisméretű konyha­szekrény, nagy hor­dozható cserépkály­ha, süt-főz, szőrmés nöi télikabát, ruhák eladók. Remény u. 34., erös alakra. Férfi télikabát fe­kete. közép alakra, eladó. Gutenberg u. 20.. fszt. l-es szo­ba délután. Príma hízott sertés eladó. Pásztor u. 45. szám. Nylonbunda hal­ványszürke ée min­tás Ocelot kabát­bélés Igényesnek el­adó. Tolbuhin sgt. 78.. emelet. Elköltözés miatt el­adók: háromlángos zománcos gáztüz-­hely, politúros há­lószoba, festett vl­láguu kombinált szo­ba. konyha, piros előszoba én egyéb bútorok, paradicso­mos üvegek. Üjsze­ged. Pozsonyi utca 3„ I. emelet. Érdek­lődni délelőtt 12-ig ós délután 5-töL Dobozgitár, villany­vasút, festmények eladók. Lenin krt. 50.. III 12. Hízott sertések el­adók. Bálvány utca 13. Tisza-malom mellett. x HAZASSAG 30 éves férfi megis­merkedne hozzáillő nővel házasság cél­jából. Leveleket: — „Szeretet" 102 661 Jeligére a Hirdető­be. Egyedülálló 44 éves fizikai dolgozó fér­fi megismerkedne hozzáillő nővel há­zasság céljából. La­kással rendelkezők előnyben. Csak pon­tos cím re válaszo­lok. „Megértés" 1B30 Jellgére a Sajtóház­ba. EG * E B Dobost keresünk szereléssel. „For­tuna" 102 569 Jeuge­re a Hirdetőbe. x Eladó 160—170 kg körüli hízó. Arvlz ut­ca 22. 200—240 kg-os hízott sertést vennék, ha­vi 1000 foiintoei részletre. Klauzál tér 7., I. 5. Szabó­n é. 40 mázsa csöves tengeri és DKW ol­dalkocsi eladó. Kls­zombor. szőlő u. 40. Érd.: este 6 után és vasárnop. x Fenyők gyökeresen 2.5 méterig kanha­tók. Xljszeged. Bér­kert utca 92. Csak délután. x Húsfüstölést szak­szerűen vállalok egész nap. Üstökös u. 13. Márton. Ró­kus. Gépjárművezető te­hergépkocsira. mo­torkerékpárra állást vállalna. Lakás biz­tosítás esetén vi­déken ls. Leveleket „Hivatás 06" 1799. Jeligére a Sajtóház­ba Garázs kiadó. Gém u.. 10. T edefon: 151-44. Üzemgazdász közép­fokú tervgazdasági képesítéssel, Jogi diplomával én szer­ződéskötési tapasz­talattal Szegedre költözés miatt Sze­ged és környékére állást változtatna, hosszú állami gaz­dasági gyakorlattal 1968. évben. „13 éves folyamatos munkaviszony" 1770 Jellgére a Sajtóház­ba. x Drótkerítések készíté­sét vállalom. Petőfi sgt. 68. x Karácsonyi ajándék­vésér: márkás kar­órák 150—600 Ft-ig. Kis- és nagyképer­nyős televíziók ja­vítási garanciával 1240,— Ft-tól OTP-re ls. Szeged. Baiosy­Zslllnszky u. 19. XS. 102 168 Háztartásba seeit­keznék. Időpontban megegyezünk. .— ..Megbízható" 102 359 Jeligére a Hirdető­be. Garázs kiadó. József Attila sgt. 161. Nénit keresek. aki egyéves kisfiamat lakásomon gondoz­ná. „60-ig 1603." lel­lgére a Sajtóházba. Agronómust, egye­dülállót. azonnali munkábaállásra ke­resünk növényter­mesztési ü/.emág vezetőnek. Jelent­kezés levélben ..Jó szakember" jeligére a kiskunfélegyházi Hirdetőbe. Alföldi utca 22. kö­zelében garázst ke­resek. ..Télen-nyá­ron" 102 666 Jeligé­re a Hirdetőbe. Gyors- és gépírónő állást változtatna 6— 8 órás munkaidőre. .,Január l-től" — 102 679 Jeligére a Hirdetőbe Gépésztechnikus ál­lást váito7.tatna. le­het vidékre, tsz-be is. „Január 1"' 66? Jeligére Hirdetőbe. 1." a X 4 DEL-MASYARORSZA4 Kedd, 1967. december 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom