Délmagyarország, 1967. december (57. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-19 / 299. szám

Zríny • Darvas József drámája I a Thália Színházban A Zrínyi Darvas József ötödik drámája, s az első olyan, melynek tárgya tör­ténelmi. Aki ismeri az írót, gondolhatja, hogy ez a tárgyválasztás nem akadé­mikus. S valóban: a törté­nelem nem önmagában ér­dekli a szerzőt, hanem a mával összevetve, a mi né­zőpontunkból vizsgálva; a mai világ problémád iránt oly érzékeny író ebben a té­mában is mai kérdésekre keres feleletet. Méghozzá úgy, hogy teljes bonyolult­ságában, összetettségében mutatja be a dráma tárgyát, Zrínyi alakját és korát, min­denféle egyoldalúság, ideali­zálás és illúzió nélkül. hóssé annak a szerepnek, feladatnak a vállalása tette, amelyet a történelem rábí­zott, s ó ezt ténylegesen és vitathatatlanul teljesítette is. A kétrészes dráma egész első fele ex­pozíció. Az író ebben a Gondolat­gazdag, izgalmas Az eddigi legteljesebb ábrázolás Nem Jelen­téktelen eredmény ez. A magyar írók nagyon sokat írtak már a szigetvári ostromról, Zrínyi hősies küz­delméről, elszántságáról, és haláláról, de az idealizálás valamilyen módom és fokon mindegyikben jelentkezett Darvas drámája eddig a leg­teljesebb ábrázolása irodal­munkban a szigeti hős alakjának, amit ó mond, kö­zelebb áll a tényleges törté­nelmi valósághoz, mint min­den más korábban született elbeszélés, novella, vers vagy dráma. Nem ez volt az író legfőbb célja, de hogy a legfőbb célt elérhesse. te­hát hogy Zrínyi példájával szólhasson a mának, csak így, a történelmi valóság tel­jes és igazi arcának felmu­tatásával lehetett megcsinál­ni Aid nem tud többet Zrí­nyiről, mint amit az iskolá­ban tanult vagy amit szép­irodalmi művekből olvasott róla, bizonyára meglepődik és megdöbben, amikor ebből a drámából megtudja, hogy aki oly hősiesen harcolt a törökkel és még életét is odaadta a haza ügyéért, na­gyon sokszor visszaélt hatal­mával, ankényeskedett, ra­bolt, fosztogatott, falvakat és városokat dúlt fel, egyetlen ellentmondó szóért félholtra veretett és börtönbe csu­katott embereket, sőt még — saját kezével — gyilkolt is. Mindezzel azonban az író nem az úgynevezett de­heroizálás divatját követi, vagyis nem az a célja, hogy Zrínyi tényleges nagyságát tagadja vagy vitassa. Szán­dékai éppen fordítottak: Darvas vitatkozik a deherod­záló törekvésekkel. A dráma azt akarja bizonyítani, hogy a hősök akkor is minden­képpen hősök maradnak, ha illúziók nélkül vizsgáljuk és mutatjuk be őket. Zrínyit felvonásban felrajzolja Zrí­nyi alakját, a kor nevezete­sebb egyéniségeit, megismer­tet az ország zilált állapotá­val, s előkészíti a tulajdon­képpenid mondanivaló kifej­tését szolgáló második részt. Az események három évvel Szigetvár ostroma előtt. 1563­bam kezdődnek Pozsonyban, ahol a rendek országgyűlésre jönnek össze. Találkozunk itt Ferdinánddal, aki Zrínyit mindig jóindulattal és ba­rátsággal segítette, utódjá­val, Miksa császárral, aki egészen másképp tekintett Zrínyire, a hatalomra tö­rő váradi püspökkel, a mé­zes beszédű esztergomi ér­sekkel, Zrínyi családjának tagjaival, lányával, Katalin­nal, fiával, Györggyel és a nagyon fiatal Rosenberg Évával, aki később az akkor már 55 éves szigeti kapitány felesége lesz. Mozgalmas, lendületes, sodró erejű apró képekből áll össze ez a rész, s a jeleneteket — ez az egész drámára vonatkozik — nem a konfliktus azonos­sága, hanem a címszereplő alakja és a mondanivaló ki­fejtésének menete köti ösz­sze; a Zrínyi nem követi a hagyományos drámai szer­kesztést A második rész három év­vel később folytatja a cse­lekményt Amikor felmegy a függöny, már 1966-ot írnak. Szigetvárban vagyunk, né­hány nappal az ostrom kez­dete előtt Hírek és hírvivők érkeznek, közeledik a török, a nép nyugtalan, Zrínyi, a vár ura pedig családjával együtt elhagyni készül Szi­getet. A rettegő nép azon­ban — kéréssel, fenyegetés­sel, sőt még lázadással is — marasztalja a kapitányt, s Zrínyi végül ls vállalja a védelem vezetését A gondolatgazdag, izgal­mas, feszült pillanatban bő­velkedő drámának ez a ré­sze azonban, sajnos, már kevésbé meggyőző. Nem­csak a darab, hanem az elő­adás hibájából is. Kazimir Károly egyébként határozott, biztos kezű és világos ren­dezése ezen a ponton a drá­ma hibáinak irányába vitte tovább az előadást, gyengít­ve hatását, mondanivalójá­nak erejét. Ha egy dráma­író kisebb jelentőségű dol­gokban, néhány tény bemu­tatásában eltér a történel­mi realitsától, tömörít, sű­rít, összefoglal, azért, hogy a lényeget még erőteljeseb­ben emelhesse ki, módszere kifogástalan. Ilyen jelenték­telen eltérések Darvas drá­májában is találhatók. A nép és Zrínyi kapcsolatának ismertetett és a tényleges valósággal ellentétes ábrázo­lása azonban már a lénye­get érinti. Még szembetű­nőbb Zrínyi vívódásának — vállalja, ne vállalja az ost­rom vezetését — az előadás és Nagy Attila egyébként erőteljes, magas színvonalú alakítása által felfokozott ábrázolása. E hibák követ­kezménye, hogy az előadás­ból úgy tűnik. Zrínyi a vég­ső kudarc, a vereség tudatá­ban vállalkozik Sziget védel­mére, hogy az ügyet re­ménytelennek tartja, mintha a vár a sírt jelentené; ami­kor az előadás végén össze­zárul a függöny, mintha szemfedél zuhanna rá. A valóságban és természe­tesen Zrínyi számára Jelentős vállalkozás azonban — bármilyen nagy volt is a védők négyezres és a támadók hatvanezres se­regének különbsége — nem volt teljesen reménytelen Szigetvár helyzete. Győrben Miksa 70 ezres serege lábhoz tett fegyverrel állt; felmen­tők lehettek volna. A tőrök óriási veszteségeket szenve­dett; az egri várnál a török, amikor abbahagyta az ost­romot, összesen 12 ezer em­bert vesztett, itt csak az óvárosért 11 ezer török halt meg; elvonulásukra számíta­ni tehát nem volt oktalan­ság Végül az őszi esők is segíthettek volna a tóval kö­rülvett, mocsaras talajra épült Szigetvárnak. Mindeb­ből, abból tehát, hogy a vár sorsa nem volt teljesen kilátástalan, azonban sem­mit sem érzékeltet a dráma. Ezért tűnik úgy, mintha va­lami aszketikus áldozatválla­lás szellemét hirdetné. A Thália Szníház előadá­sa az említett hibák ellené­re is jelentős és igényes vál­lalkozás. Nagy Attilán kí­vül a sokszereplőjű produk­cióból mindenekelőtt Laíi­novits Zoltán Miksa császá­ra, Inke László érseke, György László Hadnagya emelhető kl. Színvonalasan működött még közre So­mogyvári Rudolf (Püspök), Peti Sándor (Ferdinánd), Mécs Károly (György), Buss Gyula (Alapi), Szabó Gyula (Jáno6 pap) és P olonyi Gyöngyi (Rosenberg Éva). Ökrös László Amíg a csengő megszólal így hívják össze az országgyűlést Csengőszó. Az elnök csengője azt je­lenti: „Az országgyűlés ülé­sét megnyitom..." Az ezer­nyi fotóról, filmhíradó kép­kockáiról, a tv képernyőjé­ről ismert terem elcsende­sül. Mi történik addig, amíg az elnöki csengő megszólal? Az 1967 decemberi — az 1968-as költségvetést és a magyar—szovjet barátsági szerződés meghosszabbítását tárgyaló — ülésszak előtt már erőteljesen dolgozik a parlament nagy gépezete, folynak a politikai, irodai és műszaki előkészületek. A politikai munka része­ként összeültek az ország­gyűlés különböző bizottsá­gai. De már ezt az előké­szítő lépést is a „finálé" ré­szének lehet tekinteni. A parlament egy-egy üléssza­kának menetrendjén az in­dulási állomás sokkal „hát­rább" helyezkedik el. A költségvetést például úgy tű­zik napirendre, hogy előbb a Pénzügyminisztérium a kormány elé terjeszti, az pe­dig a Minisztertanács ülé­sén megtárgyalja a javasla­tot. A következő lépés: meg­hatalmazzák a Pénzügymi­nisztériumot, juttassa el az országgyűlés elnökéhez a költségvetési törvény terve­zetét, s kérje: tűzesse az or­szággyűlés napirendjére, ha az Elnöki Tanács részéről az összehívás megtörtént Ter­mészetesen mindez az elő­készítő szakterületek egész hálózatának közreműködésé­vel történik, és gyakori, hogy már az országgyűlés bizott­ságai is összejönnek előze­tes tárgyalásra, hogy kidol­gozzák javaslataikat Hivata­losan azonban a javaslat csak azután kerül a parla­ment bizottságainak elnökei­hez, amikor azt az ország­gyűlés elnöke eljuttatja hoz­zájuk. Miközben ezek az előké­szítő lépések megtörténnek, az Elnöki Tanács is ülést tart és összehívja az ország­gyűlést Közben a parlamenti bi­zottságok megvitatják a hoz­zájuk eljuttatott tervezetet és megteszik észrevételeiket vagy bejelentik felszólalási szándékukat a megyei kép­viselőcsoportok tagjai is. A bizottságok egyébként gyak­ran nem képviselő szakem­bereket a tárcák reprezen­tánsait vagy éppen más köz­életi személyeket is meghív­hatnak a minél gondosabb előkészítés érdekében. Az olyan fontos témát, mint a Munkatörvénykönyvre vo­natkozó javaslat az egész ország megvitatta, tárgyalta. Itt úgyszólván mindenki vé­leményére kíváncsiak voltak. Amikor azután az ország­gyűlési bizottságokon és a megyei képviselőcsoportok útján minden képviselő ér­tesült a teendőkről ésazösz­szehívás időpontjáról, az or­szággyűlés gépezete ls el-­kezdi a munkát Időközben már megtette a lebonyolítás érdekében a szükséges „hivatali" lépése­ket az országgyűlés irodája is, amelynek egyszerű neve mögött tulajdonképpen a parlament elnökének mun­kaapparátusa húzódik meg.' Ez gondoskodik a gyorsírók­ról, jegyzőkönyv-készítőkről; ez az apparátus felel a te­remőrök munkájáért a sajtó munkájának zavartalan le­bonyolításáért a telefon- és telexvonalakért, gondoskodik a bel- és külföldi vendégek, köztük a diplomáciai kac tagjainak — meghívásáról. És közben a hatalmas épü­let gazdasági apparátusa is munkába lép. Az országgyű­lési termet és a körülvevő folyosókat télen megfeleld hőfokra fűtik, nyáron vi­szont a légkondicionálást biztosítják. Mikor azután minden együtt van, helyére kerül s csengő is és az elnöki emel­vényről elhangzik: „Az or­szággyűlés ülését megnyi­tom ..." Baktal Ferenc Egymillió Tanácskozás , ,A a művészeti negyzetmeter ponyva szakszervezetek feladatairól Azokról a feladatokról, amelyek a gazdálkodás új rendjének bevezetésével kap­csolatosak, a Művészeti Szak­szervezetek Szövetségének Központi Vezetősége hétfőn tárgyalt. Vass Imre főtitkár adott tájékoztatást a szak­szervezetek változóban, ala­kulóban levő új tevékeny­ségi és feladatköréről, ki­tért a beszámoló a kulturá­lis alap létesítésére is, amellyel kapcsolatban el­hangzott: célja fokozottab­ban biztosítani magas szín­vonalú. szocialista gondola­tot hordozó művek, alkotá­sok létrejöttét. A kulturális alap anyagi eredője a kul­turális járadék. Ezt a há­nyadot az Országos Rendező Iroda, a Képzőművészeti Alap, valamint a rádió és a televízió területén külön fog­ják szabályozni. KÍPERNVŐ A hét végére szokatlanul gazdag tévé-műsorból négy produkciót pergetünk visz­•sza, melyek valamiképpen Icülön érdeklődésre tarthat­tak számot A szombati programban egy korábbi év­járatú, „többputtonyos" ame­rikai film őrizte meg, men­tette át a New York-i Broadway színházi atmosz­férájának sajátos hangula­tát A Vacsoravendég ugyan­is színházi adaptáció, s a cselekmény-hely-idő aristo­telesi hármas egységéhez igazodó darab ideális lehe­tőséget nyújt átvételre nem­csak a filmnek, hanem a képernyő kamerájának is. A vígjáték sorsa egyébként azóta sem sokat változott, sikerének végső biztosítéka ugyanúgy a szellemes dia­lógusok, passzentos-találé­kony bemondások egymásra következése, miként White­side úr és környezete ezt produkálta. Ami viszont alig pótolható a filmmúzeumok sovány szolgáltatásaival: azok is láthatták a neves filmsztárokat, akik csak hallomásból ismerik már Bette Davis, Monty Woolley és Arin Sheridan nevét. Megkísérelte már a film­vászon Bizet operájával, hogy szélesebb közönség szá­mária avassa közkinccsé. Igaz, hogy a Carmen Jones dzsesszes korszerűsítése ope­rai szempontból nem a leg­tisztességesebb ismeretter­jesztés (most nem beszélünk a többi átdolgozásról, me­lyek inkább Mérimée no­vellájához fordultak nyers­anyagért), dehát mégis valami, ahol zene és színház együtt pályázza meg vala­hol, kerülő úton, a tömeg­érdeklődést. Egészen más módszerű elhatározás ered­ménye a Demezablum szom­bat esti Carmen kivonata. Látnivalóért az operaszín­házhoz, zenei élményért a hanglemezgyártó vállalat Qualiton stúdiójához fordult, s összekapcsolta azt, ami jelmezes-kosztümös opera­előadáson szmokingban, le­mezjátszóról kényelmes la­kásban élvezhető. Vagyis részleteket tálalt Bizet ope­rájából a Ferencsik János vezette operaházi együttes­sel, Mikó András rendezésé­ben. S noha egészében szi­luettjét sem tudta kelteni annak az élménynek, amit a kétféle közvetítés külön­külön nyújt, mégsem érdek­telen ez a fajta zeneszínpad. Azoknak feltétlenül, akiknek máskülönben sem kedvük, sem idejük ebben a roha­nó században holmi Bizet­operákkal foglalkozni. Hasonló célzatú kivona­tolásnak vetették alá (majd­nem azt írtam: esett áldo­zatul) vasárnap délután T. Capote: Hidegvérrel és A. Poltorak: Nürnbergi epiló­gus című munkáit a Könyv a színpadon szerkesztői, Aczél János és Selmeczi Elek. Jellemző pillanattal, a mű kórusából kiragadott ka­rakterisztikus szólammal kedvet csinálni az olvasás­hoz, meg egy kicáit a könyv­vásárláshoz. Ez lehetett fő szempontjuk az összeállítók­nak, amikor a téli könyvvá­sár alkalmából az Irodalmi Színpad reprezentációját, Tovább bővül a kenderteidolgozáa A Kenderfonó- és Szövő- négy darab, egyenként 200 ipari Vállalat gyárai idén is négyzetméter alapterületű tovább fejlődtek, modernizá- modulépület, amelyben a lódtak. A legtávolabbi gyá- termelőgépeket helyezték el. ruk, a pécsi kenderfonó je- Ugyancsak készen van egy lentős újjáépítésbe kezdett: 288 négyzetméter alapterü­mintegy ötmillió forintért letű acélvázas épület ls, bővítik a fonodái és a szö- amelyet vödéi kapacitásukat raktározási célokra hasz­A nagyvállalat felhasznál- náinak. ja a jelenleg folyó rekonst- A pécsi üzem szövödéjé­rukcióját arra is, hogy bizo- ben eddig 10 gép dolgozott nyos mértékű profiltisztítást és évente 320 ezer négyzet­végezzen el gyárai között. A méter ponyvaszövetet gyár­hajdani pécsi kisüzem a vál- tottak. A jelenlegi rekonst­lalat keretében jobban tud rukció során fejlődni, mintha saját erejé- újabb 32 szövőgépet irá­re támaszkodna. A most fo- nyitottak át lyó rekonstrukciót a követ- a távoli gyáregységbe. A bő­kező esztendő közepére fe- vülés eredményeképpen jezik be, s akkor a gyár ka- évente 1 millió négyzetme­pacitása több területen meg- ter ponyvát készíthetnek; háromszorozódik. több mint háromszorosát a A beruházás építési költ- . réginek. Erre különösen sége nem magas. Ezt annak szükség van, mivel a hazai köszönhetik, hogy és a külföldi piacon nagy a a hagyományos üzemépü- kereslet a ponyvaszövetek letek helyett acélvázas mo- lrant­dulépületeket használnak A fonodában ugyancsa,; fek tobb megmunkáló gépet he­A barakk típusú építmények lypztek és helyeznek üzembe, jól megfelelnek a célnak, To,r?-' yago-, kartolo-, fel­gyorsan összeszerelhetők és íak°-1 es nyúitogepek cr­igen olcsóak. Már áll az a keztpk a *.yárba; _ Ha befejeződik a fonodái bő­vítés, a régebbi 2288 tonna fonál helyett 2836 tonnát tudnak gyártani egy év alatt. A pécsi üzem bővítése lehe­tővé teszi, hogy a zömmel nehézipari területen a nők újabb munkaalkalomhoz jut­hatnak. Koncz Gábor, Tomanek Nándor, Garas Dezső, Szend­rő József és más élvonalbe­li művészeket kértek segit­ségül a könyvterjesztéshez. Megszólaltak persze maguk az írók is; Kolozsvári Grand ­pierre Emil, Janikovsz­ki Éva, Nemes Katalin, akiknek felléptetése a legsi­mább-legücitaposottabb út­nak tűnik az olvasók felé, az olvasótábor kiszélesítésé­ért. Csakhogy velük végre olyasmit kellene elmondatni ilyenkor, ami szemléletesen reflektoroz a téma születé­sére, konkrétebben vezet a műhelyhea Végezetül az Angyalról — amivel hétfői koránkelők va­lószínűleg búcsúztak vasár­nap este a képernyőtől — kell elmondani: ázsiója cseppet sem csappant, s ilyenkor, karácsonyra ké­szülőben egyébként is stíl­szerű megidézése a fenyő­illatú szobába. A rejtélyes Ellshaw eltűnése és megta­lálása olyan bravúros ököl­csapások díszkíséretével tör­ténik, hogy a sportközvetí­tések holtszezonjában még a bunyómeccsek légköréből is pótol valamit. Nikolényi István Arról beszélt a továbbiak­ban a szövetség főtitkára, hogy a következő időszak­ban minden eszközzel szor­galmazni fogják a szakszer­vezeti alapszervezetek hatás­körének bővítését Az alap­szervezeti hatáskör bővülése maga után vonja, hogy ha­tékonyabban foglalkozzanak majd az egyéni panaszok, sé­relmek, gondok orvoslásá­val is. UJ FILM II bizánci aranykincs A bűnügyi történetek iz- időszámításunk utáni kilen­galmi hőfokának emelésére cedik századból származó va­szinte csalhatatlan recept, lósagos ékszerdarabkáról bi­ha minél távolabbi összefüg- zonyítja be, hogy megvétel­gések között kutatnák kap- re ajánlása és egy látszólag csolatot a szorgalmas detek- közlekedési baleset áldozatá­tívek. Így a legizgalmasabb ul esett hölgy meggyilkolá­krimi bizonyára olyasmi lesz sa — azonos tőről fakad. A majd, ahol egy repülő csé- nyomozás eléggé hagyomá­szealj felső peremén esett nyos eszközökkel folyik, s horzsolásról deríti ki az An- ha valaki netán elíásulna' az gyal, a Scottland Yard vagy avatottabbak számára már más illetékes terület, hogy ismeretes módszerek szem­okozati összefüggésben áll melkövetésében, annak una­egy arizonai lokálban felszol- lomúző akt-fotók megtekin­gáló mixernő körömlakkjá- tésének sete-suta pillanairól nak lilás-vöröses színárnya- sőt egy kurtán-furcsán ala­lataival. kuló szerelem (vagv inkább A bizánci aranykincs ehhez flört?) feszültségoldó álló­képest még nagyon szolid másairól gondoskodnak, történettel rukkol elő: egy jy Kedd, 1967. december 19. DÉL-MAGYARORSZÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom