Délmagyarország, 1967. szeptember (57. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

Szovjet jegyzék Kínához 0 Moszkva (TASZSZ) A moszkvai kínai nagykő- i \ctséghez csütörtökön eljut- | tatták a szovjet külügymi­nisztérium jegyzékét azzal kapcsolatban, hogy kínai j részről megszakították az Amur medencéjében levő töiyók. határszakaszain vuló hajózással foglnlkozó szovjet —kínai vegyesbizottság Har­binban július 11-én megkez­dődött 14. értekezletét. A kí­nai iél a hajózás íenntartá- | savai és teltételeinek meg­javításával kapcsolatos konkrét: kérdések megvita­tása helyett provokációs nyilatkozathoz folyamodott es arra próbálta rákénysze­ríteni a szovjet küldöttséget, hogy megbízásán túlmenő iiötárkérdésekkel foglalkoz­zék. A szovjet jegyzék többek között rámutat arra, hogy a szóbanforgó értekezlet fel­borítása a kínai vezetők elő­re kitervelt lélpése volt, amely durván sérti a határ­folyók hajózásában való együttműködésről a Szovjet­unió és a Kínai Népköztár­saság között 1951-ben meg­kötött egyezményt, sőt a két ország kapcslataiban fenn­álló feszültség további foko­zására irányul. Az arab államfők támogatják a csúcstalálkozó határozatait Nasszer beszéde — Megállapodás az LAK és Szaúd-Arábia között — Jemen visszautasítása ról kiadott közlemenyben Tegnap 9 amerikai gépet lőttek le a VDK felett Ünnepi nagygyűlés Hanoiban A partizánok újabb sikere Az arab csúcsértekezlet szió következményeinek fel­szerda délelőtti zárt ülésén számolására". Nasszer elnök elemezte az Szerda este a csúcstalálko­arab világ helyzetét, beszá- zó zárt ülése után igen je- —Jemen nem engedi meg, mólt az izraeli agresszió lentős megbeszélésre került hogy az EAK és Szaúd-Ará­folytán elszenvedett veszte- sor Nasszer, az EAK elnó- bia által javasolt hármas bi­ségekrul és ke és- Fejszál. Szaúd-Arábia zottság Jemen területére beszélt arról a nyomásról, uralkodója között. A két és lépjen — mondotta a mi­amelyet a nyugati hatal- fél úrás tanácskozás Mahgub niszter. inak * gyakoroltak az Egye- szudáni miniszterelnök rezi- A jemeni külügyminiszter 0 Hanoi (TASZSZ) rom nap során öt géppel Csütörtökön Hanoiban nagy- többet lőttek le, mint ameny­szereplő beavatkozási" kí- | gyűlésen emlékeztek' meg a nyit korábban megállapítot­sérletct. ; VDK megalakulásának 22. tak. Ezzel a VDK fölött le­sült Arab Köztársaságra. Kiemelte az arab országok gazdasági megerősödésének fontosságát, hogy az erő­pozícióból kiindulva számol­hassák fel az agresszió nta­denciáján, a miniszterelnök szavait sajtóértekezleten részvételével folyt le. megerősítette maga Abdul­A tanácskozáson lah Szalai jemeni elnök is. az EAK és Szaúd-Arábia Az AFP arról tudósít, hogy között megállapodás létre évfordulójáról. Az elnökség- lőtt amerikai gépek száma ben helyet foglaltak a párt 2249-re emelkedett, és a konnány vezetői élü- # Salgon (UPI) kon Ho Si Mtnhhel, a VDK w . ... elnökével. A nagygyűlésen A saigoni amerikai foha­Pham Van Dong, a VDK diszallásszoviyoe szerint a miniszterelnöke beszédet fővárostól 22 kilométernyire mondott, amelyben vázolta a északra szerdán az amerikai vietnami helyzetet, kifejtet- 2o. hadosztály helikopteré­be a vietnami nép igazságos ken szállított egysegei ellen álláspontját és kifejezte meg- 3 szabadsagharcosok rajta­•1 « 1 . .. • i-i'írtw i 1 *-v% orl'iiit íntrvrflolr jött Nasszer csütörtökön a dél- győződését. hogy a vietnami ütésszerű támadást intéztek. utáni órákban Khartoumban Lezárták a hidat .... az öt éve tartó jemeni pol- tanácskozást kezdett Szalai ractviuiyniT. gárháború befejezése érde- elnökkel. Nasszer emok 70 perces kében A megállapodás ér- A MENA hírügynökség je­beszéde utan Husszein jor- Nmében Irak? Marokkó ^ ]enti, hogy az arab csúcs­dumai Király, Aref iraki el- Szudón képviselőiből bízott- értekezlet péntek reggel tár­nok Benhimantarokkta^ ^ Ietesü, amel ek fel. tandó nyilvános üit,s.sel vé­niszterelnok, Helou libanon ada ^ eg mén vegrc. t él. y elnök az egyseges arab front hajtósának ellenőrzése, szükségességet húzták alá. Az egyezmény szerint az Hasonio felszólalások hang- EAK kivonja Jemenbr)i a zottak el a szerda est, ü é- köztanjasági erők támogatá­sén is: valamennyien csatla- ^ra ott állomásozó mlnt­koznak a csúcsértekezlet ha- egy 4() ezer fónyj katonaf barozataihoz. erejét. Szaúd-Arábia viszont ,. A.lCKUC«lrteke^ft felszóla- tieszünteti a jemeni király­lasaihoz fűzött kommentár- ártiak ^^^ Nasz_ jaban az AFP kernele a azer és Fejszól nemcsak a megfigyelők szennt Nasszer jemen, viszály rendezésében nép győzelmet arat az ame- amelynek során nyolc ame­rikai agresszorok fölött. nkaj ^tona meghalt és 34 0 megsebesült. Csütörtökre vir­A VDK területe fölött csü- radó éjjel a felszabadító had­törtökön kilenc amerikai gé- sereg aknával lőtte a Sai­pet lőttek le és számos pi- gontól 1Ö0 kilométernyire lótát elfogtak. További je- keletre fekvő Phan Tiehiet lentések szerint az előző há- tartományi székhelyet. ! elnök igen állapodott meg. hanem min­0 Tel Avlv (AFP) Csütörtökön az izraeli szer­vek lezárták az Allenby-híd közelében augusztus 18-án épített szíikséghidat, amelyen at eddig a jordániai mene­kültek visszatérhettek lakó­helyükre. A híd lezárásának oka, hogy Izrael augusztus SL-ben szabta meg a vissza? település határidejét. Továb­bi utasításig újabb menekül­tek nem térhetnek vissza a Jordán folyó nyugati part- ] jára Nyolc hete tart a nigériai háború 0 Lagos (AFP. AP) A nigériai hadilielyzetról érkező jelentések — a har­coló felek Ismertetése alap­ján — továbbra is ellent­mondóak. A lagosi rádió csütörtöki jelentésében arról ad hírt. hogy a nigériai légierő bom­batámadása következtében használhatatlanná vált a be­róni repü'őtér. A biafrai erök B—26-os gépei innen szálltak fel bomba támadá­saik végrehajtására. A nyolc hete tartó háború kérdését a nigériai szövetsé­gi kormány nem szeretné a kinshasai csúcsértekezlet na­pirendjén látni. Nigéria Addits7?Abeba-i nagykövete szerdán visszatért Bagóéba es kijelentette, hogy ellenez­ni fogják a nigériai válság megtárgyalásét a csúcsérte­kezleten. reálisan vázolta az arab den más, köztük fennálló vi­világ belső és nemzetközi tátott kérdés rendezésére Ls helyzetét. erőfeszítést tesz. A szudáni tájekoztatásügyi Abdel Aziz Szalam jemeni miniszter, az arab csücsér- külügyminiszter csütörtökön tekezlet szóvivője a szerda délben fogadta az MTI kü­est.i újabb zárt tanácskozás löntudósítóját és közölte ve­után kijelentette, hogy a/, le. hogy ülésen ..pozitív intézkedése- Jemen visszautasítja a ket hoztak az izraeli agresz- Nasszer—Fejszál találkozó­Tito különmegbízatija az Egyesült államokban 0 Washington (MTI) ta. Amerikai politikai körök­Marko Nijtezics jugoszláv ben úgy tudják, hogy az külügyminiszter szerdán üzene.t konkrét javaslatokat Washingtonba érkezett. John- is magában foglal, a válság son elnök szerda este fogad- megoldására, ta Tito jugoszláv elnök kü- Amerikai részről az, üze­lönmegbízottját, aki átadta nettel kapcsolatban egyelőre a Fehér Házban a jugoszláv nem hangzott el hivatalos köztársasági elnök személyes állásfoglalás. Sajtókörökben üzenetét. ügy tudják, hogy Tito java­A Johnson—Nikezics meg- solja: haladéktalanul vonják beszélés több mint egy órán ki az izraeli csapatokat a át tartott, közleményt nem megszállt arab területekről, adtak ki állítsák helyre az ENSZ ko­Nikezics csütörtökön reg- rabbi felügyeleti rendszerét gel másfél órás megbeszé- és a nagyhatalmak garantél­lést folytatott Rusk ameri- ják Izrael területi épségét, kai külügyminiszterrel. Ni- Ugyanakkor az arab államok kézies ezt követően New megszűntnek nyilvánítanák Yorkba utazott, hogy U a hadiállapotot Izraellel. Az Thanttal találkozzék. A kül- amerikai sajtó azt hangoz­ügyminiszter kejelentette. tatja, hogy a terv Tito kő­Tito üzenete a közel-keleti zel-keleti útjának az ered­helyzetre vonatkozott, a ju- menye, de nem feltétlenül goszláv elnök véleményét és tartalmazza az arab állás­helyzetmegítélését tartalmaz- pontot. Munkatársunk riportsorozata Mongóliából (4) Magyar építők között Kiújultak a harcok Bukavuban 0 Bukat u (AFP) Bukavuban, ahol hétíó ora viszonylagos nyugalom ural­kodott, szerdán reggel ismét kiújultak a harcok a várost birtokukban tartó lázadó zsoldosok és a kongói had­sereg egységet között. Az első jelenlések szerint a had­sereg eg> súgeinek többszöri próbálkozás után sem sike­rült behatolniuk a városba. Moszkva namban állomásozó amerikai A Szovjetunióban csü tör- f3^"* hazaren­4XW ? Fara vxrtiH dőlése es az, hogy az Egye­^ ' P sült Államok-beli néger kö­juttatták a Kozmosz—174. 2dsségeket a négerek tarteák jelzésű mesterseges holdat. A ]att szputnyik berendezése kifő- Hairtuli gáatalanul működik. Schröder nyugatnémet had­New York ügyminisztert egyes szakor­Az Amerikai Szocialista vosok szerint agyvérzés érte. Munkáspárt országos bízott- Több csütörtök reggeli lap sága bejelentette, hogy in- közli, hogy a hadügyminisz­A biokombinát Szonginó mellett épül. Ez a helység körülbelül 30 kilométerre van Ulánbátortól. Az óda­vezető út fele beton, fele a szűz sztyeppe, összesen 35 magyar szakmunkás és né­hány műszaki vezető tevé­kenykedik Szonginóban. A munkások a közeli üdülőben laknak és onnan járnak az építkezés színhelyére. A biokombinát építésveze­tője Dávid Lajos építész­mérnök. A tervrajzon pon­tosan megmutogatott min­dent, majd a terepen is. Dá­vidról még csak annyit be­vezetőben, hogy nagyon nepszerű ember lett a szon­ginóíak elölt, mert estén­ként. társadalmi munkában elkészítette a község új kór­házának a terveit. Miért épül új kombinát Szonginóban? Azért, mert a régi idestova negyvenesz­tendős és egyáltalán nem képes kielégíteni a jelenlegi igényeket. Az új kombinát terveit idehaza készítettékés négyéves terminusban álla­podtak meg a felépítésére. Dávid Lajos olyan speciális műszaki dolgokat mondott fiúk, pláne hosszú az idö, jobb technikával szerelhe­ti, melyek idehaza nem is- ha kislánytól várják. tik fel épülő gyáraikat, üze­mertek. Az építkezésnél A birkahúst emlegetik, meiket. adódnak újdonságok: a ta- hogy nehezen szokták meg, Darhán egyik legjobban laj ugyanis télen négy méter de van közöttük két szakács fejlődő vidéki város. Ulán­mélységig lefagy. Éppen is, s ők hoztak magukkal jó bátortól 250 kilométerre fek­ezért újszerű megoldást kell erős paprikát, borsot és más szik, a transzmongol vasút­alkalmazniuk a mélyépítés- hazai fűszereket, ben. de a földrengésveszélyt — Magunk főzünk, a sa­is figyelembe kellett venni jót ízlésünk szerint — a tervezésnél és a kivitelé- mondták, zésnél. A kei-esetek igen szepek, magyar munkások szálláshe­— Különleges kútgyürü- különösen kezdő szakmun- lyét és ellátását, alapozást végzünk — ma- kasokat figyelembe véve. Kiderül, hogy Darhánban gyarázta Dávid Lajos. ötszáznegyven tugrik volt igen jó elhelyezést kapnak Az építkezésnél katonák az els° havi fizetés. (Egy majd a magyar munkások segítettek. Jó iskola ez a ka- tu8fik egyenlő kb. három és kiváló az üzleti ellátás is. tonai szolgálatot teljesítő forinttal.) — Ott van sertéshús, bor­fiataloknak. hiszen egv ré- Az építkezés belső térsé- í"hús és hal is bőségesen, szük most ismerkedik a vá- gében két bórsapkás fiú Tudja — mondja kiegészí­rossal, először látnak építke- dolgozott. Földházi József téskeppen — a hazaiak nem zést és végeznek szakértel- és Klenovszki János ácsok, "éretik az itteni faggyúval met igénylő ipari munkát. Sapkájuk telis-teli apró jel- keszített birkahúst. Meglehet, hogy mire letelik vényekkel. Mutatták a leg- Az ulánbátori huskombi­a katonaidő, többen is épí- értékesebbet: a mongol if- nálot is magyarok építik, tőmunkásokká válnak majd. júsági szervezet jelvényét, Csirke József csoportvezetó­Nagy szükség lenne szakér- amelyet úgy kaptak a ián- vel sokszor találkoztam a telmükre az épülő ország- dékba. Orosz József építés- varosban és a szálló étter­ban. vezető mind a félszáz ma- mében. Jól érzik magukat és gyar fiatal szakmunkásról dicsérik a mongol segéd­(A szerző fstoífeíe) Az ulánbátori ruha gyár magyar építői. Földházi József éj Klenovszki János ácsok, az OtventáRÚ KISZ-brlRádból vonal mentén. — Milyen ügyben tartóz­kodik itt a fővárosban? — Szervezem az ideutazó A . ,ono I ', r " ter megbénult és esttlee átértek már, leiárt a l^1?68:^S***"*" réL^nh^nA ™ If háromhónapos kiküldető- glbe" A kíváncsiság vitt az ., ,, , , ulánbátori ruhagyárba, ahol lge?„ 1° véleménnyel volt, munkásokat, a KISZ-brigád do gozik a™t b-zonyít az a tény is. Közben ezek a fiatalok is bogy t°bben közülük küün­tetessel tertek haza nemré­Uirdeímény A Drimagyarortíasrl Aramsroluaitató Vállalat felhív]a <• ]a. kossás figyelmét, hogy a FeUO Tisza-porton, a sZEAC-pálya ér, Tabán u. közötti szakaszon «-zerelt közvilágítást arma­túrákat. valamint a Széchenyi téri. Marx téri. Aradi Vér­tanúk tért. l.cnln krt.. Ktss E. u. sarkon levő. Bartók Béla téri Illemhelyek kábelosatlnkozását 1M7. szentember 1-1 hn­tállyal feszültség rlá helyezi. A feszültség alatt lovó baren­dézések mexköze'.ftése életveszélyes és tilos! Mindennemű megrongálás* törvénybe ütkozö cselekmény. ' k. 24 64ü z i»0ö-as emoKvaiaszui- . -- — r, hórnmh(Sn»nr.­sokon. A pórt Frod Hals- részlegesen bena ts marad, ^ontaomtpos lead-et jelöli elnöknek és Paul Boutelle-t alelnöknek. A programúk két lényeges pontra korlátozódik: a Viet­Bizományí Aruliáz Vállalat boltjainak új nyitvutartása 1967. szept. l-től Bajesy-Zs. u. 19. szám alatti áruház: ' naponta 9—17 óráig szombaton 9—14 óráig Oroszlán utca 4. szám alatti lakberendezési bolt: naponta 9—16 óráin szombaton 9—13 óráig S. 83 441 sük. De amikor ottjártam. Egyöntetűen állították mind a három építkezésen, hogy az általuk elkészített gyárak Mongólia legjobb üzemei I _ 0 A magyar' nagykövetségen iparának még szorgosan dolgoztak a heszélgettem még Tóth Fe- lesznek. Érzik az ott levő főváros egyik legnagyobb "^h0 főmérnökkel, aki a beruházásán. Ott " tudtam darháni vágóhíd és hütö­meg, hogy a fiatalok Idejű'- ház építkezésének előkószü­ket tekintve még tanulók. wPit fA„ csak azért szabadultak fel leteit ,nteZ1' Szervez- tór" három hónappal előbb, mert gyal "tazgat. az omzógos szakmai verse- - Milyen nagyságú épit- nya ít. Ennek tudatában,Ye­nyen helyezest értiek el. kezés lesz a darháni? — ér- . ia j. „ Pataki Józseffel és Éva deklödtem lelősségteljesen végzik mun­Zoltánnal beszélgettem az a,"KIOCUeln' kájukat a hazától majd 10 első emeleti födém tetején. ~ A vagóhíd ^P' kaPa" ezer kilométeres távolság­A negyvenfokos hőség itt citása ötven vagonos lesz. ban még crősebbnek tűnt. Mindenféle állatot vághat- Mongolul köszöntek el tő­boY? - kérn>Vrteman flültót' feWt>lgozh3t»ak lem, amikor búcsúzásra ke­kérdeztem a fiukat, üzemben. A felszerelés, ál­— A ffvümöles és az ott honi levél — mondtaksán- ^ ° ^üátásra!) te egyszerre. A levél bizonv nebb' amlt jelen magyar szakemberek, hogy nem csupán a csoport keze­munkáját jelzi a felépített kombinát, vagy gyár, hanem egyben hazánk, bizonyítva­rült a sor: — Bairtat (VI­hosszú ideig utazik, mire leg- Ezért is előnyös a mon­Ulánbátorban kézbe veszik a golok helyzete, mert a log­Oaz.dagh István Következik Árvíz Ulánltátarban 2 t>tl-MA*YA*0*SZAt Pernek. I!)«7. szeptember 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom